A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2007 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр

Улаанбаатар хот

УРГАМАЛ ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ

/Шинэчилсэн найруулга/

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь бэлчээрийн болон таримал ургамлыг ургамлын өвчин, хөнөөлт шавж, мэрэгч амьтан, хог ургамлаас хамгаалах, түүнтэй тэмцэх, хорио цээр тогтоох, хяналт тавих үйл ажиллагаатай холбогдон төр, иргэн, хуулийн этгээдийн хооронд үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл. Ургамал хамгааллын тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Ургамал хамгааллын тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын үндсэн хууль, энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томъёо

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1."бэлчээр" гэдгийг Газрын тухай хуулийн 3.1.6-д зааснаар ойлгоно;

3.1.2."таримал ургамал" гэж хүний үйл ажиллагааны оролцоотойгоор зориудаар тарьж ургуулсан ургамал, тэдгээрийн үр, суулгацыг;

3.1.3."ургамал хамгаалал" гэж бэлчээрийн болон таримал ургамал /цаашид "ургамал" гэх/-ыг ургамлын өвчин, хөнөөлт шавж, мэрэгч амьтан, хог ургамлын хөнөөлөөс урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх, хорио цээр тогтоох арга хэмжээг хэрэгжүүлэх цогц үйл ажиллагааг;

3.1.4."ургамлын өвчин" гэж ургамал, түүнээс гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнд өвчин үүсгэгч халдварлан түүний эд, эсийг гэмтээн цаашдын өсөлт, хөгжилт, ургацын чанарт сөргөөр нөлөөлөхийг;

3.1.5."хөнөөлт шавж" гэж ургамлаар хооллож тархан, түүнд гэмтэл учруулж буй шавжийг;

3.1.6."хөнөөлт мэрэгч амьтан" гэж ургамлаар хооллож тархан, түүнд гэмтэл учруулж буй мэрэгчийг;

3.1.7."ургамлын эрүүл ахуйн үзлэг" гэж ургамал, түүнээс гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнд өвчин, хөнөөлт шавж, мэрэгч амьтан, хог ургамал, химийн бодисын үлдэгдэл зөвшөөрөгдсөн хэмжээнд байгаа эсэхийг шалгахыг;

3.1.8."ургамал хамгаалах бодис" гэж ургамалд хөнөөл учруулдаг ургамлын өвчин, хөнөөлт шавж, мэрэгч амьтан, хог ургамалтай тэмцэхэд хэрэглэх химийн болон биологийн гаралтай бодисыг.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

УРГАМАЛ ХАМГААЛЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

4 дүгээр зүйл.Ургамал хамгааллын үйл ажиллагаа

Хэвлэх

4.1.Ургамал хамгааллын үйл ажиллагаа нь урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, хорио цээр тогтоох, түүнийг цуцлахтай холбоотой цогц арга хэмжээнээс бүрдэнэ.

4.2.Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ гэдэгт ургамлын өвчин, хөнөөлт шавж, мэрэгч амьтан, хог ургамал тархаж хөнөөл учруулахаас өмнө түүнийг илрүүлэн мэдээлэх, тархалт, олшролтын шалтгаан, хэмжээ, хүрээг тогтоох, тархаж болзошгүй голомтыг халдваргүйжүүлэх үйл ажиллагаа хамаарна.

4.3.Тэмцэх арга хэмжээ гэдэгт ургамлын өвчин, хөнөөлт шавж, мэрэгч амьтан, хог ургамлыг тархах, олшрохыг таслан зогсоох, голомтыг устгах, байгалийн тэнцвэрт хэмжээнд нь байлгах зэрэг үйл ажиллагаа хамаарна.

4.4.Хорио цээр тогтоох гэдэгт ургамлын гадаад, дотоод хорио цээртэй өвчин, хөнөөлт шавж, мэрэгч амьтан, хог ургамлыг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт тархаж эрсдэл үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх зорилгоор голомтод нь хязгаарлан зогсоох, устгах, ургамал хамгаалах бодисын сөрөг нөлөөллөөс хамгаалахад чиглэсэн арга хэмжээ хамаарна.

5 дугаар зүйл.Ургамал хамгааллын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх байгууллага

Хэвлэх

5.1.Ургамал хамгааллын үйл ажиллагааг төв, орон нутгийн, мэргэжлийн болон эрдэм шинжилгээний байгууллага хэрэгжүүлнэ.

5.2.Төв байгууллага нь бэлчээрийн болон таримал ургамал хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага /цаашид "төрийн захиргааны төв байгууллага" гэх/ байна.

5.3.Орон нутгийн байгууллага нь аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн Засаг дарга, түүний харъяа байгууллага байна.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

5.4.Эрдэм шинжилгээний байгууллага нь ургамлын өвчин, хөнөөлт шавж, мэрэгч амьтан, хог ургамлын тархалт, олшролт, хөнөөлийн талаар судалгаа, туршилт, зохион бүтээх ажил хийх, түүний үр дүнд үнэлэлт, дүгнэлт гаргах, ургамал хамгаалах арга технологи /цаашид "технологи" гэх/ боловсруулах, урьдчилан мэдээлэх үйл ажиллагааг эрхэлдэг байгууллага байна.

5.5.Мэргэжлийн байгууллага нь ургамал хамгааллын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий хуулийн этгээд байна.

/Энэ хэсгийг 2011 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

УРГАМАЛ ХАМГААЛЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААРХИ БҮРЭН ЭРХ

6 дугаар зүйл.Улсын Их Хурлын бүрэн эрх

Хэвлэх

6.1.Улсын Их Хурал ургамал хамгааллын талаар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

6.1.1.ургамал хамгааллын талаархи төрийн бодлогыг тодорхойлох, түүнийг хэрэгжүүлэх эрх зүйн үндсийг тогтоох.

7 дугаар зүйл.Засгийн газрын бүрэн эрх

Хэвлэх

7.1.Засгийн газар ургамал хамгааллын талаар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

7.1.1.ургамал хамгааллын талаархи төрийн бодлого, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах;

7.1.2.бэлчээрийн болон таримал ургамал хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн бүс нутгийн хэмжээнд ургамлын хорио цээр тогтоох, цуцлах;

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

7.1.3.гадаад орон, олон улсын холбогдох байгууллагатай ургамал хамгаалал, хорио цээрийн талаар хамтран ажиллах гэрээ, хэлэлцээр байгуулах;

7.1.4.ургамлын хорио цээр тогтоосон үед баримтлах журмыг батлах.

8 дугаар зүйл.Төрийн захиргааны төв байгууллагын бүрэн эрх

Хэвлэх

8.1.Төрийн захиргааны төв байгууллага ургамал хамгааллын талаар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

8.1.1.ургамал хамгаалал, хорио цээрийн тухай хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийг зохион байгуулж хэрэгжүүлэх;

8.1.2.ургамал хамгааллын талаархи бодлого, төлөвлөгөө, түүнийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах зардал, төсвийн төслийг боловсруулж батлуулах;

8.1.3.ургамал хамгааллын талаар мэргэжил, арга зүйн нэгдсэн удирдлагаар хангах;

8.1.4.ургамлын гадаад, дотоод хорио цээртэй өвчин, хөнөөлт шавж, мэрэгч амьтан, хог ургамлын жагсаалтыг батлах;

8.1.5.ургамал хамгаалахад ашиглах бодисыг импортлох, борлуулах тусгай зөвшөөрлийг Зөвшөөрлийн тухай хуульд заасны дагуу олгох;

/Энэ заалтад 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2011 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан

8.1.6.ургамал хамгааллын үйл ажиллагааг орон нутгийн болон эрдэм шинжилгээний байгууллагаар гүйцэтгүүлэх гэрээ байгуулж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавих;

/Энэ заалтад 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

8.1.7.Монгол Улсад хэрэглэх ургамал хамгаалах химийн бодисоос бусад бодисыг турших, бүртгэх, түүнийг хэрэглэх журмыг батлах;

8.1.8.ургамал хамгааллын арга хэмжээг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, хэрэгжүүлэх журмыг сангийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран батлах;

8.1.9.бэлчээрийн ургамлын өвчин, хөнөөлт шавж, мэрэгч амьтны тархалт, олшролтын тодотгох судалгааг салбарын эрдэм шинжилгээний байгууллагаар хийлгүүлж, дүгнэлт гаргуулах;

8.1.10.тариалангийн газрын ургамлын өвчин, хөнөөлт шавж, мэрэгч амьтан, хог ургамлын байдалд 3 жил тутам судалгаа хийлгүүлж, дүгнэлт гаргуулах.

9 дүгээр зүйл.Аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын бүрэн эрх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

Хэвлэх

9.1.Аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал ургамал хамгааллын талаар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.1.1.нутаг дэвсгэртээ хэрэгжүүлэх ургамал хамгаалал, хорио цээрийн арга хэмжээ, зардлын төслийг хэлэлцэж батлах, биелэлтэд хяналт тавих;

9.1.2.ургамлын өвчин, хөнөөлт шавж, мэрэгч амьтан, хог ургамлын тархалт, олшролтын төлөв байдал, тэдгээртэй тэмцэх арга хэмжээг хэрхэн зохион байгуулж байгаа тухай Засаг даргын тайланг хэлэлцэх.

10 дугаар зүйл.Аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн Засаг даргын бүрэн эрх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

Хэвлэх

10.1.Аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн Засаг дарга ургамал хамгааллын талаар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

10.1.1.ургамал хамгааллын тухай хууль тогтоомж, эрх бүхий байгууллагын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, технологийг мөрдүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах;

10.1.2.нутаг дэвсгэртээ хэрэгжүүлэх ургамал хамгаалал, хорио цээрийн арга хэмжээ, зардлын төслийг тухайн шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн мэдүүлэх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, үр дүнг тайлагнах;

10.1.3.ургамлын өвчин, хөнөөлт шавж, мэрэгч амьтан, хог ургамлын тархалт, олшролт, хөнөөлийн тухай төрийн захиргааны төв байгууллагад жил бүр мэдээлэх;

10.1.4.ургамлын хорио цээртэй өвчин, хөнөөлт шавж, мэрэгч амьтан, хог ургамал илэрвэл орон нутгийн болон хяналт шалгалт хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн нутаг дэвсгэртээ ургамлын хорио цээр тогтоох, цуцлах;

/Энэ заалтад 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

10.1.5.ургамлын хорио цээртэй өвчин, хөнөөлт шавж, мэрэгч амьтан, хог ургамал тархсан болон тархаж болзошгүй нутаг дэвсгэрийн тухай нийтэд зарлан мэдээлэх;

10.1.6.ургамлын хорио цээр тогтоосон үед тэмцэх арга хэмжээг орон нутгийн болон эрдэм шинжилгээний байгууллагатай хамтран зохион байгуулах, шаардлагатай тохиолдолд иргэн, хуулийн этгээдийг дайчлан оролцуулах;

/Энэ заалтад 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

10.1.7.ургамал хамгааллын үйл ажиллагаа эрхлэх эрдэм шинжилгээний байгууллагын ажиллагаанд хяналт тавих, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах;

/Энэ заалтад 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2011 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан

10.1.8.бэлчээр, тариалангийн газар эзэмшиж, ашиглаж байгаа иргэн, хуулийн этгээд ургамал хамгааллын талаар хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт тавьж, зөрчлийг арилгуулах.

11 дүгээр зүйл.Эрдэм шинжилгээний байгууллагын бүрэн эрх

Хэвлэх

11.1.Эрдэм шинжилгээний байгууллага нь ургамал хамгааллын талаар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

11.1.1.ургамлын өвчин, хөнөөлт шавж, мэрэгч амьтан, хог ургамлын тархалт, зүйлийн бүрэлдэхүүнийг тогтоох, шинжлэх, олшролт, хөнөөлийн талаар судалгаа, туршилт, зохион бүтээх ажил хийх, түүний үр дүнд үнэлэлт, дүгнэлт гаргах;

11.1.2.ургамал хамгаалах бодисын хоруу чанар, түүний ургамал, ус, хөрсөн дэх үлдэцийг тодорхойлох;

11.1.3.ургамал хамгаалах бодисыг тyрших, тэдгээрийг үйлдвэрлэх, тээвэрлэх, хадгалах, хэрэглэх талаар зөвлөмж боловсруулах;

11.1.4.ургамлын өвчин, хөнөөлт шавж, мэрэгч амьтан, хог ургамлаас хамгаалах стандарт, технологи боловсруулах, шинжлэх ухааны ололтыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх, иргэн, хуулийн этгээдэд мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх.

12 дугаар зүйл.Ургамал хамгааллын талаархи мэргэжлийн байгууллагын бүрэн эрх

/Энэ зүйлийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

Хэвлэх

12.1.Мэргэжлийн байгууллага ургамал хамгааллын талаар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

/Энэ хэсэгт 2011 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

12.1.1.ургамал хамгааллын үйл ажиллагааны талаар аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн Засаг дарга, үйлчлүүлэгч иргэн, хуулийн этгээдтэй гэрээ байгуулж ажиллах;

/Энэ заалтад 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

12.1.2.ургамал хамгааллын үйл ажиллагаанд технологийг чанд мөрдөх;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

12.1.3.ургамал хамгааллын үйл ажиллагааны үр дүн, гэрээний биелэлт, зарцуулсан бодисын талаар захиалагчид тайлагнах.

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

12.2.Ургамал хамгааллын үйл ажиллагааг зөвхөн мэргэжлийн байгууллага гүйцэтгэнэ.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

УРГАМАЛ ХАМГААЛЛЫН ТАЛААРХИ ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

13 дугаар зүйл.Иргэн, хуулийн этгээдийн эрх, үүрэг

Хэвлэх

13.1.Иргэн, хуулийн этгээд нь ургамал хамгааллын талаар дараахь эрхтэй:

13.1.1.төв, орон нутгийн, мэргэжлийн болон эрдэм шинжилгээний байгууллагаас ургамал хамгааллын тухай мэдээлэл авах;

13.1.2.ургамал хамгааллын үйл ажиллагааг гүйцэтгүүлэх мэргэжлийн байгууллагаа сонгох;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

13.1.3.ургамал хамгааллын үйл ажиллагаа хэрэгжүүлж байгаа эрдэм шинжилгээний байгууллагаас уг үйл ажиллагаатай холбоотойгоор гаргасан дүгнэлт, арга хэмжээний талаар тайлбар шаардах, гомдол гаргах.

/Энэ заалтад 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

13.2.Иргэн, хуулийн этгээд ургамал хамгааллын талаар дараахь үүрэгтэй:

13.2.1.ашиглаж, эзэмшиж байгаа болон өмчийн газарт нь ургамлын өвчин, хөнөөлт шавж, мэрэгч амьтан, хог ургамал илэрвэл өөр газарт тархахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг шуурхай авах, тухайн сум, дүүргийн Засаг даргад мэдэгдэх;

13.2.2.ургамал, түүнээс гаралтай түүхий эдийг тээвэрлэх, борлуулахдаа тухайн сум, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас бүтээгдэхүүний гарал үүслийн гэрчилгээ авах.

13.3.Иргэн, хуулийн этгээд ургамал, түүнээс гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэхтэй холбогдсон харилцааг Амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн хорио цээрийн хяналт, шалгалтын тухай хуульд зааснаар зохицуулна.

13.4.Ургамал хамгаалахад ашиглах бодис импортлох, борлуулах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч дараах баримт бичгийг бүрдүүлэн ургамал хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ:

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

13.4.1.тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл /эрхлэх үйл ажиллагааны төрлийг тодорхой дурдсан байх/;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

13.4.2.хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

13.4.3.татварын өргүй болохыг нотлох баримт;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

13.4.4.Татварын ерөнхий хуулийн 28 дугаар зүйлд заасан цахим төлбөрийн баримтын системд холбогдсон талаарх нотлох баримт;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

13.4.5.ургамал хамгаалахад ашиглах химийн гаралтай бодисын хувьд Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1-д заасны дагуу хийлгэсэн эрсдэлийн үнэлгээний тайлан;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

13.4.6.ургамал хамгаалахад ашиглах химийн гаралтай бодисын хувьд тухайн химийн бодисын сав, баглаа боодлыг устгах, дахин боловсруулах үйлдвэртэй байгуулсан гэрээ.

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

13.5.Ургамал хамгаалахад ашиглах бодис импортлох, борлуулах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулах тохиолдолд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч энэ хуулийн 13.4-т заасан баримт бичгийг бүрдүүлэн ургамал хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

УРГАМЛЫН ХОРИО ЦЭЭР ТОГТООХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

14 дүгээр зүйл.Ургамлын хорио цээр тогтоох

Хэвлэх

14.1.Ургамлын хорио цээртэй өвчин, хөнөөлт шавж, мэрэгч амьтан, хог ургамал илэрвэл орон нутгийн болон мэргэжлийн хяналтын байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн тухайн шатны Засаг дарга нутаг дэвсгэртээ ургамлын хорио цээр тогтооно.

/Энэ хэсгийг 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

14.2.Ургамлын хорио цээртэй өвчин, хөнөөлт шавж, мэрэгч амьтан, хог ургамал хэд, хэдэн аймгийн бэлчээр, тариалангийн талбайд илэрвэл бэлчээрийн болон таримал ургамал хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, мэргэжлийн хяналтын төв байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн Засгийн газар хорио цээр тогтооно.

/Энэ хэсгийг 2011 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

14.3.Хорио цээр тогтоосон нутаг дэвсгэрт орох, гарахад тавигдах шаардлага, ариутгал, халдваргүйжүүлэлт хийх нөхцөл, аргыг энэ хуулийн 7.1.4-т заасан журмаар зохицуулна.

14.4.Хорио цээр тогтоосон нутаг дэвсгэрт дараахь үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно:

14.4.1.ургамал, түүнээс гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг гаргах, дамжин өнгөрүүлэх;

14.4.2.ургамал, түүнээс гаралтай түүхий эдийг бэлтгэх;

14.4.3.халдвартай үр, суулгацыг борлуулах, шилжүүлэх, тариалах;

14.4.4.хөнөөлийн голомттой байр, агуулах, хашаа, талбайг ариутгал, халдваргүйжүүлэлт хийхгүйгээр ашиглах.

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

УРГАМАЛ ХАМГААЛЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТАВИХ ХЯНАЛТ

/Энэ бүлгийн гарчигт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

15 дугаар зүйл.Ургамал хамгааллын үйл ажиллагаанд тавих хяналт

/Энэ зүйлийн гарчигт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

Хэвлэх

15.1.Ургамал хамгааллын үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг ургамал хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, хяналт шалгалт хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллага, улсын байцаагч хэрэгжүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

15.2.Хяналт шалгалт хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллага, улсын байцаагч нь ургамал хамгааллын үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг хэрэгжүүлэхдээ Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 10.9-т заасан нийтлэг бүрэн эрхээс гадна дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2010 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

15.2.1.ургамал хамгааллын үйл ажиллагааны талаархи стандарт, технологийн шаардлагыг хянаж, хэрэгжилтийг хангуулах;

15.2.2.ургамал, түүнээс гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх, боловсруулах, тээвэрлэх, хадгалах, борлуулах явцад ургамлын эрүүл ахуйн үзлэг хийх;

15.2.3.ургамал, түүнээс гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнд хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэх өвчин, хөнөөлт шавж, мэрэгч амьтан илэрвэл нийтийн хэрэгцээнд нийлүүлэх, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулахыг хориглох, шаардлагатай үед устгах, халдваргүйжүүлэх арга хэмжээ авах;

15.2.4.таримал ургамлын үр, суулгац, ургамал хамгаалах бодисыг үйлдвэрлэх, хадгалах, тээвэрлэх, борлуулах, хэрэглэх явцад хяналт тавих.

/Энэ заалтад 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

ДОЛДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

16 дугаар зүйл.Ургамал хамгааллын үйл ажиллагааны санхүүжилт

Хэвлэх

16.1.Ургамал хамгааллын үйл ажиллагааны зардлыг улсын төсвөөс болон иргэн, хуулийн этгээдээс санхүүжүүлнэ.

16.2.Ургамал хамгааллын үйл ажиллагааны дараахь зардлыг улсын төсвөөс санхүүжүүлнэ:

16.2.1.энэ хуулийн 8.1.9, 8.1.10-т заасан судалгаа хийлгүүлж, дүгнэлт гаргуулахад шаардагдах зардал;

16.2.2.бэлчээрийн ургамалд ургамлын өвчин, хөнөөлт шавж, мэрэгч амьтан тархаж, хөнөөл учруулах үед түүнтэй тэмцэх зардал;

16.2.3.ургамлын хорио цээртэй өвчин, хөнөөлт шавж, мэрэгч амьтан, хог ургамал тархаж, хөнөөл учруулж болзошгүй үед түүнээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх зардал.

16.3.Тариалангийн газар эзэмшиж, ашиглаж байгаа иргэн, хуулийн этгээд нь ургамал хамгааллын үйл ажиллагааны зардлыг өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлнэ.

17 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

17.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

17.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2023.07.19-ний өдрийн орчуулга)                                                   Unofficial translation

LAW OF MONGOLIA

November 15, 2007              Ulaanbaatar city

 

ON plant protection

/Revised edition/

 

chapter one

GENERAL CONDITION

Article 1.Purpose of the Law

1.1.The purpose of this Law is to regulate relations between the state, citizens, and legal entities in connection with the protection, control, quarantine, and control of pasture and cultivated plants from plant diseases, harmful insects, rodents, and weeds.

Article 2.Legislation on Plant protection

2.1.Legislation on plant protection consists of the Constitution of Mongolia, this Law and other legislative acts issued in accordance with them.

2.2.If an international treaty of Mongolia stipulates otherwise than this Law, provisions of the international treaty shall be followed.

Article 3.Definitions of terms in the law

3.1.The following terms used in this Law shall be understood in the following meanings:

3.1.1."pasture" has a meaning according to sub-paragraph 3.1.6 of the Land Law;

3.1.2."cultivated plants" means plants, their seeds and seedlings, which are intentionally grown with the participation of human activities;

3.1.3."plant protection" means comprehensive activities of preventing, combating and quarantine of pasture and cultivated plants (hereinafter referred to as "plants") from plant diseases, harmful insects, rodents, and weeds;

3.1.4."plant disease" means plants, raw materials and products derived from them, which are infected with pathogens and damage their tissues and cells, adversely affecting further growth, development, and yield quality;

3.1.5."harmful insects" means insects that feed on plants and cause damage to them;

3.1.6."rodents" means rodents that feed on plants and cause damage to them;

3.1.7."hygienic inspection of plants" means checking whether plants, raw materials and products derived from them contain diseases, harmful insects, rodents, weeds, and chemical substances in the permitted level;

3.1.8."plant protection substance" means chemical or biological agents used to control plant diseases, harmful insects, rodents, and weeds.

chapter two

plant protection activity

Article 4.The Plant Protection Activity

4.1.Plant protection activities consist of comprehensive measures related to prevention, control, quarantine, and its cancellation.

4.2.Preventive measures include detection and reporting of plant diseases, harmful insects, rodents, and weeds before they cause harm, determining the cause, extent, and scope of their spread and proliferation, and disinfecting areas that may spread.

4.3.Control measures include activities such as stopping the spread and proliferation of plant diseases, harmful insects, rodents, and weeds, destroying the source, and keeping them in their natural balance.

4.4.Prohibition includes measures aimed at preventing and combating the spread of external and internal plant diseases, harmful insects, rodents, and weeds in the territory of Mongolia, limiting and destroying them, and protecting them from the negative effects of plant protection substances.

Article 5.Organization for implementation of plant protection activities

5.1.Plant protection activities will be implemented by central, local, professional and academic organizations.

5.2.The central organization is the state central administrative organization in charge of the protection of grassland and cultivated plants /hereinafter referred to as "the state central administrative body".

5.3.Local organizations are governors of provinces, sums, capitals, and districts, and their affiliated organizations.

/This paragraph was amended according to the law as of April 22, 2022/

5.4.A scientific research organization is an organization that conducts research, experiments, and design work on the spread, multiplication, and damage of plant diseases, harmful insects, rodents, and weeds, and evaluates and concludes as a result of it, develops plant protection methods and technologies (hereinafter referred to as "technology"), and provides advance information.

5.5.The professional organization is a legal entity with a special license for plant protection activities.

/This paragraph was annulled according to the law as of January 20, 2011/

Chapter three

POWERS REGARDING PLANT PROTECTION ACTIVITIES

Article 6.Power of the State Great Khural

6.1.The State Great Khural shall exercise the following powers regarding plant protection:

6.1.1.determine the state policy on plant protection and establish the legal basis for its implementation.

Article 7.Power of the Government

7.1.The Government shall exercise the following powers regarding plant protection:

7.1.1.organizing the implementation of state policies and laws on plant protection;

7.1.2.responsible for the protection of pasture and cultivated plants, establishing or canceling plant quarantine at the regional level based on the conclusion of the state central administrative body;

/This paragraph was amended according to the law as of November 11, 2022/

7.1.3.to establish cooperation agreements and agreements with relevant foreign and international organizations on plant protection and quarantine;

7.1.4.to approve the procedure to be followed when plant quarantine is established.

Article 8.Power of the state central administrative body

8.1.The state central administrative body shall exercise the following powers regarding plant protection:

8.1.1.to organize and implement laws and government decisions on plant protection and quarantine;

8.1.2.to develop and approve plant protection policies and plans, costs and budgets required for their implementation;

8.1.3.to provide professional and methodological integrated management of plant protection;

8.1.4.to approve the list of prohibited external and internal plant diseases, harmful insects, rodents, and weeds;

8.1.5.to issue a special permit for the import and sale of substances used for plant protection in accordance with the Law on Permits;

/This sub-paragraph was amended according to the law as of January 20, 2011/

/This sub-paragraph was amended according to the law as of June 17, 2022/

/This sub-paragraph was amended according to the law as of January 6, 2023/

8.1.6.to sign contracts for plant protection activities to be performed by local and academic organizations and monitor their implementation;

/This sub-paragraph was amended according to the law as of January 6, 2023/

8.1.7.to approve procedures for testing and registration of substances other than plant protection chemicals used in Mongolia, and their use;

8.1.8.to approve the procedures for planning, financing and implementation of plant protection measures in cooperation with the state central administrative body in charge of the fund;

8.1.9.to carry out studies to clarify distribution and multiplication of grassland plant diseases, harmful insects and rodents by scientific institutions of the sector and draw conclusions;

8.1.10.to conduct research on the condition of crop farming land plants, harmful insects, rodents, and weeds every 3 years and make a conclusion.

Article 9.Power of Citizens' Representatives' Khural of Aimags, soums, capital city and/or districts

/The title of this Article was amended according to the law as of April 22, 2022/

9.1.The Citizens' Representatives Khural of Aimags, soums, capital city, and districts shall exercise the following powers regarding plant protection:

/This paragraph was amended according to the law as of April 22, 2022/

9.1.1.to discuss and approve plant protection and quarantine measures and expenditure projects to be implemented in the territory, and monitor their implementation;

9.1.2.to discuss the governor's report on the spread and reproduction of plant diseases, harmful insects, rodents, and weeds, and how measures are being taken to combat them.

Article 10.Power of Governors of Aimags, soums, capital city and districts

/The title of this Article was amended according to the law as of April 22, 2022/

10.1.Governors of aimags, soums, capital city, and districts shall exercise the following powers regarding plant protection:

/This paragraph was amended according to the law as of April 22, 2022/

10.1.1.implementation of laws and decisions of authorized bodies on plant protection, organization of technology implementation measures;

10.1.2.submit plant protection and quarantine measures and cost projects to be implemented in the territory to the People's Representative Meeting at that level, organize the implementation, and report the results;

10.1.3.annually report to the state central administrative body about the spread, proliferation, and damage of plant diseases, harmful insects, rodents, and weeds;

10.1.4.establish or cancel plant quarantine in the territory based on the conclusion of the local or authorized inspection body if plant quarantine diseases, harmful insects, rodents, or weeds are detected;

/This sub-paragraph was amended according to the law as of November 11, 2022/

10.1.5.public announcement about areas where prohibited plant diseases, harmful insects, rodents, and weeds have spread or are likely to spread;

10.1.6.organize combat measures in cooperation with local and academic organizations when plant quarantine is imposed, and if necessary, to mobilize citizens and legal entities;

/This sub-paragraph was amended according to the law as of January 6, 2023/

10.1.7.supervise the activities of academic institutions engaged in plant protection activities and to eliminate the detected violations;

/This sub-paragraph was amended according to the law as of January 20, 2011/

/This sub-paragraph was amended according to the law as of January 6, 2023/

10.1.8.monitor how citizens and legal entities who own and use pasture and crop farming land fulfill their obligations regarding plant protection and eliminate violations.

Article 11.Powers of the scientific research organization

11.1.The scientific research organization shall exercise the following powers regarding plant protection:

11.1.1.to establish, analyze, analyze, multiply, harm plant diseases, harmful insects, rodents, and weeds, and make research, experiments, and inventions, and make evaluations and conclusions as a result;

11.1.2.to determine the toxicity of plant protection substances and their residues in plants, water and soil;

11.1.3.to develop recommendations on testing plant protection agents, their production, transportation, storage, and use;

11.1.4.to develop standards and technologies for protection against plant diseases, harmful insects, rodents, and weeds, to introduce scientific findings into production, and to provide professional and methodological assistance to citizens and legal entities.

Article 12.Powers of the professional organization on plant protection

/This Article was annulled according to the law as of January 6, 2023/

12.1.The professional organization shall exercise the following powers regarding plant protection:

/This paragraph was amended according to the law as of January 20, 2011/

12.1.1.to work with Governors of provinces, sums, capitals, and districts, clients, citizens, and legal entities regarding plant protection activities;

/This sub-paragraph was amended according to the law as of April 22, 2022/

12.1.2.strict application of technology in plant protection activities;

12.1.3.to report to the client about the results of plant protection activities, the fulfillment of the contract, and the consumed substances.

12.2.Plant protection activities shall be carried out only by professional organizations.

CHAPTER FOUR

RIGHTS AND DUTIES CITIZENS AND LEGAL ENTITIES REGARDING PLANT PROTECTION

Article 13.Rights and obligations of citizens and legal entities

13.1.Citizens and legal entities have the following rights regarding plant protection:

13.1.1.to get information about plant protection from central, local, professional and academic organizations;

13.1.2.to choose a professional organization to perform plant protection activities;

/This sub-paragraph was annulled according to the law as of January 6, 2023/

13.1.3.to demand an explanation or complain about the conclusions and measures taken in connection with the activity from the academic institution implementing plant protection activities.

/This sub-paragraph was amended according to the law as of January 6, 2023/

13.2.Citizens and legal entities have the following responsibilities regarding plant protection:

13.2.1.If plant diseases, harmful insects, rodents, or weeds are found on the land used, owned or owned, to promptly take measures to prevent their spread to other areas, and notify the governor of that district;

13.2.2.when transporting and selling plants and raw materials derived from them, obtain a certificate of origin of the product from the Office of the Governor of the district.

13.3.Relations between citizens and legal entities related to the introduction of plants, raw materials and products derived from them through the border of Mongolia shall be regulated in accordance with the law on quarantine control and inspection during the introduction of animals, plants, raw materials and products derived from them through the state border.

13.4.Applicants for a license to import and sell substances used for plant protection must prepare the following documents and submit them to the state central administrative body in charge of plant protection:

13.4.1.application for a special license /clearly mention the type of eligible activity/;

13.4.2.a copy of the state registration certificate of legal entity;

13.4.3.a proof of no tax debt; 

13.4.4.an evidence of connection to an electronic payment receipt system specified in Article 28 of the General Tax Law;

13.4.5.for chemical substances used in plant protection, a risk assessment report made in accordance with paragraph 17.1 of Article 17 of the Law on Toxic and Hazardous Chemical Substances;

13.4.6.for chemical substances used in plant protection, an agreement with a recycling plant for the disposal and packaging of the chemical substance.

/This paragraph was added according to the law as of January 6, 2023/

13.5.In case of extension of the period of the special license for importing and selling substances used for plant protection, the holder of the special license shall prepare the documents specified in paragraph 13.4 of this Law and submit them to the state central administrative body in charge of plant protection.

/This paragraph was added according to the law as of January 6, 2023/

CHAPTER FIVE

ACTION TO ESTABLISH PLANT QUARANTINE

Article 14.Plant quarantine

14.1.Based on the opinion of the local and professional inspection organization, the Governor of the relevant level shall establish a plant quarantine in the territory if plant quarantine diseases, harmful insects, rodents, or weeds are detected.

/This paragraph was annulled according to the law as of November 11, 2022/

14.2.If prohibited plant diseases, harmful insects, rodents, and weeds are detected in the pastures and crop farming lands of several provinces, the Government will impose a quarantine based on the conclusions of the state central administrative body in charge of the protection of pastures and cultivated plants and the central professional inspection organization.

/This paragraph was annulled according to the law as of January 20, 2011/

14.3.Requirements for entering and exiting the restricted territory, conditions and methods of sterilization and disinfection shall be regulated in accordance with the procedures specified in sub-paragraph 7.1.4 of this Law.

14.4.The following activities are prohibited in the prohibited territory:

14.4.1.to release and transit of plants, raw materials and products derived from them;

14.4.2.preparation of plants and raw materials derived from them;

14.4.3.to sale, transfer, cultivation of infected seeds and seedlings;

14.4.4.to use premises, warehouses, fences, and areas with slaughterhouses without sterilization or disinfection.

CHAPTER SIX

CONTROL OF PLANT PROTECTION ACTIVITIES

/The title of this Chapter was amended according to the law as of November 11, 2022/

Article 15.Control of plant protection activities

/The title of this Article was amended according to the law as of November 11, 2022/

15.1.The control of plant protection activities shall be carried out by the state central administrative body in charge of plant protection, authorized inspection bodies, and state inspectors.

/This paragraph was amended according to the law as of November 11, 2022/

15.2.In addition to the common powers specified in paragraph 10.9 of the Law on State Inspection, state inspectors and authorities authorized to carry out inspections shall exercise the following powers when carrying out the supervision of plant protection activities:

/This paragraph was amended according to the law as of June 10, 2010/

/This paragraph was amended according to the law as of November 11, 2022/

15.2.1.to monitor and ensure implementation of standards and technological requirements for plant protection activities;

15.2.2.to perform plant hygiene inspection during the production, processing, transportation, storage, and sale of plants, raw materials and products derived from them;

15.2.3.if plants, raw materials and products derived from them are found to have diseases, harmful insects, and rodents that have a negative impact on human health and the environment, prohibit supply, production, and services for public use, and when necessary, take measures to destroy and disinfect them;

15.2.4.to control during the production, storage, transportation, sale, and use of cultivated plant seeds, seedlings, and plant protection agents.

/This sub-paragraph was amended according to the law as of November 12, 2021/

CHApter seven

MISCELLANEOUS

Article 16.Financing of plant protection activities

16.1.Cost of plant protection activities shall be financed from the state budget and from citizens and legal entities.

16.2.The following costs of plant protection activities shall be financed from the state budget:

16.2.1.expenses required for conducting research and drawing conclusions specified in sub-paragraphs 8.1.9 and 8.1.10 of this Law;

16.2.2.cost of combating plant diseases, harmful insects, and rodents when they spread and cause harm to pasture plants;

16.2.3.cost of prevention and control when prohibited plant diseases, harmful insects, rodents, and weeds spread and cause harm.

16.3.Citizens and legal entities owning and using crop farming land shall finance the costs of plant protection activities with their own funds.

Article 17.Liabilities to be imposed on the violators of the Law

17.1.If the act of an official who violates this Law is not a crime, he shall be held accountable in accordance with the Law on the Civil Service.

17.2.Any person or legal entity who violates this Law shall be held liable as provided for in the Criminal Code or the Law on Violations.

/This Article was modified according to the law as of December 4, 2015/

 

 

THE CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA D.LUNDEEJANTSAN