A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1995 оны 6 дугаар сарын 5-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ХАРЬЯАТЫН ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

Энэ хуулийн зорилт нь иргэний харьяалал хийгээд Монгол Улсын харьяат болох, иргэний харьяаллыг сэргээн тогтоох, харьяатаас гарахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Харьяатын тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

1.Харьяатын тухай хууль тогтоомж нь Үндсэн хууль, энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд харьяатын тухай хууль тогтоомжид зааснаас өөр журам тогтоосон бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Монгол Улсын харьяат байх

Хэвлэх

1.Дор дурьдсан хүн Монгол Улсын харьяат байна.

1/энэ хууль хүчин төгөлдөр болсон өдөр Монгол Улсын харьяат байгаа;

2/1921 оны долдугаар сарын 11-ний өдөр болон түүнээс хойш Монгол Улсын харьяат байсан бөгөөд Монгол Улсын харьяатаас гараагүй хүмүүс;

3/энэ хуулийн дагуу Монгол Улсын харьяат болсон.

2.Монгол Улсын харьяат гадаад улсад оршин суух нь иргэний харьяаллаа алдах үндэслэл болохгүй.

3.Гэрлэгсдийн аль нэг нь Монгол Улсын харьяат болох буюу харьяатаас гарах нь эхнэр буюу нөхрийн харьяатыг өөрчлөхөд хүргэхгүй.

4.Монгол Улсын харьяат хаана оршин сууж байгаагаас үл хамааран төрийн ивээлд байж, зөрчигдсөн хууль ёсны эрх, ашиг сонирхлоо хуулийн дагуу хамгаалуулна.

5.Монгол Улсын иргэнийг харьяатаас хасах, эх орноосоо хөөх, өөр улсад шилжүүлэн өгөхийг хориглоно.

4 дүгээр зүйл.Хоёрдмол харьяаллыг хүлээн зөвшөөрөхгүй байх

Хэвлэх

1.Монгол Улсын харьяат нэгэн зэрэг гадаад улсын харьяат байхыг хүлээн зөвшөөрөхгүй.

2.Гадаад улсын харьяат нь Монгол Улсын харьяат болохыг хүсвэл тухайн улсынхаа харьяатаас гарсан байх шаардлагатай. Хэрэв тухайн гадаад улсын хууль тогтоомжид өөр улсын харьяат болсноор иргэний харьяаллаа алдахаар зохицуулагдсан бол тухайн улсынхаа харьяатаас гарсан байхыг шаардахгүй бөгөөд энэ тухай холбогдох байгууллагын тодорхойлолт авсан байвал зохино.

/Энэ хэсэгт 2000 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

5 дугаар зүйл.Иргэний харьяаллыг гэрчлэх баримт бичиг

Хэвлэх

1.Монгол Улсын иргэний харьяаллыг гэрчлэх баримт бичиг нь Монгол Улсын иргэний үнэмлэх, түүнийг авах хүртэл хугацаанд төрсний гэрчилгээ байна.

/Энэ хэсэгт 2000 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

2.Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр гадаадын иргэн, харьяалалгүй эцэг эхээс төрсөн хүүхдэд олгосон төрсний гэрчилгээг зөвхөн түүний төрснийг нотлох баримт бичиг гэж үзнэ.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

МОНГОЛ УЛСЫН ХАРЬЯАТ БАЙХ, ХАРЬЯАТ БОЛОХ, ХАРЬЯАТААС ГАРАХ

6 дугаар зүйл.Монгол Улсын харьяат болох үндэслэл

Хэвлэх

Дор дурьдсан үндэслэлээр Монгол Улсын харьяат болно:

1/төрснөөр;

2/Монгол Улсын харьяат болсноор;

3/харьяаллыг сэргээн тогтоосноор;

4/Монгол Улсын олон улсын гэрээнд заасан үндэслэлээр.

7 дугаар зүйл.Хүүхэд Монгол Улсын харьяат байх

Хэвлэх

1.Эцэг эх нь хоёулаа Монгол Улсын харьяат байсан үед төрсөн хүүхэд Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт буюу түүний гадна төрснөөс хамаарахгүй Монгол Улсын харьяат байна.

2.Эцэг, эхийн аль нэг нь Монгол Улсын харьяат, нөгөө нь гадаад улсын харьяат бол Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр төрсөн тэдний хүүхэд Монгол Улсын харьяат байна. Хэрэв хүүхэд гадаад улсын нутаг дэвсгэр дээр төрсөн бол хүүхдийн иргэний харьяаллыг эцэг, эхийн харилцан бичгээр тохиролцсоны үндсэн дээр шийдвэрлэнэ.

3.Эцэг, эхийн аль нэг нь Монгол Улсын харьяат, нөгөө нь харьяалалгүй хүн байхад тэдний дундаас төрсөн хүүхэд хаана төрснөөс хамаарахгүйгээр Монгол Улсын харьяат байна.

4.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт байгаа бөгөөд эцэг, эх нь хоёулаа тогтоогдоогүй хүүхэд Монгол Улсын харьяат байна.

5.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт байнга оршин суугаа харьяалалгүй эцэг, эх хоёрын дундаас Монгол Улсад төрсөн хүүхэд 16 нас хүрсний дараа өөрөө хүсвэл Монгол Улсын харьяат болж болно.

/Энэ хэсгийг 2000 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

6.Харьяалалгүй хүний үрчлэн авсан Монгол Улсын харьяат 16 нас хүрээгүй хүүхэд Монгол Улсын харьяат хэвээр байна.

8 дугаар зүйл.Монгол Улсын харьяат болох

Хэвлэх

Гадаадын иргэн буюу харьяалалгүй хүн хууль тогтоомжид заасны дагуу Монгол Улсын харьяат болж болно.

9 дүгээр зүйл.Монгол Улсын харьяат болох нөхцөл

Хэвлэх

1.Монгол Улсын харьяат болохын тулд дараахь нөхцөлийг хангасан байна:

1/амьжиргааны зохих чадвар, эх үүсвэртэй байх;

2/Монголын ард түмний ёс заншил, төрийн албан ёсны хэл, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн талаар зохих мэдлэг эзэмшсэн ба иргэний харьяатын асуудлаар өргөдөл гаргасан өдрөөс өмнө Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр таваас доошгүй жил байнга оршин суусан байх;

/Энэ заалтад 2000 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдрийн хуулиар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан/

3/Монгол Улсын гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас энэ хэсгийн 1, 2-т заасан хүрээнд төрийн бодлогыг үндэслэн тогтоосон бусад тодорхой шалгуурыг хангасан байх;

/Энэ заалтад 2000 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдрийн хууль, 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

4/энэ хэсгийн 2-т заасан хугацаанд гэмт хэрэг санаатайгаар үйлдээгүй байх;

/Энэ заалтыг 2000 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

5/Монгол Улсын иргэн болсноор тус иргэний гадаад улстай тогтоосон харилцаа нь Монгол Улсын нэр хүнд, ашиг сонирхолд хохирол учруулахгүй байх.

/Энэ заалтыг 2000 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

2.Энэ зүйлийн 1дэх хэсэгт заасан нөхцөл нь насанд хүрээгүй хүн энэ хуулийн 14 дүгээр зүйлд заасан үндэслэлээр иргэний харьяаллыг сэргээн тогтоолгож байгаа хүнийг Монгол Улсын харьяат болгох асуудлыг шийдвэрлэхэд хамаарахгүй.

3.Монгол Улсын төлөө гарамгай гавьяа байгуулсан, эсхүл Монгол Улсад онц шаардлагатай мэргэжил, мэргэшил эзэмшсэн, шинжлэх ухааны аль нэг салбарт онцгой амжилт гаргасан буюу гаргах боломжтой гадаадын иргэнийг Монгол Улсын Ерөнхийлөгч энэ зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1, 2-т заасан нөхцөлийг үл харгалзан Монгол Улсын харьяат болгож болно.

/Энэ хэсгийг 2000 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

4.Энэ зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан шалгуурыг тогтоох журмыг Засгийн газар тогтооно.

/Энэ заалтыг 2000 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

10 дугаар зүйл.Монгол Улсын харьяат болгохоос татгалзах, түдгэлзүүлэх үндэслэл

Хэвлэх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2000 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдрийн хуулиар нэмэлт орсон/

1.Дор дурьдсан үндэслэлээр гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүнийг Монгол Улсын харьяат болгохоос татгалзана:

1/олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээнд заасан хүн төрөлхтний эсрэг гэмт хэрэг үйлдсэн нь тогтоогдсон;

2/Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдал, язгуур эрх ашгийн эсрэг үйл ажиллагаа явуулж байсан буюу явуулж байгаа бол;

3/олон улсын алан хядах байгууллагын гишүүн гэж зарлагдсан хүн;

4/шүүхээр онц аюултай гэмт хэрэгтэн гэж тогтоогдсон;

5/Энэ заалтыг 2000 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдрийн хуулиар хассан/

5/Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээс урьд нь албадан гаргагдсан бол.

/Энэ заалтын дугаарыг 2000 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдрийн хуулиар 6 байсныг 5 болгон өөрчилсөн/

6/Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээс албадан гаргагдсанаас хойш 10 жил өнгөрөөгүй бол.

/Энэ заалтын дугаарыг 2000 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдрийн хуулиар 7 байсныг 6 болгон өөрчилсөн/

7/Монгол үндэсний ёс заншил, хуульд харш шашны урсгалыг сурталчилсан бол.

/Энэ заалтыг 2000 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

2.Монгол Улсын харьяат болох хүсэлт гаргагчийн өргөдлийг дор дурдсан үндэслэлээр хүлээн авахаас түдгэлзүүлнэ. Үүнд:

1/энэ хуулийн 9 дүгээр зүйлд заасан нөхцөлийг хангаагүй;

2/энэ хуулийн 22 дугаар зүйлд заасан журмыг хангаагүй;

3/хорих ял эдэлж байгаа бол;

4/сэтгэл мэдрэлийн буюу гоц халдвартай өвчтэй, мансууруулах бодис хэрэглэх донтой, архаг архичин гэдэг нь зохих журмаар тогтоогдсон бол;

/Энэ хэсгийг 2000 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

3.Энэ зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан үндэслэл нь зохих журмын дагуу нотлогдсон бол Монгол Улсын харьяат болгохоос татгалзах тухай саналаа гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага Монгол Улсын Ерөнхий сайдад танилцуулснаар Ерөнхийлөгчид уламжилна.

/Энэ хэсэгт болон дугаарт 2000 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

4.Энэ зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан үндэслэл зохих журмын дагуу нотлогдвол гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүний Монгол Улсын харьяат болох хүсэлтийг хүлээн авахаас түдгэлзүүлж байгаа тухай албан ёсоор мэдэгдэнэ.

/Энэ хэсгийг 2000 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ хэсэгт 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

11 дүгээр зүйл.Монгол Улсын харьяатаас гарах

Хэвлэх

Энэ хуулиар тогтоосон журмын дагуу Монгол Улсын харьяат өөрийн хүсэлтийн дагуу Монгол Улсын харьяатаас гарч болно.

12 дугаар зүйл.Харьяатаас гарахыг татгалзах

Хэвлэх

Дор дурьдсан үндэслэлээр Монгол Улсын харьяатаас гаргахыг татгалзаж болно:

1/харьяатаас гарах тухай хүсэлт гаргасан хүн Монгол Улсын өмнө хүлээсэн буюу иргэн, байгууллагын ашиг сонирхолтой холбогдсон эд хөрөнгийн үүргээ биелүүлээгүй;

2/харьяатаас гарах тухай хүсэлт гаргасан хүн гэмт хэрэг үйлдсэний улмаас сэжигтэн, яллагдагчаар татагдсан буюу шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэрээр ял эдэлж байгаа;

3/харьяатаас гарах нь Монгол Улсын үндэсний болон нийгмийн аюулгүй байдалд хохирол учруулахаар бол.

13 дугаар зүйл.Үрчлэгдсэн хүүхдийн иргэний харьяаллыг шийдвэрлэх

Хэвлэх

1.Гадаадын иргэн эхнэр, нөхрийн үрчлэн авсан Монгол Улсын харьяат 16 нас хүрээгүй хүүхэд Монгол Улсын харьяат хэвээр байна.

2.Хэрэв гадаадын иргэн, эхнэр, нөхөр нь Монгол Улсын харьяат хүүхэд үрчлэн авах үед түүний иргэний харьяаллыг өөрчлөх хүсэлт гаргавал үрчлүүлж буй эцэг эхийн саналыг харгалзан тухайн хүүхдийн иргэний харьяаллыг шийдвэрлэж болно.

3.Гадаадын иргэн эхнэр, нөхрийн үрчлэн авсан Монгол Улсын харьяат 16 насанд хүрсэн хүүхдийг тэдний хүсэлтээр Монгол Улсын харьяатаас гарахыг зөвшөөрч болно.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНИЙ ХАРЬЯАЛЛЫГ СЭРГЭЭН ТОГТООХ, ИРГЭНИЙ ХАРЬЯАЛЛАА АЛДАХ

14 дүгээр зүйл.Монгол Улсын иргэний харьяаллыг сэргээн тогтоох

Хэвлэх

1.Дор дурьдсан тохиолдолд Монгол Улсын иргэний харьяаллыг сэргээн тогтооно:

1/үрчлэгдсэнтэй холбогдож Монгол Улсын иргэн энэ хуулийн 1З дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан үндэслэлээр иргэний харьяаллаа алдсан;

2/эцэг, эхийн нь харьяат өөрчлөгдсөнтэй холбогдож Монгол Улсын иргэн иргэний харьяаллаа алдсан бол 18 нас хүрснээс хойш таван жилийн дотор;

3/1921 оны долдугаар сарын 11-ний өдөр болон түүнээс хойш Монгол Улсын харьяат байсан бөгөөд аль нэг гадаад улсын харьяат болсон хүмүүс.

2.Энэ зүйлийн 1 дэх хэсэгт дурдсан тохиолдолд иргэний харьяаллаа сэргээлгэхийг хүссэн хүн өргөдлөө гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад гаргана.

/Энэ хэсэгт 2000 оны 12 дугаар сарын 7-ний өдрийн хууль, 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

3.Иргэний харьяаллыг сэргээн тогтоолгох тухай өргөдлийг гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаар уламжлан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид гаргана.

/Энэ хэсэгт 2000 оны 12 дугаар сарын 7-ний өдрийн хууль, 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

4.Хэрэв гадаад улсын харьяат болох зорилгоор Монгол Улсын харьяатаас гарсан этгээд гадаад улсын харьяат болж чадаагүй бол өөрийн нь хүсэлтээр Монгол Улсын иргэний харьяаллыг сэргээн тогтооно.

15 дугаар зүйл.Монгол Улсын иргэний харьяаллыг алдах үндэслэл

Хэвлэх

1.Дор дурьдсан үндэслэлээр Монгол Улсын иргэний харьяаллыг алдана:

1/энэ хуулийн 1З дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан үндэслэлээр;

2/эцэг, эхийн иргэний харьяалал өөрчлөгдсөнөөр;

3/өөрийн талаар хуурамч баримт бичиг, худал мэдээлэл бүрдүүлж Монгол Улсын харьяат болсон нь тогтоогдсоноор;

4/Монгол Улсын олон улсын гэрээнд болон энэ хуульд заасан бусад үндэслэлээр;

5/Монгол Улсын харьяатаас гарснаар.

2.Энэ зүйлийн 1 дэх хэсгийн З-т заасан үндэслэлээр Монгол Улсын иргэний харьяаллыг алдах тохиолдолд Монгол Улсын Ерөнхийлөгч түүнийг Монгол Улсын харьяат болгосон шийдвэрээ хүчингүй болгоно.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ХҮҮХДИЙН ИРГЭНИЙ ХАРЬЯАЛАЛ ӨӨРЧЛӨГДӨХ

16 дугаар зүйл.Эцэг, эх хоёулаа буюу аль нэг нь Монгол Улсын харьяат болох тохиолдолд хүүхэд нь Монгол Улсын харьяат болох

Хэвлэх

1.Эцэг, эх нь хоёулаа Монгол Улсын харьяат болоход тэдний 16 нас хүрээгүй хүүхэд нь Монгол Улсын харьяат болно.

2.Эцэг, эхийн аль нэг нь Монгол Улсын харьяат болох тохиолдолд эцэг, эхийн хүсэлтээр тэдний 16 нас хүрээгүй хүүхэд Монгол Улсын харьяат болж болно. Энэ тохиолдолд эцэг, эхийн бичгээр гаргасан үндэслэл бүхий тохиролцоо байна.

17 дугаар зүйл.Эцэг, эх хоёулаа буюу аль нэг нь Монгол Улсын харьяатаас гарах тохиолдолд тэдний хүүхдийг Монгол Улсын харьяатаас гаргахыг зөвшөөрөх

Хэвлэх

Эцэг, эх нь хоёулаа буюу аль нэг нь Монгол Улсын харьяатаас гарах тохиолдолд эцэг, эхийн харилцан бичгээр тохиролцсоны үндсэн дээр гаргасан тэдний хүсэлтээр 16 нас хүрээгүй хүүхдийг нь Монгол Улсын харьяатаас гаргахыг зөвшөөрч болно.

18 дугаар зүйл.Хүүхдийн иргэний харьяаллыг өөрчлөхөд түүний зөвшөөрлийг авах

Хэвлэх

16-18 хүртэл насны хүүхдийн иргэний харьяаллыг өөрчлөх тохиолдолд түүний бичгээр гаргасан зөвшөөрлийг авсан байна.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

ИРГЭНИЙ ХАРЬЯАЛЛЫН АСУУДЛААРХИ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХ ХЭМЖЭЭ

19 дүгээр зүйл.Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн эрх хэмжээ

Хэвлэх

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч бүрэн эрхийнхээ хүрээнд дор дурьдсан асуудлаар шийдвэр гаргана:

1/гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүнийг Монгол Улсын харьяат болгох;

2/Монгол Улсын харьяатаас гаргах;

3/Монгол Улсын иргэний харьяаллыг сэргээн тогтоох.

20 дугаар зүйл.Төрийн захиргааны байгууллагын эрх хэмжээ

Хэвлэх

1.Монгол Улсын иргэний харьяалалтай холбогдсон асуудлаар гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр болон гадаад улсад оршин суугаа хүний хүсэлтийг хүлээн авч, шийдвэрлүүлэхээр холбогдох бусад бичиг баримт, саналын хамт Монгол Улсын Ерөнхий сайдад танилцуулснаар Ерөнхийлөгчид өргөн барина.

/Энэ хэсэгт 2000 оны 12 дугаар сарын 7-ний өдрийн хууль, 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

2.Монгол Улсын иргэний харьяаллын асуудлаар гарсан шийдвэрийн дагуу Монгол Улсын харьяат болсон, харьяатаас гарсан, иргэний харьяаллаа сэргээн тогтоолгосон, иргэний харьяаллаа алдсан хүний нэгдсэн бүртгэлийг гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага хөтөлнө.

/Энэ хэсэгт 2000 оны 12 дугаар сарын 7-ний өдрийн хууль, 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

З. Монгол Улсын иргэний харьяаллын асуудлаар гаргасан өргөдлийг шийдвэрлэхэд тус улсын тагнуулын болон цагдаагийн төв байгууллага, улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага болон засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн Засаг дарга, орон нутгийн цагдаагийн байгууллага, улсын бүртгэлийн байгууллага, Монгол Улсаас гадаад улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн буюу консулын газар энэ хуульд заасан журам, тус тусын чиг үүргийн дагуу оролцоно.

/Энэ хэсэгт 2002 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2018 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

4.Тагнуулын төв байгууллага иргэний харьяаллын асуудлаар хүсэлт гаргасан хүний талаар Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын үүднээс дүгнэлт хийж, асуудлыг хэрхэн шийдвэрлүүлэхээр тодорхой санал гаргана.

5. Цагдаагийн төв байгууллага болон улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь холбогдох албадаараа дамжуулан иргэний харьяаллын асуудлаар хүсэлт гаргасан хүний иргэний бүртгэлийн талаар лавлагаа өгөх, бүртгэлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, түүнчлэн бусад асуудлаар санал дүгнэлт өгөх ажиллагаа тус тус явуулна.

/Энэ хэсэгт 2002 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2018 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

6. Засаг захиргаа, нутаг, дэвсгэрийн нэгжийн Засаг дарга, орон нутгийн цагдаагийн байгууллага болон улсын бүртгэлийн байгууллага нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр байнга оршин суугаа иргэний харьяаллын асуудлаар хүсэлт гаргасан хүний, Монгол Улсаас гадаад улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн буюу консулын газар нь гадаад улсын нутаг дэвсгэр дээр байнга оршин суугаа мөн асуудлаар хүсэлт гаргасан хүний хувийн байдлыг тодорхойлж дүгнэлт гаргана.

/Энэ хэсэгт 2002 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2018 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНИЙ ХАРЬЯАЛЛЫН АСУУДЛААР ХҮСЭЛТ ГАРГАХ, ТҮҮНИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ

21 дүгээр зүйл.Монгол Улсын иргэний харьяаллын асуудлаар хүсэлт гаргах

Хэвлэх

1.Монгол Улсын иргэний харьяаллын асуудлаархи хүсэлтийг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн нэр дээр гаргана.

2.Монгол Улсын харьяат болох, харьяатаа сэргээн тогтоолгох,харьяатаас гарах тухай хүсэлт гаргагч энэ хуулийн 22 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэгт заасан журмаар тогтоосон жагсаалтын дагуу зохих бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

3.Хэрэв өргөдөл гаргагч гэр бүлийн бусад гишүүний хамт Монгол Улсын харьяат болох, харьяатаас гарахыг хүсвэл өргөдлөө хамтран гаргаж болно.

4.Иргэнийхээ харьяаллыг өөрчилж буй эцэг буюу эх өргөдөлдөө 16 насанд хүрээгүй хүүхдийнхээ иргэний харьяаллыг өөрчлөх эсэх талаар бичсэн байна.

5.16-18 нас хүрээгүй хүүхдийн Монгол Улсын иргэний харьяаллын асуудлаархи хүсэлтийг өөрийн нь зөвшөөрч гарын үсэг зурсны дагуу эцэг, эх, эсхүл түүний асран хамгаалагч буюу харгалзан дэмжигч нь гаргана.

22 дугаар зүйл.Монгол Улсын иргэний харьяаллын асуудлаар хүсэлт гаргах журам

Хэвлэх

1.Монгол Улсын харьяат болох, харьяатаас гарах тухай хүсэлтийг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, хэрэв Монгол Улсын иргэн гадаад улсад оршин суугаа бол Монгол Улсаас гадаад улсад суугаа дипломат төлөөлөгчдийн буюу консулын газар,Монгол Улсын гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаар дамжуулан Ерөнхийлөгчид уламжилна.

/Энэ хэсэгт 2000 оны 12 дугаар сарын 7-ний өдрийн хууль, 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

2.Хүсэлтийг хүлээн авсан аймаг, нийслэлийн Засаг дарга уг хүний талаар тодорхойлолт, дүгнэлтийг сум, баг, дүүрэг хорооны Засаг даргаас гаргуулан авна.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

3.Хүсэлтийг хүлээн авсан аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, Монгол Улсаас гадаад улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн буюу консулын газар холбогдох бусад баримт бичгийн бүрдлийг шалган хэрвээ уг баримт бичиг нь гадаад хэл дээр үйлдэгдсэн бол түүний албан ёсоор баталгаажуулсан орчуулга тодорхой саналын хамт Монгол Улсын гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2000 оны 12 дугаар сарын 7-ний өдрийн хууль, 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

4.Монгол Улсын гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага Монгол Улсын харьяат болох, харьяатаас гарах, иргэний харьяаллаа сэргээн тогтоолгох хүний талаархи санал, дүгнэлтийг тагнуулын болон цагдаагийн төв байгууллагаас авсан байна.

/Энэ хэсэгт 2000 оны 12 дугаар сарын 7-ний өдрийн хууль, 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

5.Иргэний харьяаллын асуудлаар гаргасан өргөдлийг хүлээн авч, хянан хэлэлцэж, шийдвэр гаргах хугацаа зургаан сараас хэтрэхгүй байна.

6.Монгол Улсын иргэний харьяаллын асуудлыг шийдвэрлэхэд шаардагдах бичиг баримтын жагсаалтыг гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага тогтооно.

/Энэ хэсэгт 2000 оны 12 дугаар сарын 7-ний өдрийн хууль, 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

23 дугаар зүйл.Иргэний харьяаллын асуудлаар дүгнэлт гаргах

Хэвлэх

1.Энэ хуулийн 19 дүгээр зүйлд заасан асуудлыг шийдвэрлэхтэй холбогдуулж гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага дүгнэлт гаргана.

/Энэ хэсэгт 2000 оны 12 дугаар сарын 7-ний өдрийн хууль, 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

2.Иргэний харьяаллын асуудлаар гаргасан хүсэлтийн дагуу гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага дүгнэлт гаргахдаа хүсэлт гаргагчийн ашиг сонирхол, улсын үндэсний аюулгүй байдлын эрх ашиг, гаргасан өргөдлийн агуулга, харьяатын асуудлаар бусад байгууллагаас гаргасан тодорхойлолт болон санал, дүгнэлт түүнчлэн уг асуудлаар шийдвэр гаргахад ач холбогдол бүхий бусад баримт бичгийг тал бүрээс нь нягтлан үзэж, дүгнэлт өгнө. Дүгнэлтэд Монгол Улсын харьяат болгох, харьяатаас гаргах, иргэний харьяаллыг сэргээн тогтоох болон тэдгээрээс татгалзах үндэслэл, нөхцөлийг тодорхой зааж тусгасан байна.

/Энэ хэсэгт 2000 оны 12 дугаар сарын 7-ний өдрийн хууль, 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

3.Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь иргэний харьяаллын асуудлаар дүгнэлт гаргахад шаардлагатай баримт бичгийг төр, олон нийт, аж ахуйн аль ч байгууллага, албан тушаалтнаас гаргуулан авна. Эдгээр байгууллага, албан тушаалтан холбогдох баримт бичгийг харьяатын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад шаардсан хугацаанд нь гаргаж өгөх үүрэгтэй.

/Энэ хэсэгт 2000 оны 12 дугаар сарын 7-ний өдрийн хууль, 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

24 дүгээр зүйл.Иргэний харьяаллын асуудлаар гарах шийдвэр

Хэвлэх

1.Монгол Улсын харьяат болох, харьяатаас гарах, иргэний харьяаллыг сэргээн тогтоолгох хүсэлтийг зөвшөөрөх тохиолдолд Монгол Улсын Ерөнхийлөгч зарлиг, татгалзах тохиолдолд захирамж гаргана.

2.Энэ зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу иргэний харьяаллын асуудлаар шийдвэр гаргаснаас хойш хагас жилийн дотор уг асуудлаар дахин гаргасан өргөдлийг хүлээн авахгүй.

25 дугаар зүйл.Харьяат болсон, харьяатаас гарсан тухай хугацааг тооцох

Хэвлэх

1.Монгол Улсын харьяат болгосон болон иргэний харьяаллыг сэргээн тогтоосон тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг гарсан өдрөөс хүсэлт гаргагчийг Монгол Улсын харьяат болсонд тооцно.

2.Монгол Улсын харьяатаас гарсан тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг гарсан өдрөөс хүсэлт гаргагчийг Монгол Улсын харьяатаас гарсанд тооцно.

ДОЛДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

26 дугаар зүйл.Монгол Улсын иргэний харьяаллын асуудлаар гарсан шийдвэрийг биелүүлэх байгууллага

Хэвлэх

1.Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр байнга оршин суугаа хүний иргэний харьяаллын асуудлаар гарсан шийдвэрийг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, гадаад улсын нутаг дэвсгэр дээр оршин суугаа хүний хувьд гарсан шийдвэрийг гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон холбогдох дипломат төлөөлөгчийн буюу консулын газар хариуцан биелүүлнэ.

2.Монгол Улсын харьяат болсон, иргэний харьяаллаа сэргээн тогтоолгосон хүнд улсын бүртгэлийн байгууллага, хилийн чанадад ажиллаж байгаа Дипломат төлөөлөгчийн газар Монгол Улсын иргэний үнэмлэх олгоно.

/Энэ хэсэгт 2000 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсгийг 2018 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

3. Гадаад улсын нутаг дэвсгэр дээр оршин суугаа Монгол Улсын харьяатаас гарсан хүний иргэний баримт бичгийг дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар хураан авч, гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаар дамжуулан улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлэх бөгөөд тус байгууллага Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 6.1-д заасан иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн сан дахь холбогдох мэдээлэлд бичилт хийнэ.

/Энэ хэсгийг 2000 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ хэсгийг 2002 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2013 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2018 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

4.Монгол Улсын иргэний харьяаллаа алдсан тус улсын нутаг дэвсгэр дээр оршин суугаа хүн Монгол Улсад оршин суух асуудлаа холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлүүлнэ.

/Энэ хэсгийн дугаарт 2000 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

27 дугаар зүйл.Иргэний харьяаллын асуудлаар гарсан шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавих

Хэвлэх

Иргэний харьяаллын асуудлаар гарсан шийдвэрийн биелэлтэд гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага болон эрх бүхий бусад байгууллагууд тус тусын чиг үүргийн дагуу хяналт тавина.

/Энэ зүйлд 2000 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдрийн хууль, 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2013 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

28 дугаар зүйл.Иргэний харьяаллын асуудлаар гарсан шийдвэрт гомдол гаргах

Хэвлэх

Иргэний харьяаллын асуудлаар гаргасан өргөдлийг хүлээн авахаас үндэсгүй татгалзсан, уг өргөдлийн шийдвэрлэх хугацааг тодорхой шалтгаангүйгээр хэтрүүлсэн, сунгасан, хойшлуулсан иргэний харьяаллын асуудлыг хянан хэлэлцэх болон мөнхүү асуудлаар гарсан шийдвэрийг биелүүлэх журмыг зөрчсөн тухай гомдлыг холбогдох дээд шатны нь байгууллагын албан тушаалтан болон шүүхэд гаргаж болно.

29 дүгээр зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

30 дугаар зүйл.Хуулийг дагаж мөрдөх

Хэвлэх

Энэ хуулийг 1995 оны 07 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА Ж.ГОМБОЖАВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unofficial translation

LAW OF MONGOLIA

ON CITIZENSHIP

 

5 June, 1995                                                                                                           Ulaanbaatar

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

 

Article 1. Purpose of the Law

 

The purpose of this law shall be to regulate relations on Mongolian citizenship, acquisition, restoration and cessation of citizenship.

 

Article 2. Legislation on Citizenship

 

1. Legislation on citizenship shall consist of the Constitution, this law and other legislative acts enacted in conformity therewith.

2. If an international agreement to which Mongolia is a party provides otherwise than this law, then the former shall prevail.

 

Article 3. Mongolian Citizenship

 

1. The following persons shall be considered as citizens of Mongolia:

 

1) the persons who were citizens of Mongolia on the day of coming into force of this law;

2) the persons who were citizens of Mongolia as of 11th July 1921 and have not lost Mongolian citizenship since then.

3) a person who became a citizen of Mongolia in accordance with this Law.

2. Residing abroad of a Mongolian citizen shall not serve as a ground for loss of Mongolian citizenship.

3. Acquisition or loss of Mongolian citizenship by any of the married shall not lead to change of citizenship by the other spouse.

4. Irrespective of place of residence a citizen of Mongolia shall be under state protection and enjoy protection of his/her rights and legitimate interests according to the law.

5. Deprivation of Mongolian citizenship, exile and extradition shall be prohibited.

 

Article 4. In acceptance of Dual Citizenship

1. Mongolian citizens shall not be allowed to hold citizenship of more than one foreign nation at the same time

2. If a foreigner wishes to acquire Mongolian citizenship, he or she shall be required to have renounced their citizenship of the relevant nation. If legislation of relevant nation provides for loss of its citizenship on acquisition of citizenship of another nation, then cessation of citizenship may not be required.

/The provision was amended by the law of  7 December, 2000/

 

 

 

 

 

Article 5. Documents Certifying Citizenship

 

1. The document certifying Mongolian citizenship shall be a passport and a birth certificate until obtaining the former document.

/The provision was amended by the law of  7 December, 2000/

 

2. A birth certificate issued to a child born to a foreign citizen or stateless parent in the territory of Mongolia shall be considered only as proof his/her birth.

 

 

CHAPTER TWO

MONGOLIAN CITIZENSHIP, ACQUISITION AND

CESSATION OF MONGOLIAN CITIZENSHIP

 

Article 6. Grounds for Acquisition of Mongolian Citizen

 

Mongolian citizenship shall be acquired on the following grounds:

1) by birth;

2) on acquiring Mongolian citizenship;

3) on restituting citizenship;

4) on the grounds provided for in international treaties of Mongolia.

           

Article 7. Mongolian Citizenship of a Child

 

1. A child born when both parents were Mongolian citizens shall be Mongolian national irrespective of birth within the territory of Mongolia or outside it

2. A child born on the territory of Mongolia from parents either one of whom is a Mongolian citizen and another is a foreign citizen, shall be considered as a Mongolian citizen. In case, when a child is born on the territory of a foreign country, his or her citizenship shall be determined on the basis of a written agreement between the parents. 3. A child born when one of parents was a Mongolian citizen and the other was a stateless person shall be Mongolian citizen irrespective of place of birth.

4. A child who is within the territory of Mongolia whose parents are not identified shall be Mongolian citizen.

5. A child born in Mongolia to stateless parents whom are permanently residing in the territory of Mongolia may become a citizen of Mongolian if he/she wishes to after reaching the age of 16.

/The provision was amended by the law of  7 December, 2000/

 

6. A Mongolian citizen who is adopted by a stateless person and who has not reached the age of 16 shall remain to be a Mongolian citizen.

 

Article 8. Acquisition of Mongolian Citizenship

 

A foreign citizen or a stateless person may acquire Mongolian citizenship in accordance with legislation.

 

 

 

 

Article 9. Conditions for Acquiring Mongolian Citizenship

 

1. The following conditions shall be met in order to acquire Mongolian citizenship:

1) one shall have the suitable living capability and resources;

2) one shall have the proper knowledge of Mongolian customs and official language of the State, and being permanently resided in Mongolia for the term of up to 5 years before the date of application for citizenship issues;

/The provision was amended by the law of  7 December, 2000/

 

3) other specific criteria as defined by the State Administrative body in charge of foreign nationals and citizenship on the basis of the state policy within the scope of provisions (1) and (2) of this paragraph.

 

/The provision was amended by the law of  7 December, 2000, 19 December, 2008 and 21 July, 2016/

           

            4)one must not maliciously commit any crime within the period of time mentioned in (2) of this paragraph;

/The provision was amended by the law of  7 December, 2000/

 

 1. one's relationship with foreign countries, after acquiring Mongolian citizenship, must not prejudice to reputation and interest of Mongolia.

/The provision was amended by the law of  7 December, 2000/

 

 1. The conditions provided for in paragraph 1 of this Article shall not be applicable to a case when a decision on acquisition of Mongolian citizenship is to be granted with respect to a minor person applying for a restitution of Mongolian citizenship on the grounds provided for in Article 14 of this Law.

 

 1. The President of Mongolia may, without any regard to the conditions prescribed in (1), (2) of the paragraph 1 of this article, grant Mongolian citizenship to foreign citizens who have done a honour for Mongolia, have had a profession or an experience that are much needed in Mongolia, and have done or able to make an exceptional success in any field of science.

/The provision was amended by the law of  7 December, 2000/

 

 1. The Government shall approve Regulations for determination of the criteria prescribed in paragraph 1 of this article.

/The provision was amended by the law of  7 December, 2000/

 

Article 10. Grounds for Refusal or Restraint of Granting Mongolian Citizenship

 

 1. A foreign person or a stateless person shall be refused Mongolian citizenship on the following grounds:

                                             

 1. when it is proved that a person has committed a crime against humanity as defined by international legal regulations;
 2. when a person has conducted or is conducting an activity against national security or vital interests of Mongolia;
 3. when a person is being claimed as a member of international terrorist organization;
 4. when a person is determined by court to be a dangerous criminal;
 5. when a person is being deported from the territory of Mongolia;
 6. has not passed 10 years since deported from the territory of Mongolia;
 7. when a person advertised a religion that inconsistent with the Mongolian national customs and law.

/The provision was amended by the law of  7 December, 2000/

                                       

 1. A request of foreign citizens for Mongolian citizenship shall be restrained to receive on the following grounds:
  1. when it is not complied the conditions provided in article 9 of this Law;
  2. when it is not complied the regulations provided in article 22 of this Law;
  3. when a person is serving a sentence of imprisonment;
  4. when a person is determined by established procedure that he or she is suffering from mental or infectious decease, or drug addicted or chronic alcoholic;

/The provision was amended by the law of  7 December, 2000/

 1. The State Administrative body in charge of foreign national and citizenship shall submit its proposal on refusal of granting Mongolian citizenship to the President upon presentation to the Prime Minister of Mongolia if the grounds provided for in paragraph
 1. of this Article are proved in accordance with established procedure.

/The provision was amended by the law of  7 December, 2000/

 

 1. If the grounds mentioned in paragraph 2 of this article have been proved by established procedure, The State Administrative body in charge of foreign national and citizenship shall formally notify the foreign citizen or stateless person, whose request is restrained to be received.

/The provision was amended by the law of  7 December, 2000/

 

 

Article 11. Cessation of Mongolian Citizenship

 

A Mongolian citizen may upon his or her own request to withdraw his or her citizenship in accordance with procedure established by this Law.

 

Article 12. Denial of Cessation of Mongolian Citizenship

 

Cessation of Mongolian citizenship can be denied on the following grounds:

1)  a person who has applied for cessation of Mongolian citizenship failed to perform his or her duties to Mongolia or property obligations related to interests of an organization or a citizen;

2)  a person who has applied for cessation of Mongolian citizenship has been considered a suspect or accused in criminal offence or is serving a punishment by court decision in force;

3)  cessation of Mongolian citizenship would cause detriment to national and state security of Mongolia.

 

Article 13. Determining Citizenship of Adopted Child

 

 1. A child who is adopted by foreign nationals and has not reached the age of 16 shall remain to be a Mongolian citizen.

 

 1. If spouses are foreign citizens when adopting a child with Mongolian citizenship express their wish to change his or her citizenship, the matter of citizenship may be resolved based on the wish of the adoptive parents.

 

 1. The request to renounce Mongolian citizenship of a child who is adopted by foreign nationals and has reached the age of 16 may be approved.

 

 

CHAPTER THREE

RESTORATION AND LOSS OF MONGOLIAN CITIZENSHIP

 

Article 14. Restoration of Mongolian Citizenship

 

1. Mongolian citizenship shall be restored on the following grounds:

1)  a Mongolian citizen who has lost his or her citizenship with respect to adoption on the grounds provided for in paragraph 2 of Article 13 of this Law;

2)  within five years after attaining the age of 18 if one lost Mongolian citizenship due to change of citizenship of parents;

3)  people who were Mongolian citizens as of 11 July 1921 and thereafter and acquired citizenship of any foreign state.

2. In cases mentioned in paragraph 1 of this Article a person wishing to restore his or her citizenship shall submit his or her application to the State administrative body in charge of foreign national and citizenship matters.

/The provision was amended by the law of  7 December, 2000/

 

3. An application for restitution of citizenship shall be submitted to the President of Mongolia through the State administrative Body in charge of foreign national and citizenship.

/The provision was amended by the law of  7 December, 2000/

 

4 Mongolian citizenship of a person who has withdrawn his or her Mongolian citizenship with a purpose of acquiring foreign citizenship, but who was not able to do so, shall be restituted based on his or her request.

 

 

Article 15. Grounds for Loss of Mongolian Citizenship

 

1 The following shall be grounds for loss of Mongolian citizenship:

1) the ground provided in paragraph 2, Article 13 of this law;

2) change of parents' citizenship;

3)  it has been determined that a person has acquired Mongolian citizenship by way of submission of false documents or information concerning himself or herself;     

4)  other grounds provided in international agreements of Mongolia or this law; 5) cessation of Mongolian citizenship.

 

2. In case of loss of Mongolian citizenship on the ground provided for in (3) of paragraph 1 of this Article the President of Mongolia shall repeal his decision on granting Mongolian citizenship to the person concerned.

 

 

 

 

 

 

 

CHAPTER FOUR

CHANGE OF A CHILD'S CITIZENSHIP

 

Article 16. Acquisition of Mongolian Citizenship by a Child on Acquisition of Mongolian Citizenship by Both Parents or Any of Them

 

1. Where both parents acquire Mongolian citizenship their child under 16 years of age shall acquire Mongolian citizenship as well

 1. In case of acquisition of Mongolian citizenship by one of parents their child under 16 years of age may acquire Mongolian citizenship on request by his or her parents. A written well-founded agreement between parents shall be required in that case.

 

Article 17. Allowing of cessation of Mongolian Citizenship by a Child on cessation of Mongolian citizenship by both parents or any of them

 

In case of cessation of Mongolian citizenship by one of parents their child under 16 years of age may be allowed to cease Mongolian citizenship on request of his/her parents upon their mutual written agreement.

Article 18. Child's Consent in Case of Change of His or Her Citizenship

 

In case of change of citizenship of a child of 16 to 18 years of age his or her written consent shall be obtained.

 

CHAPTER FIVE

POWERS OF THE STATE ADMINISTRATIVE BODY IN CHARGE OF CITIZENSHIP MATTERS

 

Article 19. Powers of the President of Mongolia

 

The President of Mongolia within his or her full powers shall decide on the following matters:

 1) to grant Mongolian citizenship to foreign citizens and stateless persons;

 2) to allow to cease Mongolian citizenship;

 3) to restore Mongolian citizenship.

 

Article 20. Scope of Rights of State Administrative organizations

 

 1. The State Administrative organization in charge of foreign nationals and citizenship matters shall receive requests related to matters of Mongolian citizenship from persons residing on the territory of Mongolia or a foreign country, and shall submit them for consideration together with the relevant documents and proposals to the President upon presentation to the Prime Minister of Mongolia.

/The provision was amended by the law of  7 December, 2000, 19 December, 2008 and 21 July, 2016/

 

 1. The State Administrative organization in charge of foreign nationals and citizenship matters in accordance with decisions granted on matters of Mongolian citizenship shall keep unified records of persons in respect to acquisition, withdrawal, restitution and loss of Mongolian citizenship.

/The provision was amended by the law of  7 December, 2000, 19 December, 2008 and 21 July, 2016/

 

 1. The Intelligence central organization, the Central Police organization, The State Administrative organization in charge of registration and Governors of local administrative units, local police organization, Diplomatic or Consular missions of Mongolia in foreign countries shall take part in considering an application related to matters of Mongolian citizenship in accordance with procedure provided for in this Law and according to their respective functions.

/The provision was amended by the law of  7 December, 2000, 19 December, 2008 and 21 June, 2018/

 

 1. The Central Intelligence Organization, in respect to a person who has made a request related to matters of citizenship, shall pass a conclusion from the view of the national security of Mongolia, and shall submit a concrete proposal on the consideration of the matter.

 

 1. The Central Police Organization and The State Administrative organization in charge of registration in respect to a civil records of a person who has made a request related to matters of citizenship, shall through its relevant services provide references, amendment and change the records, and shall submit proposals and conclusions on other related matters.

      The provision was amended by the law of  7 December, 2000, 19 December, 2008 and 21 June, 2018/

 

 1. Governors of local administrative units, local police organizations and The State Administrative organization in charge of registration in respect to a person who has made a request related to matters of citizenship and who is permanently residing on the territory of Mongolia, and Diplomatic and Consular missions of Mongolia in foreign countries in respect to a person who is permanently residing on the territory of foreign countries and who has made the same request shall provide personal references and pass their opinion.

 

The provision was amended by the law of  7 December, 2000, 19 December, 2008 and 21 June, 2018/

 

CHAPTER SIX

REQUEST RELATED TO MATTERS OF CITIZENSHIP AND PROCEDURE OF CONSIDERATION

 

Article 21. Request Related to Matters of Citizenship

1. A request related to matters of citizenship shall be submitted to the President of Mongolia.

 1. A person applying for acquisition, restitution or withdrawal of Mongolian citizenship shall compile relevant documents in accordance with the list determined by procedure provided for in paragraph 6 of Article 22 of this Law.
 2. A joint request may be submitted if an applicant wishes to acquire or withdraw Mongolian citizenship together with his or her other family members.
 3. Either parent changing citizenship shall, in respect to his or her child who has not reached the age of 16, mention in the request whether citizenship of the child is to be changed.
 4. A request related to matters of citizenship of a child who has reached the age between 16 and 18 shall be submitted by his or her parents, guardians or sponsors upon the child's own permission and signature.

 

Article 22. Procedure for Request Related to Matters of Mongolian Citizenship

 

1. Requests for acquisition or withdrawal of Mongolian citizenship shall be submitted to the President through Governors of aimags or Capital City; Diplomatic or Consular missions of Mongolia in foreign countries, if Mongolian citizens resided in a foreign country; or the State Administrative organization in charge of foreign national and citizenship matters.

/The provision was amended by the law of  7 December, 2000, 19 December, 2008 and 21 July, 2016/

 

 1. Governors of aimags or Capital City shall, upon the receipt of a request, request Governors of soums, districts, bags or khoroos to submit personal reference and opinion in respect to the particular person.
 2. Governors of aimags or Capital City; Diplomatic or Consular missions of Mongolia in foreign countries shall, upon the receipt of a request, verify the compilation of relevant documents, with their official translation if the documents are in foreign language shall submit them to the State Administrative organization in charge of foreign nationals and citizenship together with their concrete proposals.

/The provision was amended by the law of  7 December, 2000, 19 December, 2008 and 21 July, 2016/

 

 1. The State Administrative organization in charge of foreign nationals and citizenship shall request the Intelligence and The Central Police Organization to submit their proposal and opinion in respect to a person applying for acquisition, withdrawal or restitution of Mongolian citizenship.

/The provision was amended by the law of  7 December, 2000, 19 December, 2008 and 21 July, 2016/

 

 1. A time limit for receiving, examining and deciding on matters related to Mongolian citizenship shall not exceed 6 months.
 2. A list of documents necessary for consideration of matters related to Mongolian citizenship shall be determined by the State Administrative organization in charge of foreign nationals and citizenship.

/The provision was amended by the law of  7 December, 2000, 19 December, 2008 and 21 July, 2016/

 

Article 23. Opinion on Matters Related to Mongolian Citizenship

 

 1. The State Administrative organization in charge of foreign nationals and citizenship shall pass opinion related to consideration of matters prescribed in Article 19 of this Law.

/The provision was amended by the law of  7 December, 2000, 19 December, 2008 and 21 July, 2016/

 

 1. The State Administrative organization in charge of foreign nationals and citizenship while formulating its opinion in respect to a request related to matters of citizenship shall thoroughly consider applicant's interests, interests of national security, content of application, references and opinions on matters of citizenship submitted from other organizations, and other relevant documents important to consideration of this matter. The opinion shall explicitly state justifications and conditions for acquisition, withdrawal, restitution and refusal of Mongolian citizenship.

/The provision was amended by the law of  7 December, 2000, 19 December, 2008 and 21 July, 2016/

 

 1. The State Administrative organization in charge of foreign nationals and citizenship while formulating its opinion in respect to a request related to matters of citizenship shall request any state, social, business organizations or officials to submit relevant documents. The given organizations and officials shall be obliged to submit to the State Administrative organization in charge of foreign nationals and citizenship the relevant documents within the requested period.

/The provision was amended by the law of  7 December, 2000, 19 December, 2008 and 21 July, 2016/

 

 

 

 

Article 24. Decisions on Matters related to Citizenship

 

 1. The President of Mongolia shall issue decrees in case of authorizing acquisition, withdrawal or restitution of Mongolian citizenship, and orders in case of refusal.
 2. An application related to matters of citizenship already decided as provided for in paragraph 1 of this Article shall no be accepted within a period of 6 months after such decision has been passed.

 

Article 25. Determination of Date of Acquisition and Withdrawal of Citizenship

 

 1. An applicant shall be considered as a Mongolian citizen from the date of issue of Presidential Decree on granting or restituting Mongolian citizenship.

 

 1. An applicant shall be considered as withdrawn of Mongolian citizenship from the date of issue of Presidential Decree on withdrawal of Mongolian citizenship.

 

CHAPTER SEVEN

MISCELLANEOUS

 

Article 26. Organizations Implementing Decision on Matters Related to Mongolian Citizenship

 

 1. Decisions on matters related to citizenship granted in respect to persons permanently residing on the territory of Mongolia shall be implemented by Governors of aimags or Capital City, in respect to persons residing on the territory of a foreign country by the State Administrative Central Organization in charge of external relations and by relevant Diplomatic or Consular missions of Mongolia in foreign countries.

 

 1. A person who has acquired or restituted their Mongolian citizenship shall be granted a national passport of Mongolia by The State Administrative organization in charge of registration and Diplomatic or Consular missions.

     /The provision was amended by the law of  7 December, 2000  and 21 June, 2018 /

 

3. The Mongolian diplomatic or consular mission to foreign countries shall take back a citizen's identity card from a person, who renounced his or her Mongolian citizenship, and deliver to the State Administrative organization in charge of registration through The State Administrative organization in charge of foreign national and registration. The State Administrative organization in charge of registration shall submit the necessary information to the National registration information record in accordance with paragraph 6.1 of General law on national registration.

 

/The provision was amended by the law of  7 December, 2000, 22 November, 2002, 19 December, 2008, 26 December, 2013, 21 July, 2016, and 21 June, 2018/

 

4. A residence on the territory of Mongolia of a person who has lost Mongolian citizenship and who is presently residing on the territory of this country shall be decided in accordance with the relevant legislation.

      /The provision was amended by the law of  7 December, 2000 /

 

Article 27. Supervising the implementation of the decisions on citizenship matters

Implementation of the decision on citizenship matters shall be monitored by The State Administrative organization in charge of foreign national and citizenship and other relevant organizations in accordance with their respective functions.

/The provision was amended by the law of  7 December, 2000, 19 December, 2008, 26 December, 2013 and 21 July, 2016 /

Article 28. Complaint against Decision on Matters Related to Citizenship

 

A complaint against unjustified refusal to receive an application related to citizenship matters; delay, extension or deferment without founded reasons of time limit for consideration of the application; or violation of procedures of examination of matters related to citizenship or implementation of the decision on this matter may be lodged to an official of the higher organization and court.

 

 

Article 29. Liability for Violation of Citizenship Legislation

 

1. The officer who violates the present Law shall be amenable to the Law on Public Service in case of the infringement is not inclined criminally.

2. The citizen and legal entity who violates the present Law shall be liable under the Criminal Code of Mongolia or the Law on Infringement.

 

      /The provision was amended by the law of  04 December, 2015 /

 

Article 30. Coming into force

 

This law shall come into force on July 15, 1995.

 

 

 

   CHAIRMAN OF THE STATE

GREAT HURAL OF MONGOLIA                         J.GOMBOJAV