A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2006 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Нийтлэг үндэслэл

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь химийн хорт болон аюултай бодисыг экспортлох, импортлох, Монгол Улсын хилээр дамжуулан тээвэрлэх болон үйлдвэрлэх, хадгалах, худалдах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах, хяналт тавихтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл. Хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1. Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль1, Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль2, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль3, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль4, Аюултай хог хаягдлын импорт, хил дамжуулан тээвэрлэлтийг хориглох, экспортлох тухай хууль5, Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлын тухай хууль6, Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хууль7, Гамшгаас хамгаалах тухай хууль8, энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

__________________________

1 Монгол Улсын Үндсэн хууль –“ТМ” сэтгүүлийн 1992 оны № 1 дүгээрт нийтлэгдсэн.

2 Байгаль орчныг хамгаалах тухай - “ТМ” сэтгүүлийн 1995 оны №5-6 дугаарт нийтлэгдсэн.

3 Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай - “ТМ” сэтгүүлийн 2001 оны № 6 дугаарт нийтлэгдсэн.

4 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай -“ТМ” сэтгүүлийн 1998 оны № 3 дугаарт нийтлэгдсэн.

5 Аюултай хог хаягдлын импорт, хил дамжуулан тээвэрлэлтийг хориглох, экспортлох тухай -“ТМ” сэтгүүлийн 2000 оны № 43 дугаарт нийтлэгдсэн.

6 Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлын тухай -“ТМ” сэтгүүлийн 2003 оны № 47 дугаарт нийтлэгдсэн.

7Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай -“ТМ” сэтгүүлийн 2004 оны № 21 дүгээрт нийтлэгдсэн.

8 Гамшгаас хамгаалах тухай -“ТМ” сэтгүүлийн 2003 оны № 25 дугаарт нийтлэгдсэн.

2.2. Мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөлөх зэрэг эмийн, түүнчлэн цацраг идэвхт болон хүнсний зориулалттай химийн бодистой холбогдсон харилцааг тусгай хуулиар зохицуулна.

2.3. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл. Хуулийн нэр томъёо

Хэвлэх

3.1. Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1. "химийн хорт бодис" гэж хүний эрүүл мэнд, байгаль орчин, мал, амьтанд хортой нөлөө үзүүлэх, улмаар үхэл, мөхөлд хүргэх үйлчилгээтэй химийн бодис, тэдгээрийн нэгдлийг;

3.1.2. "химийн аюултай бодис" гэж тэсрэмтгий, шатамхай, идэмхий, исэлдүүлэгч, цочромтгой шинж чанартай химийн бодис, тэдгээрийн нэгдлийг;

3.1.3. "хориглосон химийн бодис" гэж Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хэрэглэхийг хориглосон химийн хорт ба аюултай бодис, тэдгээрийн нэгдлийг;

3.1.4. "хязгаарласан химийн бодис" гэж зөвхөн зөвшөөрсөн газарт, заасан зориулалт, хэмжээ, технологийн дагуу тодорхой хяналтын дор хэрэглэхийг зөвшөөрсөн химийн хорт ба аюултай бодис, тэдгээрийн нэгдлийг;

3.1.5. "пестицид" гэж мал, амьтан, ургамлыг аливаа өвчнөөс сэргийлэх, хөнөөлт шавж, мэрэгч, хогийн ургамлаас хамгаалах зориулалттай химийн бодис, тэдгээрийн нэгдлийг;

3.1.6. "химийн хорт болон аюултай бодисын хаягдал" гэж олон улсын гэрээгээр ашиглахыг хориглосон химийн хорт болон аюултай бодис, түүнчлэн хадгалах, ашиглах хугацаа дууссан буюу чанарын шаардлага хангахгүй болсон, тэрчлэн нэр томъёо, ашиглах хугацаа тодорхойгүй химийн хорт ба аюултай бодис, тэдгээрийн үлдэгдэл болон сав, баглаа боодлыг;

3.1.7. "химийн хорт болон аюултай бодисыг устгах" гэж химийн хорт болон аюултай бодис, тэдгээрийн хаягдлыг хоргүй ба аюулгүй болгон зайлуулахыг;

3.1.8. "эрсдлийн үнэлгээ" гэж химийн хорт болон аюултай бодис, тэдгээрийн нэгдэлтэй харьцах явцад хүний эрүүл мэнд, байгаль орчин, мал, амьтанд үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг судлан тогтоож, үнэлгээ өгөх, сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах талаар авах арга хэмжээг тодорхойлохыг;

3.1.9. "хүлцэх хэмжээ" гэж химийн хорт болон аюултай бодисын хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл үзүүлэхгүй байх хамгийн дээд агууламжийг.

4 дүгээр зүйл. Химийн хорт болон аюултай бодисын ангилал

Хэвлэх

4.1.Химийн бодисыг шинж чанар болон хүний эрүүл мэнд, байгаль орчин, мал амьтанд үзүүлэх нөлөөллөөр нь:

4.1.1.хортой;

4.1.2. аюултай гэж тус тус ангилна.

4.2. Химийн хорт болон аюултай бодисын ангиллыг байгаль орчны болон эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран батална.

/Дээрх 4 дүгээр зүйлийг 2008 оны 1 дүгээр сарын 03-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

5 дугаар зүйл. Химийн хорт болон аюултай бодистой холбогдох үйл ажиллагааны зөвшөөрөл

Хэвлэх

5.1.Тэсэрч дэлбэрэхээс бусад химийн хорт болон аюултай бодис экспортлох, импортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх, үйлдвэрлэх, худалдах, ашиглах, устгах зөвшөөрлийг Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд заасны дагуу олгоно.

/Энэ хэсэгт 2008 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

/Энэ хэсэгт 2020 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

6 дугаар зүйл. Химийн хорт болон аюултай бодистой холбогдох үйл ажиллагааг зохицуулах

Хэвлэх

6.1. Химийн хорт болон аюултай бодистой холбогдох үйл ажиллагааг зохицуулах, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах талаар байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

6.1.1. химийн хорт болон аюултай бодис экспортлох, импортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх болон үйлдвэрлэх, худалдах журмыг үйлдвэр, худалдааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран батлах;

6.1.2. химийн хорт болон аюултай бодис хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журмыг эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв болон онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагатай хамтран батлах;

6.1.3. ашиглаж болох пестицид, химийн бордоо, ахуйн хортон шавж, мэрэгч устгалын болон ариутгал, халдваргүйтгэлийн бодисын жагсаалт, тэдгээрийн ашиглалтын хэмжээг хүнс, хөдөө аж ахуйн болон эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран жил бүр шинэчлэн батлах;

6.1.4. энэ хуулийн 6.1.3-т заасан бодисыг турших, ашиглах журмыг хүнс, хөдөө аж ахуйн болон эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран батлах;

6.1.5. химийн хорт болон аюултай бодисын эрсдлийн үнэлгээ хийх журмыг эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв болон онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагатай хамтран батлах;

6.1.6. Монгол Улсад ашиглахыг хориглосон буюу хязгаарласан химийн хорт болон аюултай бодисын жагсаалтыг тухай бүр шинэчлэн баталгаажуулах арга хэмжээ авч олон улсын байгууллагад мэдээлэх;

6.1.7. химийн хорт болон аюултай бодис экспортлох, импортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх болон үйлдвэрлэх, хадгалах, худалдах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах үйл ажиллагааны мэдээ, тайланг нэгтгэж, мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх;

6.1.8. химийн хорт болон аюултай бодис ашигласан үйл ажиллагааны нэгдсэн тайланг жил бүр гаргах;

6.1.9. химийн хорт болон аюултай бодис ашиглахтай холбогдсон үйл ажиллагааг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах, шаардлагатай зөвлөмж гаргах;

6.1.10. химийн хорт болон аюултай бодисын асуудлаар олон улсын байгууллагатай мэдээлэл солилцох, эдгээр бодисын физик, химийн болон хор аюулын шинж чанар, осол, эрсдлийн үед авах арга хэмжээ, тухайн бодис, түүний хольц, хаягдлыг устгах аргачлал, тээвэрлэх аргын талаархи мэдээллээр иргэдийг хангах;

6.1.11. Монгол Улсын нэгдэн орсон химийн хорт болон аюултай бодисын талаархи олон улсын гэрээг хэрэгжүүлэх ажлыг өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд эрхлэх;

6.1.12. химийн хорт болон аюултай бодисын нөлөөллөөс үндэсний аюулгүй байдал, хүний эрүүл мэнд, байгаль орчин, мал, амьтанд учирсан хор хөнөөлийг арилгахад олон улсын байгууллагаас тусламж хүсэх саналыг Засгийн газарт тавих;

6.1.13.байгаль орчинд онцгой хор хөнөөл учруулж болзошгүй нөлөө бүхий химийн хорт болон аюултай бодис импортлох, худалдах эрх олгох.

/Энэ заалтыг 2008 оны 1 дүгээр сарын 03-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

6.2. Химийн хорт болон аюултай бодисын бодлого, зохицуулалтын асуудлаар мэргэжлийн санал, дүгнэлт гаргах чиг үүрэг бүхий орон тооны бус Үндэсний зөвлөл Ерөнхий сайдын дэргэд, салбар зөвлөл холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллага болон аймаг, нийслэлийн Засаг даргын дэргэд ажиллах бөгөөд Үндэсний зөвлөлийн дүрэм, бүрэлдэхүүнийг Засгийн газар батална.

6.3. Цэргийн зориулалттай химийн хорт болон аюултай бодистой холбогдох үйл ажиллагааг батлан хамгаалахын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хариуцах бөгөөд энэхүү үйл ажиллагаатай холбогдолтой тайлан, мэдээг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад ирүүлнэ.

6.4. Энэ хуулийн 6.1.6-д заасан хориглосон буюу хязгаарласан бодисын жагсаалтыг Засгийн газар батална.

6.5.Энэ хуулийн 6.4-т заасан жагсаалтад орсон тухайн бодисын бүртгэл хөтлөх, цуглуулах, тээвэрлэх, хадгалах, устгах, импортлох, экспортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх журмыг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран батална.

/Энэ хэсгийг 2011 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

6.6.Энэ хуулийн 6.4-т заасан жагсаалтад орсон бодисын ашиглах болон ашиглахыг хориглох салбар, ашиглах хэмжээг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран тогтооно.

/Энэ хэсгийг 2011 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

7 дугаар зүйл. Мэдээллийн нэгдсэн сан

Хэвлэх

7.1. Энэ хуулийн 6.1.7-д заасан мэдээллийн нэгдсэн сан нь химийн хорт болон аюултай бодисын олон улсын мэдээллийн сан, түүний жишигт нийцүүлэн бүрдүүлсэн улсын мэдээллийн нэгдсэн сангаас бүрдэнэ.

7.2. Эрүүл мэнд, хүнс, хөдөө аж ахуй, үйлдвэр, худалдаа, хил, гаалийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв болон холбогдох бусад байгууллага нь салбарын чиг үүрэгтэй уялдсан химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сантай байх бөгөөд эдгээр нь энэ хуулийн 7.1-д заасан мэдээллийн нэгдсэн сангийн бүрэлдэхүүнд багтаж түүнтэй сүлжээгээр холбогдсон байна.

7.3. Энэ хуулийн 7.2-т заасан сангаас мөн хуулийн 6.1.10-д заасан мэдээ, мэдээллийг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад үнэ төлбөргүй олгоно.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

Химийн хорт болон аюултай бодистой холбогдох үйл ажиллагааг зохицуулахад тавих үндсэн шаардлага

8 дугаар зүйл. Химийн хорт болон аюултай бодисоос хамгаалахад тавих үндсэн шаардлага

Хэвлэх

8.1.Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага химийн хорт болон аюултай бодис экспортлох, импортлох, хилээр дамжуулан тээвэрлэх болон үйлдвэрлэх, хадгалах, худалдах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах явцад хүний эрүүл мэнд, байгаль орчин, мал, амьтанд үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, гарсан хор уршгийг арилгах арга хэмжээг өөрийн зардлаар авч хэрэгжүүлнэ.

8.2.Энэ хуулийн 8.1-д заасан үйл ажиллагаа эрхэлж буй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь холбогдох хууль тогтоомж, аюулгүй ажиллагааны дүрэм, технологийн горимыг дагаж мөрдөнө.

8.3.Химийн хорт болон аюултай бодис, тэдгээрийн нэгдлийг химийн зэвсгийн болон хорлон сүйтгэх үйл ажиллагааны зориулалтаар экспортлох, импортлох, хилээр дамжуулан тээвэрлэх, үйлдвэрлэх, хадгалах, худалдах, худалдан авах, тээвэрлэх, ашиглах болон бусдад дамжуулахыг хориглоно.

9 дүгээр зүйл. Химийн хорт болон аюултай бодис экспортлох, импортлох, хилээр дамжуулан тээвэрлэх болон үйлдвэрлэхэд тавих үндсэн шаардлага

Хэвлэх

9.1.Энэ хуулийн 5.1-д заасны дагуу химийн хорт болон аюултай бодис экспортлох, импортлох, үйлдвэрлэх, ашиглах зөвшөөрөл авахдаа тухайн бодисын талаар дараахь мэдээллийг бүрдүүлнэ :

9.1.1. бодисын нэр, томъёо;

9.1.2. худалдааны болон техникийн нэр;

9.1.3. олон улсын бүртгэлийн дугаар;

9.1.4. ашиглах газар, зориулалт, хугацаа, тоо хэмжээ;

9.1.5. физик, химийн болон хор аюулын шинж чанар;

9.1.6. болзошгүй осол, эрсдлийн үед авах арга хэмжээ;

9.1.7. үйл ажиллагаа явуулах ажлын байрны дүгнэлт;

9.1.8. тухайн бодис, түүний хольц, хаягдлыг устгах аргачлал, тээвэрлэх арга.

9.2.Химийн хорт болон аюултай бодис экспортлох, импортлох, хилээр дамжуулан тээвэрлэх болон үйлдвэрлэхдээ энэ хуулийн 6.1.1-д заасны дагуу батлагдсан журмыг мөрдөнө.

10 дугаар зүйл. Химийн хорт болон аюултай бодис хадгалахад тавих үндсэн шаардлага

Хэвлэх

10.1.Химийн хорт болон аюултай бодис хадгалах агуулахын байршлыг холбогдох мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн зохих шатны Засаг дарга тогтооно.

10.2.Химийн хорт болон аюултай бодисыг түүний онцлог шинж чанарыг нь харгалзан зориулалтын тусгай агуулахад энэ хуулийн 6.1.2-т заасны дагуу батлагдсан журмыг баримтлан хадгална.

10.3.Хадгалж байгаа химийн хорт болон аюултай бодисын сав, баглаа боодол нь тухайн бодисын нэр, анхааруулах тэмдэг, аюулын шинж чанарыг тод, томоор бичсэн шошготой байна.

Химийн хорт болон аюултай бодис алдагдсан тохиолдолд түүнийг эзэмшигч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь цагдаа, тагнуулын болон холбогдох бусад байгууллагад 24 цагийн дотор мэдэгдэж, эрэн сурвалжлах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхэд бүх талын туслалцаа үзүүлэх үүрэгтэй.

11 дүгээр зүйл.Химийн хорт болон аюултай бодис худалдахад тавих үндсэн шаардлага

Хэвлэх

11.1. Тусгай зөвшөөрөл бүхий иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага химийн хорт болон аюултай бодис худалдахдаа худалдан авсан этгээдийн хаяг, бодисын нэр, төрөл, хэмжээ, ашиглах зориулалтыг заасан баримтыг 2 хувь үйлдэн баталгаажуулж, нэг хувийг худалдан авагчид , үлдсэн хувийг өөртөө хадгална.

11.2. Химийн хорт болон аюултай бодисыг энэ хуулийн 6.1.1-д заасны дагуу батлагдсан журмыг баримтлан тусгай цэгээр дамжуулан хүнсний болон бусад төрлийн бараа бүтээгдэхүүнээс тусад нь худалдана.

12 дугаар зүйл. Химийн хорт болон аюултай бодис тээвэрлэхэд тавих үндсэн шаардлага

Хэвлэх

12.1. Химийн хорт болон аюултай бодисыг энэ хуулийн 6.1.2-т заасны дагуу батлагдсан журмыг баримтлан техникийн болон аюулгүйн шаардлага хангасан тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэх бөгөөд уг тээврийн хэрэгсэлд анхааруулах тэмдэг, аюулын шинж чанарын тухай санамж байрлуулна. .

12.2. Химийн хорт болон аюултай бодис тээвэрлэсний дараа тээврийн хэрэгслийг хоргүйжүүлж аюулгүй болгоно.

12.3. Химийн хорт болон аюултай бодисыг хүн, мал, амьтан болон бараа бүтээгдэхүүнтэй хамт тээвэрлэхийг хориглоно.

12.4. Химийн хорт болон аюултай бодисыг шуудангаар илгээх, нийтийн тээврийн хэрэгслээр болон ердийн хөсгөөр тээвэрлэхийг хориглоно.

13 дугаар зүйл. Химийн хорт болон аюултай бодис ашиглахад тавих үндсэн шаардлага

Хэвлэх

13.1. Химийн хорт болон аюултай бодис ашиглахтай холбоотой үйл ажиллагааг хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны нөхцөл, шаардлагыг бүрэн хангасан зориулалтын байр, талбайд явуулна.

13.2. Химийн хорт болон аюултай бодис ашиглах явцад тухайн ажлын байр болон байгаль орчинд эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон химийн хорт болон аюултай бодисын хүлцэх хэмжээг хэтрүүлэхийг хориглоно.

13.3. Химийн хорт болон аюултай бодис ашиглах аж ахуйн нэгж, байгууллага өөрийн аюулгүй ажиллагааны дүрмийг боловсруулан нутаг дэвсгэрийнхээ байгаль орчны болон эрүүл ахуйн улсын байцаагчаар хянуулж мөрдөнө.

13.4. Химийн хорт болон аюултай бодистой харьцах ажилд мэргэжлийн зохих мэдлэг, дадлага туршлагатай 18-аас дээш настай хүнийг ажиллуулна.

13.5. Жирэмсэн болон хөхүүл хүүхэдтэй эмэгтэйг химийн хорт болон аюултай бодистой харьцах ажилд ажиллуулахыг хориглоно.

13.6. Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь химийн хорт болон аюултай бодистой харьцаж ажиллагчдад аюулгүй ажиллагаа, болзошгүй осол, эрсдлээс сэргийлэх болон анхны тусламж үзүүлэх сургалтыг өөрийн зардлаар зохион байгуулна.

13.7. Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглах химийн хорт болон аюултай бодисын ашиглалт, зарцуулалтын бүртгэл хөтөлж, тайлан мэдээг сум, дүүргийн Засаг даргад жил бүрийн 11 дүгээр сарын 15-ны дотор, төрийн захиргааны төв байгууллагад дараа оны 1 дүгээр сард багтаан хүргүүлнэ.

13.8. Нэр төрөл, шинж чанар, хэрэглэх заавар нь тодорхой бус химийн хорт болон аюултай бодисыг эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт гаргуулаагүй нөхцөлд ашиглахыг хориглоно.

13.9. Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь химийн хорт болон аюултай бодисыг ашиглахдаа энэ хуулийн 6.1.2-т заасны дагуу батлагдсан журмыг мөрдөнө.

14 дүгээр зүйл. Химийн хорт болон аюултай бодис устгахад тавих үндсэн шаардлага

Хэвлэх

14.1.Химийн хорт болон аюултай бодисын хаягдал устгах үйл ажиллагааг Хог хаягдлын тухай хууль тогтоомжид заасны дагуу хэрэгжүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2017 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

14.2. Энэ хуулийн 14.1-д заасан Комисс химийн хорт болон аюултай бодисын хаягдал устгасан тухай акт үйлдэж, сум, дүүргийн Засаг даргад хүргүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2017 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

15 дугаар зүйл. Химийн хорт болон аюултай бодисыг улсын хилээр нэвтрүүлэх

Хэвлэх

15.1. Химийн хорт болон аюултай бодисыг улсын хилээр нэвтрүүлэхэд гаалийн байгууллага хяналт тавина.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

15.2. Хилээр нэвтрүүлж байгаа  химийн хорт болон аюултай бодисыг гаалийн байгууллага бүртгэж, мэдээг улирал тутам байгаль орчны асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагад  хүргүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

15.3. Химийн хорт болон аюултай бодисыг улсын хилээр нэвтрүүлэх боомтыг Засгийн газар тогтооно.

15.4. Зохих зөвшөөрөлгүйгээр химийн хорт болон аюултай бодисыг улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглоно.

16 дугаар зүйл. Химийн хорт болон аюултай бодисын хүлцэх хэмжээг тогтоох

Хэвлэх

16.1. Химийн хорт болон аюултай бодисын хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд нөлөөлөх нөлөөллийн хүлцэх хэмжээг стандартаар тогтооно.

17 дугаар зүйл. Эрсдлийн үнэлгээ

Хэвлэх

17.1. Химийн хорт болон аюултай бодис үйлдвэрлэх, хадгалах, ашиглах үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага тухайн бодисын эрсдлийн үнэлгээг Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн дагуу заавал хийлгэнэ.

17.2. Эрсдлийн үнэлгээнд тухайн химийн хорт болон аюултай бодисын хор, аюулын шинж чанар, болзошгүй эрсдлийг судлан тодорхойлох, түүнээс сэргийлэх арга хэмжээ болон хаягдлыг хоргүйжүүлэн устгах асуудлыг тусгана.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

Бусад зүйл

18 дугаар зүйл. Химийн хорт болон аюултай бодистой холбогдох үйл ажиллагаанд тавих хяналт

Хэвлэх

18.1. Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд улсын мэргэжлийн хяналтын алба хяналт тавина.

18.2. Иргэд, төрийн бус байгууллага нь химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль тогтоомж зөрчигдөж байгаа талаархи санал, хүсэлтээ холбогдох төрийн захиргааны байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх эрхтэй.

18.З. Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь химийн хорт болон аюултай бодисын ашиглалт, зарцуулалтад дотоод хяналт тавина.

19 дүгээр зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

19.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

19.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

20 дугаар зүйл. Хохирлыг нөхөн төлүүлэх

Хэвлэх

20.1. Химийн хорт болон аюултай бодистой холбогдох хууль тогтоомж зөрчиж, хууль бус үйл ажиллагаа явуулсны улмаас бусдын эрүүл мэнд, байгаль орчин, мал, амьтан, эд хөрөнгөд учирсан хохирлыг гэм буруутай этгээдээр нөхөн төлүүлнэ.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Ц.НЯМДОРЖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал

LAW OF MONGOLIA

May 25, 2006 Ulaanbaatar city

ON TOXIC AND HAZARDOUS CHEMICALS

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1.Objectives of this Law

1.1.The objective of this Law is to regulate relations concerning the export, import and transportation of toxic chemicals across the borders of Mongolia and production, storage, trade, transport, use, removal and control on thereof.

Article 2. Legislation  

2.1.The legislation on hazardous and toxic chemicals consists of the Constitution of Mongolia, Law on Environmental Protection, Law on Licensing, Law on Estimation of situations affecting the environment, Law on Restrictions on import, trans-border transportation and export of hazardous waste, La won Control upon explosive substances and detonation means, Law on protection against emergency situations, this Law and other legislation adopted consistent with this laws.

2.2.The relations pertaining to medicine having narcotic effect and affecting mentality, and also chemicals of radioactive and food purposes are to be regulated by special law.

2.3.If the International Treaty of Mongolia stipulates otherwise, the provision of the International Treaty shall prevail.

Article 3.Legal terms

3.1.The terms used in this law shall be understood as follows:

3.1.1."toxic chemicals" means chemicals and their composition having hazardous affect on the health, environment, livestock and wild life, moreover driving to extinct;

3.1.2."hazardous chemicals" means chemicals and their compositions of explosive, oxidant, m, corrosive and irritable character;

3.1.3."prohibited chemicals" means hazardous and toxic chemicals and their compositions that are prohibited to use in the territory of Mongolia;

3.1.4."limited use chemicals" means hazardous and toxic chemicals allowed to use according to prescribed purpose, amount and technology under certain control and only at specially permitted places;

3.1.5."pesticides" means chemicals and their compositions purported to prevent livestock, animals and plants from diseases and protect against harmful insects, rodents and weed;

3.1.6."hazardous and toxic chemicals' waste" means hazardous and toxic chemicals that are prohibited in use pursuant to international treaties, or which are expired or don't comply the quality standards, or which title and utilization period are unclear, or the remaining substances or their containers and packets;

3.1.7."destroying of hazardous and toxic chemicals" means removing of hazardous and toxic chemicals by detoxification and neutralization;

3.1.8."risk assessment" means investigation and estimation of potential negative affects of hazardous and toxic chemicals and their compositions on the health, environment, livestock and animals in the course of conduct with thereof, and determination of preventive and diminishing measures;

3.1.9."admissible level" means the high content of hazardous and toxic chemicals that doesn't cause negative impact to the health and environment.

Article 4.Classification of toxic and hazardous chemicals

4.1.According to their characteristic and impact on human health, environment and animal the chemicals are classified as:

4.1.1.toxic and;

4.1.2.hazardous;

4.2.The classification of hazardous and toxic chemicals shall be jointly approved by the members of the Government in charge of the matters of the environment and the health.

/This Article was revised by the law of 03 January, 2008/

Article 5.Permissions for hazardous and toxic chemicals related activities

5.1.The permission to carry out the activities on export, import, trans-border transportation, production, trade, use and destroying of hazardous and toxic chemicals other than explosive chemicals are issued in compliance with the Law on Licensing.

 /This Article was revised by the law of 03 January, 2008/

/This Article was revised by the law of 30 January, 2020/

Article 6.Regulation of Activities Involving Toxic and Hazardous Chemicals

6.1.The State Administrative Central Agency responsible for the matters of environment shall exercise the following powers upon coordination of activities related to hazardous and toxic chemicals:

6.1.1.to adopt in cooperation with the state administrative central agency responsible for the matters of production and trade the procedures for export, import, trans-border transportation, production and trade of hazardous and toxic chemicals;

6.1.2.to adopt in cooperation with the state administrative central agency responsible for the matters of the health and state administrative agency responsible for emergency situations the procedures for storage, transportation, use and removal of hazardous and toxic chemicals;

6.1.3.in cooperation with the state administrative central agency responsible for the matters of food, agriculture and health adopt on annual basis the list and amount of pesticides, chemical fertilities, and disinfection, clearing and extermination chemicals to be used against harmful insects and rodents;

6.1.4.adopt in cooperation with the state administrative central agency responsible for the matters of food, agriculture and health the procedures for experimental and utilization activities;

6.1.5.adopt in cooperation with the state central administrative agency responsible for the matters of the health and the state administrative agency responsible for the matters of emergency situations the procedures of hazardous and toxic chemicals' risk estimation procedures;

6.1.6.take appropriate measures to confirm the list of hazardous and toxic chemicals prohibited or restricted to use in Mongolia, and to submit it to the international organizations;

6.1.7.aggregate data and reports on export, import, trans-border transportation and production, storage, trade, transportation, use and deposition of hazardous and toxic chemicals, and found a databank thereof;

6.1.8.approve annual reports on activities concerning the use of hazardous and toxic chemicals;

6.1.9.provide undertakings related to the use of hazardous and toxic chemicals with professional and methodological guidance and approve necessary recommendations;

6.1.10.exchange with international organizations with the data on hazardous and toxic chemicals, provide the citizens with the information on physical, chemical and hazardous characteristics thereof, measures to take in case of accidents, the particular chemical and its composition and methods of deposition and transportation;

6.1.11.exercise powers on enforcement international treaties on hazardous and toxic chemicals which Mongolia is party to;

6.1.12.submit particular proposals related to the assistance from international organizations on elimination of harm impact caused by hazardous and toxic chemicals to the national security, human health, environment, livestock and animals to the government;

6.1.13.issue a permission for import, trade of toxic and hazardous chemicals having potential exceptional hazard to environment.

/This Article was revised by the law of 03 January, 2008/

6.2.The non-staff National Council authorized to provide advice and conclusions on policy and regulations of hazardous and toxic chemicals shall function under supervision of the Prime Minister, subsidiary councils by the related state central administrative agencies and aimag or capital city governors, and the Government shall approve the composition and rules of the National council.

6.3.The state central administrative agency responsible for the matters of defense shall undertake activities related to hazardous and toxic chemicals for military purposes and submit to state central administrative agency reports and data concerning these activities.

6.4.The Government shall approve the list of restricted and prohibited chemicals stated in the provisions of the article 6.1.6 of this law.

6.5.The regulation on registration, collection, transportation, storage, destroying, export, import, and trans-border transportation of hazardous and toxic chemicals listed in the register stated in Article 6.4 of this law shall be jointly approved by the State central administrative bodies in charge of environment and health matters.

/This Article was amended by the law of 06 October, 2011/

6.6.The list of sectors that can or can't use the chemicals listed in the register stated in Article 6.4 of this law and the permitted use amount shall be jointly approved by the State central administrative bodies in charge of environment and health matters.

/This Article was amended by the law of 06 October, 2011/

Article 7.Central Databank

7.1.The databank mentioned in the provisions of the article 6.1.7 of this law shall consist of international databank of hazardous and toxic chemicals and national databank consistent to thereof.

7.2.The state central administrative agencies for health, food, agriculture, production, trade, state borders and customs and other related organizations shall have databanks of corresponding hazardous and toxic chemicals which are consistent to the databank stated in the provisions of the article 7.1 of this law and connected with it by network connection.

7.3.Citizens, business entities and organizations shall have free access to the databank stated in the provisions of the article 7.2 and information stated in the provisions of the article 6.1.10 of this law.

CHAPTER TWO

BASIC REQUIREMENTS FOR COORDINATION OF ACTIVITIES RELATED TO HAZARDOUS AND TOXIC CHEMICALS

Article 8.Basic requirements for protection from hazardous and toxic chemicals

8.1.Individuals, business entities and organizations shall recover by own expenses the measures on preventing from and eliminating dangerous impact of hazardous and toxic chemicals caused to human health, the environment, domestic animals and wildlife during export, import, trans-border transportation and production, storage, trade, transportation, use, deposition thereof.

8.2.Individuals, business entities and organizations carrying out activities mentioned in the provisions of the article 8.1 of this law shall comply with respective legislation, safety regulations and technological procedures.

8.3.It shall be prohibited to export, import, and transport across state borders, produce, store, trade, purchase, transport, use and transfer to others the hazardous and toxic chemicals and their composition for the purposes of chemical weapon and terrorist acts.

Article 9.Requirements for export, import, trans-border transportation and production of hazardous and toxic chemicals

9.1.In accordance with the provisions of the article 5.1 of this law, the following information shall be presented in order to get permission to export, import, produce and use hazardous and toxic chemicals:

9.1.1.name and official termination of the chemical;

9.1.2.commercial and technical term of the chemical;

9.1.3.number of international registration;

9.1.4.the premises, purpose, period and amount of use;

9.1.5.physical, chemical and hazardous characteristics;

9.1.6.measures in case of potential accidental and risky situations;

9.1.7.activity premises conditions;

9.1.8.deposition and transportation methods of a particular chemical and its components.

9.2.The procedures approved in compliance with the provisions of the article 6.1.1 of this law shall be maintained in export, import, tarns-border transportation and production of hazardous and toxic chemicals.

Article 10.Requirements for storage of hazardous and toxic chemicals

10.1.The Governor of the appropriate instance shall determine the store premises for hazardous and toxic chemicals on the basis of the related professional organization conclusion.

10.2.Hazardous and toxic chemicals shall be stored with respect to their specific characteristics in the appropriate special storehouses under the procedures adopted in compliance with the provisions of the article 6.1.2 of this law.

10.3.Containers, boxes and packages of hazardous and toxic chemicals shall contain attention marks, labels of the name of chemicals written in bold capitals.

10.4.In the event of hazardous and toxic chemicals, individuals, businesses and organizations, owner thereof, shall inform the police, intelligence agency and related organs within 24 hours and are obliged to provide with entire assistance in investigation process.

Article 11.Requirements for trade/selling of hazardous and toxic chemicals

11.1.Licensed individuals, business entities and organizations when selling hazardous and toxic chemicals shall provide 2 certified copies of documents that indicate the name and address of the purchasing person, name, type, amount and purpose of the chemicals, and render one copy to the purchaser and reserve the remaining.

11.2.Hazardous and toxic chemicals shall be conveyed through special points in compliance with the procedures adopted in comply with the provisions of the article 6.1.1 of this law and sold separately from food and other products.

Article 12.Requirement for transportation of hazardous and toxic chemicals

12.1.Hazardous and toxic chemicals shall be transported in accordance with the procedures adopted by the provisions of the article 6.1.2 of this law by transport means comply with the technical and safety requirements and attention and safety warning sign shall be applied to those transport means.

12.2.After transportation of hazardous and toxic chemicals the transport means used shall be disinfected and rendered non-toxic.

12.3.It shall be prohibited to transport hazardous and toxic chemicals together with people, animals and goods and products.

12.4.It shall be prohibited to post, transport in public and common transport means the hazardous and toxic chemicals.

Article 13.Basic requirements for the use of hazardous and toxic chemicals

13.1.Activities related to the use of hazardous and toxic chemicals shall be maintained in premises and places that comply with labor protection and safety conditions and requirements.

13.2.It shall be prohibited during the utilization process of hazardous and toxic chemicals to exceed their admissible level set by the authorities in the premises and environment.

13.3.Business entities and organizations that use hazardous and toxic chemicals shall draft safety rules and adhere to them upon approval by the local inspector for the environment and sanitation.

13.4.Persons with proper professional knowledge and experience reached 18 years old are allowed to work with hazardous and toxic chemicals.

13.5.It is prohibited to employ pregnant women and breading mothers for the positions related to hazardous and toxic chemicals.

13.6.Business entities and organizations shall organize on own expenses the training on safety work and prevention from potential accidents and risks and on providing the first aid assistance for the personnel engaged in operations with hazardous and toxic chemicals.

13.7.Individuals, business entities and organizations shall register the utilization and consumption of hazardous and toxic chemicals used for industrial purposes and submit the reports to soum and district governors within 15 November every year and to the state central administrative agency within the end of January of the next year.

13.8.It is prohibited to use hazardous and toxic chemicals with unclear name, characteristics and use instructions in the case if the professional authorities did not provide sufficient conclusions.

13.9.Individuals, businesses and organizations shall comply with procedures adopted with respect to the provisions of the article 6.1.2 of this law.

Article 14.Basic requirements for destroying of hazardous and toxic chemicals

14.1.The waste of hazardous and toxic chemicals shall be destroyed in accordance with Law on Waste.

/This paragraph was revised by the law of 12 May 2017/

14.2.The commission stated in the provisions of the article 14.1 of this law shall sign the act on destroying of hazardous and toxic chemicals and deliver it to the soum, or district governor.

/This paragraph was annulled by the law of 12 May 2017/

Article 15.Transportation of hazardous and toxic chemicals across state borders

15.1.Customs professional inspection office shall control the passage of hazardous and toxic chemicals across state borders.

15.2.Customs professional inspection office shall register hazardous and toxic chemicals that are passing across the state borders and deliver the information to the state central administrative agency on monthly rate.

15.3.The government shall determine the custom port for passing hazardous and toxic chemicals.

15.4.It is prohibited to transport hazardous and toxic chemicals without proper permission.

Article 16.Determination of admissible level of hazardous and toxic chemicals

16.1.The admissible level of hazardous and toxic chemicals that impact the human health and the environment shall be determined by the proper standards.

Article 17.Risk assessment

17.1.Individuals, businesses and organizations engaged in activities to produce, store, use the hazardous and toxic chemicals shall be obliged to estimate/assess the risks of those chemicals as set forth by in the law on Estimation of factors that impact the environment.

17.2.The estimation shall include issues on determination of toxic and dangerous characteristics of that chemical, potential risks, measures of the prevention, neutralization of waste and its deposition.

CHAPTER THREE

MISCELLANEOUS

Article 18.Control over the use of hazardous and toxic chemicals

18.1.The national professional inspection office shall control the implementation of the legislation on hazardous and toxic chemicals.

18.2.Individuals, non-governmental organizations enjoy the right to submit recommendations and requests on the violation of legislation on hazardous and toxic chemicals to the appropriate state administrative agencies for resolution thereof.

18.3.Business entities and organizations shall exercise the inferior control on the use and consumption of hazardous and toxic chemicals.

Article 19.Liability for breach of law

19.1.Unless an official who has breached this law is subject to criminal liability, he or she shall be held liable as provided by the Law on Public Service.

19.2.An individual, legal person who has breached this law is subject to the liability in accordance with Criminal Law or Law on Offence.

/This Article has been revised by the law of 04 December, 2015/

Article 20.Compensation of damages

20.1.The person violated the legislations on hazardous and toxic chemicals, and caused damages to the health of others, the environment, domestic animals, wildlife and property shall compensate for the damage.

SPEAKER OF THE PARLIAMENT OF MONGOLIA Ts.NYAMDORJ