A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2011 оны 10 дугаар сарын 6-ны өдөр

Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

ХОТ, СУУРИНЫ УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АШИГЛАЛТЫН ТУХАЙ

/Шинэчилсэн найруулга/

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь хот, суурины хэрэглэгчийг стандартын шаардлагад нийцсэн цэвэр усаар хангах, хэрэглээнээс гарсан бохир усыг татан зайлуулах, цэвэрлэх зориулалттай инженерийн барилга байгууламжийг өмчлөх, ашиглахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Цэвэр усыг ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглахтай холбогдсон харилцааг Усны тухай хуулиар зохицуулна.

3 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1."төвлөрсөн ус хангамж" гэж ус олборлох, цэвэршүүлэх, дамжуулах, түгээх зориулалт бүхий шугам сүлжээ, барилга байгууламжийг ашиглан хэрэглэгчийг стандартын шаардлагад нийцсэн цэвэр усаар хангах үйл ажиллагааг;

3.1.2."төвлөрсөн бус ус хангамж" гэж гүний худгаас болон ус түгээх байрнаас усыг зөөвөрлөн түгээж, хэрэглэгчийг стандартын шаардлагад нийцсэн цэвэр усаар хангах үйл ажиллагааг;

3.1.3."ариутгах татуурга" гэж хэрэглээнээс гарсан бохир усны гаргалгааны болон бохир ус цуглуулах, татан зайлуулах, цэвэрлэх зориулалт бүхий шугам сүлжээ, барилга байгууламж, бохир усны цооногийг;

3.1.4."ус хангамжийн эх үүсвэрийн барилга байгууламж" гэж гүний болон гадаргын ус ашиглан ус олборлох, цэвэршүүлэх, цуглуулах шугам сүлжээ, усан сан, шахуургын станцыг;

3.1.5."шугам сүлжээ" гэж цэвэр ус дамжуулах, түгээх, хэрэглээнээс гарсан бохир усны гаргалгааны болон бохир ус цуглуулах, татан зайлуулах байгууламжийг;

3.1.6."цэвэр ус дамжуулах шугам" гэж ус хангамжийн эх үүсвэрийн барилга байгууламжаас ус дамжуулах төв болон удирдах зангилааны тоолуурын өмнөх хаалт хүртэлх шугам сүлжээг;

3.1.7."цэвэр ус түгээх шугам" гэж ус дамжуулах төв болон удирдах зангилааны тоолуурын өмнөх хаалтаас хэрэглэгчийн тоолуурын өмнөх хаалт хүртэлх шугам сүлжээг;

3.1.8."бохир усны гаргалгааны шугам" гэж хэрэглэгчийн сантехникийн хэрэгслээс барилгын гадна талын эхний худаг хүртэлх шугам сүлжээг;

3.1.9."бохир ус цуглуулах шугам" гэж барилгын гадна талын эхний худгаас бохир ус татан зайлуулах шугамд холбогдож байгаа худаг хүртэлх шугам сүлжээг;

3.1.10."бохир ус татан зайлуулах шугам" гэж бохир ус цуглуулах шугамд холбогдож байгаа эхний худгаас бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн хүлээн авах сан хүртэлх шугам сүлжээг;

3.1.11."цэвэрлэх байгууламж" гэж бохир ус татан зайлуулах шугамаас бохир усыг хүлээн авч цэвэрлэх цогц байгууламжийг;

3.1.12."хамгаалалтын болон эрүүл ахуйн бүс" гэж Усны тухай хуулийн 3.1.4, 3.1.5-д заасныг;

3.1.13."хэрэглэгч" гэж цэвэр усаар хангах, хэрэглээнээс гарсан бохир ус татан зайлуулах үйлчилгээгээр үйлчлүүлж байгаа иргэн, хуулийн этгээдийг;

3.1.14."хангагч" гэж цэвэр усыг олборлох, цэвэршүүлэх, дамжуулах, түгээх, хэрэглээнээс гарсан бохир усыг цуглуулах, татан зайлуулах, цэвэрлэх үйлчилгээг бүхэлд нь, эсхүл аль нэгийг нь үзүүлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий хуулийн этгээдийг;

3.1.15."техникийн нөхцөл" гэж шинээр барих, өргөтгөх барилга байгууламжийг ус хангамжийн болон ариутгах татуургын шугам сүлжээнд холбоход тавигдах шаардлага, нөхцөлийг тусгасан техникийн баримт бичгийг;

3.1.16."цэвэр усны үйлчилгээний төлбөр" гэж усыг олборлох, цэвэршүүлэх, зөөвөрлөн түгээх үйл ажиллагаатай холбогдон гарах зардлыг;

3.1.17."бохир усны үйлчилгээний төлбөр" гэж хэрэглээнээс гарсан бохир усыг цуглуулах, татан зайлуулах, цэвэрлэх үйл ажиллагаатай холбогдон гарах зардлыг;

3.1.18.“тариф” гэж цэвэр, бохир усны үйлчилгээний төлбөр, эсхүл эдгээрийн аль нэгийг багтаан хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг Зохицуулах хорооноос баталж нийтэлсэн үнийг;

/Энэ заалтад 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

3.1.19.“саарал ус” гэж ямар нэгэн ялгадасгүй зөвхөн ахуйн бохир усыг;

/Энэ заалтыг 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

3.1.20.“бохир ус” гэж хүн амын ахуйн болон үйлдвэрлэл, үйлчилгээний үйл ажиллагаанаас бий болсон, эсхүл тухайн нутаг дэвсгэрээс хурын ус зайлуулахад үүссэн шингэн хаягдлыг;

/Энэ заалтыг 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

3.1.21.“гадаргын ус” гэж хур тунадасны ус хөрсөнд нэвчилгүй, хөрснөөс болон барилга байгууламжийн гаднах гадаргуугаас бохирдсон ус зайлуулах суваг, эсхүл ариутгах татуургын системд шууд зайлуулагдах усыг;

/Энэ заалтыг 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

3.1.22.“лаг” гэж төрөл бүрийн хаягдал уснаас энгийн болон механик аргаар ялган авсан ус ба хатуу хольцын холимгийг;

/Энэ заалтыг 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

3.1.23.“индексжүүлэлт” гэж цэвэр, бохир усны үйл ажиллагааны зардлын үндсэн хүчин зүйлсийн бодит өөрчлөлтөөс хамааруулан тооцож зохицуулахыг.

/Энэ заалтыг 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ХОТ, СУУРИНЫ УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ТАЛААРХ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БҮРЭН ЭРХ

4 дүгээр зүйл.Засгийн газрын бүрэн эрх

Хэвлэх

4.1.Засгийн газар хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

4.1.1.хот, суурины хэрэглэгчийг стандартын шаардлагад нийцсэн ундны болон ахуйн хэрэглээний цэвэр усаар хангах, хэрэглээнээс гарсан бохир усыг татан зайлуулж цэвэршүүлэх үүрэг хүлээж, ус хангамж, ариутгах татуургын талаарх төрийн бодлогыг тодорхойлж, хэрэгжилтэд хяналт тавих;

4.1.2.хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах үүрэгтэй Зохицуулах хорооны дүрмийг батлах;

/Энэ заалтад 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

4.1.3.усны болон хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв болон төрийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах;

4.1.4.хуульд заасан бусад бүрэн эрх.

5 дугаар зүйл.Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын бүрэн эрх

Хэвлэх

5.1.Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

5.1.1.хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын норм, дүрэм, нийтлэг мөрдөх журам, заавар батлах, стандартыг хянах;

5.1.2.Усны тухай хуулийн 10.1.4-т заасны дагуу Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд батлагдсан гадаргын болон гүний усны экологи, эдийн засгийн үнэлгээг мөрдүүлэх;

5.1.3.хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын төрийн өмчийн барилга байгууламжийн захиалагчийн үүргийг Барилгын тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжид зааснаар хэрэгжүүлэх;

5.1.4.хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын талаарх төрийн бодлогыг усны хэрэглээний хандлага, усны нөөц, ашиглаж болох боломжит нөөц, усны менежментийн төлөвлөгөөтэй уялдуулан боловсруулах;

5.1.5.гамшиг болон аюул үүссэн тохиолдолд ус хангамжийн талаар мөрдөх журам батлах;

/Энэ заалтад 2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

5.1.6.үйлдвэрийн газрын технологийн хэрэглээний усыг дахин ашиглахтай холбогдсон норм, дүрэм, журмыг баталж мөрдүүлэх;

5.1.7.аялал жуулчлалын үйлчилгээний байгууллагын хэрэглээний халуун, хүйтэн ус, ариутгах татуургын норм, дүрэм, журмыг баталж мөрдүүлэх;

5.1.8.гадаргын болон хөрсний ус зайлуулах системийн талаар баримтлах бодлогыг боловсруулж, холбогдох дүрэм, журмыг батлах;

/Энэ заалтыг 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

5.1.9.лагийг тээвэрлэх, боловсруулах, ашиглах, устгахтай холбоотой журам, аюулгүй ажиллагааны дүрэм, зааврыг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнтэй хамтран батлах;

/Энэ заалтыг 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

5.1.10.хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх.

/Энэ заалтын дугаарт 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

6 дугаар зүйл.Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын бүрэн эрх

Хэвлэх

6.1.Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

6.1.1.хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хууль тогтоомж болон дээд шатны байгууллагын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх;

6.1.2.хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг сайжруулах, техник, технологийг шинэчлэх, өргөтгөх, төсөл, хөтөлбөрийн санал боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

6.1.3.орон нутгийн ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээний байгууллагыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах;

6.1.4.хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээтэй холбоотой мэдээллийн сан байгуулах, түүний байнгын ажиллагааг эрхлэх, холбогдох байгууллагыг мэдээллээр хангах;

6.1.5.хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын асуудлаар Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хуульд заасны дагуу төр, хувийн хэвшлийн түншлэлээр хэрэгжүүлэх төслийг төлөвлөх, холбогдох байгууллагад төслийн санал гаргах, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих;

/Энэ заалтыг 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

6.1.6.хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх.

/Энэ заалтын дугаарт 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

7 дугаар зүйл.Аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын бүрэн эрх

Хэвлэх

7.1.Аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

7.1.1.нутаг дэвсгэрийнхээ хэмжээнд ус хангамж, ариутгах татуургыг хөгжүүлэх бодлого боловсруулан, биелэлтэд хяналт тавих, энэ талаар Засаг даргын тайланг хэлэлцэж, дүгнэлт өгөх;

7.1.2.нутаг дэвсгэрийнхээ хэмжээнд ундны усны эх үүсвэр, шугам сүлжээний хамгаалалтын болон эрүүл ахуйн бүсийг тогтоох;

7.1.3.хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх.

8 дугаар зүйл.Аймаг, сум, нийслэлийн Засаг даргын бүрэн эрх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

Хэвлэх

8.1.Аймаг, сум, нийслэлийн Засаг дарга хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

8.1.1.хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хууль тогтоомж, түүнд нийцүүлэн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан бодлого, шийдвэрийг орон нутагт хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

8.1.2.нутаг дэвсгэрийнхээ ус хангамж, ариутгах татуурга, гадаргын ус зайлуулах барилга байгууламжийг төлөвлөх талаар төсөл, хөтөлбөр боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийг хангах;

/Энэ заалтыг 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

8.1.3.ус хангамж, ариутгах татуургын орон нутгийн өмчийн барилга байгууламжийн захиалагчийн үүргийг Барилгын тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжид заасны дагуу хэрэгжүүлэх;

8.1.4.ус хангамж, ариутгах татуургын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдлагад тухайн чиглэлээр мэргэшсэн хүнийг хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг үндэслэн томилж, чөлөөлөх;

/Энэ заалтыг 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

8.1.5.унд, ахуйн хэрэглээний усны аюулгүй байдлыг хангах, ариун цэврийн байгууламжийн стандартыг мөрдүүлэх;

/Энэ заалтыг 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

8.1.6.тухайн нутаг дэвсгэрт цэвэр, бохир усны шугам сүлжээний хамгаалалтын зурваст баригдсан барилга байгууламж, айл өрхийг нүүлгэн шилжүүлэх, эдгээр зөрчлийг гаргуулахгүй байх арга хэмжээг авах;

/Энэ заалтыг 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

8.1.7.нүхэн жорлонгийн тоог бууруулах ажлыг зохион байгуулах;

/Энэ заалтыг 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

8.1.8.хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх.

/Энэ заалтын дугаарт 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

8.2.Сумын Засаг дарга нь тухайн сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хот байгуулалтын баримт бичигтэй уялдуулан ус хангамж, ариутгах татуурга, инженерийн дэд бүтцийн шугам сүлжээг бүрдүүлж, ашиглалт, үйлчилгээг холбогдох мэргэжлийн байгууллагатай хамтран зохион байгуулна.

/Энэ хэсгийг 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ХОТ, СУУРИНЫ УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АШИГЛАЛТ, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО

/Энэ бүлгийн гарчигт 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9 дүгээр зүйл.Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг Зохицуулах хорооны бүтэц

/Энэ зүйлийн гарчигт 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

Хэвлэх

9.1.Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг Зохицуулах хороо /цаашид “Зохицуулах хороо” гэх/ нь тухайн нутаг дэвсгэрт усны үйлчилгээний төлбөр, ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээний тарифыг тогтоох, хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрөл олгох, мэргэжлийн дүгнэлт, шийдвэр гаргах чиг үүрэгтэй байна.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.2.Зохицуулах хороо нь дарга, дараах орон тооны бус дөрвөн гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байна:

/Энэ хэсэгт 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.2.1.хэрэглэгчийн төлөөлөл хоёр хүн;

9.2.2.салбарын мэргэжлийн төрийн бус байгууллагаас хоёр хүн.

9.3.Зохицуулах хорооны дарга, гишүүнийг хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний санал болгосноор Ерөнхий сайд томилно.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.4.Зохицуулах хорооны дарга, гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа 6 жил байх бөгөөд Зохицуулах хорооны гишүүдийн анхны томилгоог 2, 4, 6 жилээр хийж, цаашид 6 жилийн хугацаагаар томилох бөгөөд томилолтын хугацааг нэг удаа сунгаж болно.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.5.Зохицуулах хорооны дарга, гишүүнээр ус, дулаан хангамж, ариутгах татуургын инженер, хот төлөвлөлтийн эдийн засагч, барилгын эдийн засагч мэргэжлийн аль нэгийг эзэмшсэн, мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан Монгол Улсын иргэнийг томилно.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.6.Зохицуулах хорооны дарга, гишүүн нь хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа иргэн, хуулийн этгээдтэй нэгдмэл сонирхолтой байж болохгүй. 

/Энэ хэсэгт 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.7.Зохицуулах хороо ажлын албатай байна.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.8.Зохицуулах хороо энэ хуулийн 12 дугаар зүйлд заасан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид үзүүлсэн зохицуулалтын болон үнэ, тарифыг хянан баталгаажуулах үйлчилгээний хураамж, сургалт, судалгаа, мэдээллийн орлого зэргээс санхүүжинэ.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.9.Зохицуулах хорооны ажиллах дотоод журмыг Зохицуулах хорооны дарга батална.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.10.Зохицуулах хороо жил бүр тухайн жилийн үйл ажиллагааны төсвөө баталж, ажлын тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийг ус хангамж, ариутгах татуургын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид тайлагнана.

/Энэ хэсгийг 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

9.11.Зохицуулах хороо нь санхүүгийн тайлангаа жил бүр аудитаар баталгаажуулж, нийтэд мэдээлнэ.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.12.Дор дурдсан тохиолдолд Зохицуулах хорооны дарга, гишүүний бүрэн эрх энэ хуулийн 9.4-т заасан хугацаанаас өмнө дуусгавар болно:

/Энэ хэсэгт 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.12.1.нас барсан;

9.12.2.чөлөөлөгдөх тухай хүсэлтээ гаргасан;

9.12.3.өөрийнх нь зөвшөөрснөөр өөр ажилд томилсон буюу сонгогдсон;

9.12.4.нэг жилээс дээш хугацааны сургалтад хамрагдсан болон биеийн эрүүл мэндийн байдлын улмаас үүрэгт ажлаа гүйцэтгэх боломжгүй болсон;

9.12.5.гэмт хэрэг үйлдсэн нь нотлогдож шүүхийн шийдвэр хүчин төгөлдөр болсон;

9.12.6.хуульд заасан тэтгэвэр тогтоолгох насанд хүрсэн;

9.12.7.хуульд заасан бусад үндэслэлээр.

9.13.Зохицуулах хороо нь бүрэн эрхийнхээ хүрээнд шийдвэрлэх асуудлыг хорооны хурлаар хэлэлцэх бөгөөд Зохицуулах хорооны хурлын шийдвэр тогтоол хэлбэртэй байна.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.14.Зохицуулах хорооны шийдвэрийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, хэрэглэгч дагаж мөрдөнө.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.15.Зохицуулах хороонд хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын улсын байцаагч ажиллана. Улсын байцаагчийн эрхийг Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 10.5-т заасны дагуу олгоно.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийг 2019 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

10 дугаар зүйл.Зохицуулах хорооны бүрэн эрх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

Хэвлэх

10.1.Зохицуулах хороо нь дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

10.1.1.цэвэр, бохир усны үйлчилгээний тарифын бүтцийг тодорхойлох, тариф тогтоох аргачлал, төлбөр тооцох журам, цэвэр, бохир усны үйлчилгээний тарифыг хянаж батлах, нийтлэх, индексжүүлэлтийг хэрэгжүүлэх;

/Энэ заалтыг 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

10.1.2.энэ хуулийн 15.1.11-д заасан үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдлын шимтгэлийн хэмжээг тогтоох;

10.1.3.энэ хуулийн 12 дугаар зүйлд заасан тусгай зөвшөөрлийг олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох шийдвэр гаргаж, Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 7.1 дүгээр зүйлийн 3-т заасны дагуу зөвшөөрлийн нэгдсэн санд бүртгүүлэх;

/Энэ заалтад 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

10.1.4.тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагыг тогтоох, хэрэгжилтийг хянах;

10.1.5.тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн хооронд болон тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, хэрэглэгчийн хооронд үүссэн маргааныг эрх хэмжээнийхээ хүрээнд шийдвэрлэх;

10.1.6.тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь өөрчлөн зохион байгуулагдах, тусгай зөвшөөрөлд заасан үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад шаардагдах барилга байгууламж, шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмж, бусад эд хөрөнгийг шинэчлэх, эд хөрөнгөө барьцаалах нь тусгай зөвшөөрөлд заасан үйл ажиллагаанд нөлөөлөхөөр бол тухайн өөрчлөлтийг зөвшөөрөх эсэхийг шийдвэрлэх;

10.1.7.тусгай зөвшөөрөлд заасан үйл ажиллагаа, хүний нөөц, техник технологи, эдийн засгийн үзүүлэлтийн талаар мэдээллийн нэгдсэн сан бий болгох, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс холбогдох мэдээллийг гаргуулах;

10.1.8.аж ахуйн харилцааны дүрэм батлах;

10.1.9.зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс тооцох аргачлал баталж, хэрэгжүүлэх;

/Энэ заалтыг 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

10.1.10.гадаргын болон хөрсний усыг ариутгах татуургын системд нийлүүлэх төлбөрийн хэмжээг тогтоох;

/Энэ заалтыг 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

10.1.11.бусдын эзэмшлийн шугам сүлжээ, дамжуулан шахах насосын  станцаар цэвэр ус түгээх, хэрэглээнээс гарсан бохир ус татан зайлуулах нөхцөлд хангагч, шугам сүлжээ эзэмшигчдийн хооронд хийх төлбөр тооцооны журам батлах;

/Энэ заалтыг 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

10.1.12.энэ хуулийн 3.1.14-т заасан хангагчийн үйлчлэх хүрээг тогтоох журам батлах;

/Энэ заалтыг 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

10.1.13.техникийн нөхцөл олгох журам батлах.

/Энэ заалтын дугаарт 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

10.2.Зохицуулах хороо тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн үзүүлэх үйлчилгээний тарифыг хянан батлахдаа дараах зарчмыг баримтална:

/Энэ хэсэгт 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

10.2.1.цэвэр ус олборлох, цэвэршүүлэх, дамжуулах, түгээх, зөөвөрлөн түгээх, бохир усны гаргалгааны болон бохир ус цуглуулах, татан зайлуулах, цэвэрлэх үйл ажиллагаанд техник, технологийн найдвартай ажиллагааны шаардлагад нийцүүлэн хамгийн бага өртгийн зарчмыг мөрдөх;

10.2.2.тусгай зөвшөөрлийн дагуу үйл ажиллагаа явуулахад шаардагдах зардал болон оруулсан хөрөнгийн өгөөжийг тооцсон байх;

10.2.3.тарифын бүтэц хэрэглэгчид ойлгомжтой, энгийн байх;

10.2.4.Өрсөлдөөний тухай хуулийн 5 дугаар зүйл, 6.1-д заасны дагуу үйл ажиллагааны бодит өртөг, зардалд тулгуурлах.

10.3.Тухайн хот, суурин газарт хүн амыг цэвэр усаар хангах үйлчилгээний тарифыг ижил түвшинд хүргэх бодлогыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ, ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ

11 дүгээр зүйл.Техникийн нөхцөл

Хэвлэх

11.1.Техникийн нөхцөлд дараах шаардлагыг тусгасан байна:

11.1.1.тухайн барилга байгууламжийг холбох цэгийн шугам сүлжээний голчийн хэмжээ, хоолойн суултын гүн, усны даралтын хэмжээ;

11.1.2.цэвэр, бохир усны найрлагын зөвшөөрөгдөх хэмжээ, тэдгээрийг шугам сүлжээнд нийлүүлэх нөхцөл;

11.1.3.цэвэр ус хэмнэлттэй зарцуулах, бусад хэрэглэгчийг холбох боломж;

11.1.4.шинээр баригдах барилга байгууламжийн зураг төсөлд саарал усыг цуглуулах, хуримтлуулах, цэвэрлэх, дахин ашиглах боломж.

11.2.Захиалагч, хөрөнгө оруулагчийн хүсэлтийг үндэслэн Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн 9.1-д заасны дагуу батлуулсан стандартын дагуу техникийн нөхцөлийг хангагч олгоно.

/Энэ хэсэгт 2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

11.3.Техникийн нөхцөл өөрчлөгдвөл хангагч нь захиалагч, хөрөнгө оруулагчид мэдэгдэж техникийн нөхцөлд өөрчлөлт оруулах буюу шинээр олгоно.

11.4.Техникийн нөхцөлд тусгагдсан шаардлагыг зөрчихийг хориглоно.

11.5.Техникийн нөхцөлд хэрэглэгчийг холбох цэгийн шугам хоолойн өмчлөгч, эзэмшигчийг заасан байна.

12 дугаар зүйл.Тусгай зөвшөөрөл, түүний ангилал

Хэвлэх

12.1.Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургыг шинээр барьж байгуулах болон түүний ашиглалт, засвар, үйлчилгээг Зохицуулах хорооноос олгосон тусгай  зөвшөөрөл  бүхий хуулийн этгээд эрхлэн гүйцэтгэнэ.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

12.2.Энэ хуулийн 12.1-д заасан дараах үйл ажиллагаанд тусгай зөвшөөрөл олгоно:

12.2.1.хот, суурины ус хангамжийн эх үүсвэрийн барилга байгууламжийн ашиглалт, засвар, үйлчилгээ;

12.2.2.ус олборлох, цэвэршүүлэх байгууламжийн ашиглалт, засвар, үйлчилгээ;

12.2.3.цэвэр ус дамжуулах шугам сүлжээний ашиглалт, засвар, үйлчилгээ;

12.2.4.цэвэр ус түгээх шугам сүлжээний ашиглалт, засвар, үйлчилгээ;

12.2.5.орон сууцны доторх цэвэр, бохир усны шугам сүлжээний ашиглалт, засвар, үйлчилгээ;

12.2.6.ус дамжуулах төвийн ашиглалт, засвар, үйлчилгээ;

12.2.7.бохир усны гаргалгааны шугам сүлжээний ашиглалт, засвар, үйлчилгээ;

12.2.8.бохир ус цуглуулах шугам сүлжээний ашиглалт, засвар, үйлчилгээ;

12.2.9.бохир ус татан зайлуулах шугам сүлжээний ашиглалт, засвар, үйлчилгээ;

12.2.10.бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн ашиглалт, засвар, үйлчилгээ;

12.2.11.ус хангамж, ариутгах татуургын тоног төхөөрөмжид туршилт, тохируулга хийх үйлчилгээ;

12.2.12.хот, суурины ус түгээх байрны ашиглалт, засвар, үйлчилгээ;

12.2.13.зөөврийн ус хангамжийн үйлчилгээ;

12.2.14.бохир усыг тусгай зориулалтын машинаар зөөвөрлөх үйлчилгээ.

12.3.Энэ хуулийн 12.1-д заасан тусгай зөвшөөрөл олгох, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгохтой холбогдсон харилцааг Зөвшөөрлийн тухай хуульд заасны дагуу зохицуулна.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

ХАНГАГЧ, ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ХАРИЛЦАА

13 дугаар зүйл.Гэрээ

Хэвлэх

13.1.Хангагч, хэрэглэгчийн хоорондын ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээтэй холбоотой харилцааг энэ хууль, цэвэр усаар хангах, хэрэглээнээс гарсан бохир ус татан зайлуулах гэрээ /цаашид "гэрээ" гэх/-гээр зохицуулна.

13.2.Хангагч нь Зохицуулах хорооны баталсан аж ахуйн харилцааны дүрмийн дагуу хэрэглэгчтэй гэрээ байгуулна.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

13.3.Энэ хуулийн 13.2-т заасан гэрээнд нийлүүлэх цэвэр ус болон татан зайлуулах бохир усны хэмжээ, чанар, найрлага, гэрээг дүгнэх хугацаа, төлбөр тооцооны арга, талуудын эрх, үүрэг, хариуцлага, хохирол тооцох журам болон шаардлагатай бусад зүйлийг тусгана.

13.4.Тарифт орох өөрчлөлтийн талаар түүнийг мөрдөж эхлэхээс 30 хоногийн өмнө, төлөвлөгөөт засвар хийх үед цэвэр усаар хангах үйл ажиллагааг түр зогсоох тухай хэрэглэгчид урьдчилан мэдэгдэх буюу хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр зарлана.

13.5.Хангагч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр цэвэр усаар хангах, хэрэглээнээс гарсан бохир ус татан зайлуулах гэрээ байгуулахаас татгалзах эрхгүй.

14 дүгээр зүйл.Хангагчийн эрх, үүрэг

Хэвлэх

14.1.Хангагч дараах эрхтэй:

14.1.1.хэрэглэгчийн шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжид үзлэг, шалгалт хийж заавар, зөвлөгөө өгөх;

14.1.2.хэрэглэгч гэрээнд заасан үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд гэрээг цуцлах, учирсан хохирлоо төлүүлэхийг шаардах.

14.2.Хангагч дараах үүрэгтэй:

14.2.1.гэрээний нөхцөлд тохирсон тоо, хэмжээ, стандартын шаардлагад нийцсэн цэвэр усаар хангах, хэрэглээнээс гарсан бохир ус татан зайлуулах, технологийн дагуу цэвэрлэх, чанар, аюулгүй байдлын шаардлагад хяналт тавих;

14.2.2.хууль болон гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол цэвэр усаар хангах, хэрэглээнээс гарсан бохир ус татан зайлуулахад зориулсан тоног төхөөрөмж суурилуулах, туршилт тохируулга хийж, аюулгүй ажиллагааны заавар зөвлөгөөгөөр хангах;

14.2.3.ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын талаарх хууль тогтоомж, норм, стандарт, дүрэм, зааврыг үйл ажиллагаандаа мөрдөх;

14.2.4.өөрийн ашиглалт, өмчлөлд байгаа инженерийн барилга байгууламж, шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжид технологийн шаардлагын дагуу засвар, үйлчилгээ, шинэчлэлтийг тогтоосон хугацаанд нь хийх;

14.2.5.гэнэтийн осол, аваар гарсан болон зайлшгүй урьдчилан сэргийлэх, засвар, үйлчилгээ хийх үед энэ тухай хэрэглэгчид мэдэгдэж, шаардлагатай арга хэмжээ авах;

14.2.6.үйлчилгээний тарифын хэмжээ тогтоох саналыг боловсруулж, Зохицуулах хороогоор батлуулж, мөрдөх.

/Энэ заалтад 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

14.3.Хангагч хууль тогтоомж, гэрээнд заагаагүй нөхцөл, шаардлага тавьж хэрэглэгчийн эрхийг хязгаарлах, энэ хуулийн 11 дүгээр зүйлд заасан техникийн нөхцөл олгохоос үндэслэлгүйгээр татгалзахыг хориглоно.

14.4.Хангагч нь шинээр барилга байгууламж холбох техникийн нөхцөлийг шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлыг үндэслэн олгоно.

14.5.Хангагч нь үйлдвэрлэлийн осол, аваар гаргасан, эд хөрөнгийн хохирол учруулсан, техникийн гэмтэл гарсан тохиолдолд зөрчлийг арилгахад чиглэсэн шаардлагатай арга хэмжээ авна.

15 дугаар зүйл.Хэрэглэгчийн эрх, үүрэг

Хэвлэх

15.1.Хэрэглэгч дараах эрх, үүрэгтэй:

15.1.1.энэ хуулийн 13 дугаар зүйлд заасан гэрээний дагуу цэвэр усаар хангуулах, хэрэглээнээс гарсан бохир усаа хангагчийн шугам сүлжээнд нийлүүлэх, саарал усыг ашиглах;

15.1.2.цэвэр усаар хангуулах болон хэрэглээнээс гарсан бохир ус татан зайлуулах талаар гэрээнд заасан нөхцөлийг биелүүлэх;

15.1.3.цэвэр усаар хангах, бохир ус татан зайлуулах үйлчилгээний төлбөрийг гэрээнд заасан хугацаанд төлөх;

15.1.4.хангагч үүргээ зохих ёсоор биелүүлээгүй тохиолдолд үйлчилгээний төлбөрийг бүрэн буюу зарим хэсгийг нь төлөхөөс татгалзах, хохирлоо нөхөн төлүүлэхээр хангагчаас нэхэмжлэх;

15.1.5.ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын талаарх хууль тогтоомж, норм, стандарт, техникийн болон аюулгүй ажиллагааны дүрэм, зааврыг үйл ажиллагаандаа мөрдөх;

15.1.6.хангагчийн төлөөлөгчийг энэ хуулийн 14.1.1-д заасан үйл ажиллагаагаа явуулах нөхцөлөөр хангах;

15.1.7.хангагчаас цэвэр усаар хангах, хэрэглээнээс гарсан бохир ус татан зайлуулах, саарал усыг ашиглах техникийн нөхцөл авах;

15.1.8.өөрийн эзэмшилд байгаа шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах, засвар, үйлчилгээг хариуцан гүйцэтгэх;

15.1.9.өөрийн эзэмшилд байгаа тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээнд гэмтэл учруулсан бол шаардагдах засварыг өөрөө, бололцоогүй бол хангагчаар хийлгэж, гарсан зардлыг төлөх;

15.1.10.хангагчаас олгосон техникийн нөхцөл, зөвшөөрөл, батлагдсан зураг төслийн дагуу өөрийн эзэмшлийн шугамаас бусад хэрэглэгчийг холбуулах;

15.1.11.энэ хуулийн 15.1.10-т заасны дагуу бусдад цэвэр ус түгээх, тэдгээрийн хэрэглээнээс гарсан бохир ус татан зайлуулах нөхцөлд хангагч байгууллагаас үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдлын шимтгэлийг Зохицуулах хорооны баталсан хэмжээнд авах;

/Энэ заалтад 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

15.1.12.өөрийн эзэмшлийн шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжид гарсан болон гарч болох осол, гэмтлийн талаар хангагчид мэдээлэх, шаардлагатай арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх, усны хэмжих, хянах хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах;

15.1.13.усны хэрэглээний төлбөрөө энэ хуулийн 20 дугаар зүйлд заасан хэмжээнд үндэслэн төлөх.

/Энэ заалтыг 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

16 дугаар зүйл.Цэвэр усны хэрэглээ, хэрэглээнээс гарсан бохир ус татан зайлуулах үйл ажиллагааг хязгаарлах, зогсоох нөхцөл

Хэвлэх

16.1.Хангагч дор дурдсан нөхцөлд хэрэглэгчид урьдчилан мэдэгдэхгүйгээр цэвэр усны хэрэглээ, хэрэглээнээс гарсан бохир ус татан зайлуулах үйл ажиллагаанд хязгаарлалт хийж болно:

16.1.1.ус хангамжийн эх үүсвэрийн барилга байгууламжид эрчим хүчний гэнэтийн тасалдал гарсан;

16.1.2.гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал үүссэний улмаас усны хэмжээг нэмэгдүүлэх шаардлагатай болсон;

16.1.3.ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээ, барилга байгууламжид ноцтой гэмтэл гарсан.

16.2.Хангагч дор дурдсан нөхцөлд хэрэглэгчид урьдчилан мэдэгдсэний үндсэн дээр цэвэр усны хэрэглээ, хэрэглээнээс гарсан бохир ус татан зайлуулах үйл ажиллагааг хязгаарлах буюу зогсоох хүртэл арга хэмжээ авна:

16.2.1.хүн амын эрүүл мэнд, байгаль орчинд аюултай нөхцөл байдал үүссэн;

16.2.2.ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээнд төлөвлөгөөт урсгал болон их засвар хийх болсон;

16.2.3.цэвэр усны алдагдал, шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн гэмтлийг тогтоосон хугацаанд засварлаагүй;

16.2.4.ус хангамжийн байгууламж, ариутгах татуургын шугам сүлжээнд хангагчийн зөвшөөрөлгүйгээр холбосон;

16.2.5.усны тоолуурын битүүмжлэл, байрлал, холболтыг дураараа өөрчилсөн;

16.2.6.энэ хуулийн 18.1-д заасны дагуу тогтоосон бохир усны найрлагын зөвшөөрөгдөх хэмжээг хангаагүй бохир ус нийлүүлсэн.

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ, ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ АШИГЛАЛТ, ӨМЧЛӨЛ

17 дугаар зүйл.Ус хангамж, ариутгах татуурга

Хэвлэх

17.1.Улсын онц чухал объектод хамаарах ус хангамжийн эх үүсвэрийн хамгаалалтыг дотоодын цэрэг гүйцэтгэж, бусад ус хангамжийн эх үүсвэр нь энгийн харуул хамгаалалттай байна.

/Энэ хэсэгт 2014 оны 1 дүгээр сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

17.2.Төвлөрсөн болон төвлөрсөн бус ус хангамжийн эх үүсвэр нь хамгаалалтын болон эрүүл ахуйн бүстэй байх бөгөөд тэдгээрийн дэглэмийг Усны тухай хуулийн 31.3, 31.4-т заасны дагуу тогтооно.

17.3.Ус хангамжийн эх үүсвэрийн хамгаалалтын болон эрүүл ахуйн бүсийн дэглэмийн хэрэгжилтэд аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн Засаг дарга, хяналт шалгалт хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллага хяналт тавина.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

17.4.Энэ хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжид заасан ус хангамжийн эх үүсвэрийн хамгаалалтын болон эрүүл ахуйн бүсийг аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн Засаг даргын саналыг үндэслэн тухайн шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал дараах байдлаар тогтоож, хэрэгжилтийг хангуулна:

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

17.4.1.хот, суурины төвлөрсөн бус ус хангамжийн эх үүсвэрийн /худаг/ эрүүл ахуйн бүсийг 50 метр, хамгаалалтын бүсийг 200 метрээс багагүй зайд;

17.4.2.төвлөрсөн ус хангамжийн эх үүсвэрийн энгийн хамгаалалтын бүс, эрүүл ахуйн бүсийг Усны тухай хуулийн 31.3-т заасны дагуу;

17.4.3.төвлөрсөн ус хангамжийн эх үүсвэрт урсгал уснаас шууд тэжээгдэх худгийн усыг ашиглахдаа хамгаалалтын бүсийг хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын улсын байцаагчийн дүгнэлтийг үндэслэн 500 метрээс багагүй зайд;

/Энэ заалтад 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

17.4.4.урсгал усыг төвлөрсөн ус хангамжийн эх үүсвэрт ашиглаж байгаа тохиолдолд тухайн газрын хөрс, чулуулгийн тогтолцоо, голын урсацыг харгалзан хамгаалалтын болон эрүүл ахуйн бүсийн дэглэмийг Усны тухай хуулийн 31.4-т заасны дагуу.

17.5.Улсын болон аймгийн зэрэглэлтэй хотын ус хангамжийн эх үүсвэрийн хамгаалалтын бүсийг тухайн усны эх үүсвэрийн тэжээлийн бүс болон түүнтэй гидравлик холбоотой гол, нуурын ус хуримтлуулах талбайг хамруулан тогтоож болно.

17.6.Төвлөрсөн ус хангамжийн дамжуулах, түгээх шугамын тэнхлэгээс хоёр тийш таван метрт хамгаалалтын зурвас тогтооно.

17.7.Хотын доторх цэвэр усны дамжуулах, түгээх, бохир усны гаргалгааны болон бохир ус цуглуулах, татан зайлуулах шугам ашиглалтын явцад засвар, үйлчилгээ хийх хамгаалалтын зурвас газартай байна.

17.8.Ус хангамжийн эх үүсвэрийн хамгаалалтын болон эрүүл ахуйн бүсэд Усны тухай хуулийн 31.2.1-д зааснаас гадна дараах үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно:

17.8.1.газрын тосны бүтээгдэхүүн, химийн бодис болон цацраг идэвхт бодис хадгалах, боловсруулах, үйлдвэрлэх;

17.8.2.байгаль орчин, эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас зөвшөөрөөгүй бордоо ашиглан таримал ургамал тарих, бодис, арга технологи хэрэглэн хөнөөлт шавж, мэрэгчийг устгах;

17.8.3.унд, ахуйн бус зориулалтаар ашиглах худаг, цооног өрөмдөх;

17.8.4.газар эзэмших, ашиглах, өмчлөх эрх олгох.

17.9.Усны чанарын шинжилгээний дээж авах цэг, давтамжийг эрүүл мэндийн хяналтын байгууллагаас тогтоож, түүний хэрэгжилтэд хяналт тавина.

17.10.Ус хангамжийн хамгаалалтын болон эрүүл ахуйн бүс, эх үүсвэрийн барилга байгууламжид хангагч байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр нэвтрэхийг хориглоно.

17.11.Иргэн хувийн хэрэгцээндээ зориулж гаргасан усны эх үүсвэрийг ашиглах болон бусад хэрэглэгчийг усаар хангах нөхцөлд хамгаалалтын болон эрүүл ахуйн бүсийн дэглэмийг мөрдөнө.

17.12.Шинээр төлөвлөж байгаа барилга байгууламжийн хэрэглээнээс гарсан бохир усыг цэвэршүүлэн ашиглах асуудлыг батлагдсан стандарт, норм, дүрмийн дагуу хэрэгжүүлнэ.

17.13.Уул уурхай, эрчим хүчний үйлдвэр нь технологийн хэрэглээний усаа эргүүлэн ашиглана.

17.14.Бохир ус татан зайлуулах шугамын тэнхлэгээс хоёр тийш зургаан метрээс багагүй зайд барилга байгууламж, шугам сүлжээг барихыг хориглоно.

18 дугаар зүйл.Цэвэрлэх байгууламж

Хэвлэх

18.1.Технологийн хэрэглээнээс гарсан бохир усыг цэвэрлэх байгууламжид нийлүүлэхдээ байгаль орчин, эрүүл мэнд, хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгуулагуудын хамтран тогтоосон бохир усны найрлагын зөвшөөрөгдөх хэмжээг баримтална.

18.2.Цэвэрлэх байгууламжийн байршлыг дараах зүйлийг харгалзан тогтооно:

18.2.1.хот, суурины хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө;

18.2.2.байгалийн гэнэтийн аюул /усны үер, гал түймэр, газар хөдлөлт г.м/-аас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө;

18.2.3.цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөх боломж;

18.2.4.хамгаалалтын болон эрүүл ахуйн бүс тогтоох талбай;

18.2.5.ажиллагсдын эрүүл ахуй, хөдөлмөр хамгааллын болон аюулгүй ажиллагааны нөхцөл.

18.3.Цэвэрлэх байгууламж нь саарал усыг цэвэршүүлэн эргүүлэн ашиглах технологи бүхий тоног төхөөрөмжтэй байна.

18.4.Цэвэрлэсэн бохир усны найрлагад эрүүл мэнд, байгаль орчны хяналтын алба, технологийн горимд дэд бүтцийн хяналтын алба тус тус хяналт тавина.

18.5.Үйлдвэрийн хэрэглээнээс гарсан бохир усыг урьдчилан цэвэрлэх байгууламжаар зөвшөөрөгдөх хэмжээнд хүртэл цэвэрлэсний дараа татан зайлуулах шугам сүлжээнд нийлүүлэх, технологийн хэрэглээндээ эргүүлэн ашиглана.

18.6.Улсын чанартай авто замын дагуу байрлах зорчигч үйлчилгээний болон шатахуун түгээх газар нь ариутгах татуургын шугам сүлжээ бүхий ариун цэврийн өрөөтэй байх бөгөөд энэхүү арга хэмжээг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ.

18.7.Нийтэд халдварлах аюултай нян, бактери, химийн нэгдлийн бохирдол бүхий хаягдал бохир усыг энэ хуулийн 18.1-д заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнд хүртэл цэвэрлэсний дараа бохир ус татан зайлуулах шугам сүлжээнд нийлүүлэх бөгөөд уг үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн байгууллага хариуцна.

/Энэ хэсгийг 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

19 дүгээр зүйл.Барилга байгууламж, шугам сүлжээний өмчлөл

Хэвлэх

19.1.Хот, суурины ус хангамжийн эх үүсвэрийн барилга байгууламж, цэвэр ус дамжуулах, түгээх, бохир ус цуглуулах, татан зайлуулах шугам сүлжээ, цэвэрлэх байгууламж нь төрийн болон орон нутгийн өмчид байна.

19.2.Энэ хуулийн 19.1-д заасан барилга байгууламж, шугам сүлжээ, байгууламжийн ашиглалт, үйлчилгээг зохих тусгай зөвшөөрөл бүхий хуулийн этгээд төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд хэрэгжүүлж болно.

19.3.Ус хангамж, ариутгах татуургын барилга байгууламж, шугам сүлжээний өмчлөх эрх өөрчлөгдөх нь эдгээр барилга байгууламж, шугам сүлжээний үйл ажиллагааг зогсоох үндэслэл болохгүй.

20 дугаар зүйл.Цэвэр, бохир усны хэмжээ тогтоох

Хэвлэх

20.1.Хэрэглэгчийн хэрэглэсэн цэвэр усны хэмжээг энэ хуулийн 13 дугаар зүйлд заасны дагуу байгуулсан гэрээ, эрх бүхий байгууллагаар баталгаажсан усны тоолуурын заалтыг үндэслэн тооцно.

20.2.Усны тоолуургүй хэрэглэгчийн хэрэглэсэн унд, ахуйн ус, хэрэглээнээс гарсан бохир усны хэмжээг байгаль орчин, хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас тогтоосон хэрэглээний жишиг, нормыг үндэслэн тодорхойлно.

20.3.Тооцооны хэмжих хэрэгслийн гэмтэл, эвдрэл нь хэрэглэгчээс шалтгаалаагүй, эсхүл тооцооны хэмжих хэрэгслийг шалгаж засварлах, баталгаажуулах зорилгоор шугамаас салгасан бол өмнөх 3 сард хэрэглэсэн цэвэр ус, татан зайлуулсан бохир усны хэмжээний дунджаар тооцно.

20.4.Энэ хуулийн 20.1-д заасан цэвэр усны хэмжээ нь хэрэглэсэн халуун, хүйтэн усны хэмжээтэй тэнцүү байх бөгөөд бохир усны хэмжээ нь Зохицуулах хорооны тогтоосноос өөрөөр заагаагүй бол цэвэр усны хэмжээтэй тэнцүү байна.

/Энэ хэсгийг 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

ДОЛДУГААР БҮЛЭГ

ХЯНАЛТ, ХАРИУЦЛАГА

21 дүгээр зүйл.Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хууль тогтоомжийн биелэлт, түүнд тавих хяналт

Хэвлэх

21.1.Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хууль тогтоомжийн биелэлтэд хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон эрх бүхий улсын байцаагч хяналт тавина.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2019 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

21.2.Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах байгууллага ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, цэвэр усны мөрдөж байгаа үнэ, хэрэглээнээс гарсан бохир ус татан зайлуулах үйлчилгээний төлбөрийн үндэслэлд олон нийтийн хяналт тавина.

22 дугаар зүйл.Маргаан шийдвэрлэх

Хэвлэх

22.1.Арбитрын хэлэлцээртэй бол тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн хооронд болон тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, хэрэглэгчийн хооронд үүссэн маргааныг арбитрын журмаар шийдвэрлэнэ.

22.2.Энэ хуулийн 22.1-д зааснаас бусад тохиолдолд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн хооронд болон хангагч, хэрэглэгчийн хооронд үүссэн маргааныг Зохицуулах хороо шийдвэрлэнэ.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

22.3.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, хэрэглэгч нь энэ хуулийн 22.2-т заасан эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны гаргасан шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл уг шийдвэрийг хүлээн авснаас хойш ажлын 10 хоногийн дотор шүүхэд гомдол гаргаж болно.

/Энэ зүйлийг 2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

23 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

23.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

23.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

24 дүгээр зүйл.Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

24.1.Энэ хуулийг 2012 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2023.09.22-ны өдрийн орчуулга)      Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

October 06, 2011                                   Ulaanbaatar city

 

ON THE UTILIZATION OF URBAN and rural SETTLEMENT'S WATER SUPPLY AND SEWAGE

/Revised edition/

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1.Purpose of the Law

1.1.The purpose of this Law is to regulate relations connection with owning and utilizing of engineering buildings and facilities with purposes of supplying urban and rural settlement's consumers with clean water that meets the standards requirements, disposing, and treating wastewater from consumption.

Article 2.Legislation on the utilization of urban and rural settlement's water supply and sewage

2.1.The legislation on the utilization of urban and rural settlement's water supply and sewage shall consist of the Constitution of Mongolia, the Civil Code, this Law and other legislative acts enacted in conformity with these laws.

2.2.Relations in connection with the utilizing clean water for the household and industrial purposes shall be regulated by the Law on Water.

Article 3.Definitions of terms of the Law

3.1.The following terms used in this Law shall be interpreted in the following meanings:

3.1.1."centralized water supply" shall mean operations to supply consumers with clean water that meets standard requirements using piping networks and facilities designed for mining, treating, transmitting, and delivering water;

3.1.2."decentralized water supply" shall mean operations to supply consumers with clean water that meets standard requirements by trucking water from wells and water distributing centers;

3.1.3."sewage" shall mean piping network, facility, and wastewater hole designated for discharging wastewater and collecting, disposing, and treating wastewater resulted from consumption;

3.1.4."water supply source facility" shall mean piping network, water reservoir, and pumping house designed for mining, purifying, and collecting water by utilizing ground and surface water;

3.1.5."network" shall mean facility designed for transmitting, and distributing clean water, and discharging wastewater and collecting and disposing wastewater resulted from consumption;

3.1.6."clean water transmitting pipelines" shall mean pipelines from water supply source facility to valve before water transmitting facility and control panel water meter;

3.1.7."clean water distributing pipelines" shall mean pipelines from valve before water transmitting facility and control panel water meter to valve before consumers' water meter;

3.1.8."wastewater outlet pipelines" shall mean pipelines from consumers' equipment to the first main hole of the outside of the building;

3.1.9."wastewater collecting pipelines" shall mean pipelines from the first of the outside of the building to main hole connected to wastewater pipelines;

3.1.10."wastewater disposing pipelines" shall mean pipelines from the hole connected to wastewater collecting pipelines to receiving reservoir of the wastewater treatment plant;

3.1.11."wastewater treatment plant" shall mean complex facility receiving wastewater from wastewater disposing pipelines to treat wastewater;

3.1.12."protection and sanitary zone" shall mean zones specified in sub-paragraphs 3.1.4 and 3.1.5 of the Law on Water;

3.1.13."consumer" shall mean person, legal entity that obtains service of clean water delivery and discharge and disposal of wastewater resulted from consumption;

3.1.14."supplier" shall mean a legal entity with special permit to be provided services on mining, purifying, transmitting, and delivering clean water to consumers, and collecting, discharging and disposing, and treating wastewater from the consumption partially or entirely;

3.1.15."technical terms" mean a technical document prescribing requirements and conditions for connection of new or extended constructions to existing water supply and sewage network;

3.1.16."clean water service charge" shall mean costs related to water mining, purifying, trucking, and distributing operation;

3.1.17."wastewater service charge" shall mean costs related to collecting, discharging and disposing, and treating operation of wastewater;

3.1.18."tariff' shall mean clean, wastewater service charge, or price including one of these adopted and published by the Regulatory Committee in charge of coordinating the utilization and service of the urban and rural settlement's water supply and sewage;

/This sub-paragraph was amended by the law as of December 9, 2022/

3.1.19."grey water" shall mean household wastewater without any discharge;

/This sub-paragraph was modified by the law as of December 9, 2022/

3.1.20."waste water" shall mean the liquid waste generated by the household, industrial, and service activities of the population, or arisen by the drainage of rainwater from the respective territory;

/This sub-paragraph was added by the law as of December 9, 2022/

3.1.21."surface water" shall mean the water to be disposed directly from the soil or from the outside surface of buildings into wastewater disposing channels or sewage systems due to rainwater that does not penetrate into the soil;

/This sub-paragraph was added by the law as of December 9, 2022/

3.1.22."sludge" shall mean a mixture of water and solid impurities extracted from various types of waste water by simple or mechanical means;

/This sub-paragraph was added by the law as of December 9, 2022/

3.1.23."indexation" shall mean to calculate and regulate depending on the actual changes in the main factors of the cost of clean and wastewater operations.

/This sub-paragraph was added by the law as of December 9, 2022/

CHAPTER TWO

POWERS OF STATE BODIES ON URBAN AND RURAL SETTLEMENT'S WATER SUPPLY AND SEWAGE

Article 4.Powers of the Government

4.1.The Government shall exercise the following powers on urban and rural settlement's water supply and sewage:

4.1.1.to supply urban and rural settlement consumers with safe drinking water and clean water meeting standard requirements, and dispose and treat wastewater resulted from the consumption, determine state policy on water supply and sewage, and monitor the implementation thereof;

4.1.2.to adopt charter of Regulatory Committee with functions of regulating the utilization and service of the urban and rural settlement's water supply and sewage;

/This sub-paragraph was amended by the law as of December 9, 2022/

4.1.3.to coordinate and regulate operation of state central administrative body and state administrative body in charge of water, urban and rural settlement's water supply and sewage matters;

4.1.4.other powers stipulated by law.

Article 5.Powers of the state central administrative body in charge of urban and rural settlement's water supply and sewage

5.1.The state central administrative body in charge of urban and rural settlement's water supply and sewage shall exercise the following powers:

5.1.1.to approve norms, rules, general procedures, and guidelines of the utilization of urban and rural settlement's water supply and sewage, and monitor the standards;

5.1.2.as specified in sub-paragraph 10.1.4 of Article 10 of the Law on Water, to ensure the implementation of approved ecological and economic assessment of surface and ground water at the administrative and territorial level of Mongolia;

5.1.3.to execute the principal's responsibility of state property buildings and facility of urban and rural settlement's water supply and sewage as specified in Law on Construction and other related legislation;

5.1.4.to develop state policy on urban and rural settlement's water supply and sewage in consistent with water consumption tendency, water reserves, and potential reserve for utilization, and water management plan;

5.1.5.to adopt procedures on water supply in case of disaster or danger;

/This sub-paragraph was amended by the law as of February 2, 2017/

5.1.6.to adopt and ensure the implementation of norm, rules, and procedures regarding to re-using industry's technological consumption water;

5.1.7.to adopt and ensure the implementation of norm, rules, and procedures on hot and cold water consumption and sewage of organization providing tourist service;

5.1.8.to develop a policy on surface and soil water drainage systems, and approve relevant rules and procedures;

/This sub-paragraph was added by the law as of December 9, 2022/

5.1.9.to approve procedures on transporting, processing, utilizing, and disposing of sludge, the safety rules and instructions thereof jointly with the Cabinet member in charge of environmental matters;

/This sub-paragraph was added by the law as of December 9, 2022/

5.1.10.other powers provided by legislation.

/The numbering of this sub-paragraph was amended by the law as of December 9, 2022/

Article 6.Powers of the state administrative body in charge of urban and rural settlement's water supply and sewage matters

6.1.The state administrative body in charge of urban and rural settlement's water supply and sewage matters shall exercise the following powers:

6.1.1.to implement legislation and decisions of higher level organizations on the utilization of urban and rural settlement's water supply and sewage;

6.1.2.to develop project and programs proposal and organize implementation of the project and programs on improving utilization and service of urban and rural settlement's water supply and sewage, rehabilitating and expanding technology;

6.1.3.to provide local organization in charge of urban and rural settlement's water supply and sewage with professional and methodological management;

6.1.4.to establish database on urban and rural settlement's water supply and sewage, conduct normal operation of the database, and provide related organizations with information;

6.1.5.to plan projects to be implemented through public-private partnerships, to submit project proposals to relevant organizations, and to monitor the implementation of public-private partnership agreements in accordance with the Law on Public-Private Partnerships concerning the urban and rural settlement's water supply and sewage;

/This sub-paragraph was added by the law as of December 9, 2022 and shall enter into force on December 31, 2023/

6.1.6.other powers stipulated by legislation.

/The numbering of this sub-paragraph was amended by the law as of December 9, 2022 and it shall enter into force on December 31, 2023/

Article 7.Powers of the Citizens' Representatives' Khurals of the Aimag and Capital city

7.1.The Citizens' Representatives' Khurals of the Aimag and Capital city shall exercise the following powers regarding the utilization of urban and rural settlement's water supply and sewage:

7.1.1.to develop a policy to develop water supply and sewage within local level, monitor their implementation, and discuss Governor's report on this issue and give comment;

7.1.2.to establish protection and hygiene zones for drinking water sources and piping networks within the territory;

7.1.3.other powers provided by legislation.

Article 8.Powers of Governors of aimags, soums, and the Capital city

/The title of this article was amended by the law as of April 22, 2022/

8.1.Governors of aimags, soums, and the Capital city shall exercise the following powers concerning the utilization of urban and rural settlement's water supply and sewage:

/This paragraph was amended by the law as of April 22, 2022/

8.1.1.to organize the implementation of legislation on utilization of urban and rural settlement's water supply and sewage, and policy and decision made by competent authority in conformity with the legislation at the local level;

8.1.2.to develop project and program on planning water supply, sewage, and surface water drainage facilities at the respective territory, get approval, and ensure the implementation thereof;

/This sub-paragraph was modified by the law as of December 9, 2022/

8.1.3.to perform the principal's responsibility of local property buildings and facility of water supply and sewage according to Law on Construction and other related legislation;

8.1.4.to appoint and release a person specialized in the field of water supply and sewage to the management of locally owned business entities and organizations operating in that field based on the proposal of the state central administrative body in charge of urban and rural settlement's water supply and sewage matters;

/This sub-paragraph was added by the law as of December 9, 2022/

8.1.5.to ensure the safety of drinking and household consumption water, and to enforce sanitary facility standards;

/This sub-paragraph was added by the law as of December 9, 2022/

8.1.6.to evacuate buildings, facilities, and households locating in the protective strip of the clean and waste water piping network in the respective territory, and take measures to prevent these violations from occurring;

/This sub-paragraph was added by the law as of December 9, 2022/

8.1.7.to organize work to reduce the number of pit latrines;

/This sub-paragraph was added by the law as of December 9, 2022/

8.1.8.other powers stipulated by legislation.

/The numbering of this sub-paragraph was amended by the law as of December 9, 2022/

8.2.The Governor of Soum shall form the water supply, sewage and engineering infrastructure network in accordance with the general development plan and urban development documents of the respective soum, and organize the utilization and services in cooperation with relevant professional organizations.

/This paragraph was added by the law as of April 22, 2022/

CHAPTER THREE

REGULATORY COMMITTEE IN CHARGE OF UTILIZATION AND SERVICES OF URBAN AND RURAL SETTLEMENT'S WATER SUPPLY AND SEWAGE

/The title of this Charter was amended by the law as of December 09, 2022/

Article 9.Structure of the Regulatory Committee in charge of utilization and services of urban and rural settlement's water supply and sewage

/The title of this article was amended by the law as of December 9, 2022/

9.1.The Regulatory Committee in charge of utilization and services of urban and rural settlement's water supply and sewage /hereinafter referred to as the "Regulatory Committee" shall have the functions to determine water service charges and tariffs on utilization and service of water supply and sewage in the given territory, to issue special permits to legal entities, and issue professional opinions and decisions.

/This paragraph was amended by the law as of December 9, 2022/

9.2.The Regulatory Committee shall consist of a chairman and the following four non-vacant members:

/This paragraph was amended by the law as of December 9, 2022/

9.2.1.two representatives of the consumers;

9.2.2.two people from professional non-governmental organizations of the respective sector.

9.3.The chairman and members of the Regulatory Committee shall be appointed by the Prime Minister based on the proposal of the Cabinet member in charge of urban and rural settlement's water supply and sewage matters.

/This paragraph was amended by the law as of December 9, 2022/

9.4.The term of office of the chairman and members of the Regulatory Committee shall be 6 years. The first appointments of the members of the Regulatory Committee shall have 2, 4, 6 years of term of office, and further appointments shall be made for a period of 6 years, and the term of appointment may be extended once.

/This paragraph was amended by the law as of December 9, 2022/

9.5.A citizen of Mongolia who has at least 5 years of work experience in one of the professions of water supply, heat supply, and sewage engineer, urban planning economist, or construction economist shall be appointed as the chairman and member of the Regulatory Committee.

/This paragraph was amended by the law as of December 9, 2022/

9.6.The chairman and member of the Regulatory Committee shall not have common interests with citizens or legal entities engaging in urban and rural settlement's water supply and sewage activities.

/This paragraph was amended by the law as of December 9, 2022/

9.7.The Regulatory Committee shall have an office.

/This paragraph was amended by the law as of December 9, 2022/

9.8.The Regulatory Committee shall be financed from the fees for regulatory and price and tariff review and verification services provided to the special permit holders specified in Article 12 of this Law, and from training, research, and information income.

/This paragraph was amended by the law as of December 9, 2022/

9.9.The internal procedures of the Regulatory Committee shall be approved by the Chairman of the Regulatory Committee.

/This paragraph was amended by the law as of December 9, 2022/

9.10.The Regulatory Committee shall approve the operating budget for the given year per annum, and report the work report and budget performance to the state central administrative body in charge of water supply and sewage matters and special permit holders.

/This paragraph was modified by the law as of December 9, 2022/

9.11.The Regulatory Committee shall audit its financial statements per annum and report them to the public.

/This paragraph was amended by the law as of December 9, 2022/

9.12.In the following cases, the powers of the chairman and member of the Regulatory Committee shall be terminated before the period specified in paragraph 9.4 of this Law:

/This paragraph was amended by the law as of December 9, 2022/

9.12.1.if passed away;

9.12.2.if submitted request to be released from the position;

9.12.3.if according to the his/her own acceptance, he/she is chosen or appointed to other position;

9.12.4.if attended in a training for more than one-year period or not able to work due to health condition;

9.12.5.if committed in criminal activity is proved and court decision becomes valid; 9.12.6.if reached an age of retirement specified in the law;

9.12.7.on other grounds provided by law.

9.13.The Regulatory Committee shall discuss issues to be resolved within its powers at the committee meeting, and the decision of the Regulatory Committee meeting shall be in the form of a resolution.

/This paragraph was amended by the law as of December 9, 2022/

9.14.The decision of the Regulatory Committee shall be complied with by the special permit holders and consumers.

/This paragraph was amended by the law as of December 9, 2022/

9.15.State inspectors of urban and rural settlement's water supply and sewage shall work in the Regulatory Committee. The rights of the State Inspector shall be granted in accordance with paragraph 10.5 of the Law on State Inspection.

/This paragraph was added by the law as of December 12, 2019/

/This paragraph was amended by the law as of November 11, 2022/

/This paragraph was amended by the law as of December 9, 2022/

Article 10.Powers of the Regulatory Committee

/The title of this article was amended by the law as of December 9, 2022/

10.1.The Regulatory Committee shall exercise the following powers:

/This paragraph was amended by the law as of December 9, 2022/

10.1.1.to determine the tariff structure for clean and waste water services, review and approve the methodology on setting tariffs, the procedures for calculating charges, the tariffs for clean and waste water services, publish them, and implement indexation;

/This sub-paragraph was modified by the law as of December 9, 2022/

10.1.2.to determine the amount of depreciation and amortization premiums for fixed assets specified in sub-paragraph 15.1.11 of this Law;

10.1.3.to make a decision to grant, extend, suspend, or revoke the special permit specified in Article 12 of this Law, and register it in the integrated database of permits in accordance with paragraph 3 of Article 7.1 of the Law on Permits;

/This sub-paragraph was amended by the law as of January 6, 2023/

10.1.4.to set conditions and requirements of the special permit and monitor its implementation;

10.1.5.to resolve disputes arisen between permit holders and between permit holders and consumers within its jurisdiction;

10.1.6.to make a decision on whether or not to consent to make the respective change by special permit holder if its reorganization, and renovation of the facility, piping network, equipment, and other assets required for the normal operation of the activities specified in the special permit as well as the pledge of the assets may affect the operations specified in the special permit;

10.1.7.to establish integrated database on operation, human resources, technics and technology, and economic indicators specified in the special permit, and to enforce special permit holders to provide related information;

10.1.8.to adopt business communication rules;

10.1.9.to approve and implement the methodology for calculating fees for regulatory services;

/This sub-paragraph was added by the law as of December 9, 2022/

10.1.10.to determine the amount of payment for the supply of surface and ground water to the sewage system;

/This sub-paragraph was added by the law as of December 9, 2022/

10.1.11.to approve procedures on payment settlement to be made between suppliers and piping network possessors in the case of delivering clean water, and discharging and disposing the waste water from consumption through pipelines and pumping stations being possessed by others;

/This sub-paragraph was added by the law as of December 9, 2022/

10.1.12.to approve the procedure for determining the scope of service of the supplier specified in sub-paragraph 3.1.14 of this Law;

/This sub-paragraph was added by the law as of December 9, 2022/

10.1.13.to approve the procedure for granting technical conditions.

/The numbering of this sub-paragraph was amended by the law as of December 9, 2022/

10.2.The Regulatory Committee shall adhere to the following principles when reviewing and approving tariffs of the services to be rendered by the permit holder:

/This paragraph was amended by the law as of December 9, 2022/

10.2.1.to follow the lowest cost principle in conformity with technological safe operation requirements in operations of mining, purifying, transmitting, distributing, trucking, wastewater outlet piping, wastewater collecting, disposing, discharging, and treating;

10.2.2.expenses and investment yield that are required to operate according to special permit shall be assessed;

10.2.3.tariff structure shall be clear and simple to consumers;

10.2.4.as specified in paragraph 6.1 of Article 5 of the Law on Competition, to be based on actual cost and expenses of the operation.

10.3.The policy of bringing the service tariff for supplying the population with clean water at the same level in the respective urban and rural settlement shall be implemented by step by step.

CHAPTER FOUR

TECHNICAL TERMS AND SPECIAL PERMITS

Article 11.Technical terms

11.1.The following requirements shall be included in the technical terms:

11.1.1.piping network diameter scale of connecting point where certain buildings and facilities are connected, underground depth of the hole, and water pressure scale;

11.1.2.accepted composition scale of clean and wastewater, condition to supply clean and wastewater to piping network;

11.1.3.efficient consumption of clean water, availability to connect other consumers;

11.1.4.availability to collect, accumulate, treat, and re-use grey water in drawings of newly constructed buildings and facilities.

11.2. Based on the principal and investor request, the supplier shall issue technical terms according to the standards approved in accordance with paragraph 9.1 of the Law on Standardization, Technical Regulation, and Conformity Assessment Accreditation.

/This paragraph was amended by the law as of December 21, 2017/

11.3.If the technical terms are changed, the supplier shall inform the principal and investor and amend or renew the technical terms.

11.4.It shall be prohibited to violate the requirements specified in the technical terms.

11.5.In the technical terms, the owner and possessor of the pipelines points to be connected with customer shall be specified.

Article 12.Special permit and its classification

12.1.The construction of new urban and rural settlement's water supply and sewage, as well as their utilization, repair and maintenance, and service shall be performed by a legal entity with a special permit issued by the Regulatory Committee.

/This paragraph was amended by the law as of December 9, 2022/

12.2.A special permit shall be granted for the following activities specified in paragraph 12.1 of this Law:

12.2.1.operation, repair and maintenance, and service of facility of urban and rural settlement's water supply source;

12.2.2.operation, repair and maintenance, and service of facility of water mining and purifying;

12.2.3.operation, repair and maintenance, and service of piping network transmitting clean water;

12.2.4.operation, repair and maintenance, and service of piping network distributing clean water;

12.2.5.operation, repair and maintenance, and service of indoor piping networks of clean and waste water;

12.2.6.operation, repair and maintenance, and service of water transmitting center;

12.2.7.operation, repair and maintenance, and service of the wastewater outlet pipelines;

12.2.8.operation, repair and maintenance, and service of wastewater collecting piping network;

12.2.9.operation, repair and maintenance, and service of wastewater discharging and disposing piping network;

12.2.10.operation, repair and maintenance, and service of wastewater treatment facility;

12.2.11.service to conduct test and adjustment in water supply and sewage equipment;

12.2.12.operation, repair and maintenance, and service of urban and rural settlement's water distributing building;

12.2.13.trucking water supply service;

12.2.14.service to transport wastewater by specific purpose car.

12.3.Relations in connection with the issuance, suspension, or revocation of special permits specified in Paragraph 12.1 of this Law shall be regulated in accordance with the Law on Permits.

/This paragraph was amended by the law as of June 17, 2022/

CHAPTER FIVE

SUPPLIER AND CONSUMER RELATIONS

Article 13.Contract

13.1.The relations between the supplier and the consumer in connection with the utilization and service of water supply and sewage shall be governed by this Law and the contract to supply clean water and dispose wastewater resulted from consumption /hereinafter referred to as the "contract"/.

13.2.Supplier shall make a contract with consumer according to business communication rules approved by the Regulatory Committee.

/This paragraph was amended by the law as of December 9, 2022/

13.3.The contract specified in the paragraph 13.2 of this Law shall specify quantity, quality, and composition of clean water supply and disposing wastewater, contract assessment term, terms of payment, rights and obligations of the parties, procedures to assess damage, and other necessary issues.

13.4.Supplier shall notify consumers or publish in mass media information about changes in tariffs no later than 30 days prior to the date when these changes become effective and about planned maintenance that clean water supply operation will be cut off temporarily.

13.5.Supplier shall not have a right to refuse to make a contract to supply clean water and dispose wastewater resulted from consumption without any reasonable justification.

Article 14.Rights and obligations of the supplier

14.1.Supplier shall have the following rights:

14.1.1.to examine consumer's piping network and equipment, and give guidance and advice;

14.1.2.to terminate a contract if the consumer fails to fulfill obligations specified in the contract, and to enforce the consumer to compensate the damage.

14.2.Supplier shall have the following obligations:

14.2.1.to supply consumers with clean water meeting quantity, quality and standard requirements specified in the contract, and dispose and discharge wastewater resulted from consumption, treat wastewater according to technology, and monitor quality and safety requirements;

14.2.2.unless otherwise provided in the law and contract, to install equipment designed to supply clean water and dispose wastewater resulted from consumption, conduct testing and adjustment, and provide safety operation guidelines and advices;

14.2.3.to comply with legislation, norm, standard, rules, and guidelines on utilization of water supply and sewage in operation;

14.2.4.within specified period, to conduct repair, maintenance, and rehabilitation according to technology standard in engineering facility, piping network, and equipment that are utilized and owned by the supplier;

14.2.5.to inform consumers about unexpected accidents and preventive maintenance service, and take required actions;

14.2.6.to develop service tariff determining proposal, to submit it to Regulatory Committee for approval, and to comply with it;

/This sub-paragraph was amended by the law as of December 9, 2022/

14.3.Supplier shall be prohibited from restricting consumer rights by imposing conditions and requirements not specified in legislation and the contract and refusing to provide technical terms specified in Article 11 of this Law without any justification.

14.4.Supplier shall issue technical terms to connect new buildings based on assessment of piping network and equipment capacity.

14.5.Supplier shall take required actions to clear violations resulted from industrial accident, assets damage, and technical flaw.

Article 15.Rights and obligations of the consumer

15.1.Consumer shall have the following rights and obligations:

15.1.1.according to the contract specified in Article 13 of this Law, to obtain clean water supply, dispose and discharge wastewater resulted from consumption to supplier's piping network, and use grey water;

15.1.2.to follow all terms regarding to obtaining clean water supply and disposal waste water resulted from consumption specified in the contract;

15.1.3.to pay the supplier for obtaining clean water supply and waste water disposal service in due time specified in the contract;

15.1.4.to refuse to pay the service bill fully or partially and claim compensation for damages incurred if the supplier fails to perform the obligations under the contract properly;

15.1.5.to comply with legislation, norm, standard, technical and safety operation rules, and guidelines on utilization of water supply and sewage in the operation;

15.1.6.to provide possibilities for supplier's representatives to perform their duties specified in sub-paragraph 14.1.1 of this Law;

15.1.7.to obtain technical terms from the supplier on clean water supply, disposal of wastewater resulted from the consumption, and utilization of grey water;

15.1.8.to take responsibility for completeness, maintenance and service of piping network and equipment belonging to consumer's possession;

15.1.9.if able, to perform required maintenance for equipment and piping network resulted from failure otherwise to be performed maintenance by the supplier and pay the maintenance costs;

15.1.10.to connect other consumers from own pipes according to the technical terms, permission, and approved drawing provided from the supplier;

15.1.11.to take asset depreciation and amortization premiums of the fixed asset approved by the Regulatory Committee from the supplier if the consumer is connecting other consumers from own pipes to supply clean water and dispose waste water resulted from their consumption as specified in sub-paragraph 15.1.10 of this Law;

/This sub-paragraph was amended by the law as of December 9, 2022/

15.1.12.to inform the supplier about happened failures and possible failures that can be occurred in own piping network and equipment, to take required actions and be responsible for the completeness of water meters and measuring devices;

15.1.13.to pay water consumption bill based on the amount specified in Article 20 of this Law;

/This sub-paragraph was modified by the law as of December 9, 2022/

Article 16.Conditions for restricting and stopping clean water consumption and disposition of waste water resulted from consumption

16.1.In the following conditions, the supplier may restrict the operation of consumption of clean water and disposition of waste water resulted from the consumption without prior notice to the consumer:

16.1.1.unexpected electrical interruption is occurred in facility of water supply source;

16.1.2.needed to increase water quantity due to unexpected or force  majeure special situation;

16.1.3.severe failure occurred in water supply and sewage piping network, and facility.

16.2.In the following conditions, the supplier shall take measures to restrict or stop the operation of consumption of clean water and disposition of waste water resulted from consumption, based on the prior notification to consumers:

16.2.1.circumstances emerged that may lead to threats to human health and environment;

16.2.2.to perform scheduled routine and overhaul maintenance in water supply and sewage piping network;

16.2.3.clean water loss, failure to piping network and equipment were not repaired within the specified time;

16.2.4.connected to water supply facility and sewage piping network without supplier's permission;

16.2.5.changed water meter seal, location, and connection without supplier's permission;

16.2.6.supplied wastewater with composition not meeting approved scale specified in paragraph 18.1 of this Law.

CHAPTER SIX

UTILIZATION AND OWNERSHIP OF WATER SUPPLY AND SEWAGE FACILITY AND PIPING NETWORKS

Article 17.Water supply and sewage

17.1.Protection of water supply sources belonging to the extremely special object of the state shall be carried out by the domestic soldiers, and other water supply sources shall be under simple protection.

/This paragraph was amended by the law as of January 16, 2014/

/This paragraph was amended by the law as of February 9, 2017/

17.2.Centralized and decentralized water supply source shall have protection and sanitary zone, and their regime shall be determined as specified in paragraphs 31.3 and 31.4 of the Law on Water.

17.3.Governors of aimag, soum, the Capital city, and district, and competent authority to conduct inspection shall monitor and ensure the compliance with regime on protection and sanitary zone of water supply source.

/This paragraph was amended by the law as of April 22, 2022/

/This paragraph was amended by the law as of November 11, 2022/

17.4.Based on the proposals of Governors of aimag, soum, the Capital city, and district, the protection and sanitation zones of water supply sources specified in this Law and other relevant legislation shall be established and ensured the implementation by the Citizens' Representatives' Khural at that level as follows:

/This paragraph was amended by the law as of April 22, 2022/

17.4.1.to determine sanitation zone not less than 50m distance and protection zone not less than 200m distance for urban and rural settlement's decentralized water supply source /well/;

17.4.2.normal protection and sanitation zone of centralized water supply source shall be determined according to paragraph 31.3 of the Law on Water;

17.4.3.protection zone shall be determined not less than 500m away based on state inspector in charge of urban and rural settlement's water supply and sewage if using the water of the well /directly nurtured by flow/ in centralized water source;

/This sub-paragraph was amended by the law as of November 11, 2022/

17.4.4.If stream is used for centralized water supply source, protection and sanitation zone regime shall be determined according to paragraph 31.4 of the Law on Water by taking into account of the ground soil, rock formations, and stream flow of the certain place.

17.5.Protection zone of national and aimag level cities may set by including water source nurturing zone and water accumulating area of rivers and lakes that have hydraulic connection with the nurturing zone.

17.6.Protection zone shall be set in two directions 5m away from axis of transmitting and distributing pipelines of centralized water supply.

17.7.There shall be a protection belt where maintenance can be performed during its utilization of inside city-pipelines transmitting and distributing clean water, and collecting, disposing, and dispatching wastewater.

17.8.The following activities in addition to sub-paragraph 31.2.1 of the Law on Water shall not be performed in protection and sanitation zone of water supply source:

17.8.1.to keep, process, and manufacture petroleum products, chemical and radioactive substances;

17.8.2.to use compost to plant cultivated plants, and substance and technology to remove insects and pests not permitted by state central administrative bodies in charge of environment and health matters;

17.8.3.to bore a well and water hole to utilize for other purpose except drinking and household purpose;

17.8.4.to grant the right to possess, use and own land.

17.9.Health inspection organization shall determine point where water sample will be taken and its frequency, and ensure the implementation thereof.

17.10.It shall be prohibited to enter to the protection and sanitation zone of water supply source and water source facility without taking permission from the supplying organization

17.11.Individuals utilizing water source that is bored by them in order to use for their own need and providing other consumers with water shall comply with protection and sanitation zone regime.

17.12.Issue related to purifying and re-using wastewater resulted from consumption of newly constructed buildings shall be performed according to approved standard, norm, and rules.

17.13.Mining and electricity industries shall re-use technological consumption water.

17.14.Constructing buildings, facilities, and piping network shall be prohibited in area away 6m from the two directions of the axis of disposing and discharging waste water pipelines.

Article 18.Wastewater treatment plant

18.1.Wastewater composition scale jointly approved by state central administrative bodies in charge of environment, health, and urban and rural settlement's water supply and sewage matters shall be complied to the activity of supplying wastewater resulted from technological consumption to wastewater treatment plant.

18.2.Wastewater treatment plant location shall be determined by taking into account of the followings:

18.2.1.urban and rural settlement's general development plan;

18.2.2.preventive action plan from unexpected environmental disasters /flood, fire, earthquake etc./;

18.2.3.opportunity to extend the treatment facility;

18.2.4.space to determine protection and sanitation zones;

18.2.5.health, labor protection and safety conditions of employees.

18.3.Wastewater treatment plant shall have equipment with technology to purify and re-use grey water.

18.4.Health and environment inspection authority shall monitor composition of treated wastewater and infrastructure inspection authority shall monitor technology mode respectively.

18.5.After treating industrial wastewater at the permitted scale at wastewater treat-plant, it shall be supplied to the sewage pipeline and re-use in the technological consumption.

18.6.Passenger service organizations and petrol stations locating alongside the main road of the state shall have restrooms with sewage piping networks, and this measure shall be implemented step-by-step.

18.7.Waste water contaminated with germs, bacteria, and chemical compounds that are dangerous to the general public, after being treated to the acceptable scale specified in paragraph 18.1 of this Law, shall be supplied to the waste water disposal piping network, and this activity shall be handled by a professional organization with a special permit.

/This paragraph was added by the law as of December 9, 2022/

Article 19.Ownership of facility and piping network

19.1.Urban and rural settlement's water supply and sewage facility, piping network transmitting and distributing clean water, and collecting, discharging and disposing wastewater, and wastewater treatment plant shall be either state owned or locally owned.

19.2.A legal entity with special permit may implement operation and maintenance of buildings, piping network, and facility specified in paragraph 19.1 of this Law within the framework of public-private partnership.

19.3.Change of ownership right of water supply and sewage facility and piping network shall not be justification to terminate the operation of these facilities and piping networks.

Article 20.Determining clean and waste water quantity

20.1.Clean water consumption quantity of the consumer shall be estimated based on the contract specified in Article 13 of this Law and readings of water meters certified by competent authority.

20.2.Quantity of drinking and household water consumption and wastewater resulted from the consumption of the consumer who does not have water meter shall be determined based on consumption standard and norm approved by state central administrative bodies in charge of environment and urban and rural settlement's water supply and sewage matters.

20.3.In case of failure occurred in water meter not resulted from the consumer's fault or water meter is disconnected from the pipelines in order to be examined or fixed, consumer's clean water consumption and disposed wastewater quantity shall be based on the average of the last three months water consumption and wastewater quantity.

20.4.The amount of clean water specified in paragraph 20.1 of this Law shall be equal to the amount of hot and cold water utilized, and the amount of waste water shall be equal to the amount of clean water, unless otherwise determined by the Regulatory Committee.

/This paragraph was added by the law as of December 9, 2022/

CHAPTER SEVEN

CONTROL AND LIABILITY

Article 21.Compliance with the legislation on utilization of urban and rural settlement's water supply and sewage, and their control

21.1.The state central administrative body in charge of urban and rural settlement's water supply and sewage matters and competent state inspectors shall control the compliance with the legislation on utilization of urban and rural settlement's water supply and sewage.

/This paragraph was amended by the law as of December 12, 2019/

/This paragraph was amended by the law as of November 11, 2022/

21.2.Organization in charge of protecting consumer rights shall put public monitoring on utilization of water supply and sewage, price of clean water, and service charge of discharging and disposing wastewater resulted from the consumption.

Article 22.Dispute resolution

22.1.If there is an arbitration agreement, disputes arising amongst special permit holders and between special permit holders and consumers shall be resolved by the arbitration.

22.2.Except as specified in paragraph 22.1 of this Law, disputes arising amongst special permit holders and between suppliers and consumers shall be resolved by the Regulatory Committee.

/This paragraph was amended by the law as of December 9, 2022/

22.3.If the special permit holders or consumers disagree with the decision made by the competent organization or official specified in paragraph 22.2 of this Law, they may file a complaint with the court within 10 working days after receiving the decision.

/This article was modified by the law as of January 26, 2017/

Article 23.Liabilities to be imposed on the violators of the Law

23.1.If the act of an official who violates this Law does not have criminal nature, he/she shall be held liable as provided in the Law on Civil Service.

23.2.Any person or legal entity who violates this Law shall be held liable as provided for in the Criminal Code or the Law on Violations.

/This article was modified by the law as of December 4, 2015/

Article 24.Entry into force of the Law

24.1.This Law shall enter into force on January 1, 2012.

 

 

THE CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA DEMBEREL.D