A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2010 оны 1 дүгээр сарын 21-ний өдөр

Улаанбаатар хот

Энэ хуулийг 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдөр баталсан Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн хүчингүй болсонд тооцно.

ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь хөрөнгийн үнэлгээ хийх эрх зүй, зохион байгуулалтын үндсийг тогтоож, энэ чиглэлээр төрийн байгууллага, иргэн, хуулийн этгээдийн эрх, үүрэг, авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хуул, Иргэний хууль, Зөвшөөрлийн тухай хууль, энэ хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

/Энэ хэсэгт "Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай" гэснийг "Зөвшөөрлийн тухай" гэж 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан бөгөөд 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1."үнэлгээчин" гэж хөрөнгийн үнэлгээ хийх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч Монгол Улсын иргэн, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүнийг;

3.1.2."үйлчлүүлэгч" гэж хөрөнгийн үнэлгээ хийлгэж байгаа Монгол Улсын иргэн, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн, хуулийн этгээдийг;

3.1.3."хөрөнгийн үнэлгээний зүйл" гэж тодорхой үнэ цэнээр үнэлэгдэх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгө, бизнесийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн өмчлөх эрхийг;

3.1.4."хөрөнгийн үнэлгээ хийх" гэж хөрөнгийн үнэлгээний зүйлийн үнэ цэнийг тогтооход чиглэсэн үнэлгээчний хараат бус үйл ажиллагааг;

3.1.5."үнэ цэнэ" гэж хөрөнгийн үнэлгээ хийсний үр дүнд тогтоосон хөрөнгийн үнэлгээний зүйлийн тухайн үеийн мөнгөөр илэрхийлэгдэх үнийн дүнг;

3.1.6."хөрөнгийн үнэлгээний суурь" гэж хөрөнгийн үнэлгээний зүйлийн үнэ цэнийг тогтооход баримталсан зах зээлийн ба зах зээлийн бус үнийн талаархи үндэслэлийг.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

Хөрөнгийн үнэлгээ хийх

4 дүгээр зүйл.Хөрөнгийн үнэлгээ хийхэд баримтлах зарчим

Хэвлэх

4.1.Хөрөнгийн үнэлгээ хийхэд дараахь зарчмыг баримтална:

4.1.1.хараат бус байх;

4.1.2.иргэн, байгууллагын нууцыг хадгалах;

4.1.3.шударга байх;

4.1.4.хууль тогтоомжид нийцсэн байх.

4.2.Хөрөнгийн үнэлгээ хийхэд аливаа этгээд хөндлөнгөөс оролцохыг хориглоно.

4.3.Үнэлгээчин хөрөнгийн үнэлгээ хийх явцад олж авсан үйлчлүүлэгчийн нууцад хамаарах мэдээллийг бусдад задруулах, өөрийн болон гуравдагч этгээдийн ашиг сонирхолд нийцүүлэн ашиглахыг хориглоно.

4.4.Хөрөнгийн үнэлгээ хийхэд Олон улсын үнэлгээний стандартын хорооноос баталсан олон улсын үнэлгээний стандарт, энэ хуулийн 4.5, 8.2-т заасан хөрөнгийн үнэлгээний үндэсний стандарт, аргачлалыг удирдлага болгоно.

4.5.Стандартчиллын төв байгууллага нь хөрөнгийн үнэлгээний үндэсний стандартыг олон улсын үнэлгээний стандартын зарчим болон энэ хуульд нийцүүлэн батална.

5 дугаар зүйл.Хөрөнгийн үнэлгээ хийх үндэслэл

Хэвлэх

5.1.Хөрөнгийн үнэлгээг дараахь үндэслэлээр хийнэ:

5.1.1.үнэлгээчин болон үйлчлүүлэгч харилцан тохиролцсон;

5.1.2.хуульд тусгайлан заасан тохиолдолд эрх бүхий этгээдийн шийдвэрээр.

6 дугаар зүйл.Хөрөнгийн үнэлгээ хийх гэрээ

Хэвлэх

6.1.Үйлчлүүлэгч болон үнэлгээчин харилцан тохиролцсон бол хөрөнгийн үнэлгээг гэрээний үндсэн дээр хийнэ.

6.2.Хөрөнгийн үнэлгээ хийх гэрээг бичгээр байгуулна.

6.3.Хөрөнгийн үнэлгээ хийх гэрээнд дараахь зүйлийг тусгана:

6.3.1.хөрөнгийн үнэлгээний зориулалт;

6.3.2.хөрөнгийн үнэлгээний зүйл, түүний шинж;

6.3.3.талуудын эрх, үүрэг;

6.3.4.үнэлгээчний хариуцлагын даатгалд даатгуулсан тухай мэдээлэл;

6.3.5.хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээний хөлс;

6.3.6.хөрөнгийн үнэлгээний тайланг хүлээлгэн өгөх журам.

6.4.Үнэлгээчин хөрөнгийн үнэлгээ хийх гэрээ, хөрөнгийн үнэлгээний тайлан, түүнд хавсаргасан бусад баримт бичгийг архивын нэгж бүрдүүлэн 5-аас доошгүй жил хадгална.

7 дугаар зүйл.Хөрөнгийн үнэлгээ хийх бэлтгэл ажил

Хэвлэх

7.1.Хөрөнгийн үнэлгээ хийх бэлтгэл ажил нь дараахь шаардлагад нийцсэн байна:

7.1.1.хөрөнгийн үнэлгээ хийх гэрээг үйлчлүүлэгчтэй байгуулсан байх;

7.1.2.хөрөнгийн үнэлгээний стандарт, аргачлал, дүрэм, журам, норм, норматив болон шаардлагатай бусад материалыг бэлтгэсэн байх;

7.1.3.хөрөнгийн үнэлгээ хийх төлөвлөгөө, хуваарийг боловсруулж, баталсан байх;

7.1.4.хөрөнгийн үнэлгээ хийхэд шаардагдах баримт материалыг үйлчлүүлэгчээс гаргуулан авсан байх;

7.1.5.хөрөнгийн үнэлгээ хийхэд ашиглаж байгаа мэдээллийн сан болон үйлчлүүлэгчээс ирүүлсэн тоо, мэдээг дахин хянаж, магадлан шинжилсэн байх.

8 дугаар зүйл.Хөрөнгийн үнэлгээ хийх арга, аргачлал

Хэвлэх

8.1.Хөрөнгийн үнэлгээг тухайн үнэлгээний зүйлийн шинж байдал, онцлог, зориулалтыг харгалзан хөрөнгийн үнэлгээний өртгийн, жишиг үнийн, орлогын аргуудыг хослуулан, олон улсын болон хөрөнгийн үнэлгээний үндэсний стандарт, энэ хуулийн 8.2-т заасан хөрөнгийн үнэлгээний аргачлалд нийцүүлэн тодорхойлно.

8.2.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь дангаараа, эсхүл төрийн холбогдох эрх бүхий байгууллагатай хамтран тухайн хөрөнгийн үнэлгээний зүйлийн шинж байдал, зориулалтад нийцсэн хөрөнгийн үнэлгээний аргачлалыг баталж, мөрдүүлнэ.

9 дүгээр зүйл.Хөрөнгийн үнэлгээний тайлан

Хэвлэх

9.1.Хөрөнгийн үнэлгээний тайлан нь хөрөнгийн үнэлгээний зүйлийн үнэ цэнэ, түүнийг тогтоосон үндэслэл, нотолгоог агуулсан үндсэн баримт бичиг байна.

9.2.Хөрөнгийн үнэлгээний тайлан нь дараахь шаардлагад нийцсэн байна:

9.2.1.хөрөнгийн үнэлгээний суурийг тодорхойлохдоо тухайн хөрөнгийн үнэлгээний зүйлийн шинж байдал, онцлогт үндэслэсэн байх;

9.2.2.хөрөнгийн үнэлгээ хийх явц дахь хөрөнгийн үнэлгээний стандарт, дүрэм, журам, норм, нормативыг зөрчсөн аливаа тохиолдлын талаар тэмдэглэсэн байх;

9.2.3.хөрөнгийн үнэлгээний зүйлийн тогтоосон үнэ цэнэ зохих үндэслэл бүхий, тодорхой байх.

9.3.Хөрөнгийн үнэлгээний тайланд дараахь зүйлийг тусгана:

9.3.1.үнэлгээчний нэр, хөрөнгийн үнэлгээ хийх тусгай зөвшөөрөл /цаашид “тусгай зөвшөөрөл” гэх/-ийн дугаар, тусгай зөвшөөрлийн хугацаа, үнэлгээчний хариуцлагын даатгалын талаархи мэдээлэл;

9.3.2.үйлчлүүлэгчийн нэр, хаяг, иргэн бол иргэний бүртгэлийн дугаар, хуулийн этгээд бол регистрийн дугаар болон шаардлагатай гэж үзсэн бусад мэдээлэл;

/Энэ заалтад 2022 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

9.3.3.хөрөнгийн үнэлгээ хийсэн үндэслэл, зориулалт;

9.3.4.хөрөнгийн үнэлгээ хийсэн хугацаа болон тайлангийн он, сар, өдөр;

9.3.5.хөрөнгийн үнэлгээний зүйлийн төрөл, түүний шинж байдлын тодорхойлолт;

9.3.6.хөрөнгийн үнэлгээний зүйлийн өмчлөл, эзэмшил, ашиглалтын талаархи мэдээлэл;

9.3.7.хөрөнгийн үнэлгээний тайлангийн хамрах хүрээ, хязгаарлах нөхцөл;

9.3.8.хөрөнгийн үнэлгээ хийхэд ашигласан баримт, мэдээлэл, нотолгоо, шинжилгээ, үнэлгээний тооцоолол, түүний үндэслэл;

9.3.9.хөрөнгийн үнэлгээний зүйлийн үнэ цэнийг тогтооход хэрэглэсэн арга, горим, тэдгээрийн нийцтэй байдал;

9.3.10.хөрөнгийн үнэлгээний зүйлийн тогтоосон үнэ цэнэ;

9.3.11.хөрөнгийн үнэлгээг энэ хуульд заасан стандарт, аргачлалын дагуу хийсэн талаархи үнэлгээчний мэдэгдэл.

9.4.Хөрөнгийн үнэлгээний тайланд үнэлгээчин гарын үсэг зурж, тэмдэг даран баталгаажуулсан байна.

10 дугаар зүйл.Хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээний хөлс

Хэвлэх

10.1.Үнэлгээчин хөрөнгийн үнэлгээ хийсэн бол үйлчлүүлэгчээс үйлчилгээний хөлс авна.

10.2.Хөрөнгийн үнэлгээг энэ хуулийн 5.1.1-д заасан үндэслэлээр хийх бол үйлчилгээний хөлсийг талуудын хооронд байгуулах гэрээгээр тогтооно.

10.3.Хөрөнгийн үнэлгээг энэ хуулийн 5.1.2-т заасан үндэслэлээр хийх бол үйлчилгээний хөлсийг мөн хуулийн 10.4-т заасан жишгийг харгалзан тогтооно.

10.4.Хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээний хөлсний жишгийг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн тогтооно.

11 дүгээр зүйл.Үйлчлүүлэгчийн эрх, үүрэг

Хэвлэх

11.1.Үйлчлүүлэгч дараахь эрх, үүрэгтэй:

11.1.1.үнэлгээчнийг сонгох;

11.1.2.үнэлгээчний үйл ажиллагаатай холбогдсон асуудлаар санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллагад гомдол гаргах;

11.1.3.хөрөнгийн үнэлгээний тайлантай танилцах, үндэслэлгүй буюу хуульд нийцээгүй гэж үзвэл танилцсанаас хойш 30 хоногийн дотор гомдлоо энэ хуулийн 25.2-т заасан Мэргэжлийн зөвлөлд гаргах;

11.1.4.хөрөнгийн үнэлгээний тайлангийн талаар үнэлгээчнээс тайлбар авах;

11.1.5.хөрөнгийн үнэлгээ хийхэд шаардлагатай үнэн зөв баримт, мэдээллээр үнэлгээчнийг хангах;

11.1.6.хуульд заасан бусад эрх, үүрэг.

11.2.Үйлчлүүлэгч энэ хуулийн 11.1.5-д заасан үүргээ биелүүлээгүйгээс учирсан хохирлыг үнэлгээчин хариуцахгүй.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ҮНЭЛГЭЭЧИН

12 дугаар зүйл.Үнэлгээчний ёс зүйн дүрэм

Хэвлэх

12.1.Хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллага үнэлгээчний ёс зүйн дүрмийг баталж, мөрдүүлнэ.

12.2.Үнэлгээчний ёс зүйн дүрэм нь олон улсын үнэлгээний стандартад нийцсэн байна.

13 дугаар зүйл.Үнэлгээчний эрх

Хэвлэх

13.1.Үнэлгээчин дараахь эрх эдэлнэ:

13.1.1.хөрөнгийн үнэлгээний олон улсын болон үндэсний стандартад нийцүүлэн энэ хуульд заасан журмын дагуу хөрөнгийн үнэлгээ хийх аргыг бие даан сонгох;

13.1.2.хөрөнгийн үнэлгээ хийхэд шаардлагатай үнэн зөв баримт, мэдээллээр хангахыг үйлчлүүлэгчээс шаардах;

13.1.3.үйлчлүүлэгч хөрөнгийн үнэлгээний зүйлийн тухай шаардлагатай мэдээллээр хангаагүй, гэрээнд заасан ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх үүргээ биелүүлээгүй бол хөрөнгийн үнэлгээ хийхээс татгалзах;

13.1.4.хөрөнгийн үнэлгээ хийхэд бусад үнэлгээчин болон мэргэжилтнийг гэрээний үндсэн дээр татан оролцуулах;

13.1.5.хууль тогтоомжид заасан бусад эрх.

13.2.Үнэлгээчин үйл ажиллагаагаа аж ахуйн нэгжийн хэлбэрээр явуулж болно.

14 дүгээр зүйл.Үнэлгээчний үүрэг

Хэвлэх

14.1.Үнэлгээчин дараахь үүрэг хүлээнэ:

14.1.1.үнэлгээчний ёс зүйн дүрмийг сахин биелүүлэх;

14.1.2.хөрөнгийн үнэлгээ хийх явцдаа үйлчлүүлэгч болон гуравдагч этгээдээс авсан баримт бичгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах;

14.1.3.өөрийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас учруулсан хохирлыг нөхөн төлөх;

14.1.4.хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллагаас зохион байгуулсан сургалтад хамрагдах;

14.1.5.үйл ажиллагаа явуулах ажлын байртай байх;

14.1.6.үнэлгээчний хариуцлагын даатгалд даатгуулсан байх;

14.1.7.хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллагын гишүүн байх;

14.1.8.хөрөнгийн үнэлгээний тайланг энэ хуулийн 9.2-т заасан шаардлагад нийцүүлэн гаргах;

14.1.9.хууль тогтоомжид заасан бусад үүрэг.

15 дугаар зүйл.Хөрөнгийн үнэлгээ хийж болохгүй нөхцөл

Хэвлэх

15.1.Дараахь этгээдийн хөрөнгийн үнэлгээ хийлгэх хүсэлтийг үнэлгээчин хүлээн авахаас татгалзана:

15.1.1.өөрийн ажилладаг хуулийн этгээд болон сүүлийн хоёр жилийн дотор хамтран ажиллаж байсан иргэн, хуулийн этгээдийн;

15.1.2.сүүлийн нэг жилийн дотор өөрөө эд хөрөнгийн талаар /компанийн нийт гаргасан хувьцааны 5-аас дээш хувийг эзэмшдэг, эсхүл зээл, төлбөр болон хөрөнгө оруулалтын талаар харилцаатай/ холбоотой байсан буюу холбоотой байгаа иргэн, хуулийн этгээдийн;

15.1.З.ойрын төрөл, садан /эцэг, эх, нөхөр, эхнэр, хүүхэд, төрсөн ах, эгч, дүү нар/ нь эрх бүхий албан тушаалтан /төлөөлөн удирдах зөвлөл, эсхүл гүйцэтгэх удирдлагын гишүүн, гүйцэтгэх захиpал, санхүүгийн албаны дарга, ерөнхий нягтлан бодогч, ерөнхий мэргэжилтэн/-аар ажилладаг хуулийн этгээдийн;

15.1.4.үнэлгээчний санхүүгийн тайланд аудит хийсэн хуулийн этгээдийн;

15.1.5.үнэлгээчинд эрх зүйн туслалцаа үзүүлсэн иргэн, хуулийн этгээдийн;

15.1.6.хуульд заасан бусад тохиолдолд.

15.2.Үнэлгээчин өөрийнхөө хөрөнгөд үнэлгээ хийж болохгүй.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ, ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ

16 дугаар зүйл.Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих

Хэвлэх

16.1.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хөрөнгийн үнэлгээний тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд дараахь байдлаар хяналт тавина:

16.1.1.хөрөнгийн үнэлгээний тухай хууль тогтоомжийн биелэлтийг хянан шалгах;

16.1.2.хөрөнгийн үнэлгээний сургалтын жишиг хөтөлбөрийг баталж, хэрэгжилтийг зохион байгуулах;

16.1.3.үнэлгээчнийг сонгон шалгаруулах журмыг баталж, мөрдүүлэх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах;

16.1.4.хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллагатай хамтран ажиллах;

16.1.5.хууль тогтоомжид заасан бусад.

17 дугаар зүйл.Тусгай зөвшөөрөл олгох журам

Хэвлэх

17.1.Тусгай зөвшөөрлийг сонгон шалгаруулалтын үндсэн дээр олгоно.

18 дугаар зүйл.Үнэлгээчний сонгон шалгаруулалтыг зарлах

Хэвлэх

18.1.Үнэлгээчний сонгон шалгаруулалт /цаашид “сонгон шалгаруулалт” гэх/-ыг жилд нэгээс доошгүй удаа товлон зарлана.

18.2.Сонгон шалгаруулалтын товыг шалгаруулалт эхлэхээс 60-аас доошгүй хоногийн өмнө олон нийтийн хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд зарлана.

18.3.Сонгон шалгаруулалтын товд бүртгэх, шалгаруулалтыг явуулах хугацаа, газар, сонгон шалгаруулалтад оролцогчид тавих шаардлага, бүрдүүлэх баримт бичиг, сонгон шалгаруулалтын шалгалтын хамрах хүрээ зэргийг заасан байна.

19 дүгээр зүйл.Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүсэгчид тавих шаардлага

Хэвлэх

19.1.Дараахь шаардлагыг хангасан иргэн сонгон шалгаруулалтад оролцох эрхтэй:

19.1.1.инженер, эдийн засаг, бизнес, санхүү, нягтлан бодох, хууль зүйн аль нэг чиглэлээр дээд боловсролтой;

19.1.2.мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан;

19.1.3.хөрөнгийн үнэлгээ хийх үйл ажиллагаанд 3-аас доошгүй жил оролцсон, хөрөнгийн үнэлгээ хийх үйл ажиллагааны зохих дадлага, туршлагатай;

19.1.4.хөрөнгийн үнэлгээний сургалтад хамрагдан гэрчилгээ авсан;

19.1.5.ял шийтгэлгүй.

20 дугаар зүйл.Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүсэгчийн бүрдүүлэх баримт бичиг

Хэвлэх

20.1.Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүсэгч нь дараахь баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

20.1.1.сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн өргөдөл;

20.1.2.Монгол Улсын иргэний үнэмлэх, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүний хувьд гадаад улсын паспорт болон түүнийг орлох хууль ёсны баримт бичиг, түүний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;

20.1.3.Боловсролын зэргийн диплом, түүний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;

20.1.4.нийгмийн даатгалын дэвтэр, түүний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;

20.1.5.энэ хуулийн 19.1.3-т заасан шаардлагыг хангасныг нотолсон тодорхойлолт;

20.1.6.оролцсон хөрөнгийн үнэлгээний тайлангийн жагсаалт;

20.1.7.энэ хуулийн 19.1.4-т заасан сургалтад хамрагдсаныг нотлох гэрчилгээ, түүний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;

20.1.8.ял шийтгэлгүй болохыг нотолсон цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт;

20.1.9.улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт.

21 дүгээр зүйл.Сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах

Хэвлэх

21.1.Сонгон шалгаруулалтыг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага энэ хуулийн 25.1-д заасан хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллагатай хамтран зохион байгуулна.

21.2.Сонгон шалгаруулалт нь хөрөнгийн үнэлгээ хийх онол, арга зүй, стандарт болон санхүү, өмчийн эрх зүйн мэдлэгийг шалгах аман болон бичгийн шалгалтын хэлбэрээр явагдана.

21.3.Хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллага энэ хуулийн 21.2-т заасан шалгалтын материалыг урьдчилан бэлтгэж болох бөгөөд энэ нь сонгон шалгаруулалтыг явуулах өдөр, цаг хүртэл байгууллагын нууцад хамаарна.

21.4.Сонгон шалгаруулалтын комисс тусгай зөвшөөрөл хүсэгчийн нэрсийг нууцалсан кодоор дугаарлах бөгөөд сонгон шалгаруулалтын дүнг энэ кодоор ажлын 5 өдөрт багтаан мэдээлнэ.

21.5.Энэ хуулийн 21.4-т заасан код шалгалтын дүн гартал байгууллагын нууцад хамаарна.

21.6.Сонгон шалгаруулалтын комиссын бүрэлдэхүүн болон шалгалтын нарийвчилсан журмыг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

22 дугаар зүйл.Тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах

Хэвлэх

22.1.Тусгай зөвшөөрлийг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн сонгон шалгаруулалтын дүнг үндэслэн 3-аас доошгүй жилийн хугацаагаар олгоно.

22.2.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид гэрчилгээ, тэмдэг олгох бөгөөд гэрчилгээ, тэмдгийн загварыг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

22.3.Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 1-ээс доошгүй сарын өмнө түүнийг эзэмшигч нь хугацаа сунгуулах өргөдөл гаргах эрхтэй.

22.4.Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулах өргөдөлд дараахь баримт бичгийг хавсаргана:

22.4.1.тусгай зөвшөөрлийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;

22.4.2.улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт.

22.5.Хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн тусгай зөвшөөрлийг 3 хүртэл жилийн хугацаагаар сунгана.

23 дугаар зүйл.Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх

Хэвлэх

23.1.Үнэлгээчин энэ хуулийн 9.2, 14.1-д заасан үүргээ биелүүлээгүй бол санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллагын саналыг үндэслэн тусгай зөвшөөрлийг 3 хүртэл сарын хугацаагаар түдгэлзүүлнэ.

23.2.Үнэлгээчин эрүүгийн хариуцлагад татагдсан тохиолдолд эрх бүхий байгууллага эцэслэн шийдвэр гаргах хүртэл тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлж болно.

23.3.Энэ хуулийн 23.1, 23.2-т заасан тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн нөхцөл арилсан тохиолдолд санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн уг зөвшөөрлийг сэргээнэ.

24 дүгээр зүйл.Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох

Хэвлэх

24.1.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн дараахь тохиолдолд хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллагын саналыг үндэслэн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно:

24.1.1.тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хүсэлт гаргасан;

24.1.2.тусгай зөвшөөрлийг авахдаа хуурамч баримт бичиг бүрдүүлсэн нь тогтоогдсон;

24.1.3.үнэлгээчний ёс зүйн дүрэм болон тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагыг удаа дараа буюу ноцтой зөрчсөн;

24.1.4.тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн хугацаанд зөрчлийг арилгах талаар тавьсан шаардлагыг биелүүлээгүй;

24.1.5.хөрөнгийн үнэлгээг бодитой бус хийсэн нь шинжээчийн дүгнэлтээр тогтоогдсон;

24.1.6.энэ хуулийн 15 дугаар зүйлд заасан үүргээ биелүүлээгүй;

24.1.7.үнэлгээчин гэмт хэрэг үйлдсэн тухай шүүхийн шийтгэх тогтоол хүчин төгөлдөр болсон.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА

25 дугаар зүйл.Хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллага

Хэвлэх

25.1.Хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллага нь үнэлгээчдийг эгнээндээ нэгтгэсэн, тэдгээрийн эрх ашгийг хамгаалах зорилго бүхий гишүүддээ үйлчилдэг төрийн бус байгууллага байна.

25.2.Хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллагын дэргэд үнэлгээчний мэргэжлийн алдаа гаргасан тухай маргааныг хянан шийдвэрлэх чиг үүрэг бүхий Мэргэжлийн зөвлөл, үнэлгээчин ёс зүйн алдаа гаргасан тухай холбогдох этгээдээс ирүүлсэн гомдлыг хянан шийдвэрлэх чиг үүрэг бүхий Ёс зүйн зөвлөл тус тус ажиллана.

25.3.Энэ хуулийн 25.2-т заасан Мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг мөн хуулийн 8.2-т заасан байгууллага батална.

25.4.Энэ хуулийн 25.2-т заасан Ёс зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллага батална.

25.5.Хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллагатай холбогдсон энэ хуульд зааснаас бусад харилцааг Төрийн бус байгууллагын тухай хуулиар зохицуулна.

26 дугаар зүйл.Хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллагын бүрэн эрх

Хэвлэх

26.1.Хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллага нь дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

26.1.1.үнэлгээчдийг мэргэжлийн удирдлагаар хангах;

26.1.2.үнэлгээчнийг бэлтгэх, сургах, давтан сургах ажлыг зохион байгуулах;

26.1.3.үнэлгээчний ёс зүйн дүрмийн биелэлтэд хяналт тавих;

26.1.4.үнэлгээчний үйл ажиллагаанд судалгаа, дүгнэлт хийх;

26.1.5.үнэлгээчний хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах;

26.1.6.тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох тухай саналыг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнд хүргүүлэх;

26.1.7.хөрөнгийн үнэлгээний үйл ажиллагаанд ашиглах мэдээллийн санг бүрдүүлж, ажиллуулах;

26.1.8.энэ хуулийн 21.1-д заасан сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулахад оролцох.

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

27 дугаар зүйл.Хөрөнгийн үнэлгээний мэдээллийн сан

Хэвлэх

27.1.Хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллага нь үнэлгээчний үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, хөрөнгийн үнэлгээний зүйлийн зах зээлийн үнэ цэнийг тогтооход ашиглах зорилгоор хөрөнгийн үнэлгээний мэдээллийн сан бүрдүүлнэ.

27.2.Хөрөнгийн үнэлгээний мэдээлийн сан дараахь мэдээллээс бүрдэнэ:

27.2.1.зах зээлийн үнийн судалгаа эрхлэгч байгууллагаас гаргасан мэдээ, мэдээлэл;

27.2.2.хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр түгээсэн зах зээлийн үнэ, ханшийн талаархи мэдээ, мэдээлэл;

27.2.3.гишүүн үнэлгээчний хийсэн хөрөнгийн үнэлгээний зүйлийн үнэ цэнийн талаархи мэдээлэл;

27.2.4.хөрөнгийн үнэлгээнд ашиглаж болох бусад мэдээ, мэдээлэл.

27.3.Хөрөнгийн үнэлгээний мэдээллийн санг гишүүн бус этгээдэд төлбөртэй ашиглуулж болно.

27.4.Энэ хуулийн 4.5, 8.2-т заасан төрийн холбогдох байгууллага хөрөнгийн үнэлгээний мэдээллийн санг үнэ төлбөргүй ашиглана.

27.5.Хөрөнгийн үнэлгээний мэдээллийн санг бүрдүүлэх, ашиглах журмыг хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллага батална.

28 дугаар зүйл.Үнэлгээчний хариуцлагын даатгал

Хэвлэх

28.1.Үнэлгээчин мэргэжлийн мэдлэг, ур чадвар дутагдаж хөрөнгийн үнэлгээ хийх үйл ажиллагаанд алдаа гаргасны улмаас холбогдох этгээдэд учруулсан хохиролыг нөхөн төлөх зорилгоор үнэлгээчний хариуцлагын даатгалд хамрагдана.

28.2.Үнэлгээчин нь даатгалын байгууллагаа өөрөө сонгоно.

28.3.Үнэлгээчний хариуцлагын даатгалын хураамжийн хэмжээг үнэлгээчин, даатгалын байгууллага харилцан тохиролцож тогтооно.

28.4.Үнэлгээчний хариуцлагын даатгалын хураамжийн доод хэмжээг хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллага тогтооно.

29 дүгээр зүйл.Үнэлгээчинд хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

29.1.Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хууль тогтоомж зөрчсөн үнэлгээчинд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол шүүгч, эрх бүхий улсын байцаагч дор дурдсан захиргааны шийтгэл ногдуулна:

29.1.1.энэ хуулийн 8.1-д заасны дагуу хөрөнгийн үнэлгээг тодорхойлоогүй, мөн хуулийн 15 дугаар зүйлийг зөрчсөн бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 20 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох;

29.1.2.энэ хуулийн 4.3-ыг зөрчсөн бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 30 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

30 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

30.1.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2022 оны 06 сарын 17 өдөр

Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.2010 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдөр баталсан Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

Хэвлэх

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

Хэвлэх

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Г.ЗАНДАНШАТАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022.08.02-ний өдрийн орчуулга)  Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

January 21, 2010                                                                                                                Ulaanbaatar city

 

This law shall be invalidated starting from the effective date of the Law on Property appraisal (Revised version) enacted on June 17, 2022. 

ON PROPERTY APPRAISAL

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Purpose of law

1.1   This law determines the legal and organizational basis for property appraisal and regulates the relations with respect to rights, obligations and responsibilities of state authorities, citizens and legal entities, or actions or activities to be taken in the field.

Article 2. Legislation on property appraisal

2.1 The legislation on property appraisal shall consist of the Constitution of Mongolia, the Civil Code, the law on licenses of business entities, this Law and other legislative acts enacted in compliance with them.

The part “the law on licenses of business entities” of this paragraph  was amended as “Law on permission” by the law as of June 17, 2022 and it will be effective from January 1, 2023/

2.2 If an international treaty, to which Mongolia is a party, provides otherwise, the provisions of the international treaty shall prevail.

Article 3. Terms and definitions

3.1 Any words or expressions used in this Law have the following meaning:

3.1.1. “appraiser” is a citizen of Mongolia, a foreign citizen or a non-citizen who holds a property appraisal license;

3.1.2. “client" means a citizen of Mongolia, a foreign citizen, or a non-citizen or a legal entity whose property is being appraised or assessed;

3.1.3. "subject property" means the right to own tangible or intangible assets, business activities and finances to be valued or being appraised at a certain value;

3.1.4. "property appraisal" means an independent action of an appraiser focused on determining a value of a subject property;

3.1.5. "value" is the monetary worth of an asset or property item at this moment in time determined as a result of the property appraisal;

3.1.6. “valuation basis" is the grounds for market and non-market value applied to estimate an asset or property’s value;

 

CHAPTER TWO

PROPERTY APPRAISAL 

Article 4. Principles to be applied to property appraisal:

4.1.1 to be independent;

4.1.2. to keep confidentiality of citizens or organizations;

4.1.3 to be honest;

4.1.4. to ensure compliance with legislations;

4.2. It is prohibited for any person to interfere in the property appraisal.

4.3. The appraiser shall not disclose any information of a client to others obtained during the appraisal process and use it for the interests of himself/herself or third parties.

4.4. Appraisal and valuation of assets should be aligned with international standards approved by the International Valuation Standards Committee and the national standards and methodologies specified in Articles 4.5 and 8.2 of this law.

4.5. The Central Standardization Body shall approve the national valuation standard in accordance with the principles of the international valuation standards and this law.

 

Article 5. Grounds for property appraisal

5.1 Property appraisal shall be made on the following grounds:

5.1.1. The appraiser and the client have reached an agreement;

5.1.2 A decision of an authorized person must be issued in case specifically provided by law.

 

Article 6. Property appraisal agreement

6.1 If the client and the appraiser have agreed, a property appraisal shall be made on a contractual basis.

6.2 A property appraisal agreement shall be concluded in writing.

6.3 A property appraisal agreement shall outline the followings:

6.3.1. Purpose of property appraisal;

6.3.2. Subject property and its nature or characteristics;

6.3.3 Rights and obligations of parties;

6.3.4. Information on the appraiser's liability insurance;

6.3.5. Property appraisal service fee;

6.3.6. Procedure for submission of property appraisal report;

6.4. The appraiser shall compile and keep a property appraisal agreement, a property appraisal report and other attached documents for at least 5 years.

 

Article 7. Preparation for property appraisal

 

7.1 Preparation for property appraisal shall meet the following requirements:

7.1.1. To conclude a property appraisal agreement with the client;

7.1.2. To ensure a preparation of property appraisal or valuation standards, methodology, rules, procedures, norms, normative and other necessary materials;

7.1.3 To develop and approve a plan and schedule for property appraisal;

7.1.4. To obtain any documents from the client required for property appraisal;

7.1.5. To review and analyze any database used for property appraisal or any figures or information submitted by the client;

 

Article 8. Property valuation methodology

 

8.1 A property appraisal shall be determined in accordance with international and national property valuation standards and property valuation methodology specified in 8.2 of this law, in combination of its cost, reference price and income approaches, taking into account the nature, characteristics and purpose of the subject property.

8.2 The State Central Administrative Body in charge of finance and budget issues shall approve and enforce the property valuation methodology that is suitable for the nature and purpose of the subject property solely or in cooperation with relevant state authorities.

 

Article 9. Property appraisal report

 

9.1 A property appraisal report shall be a basic document containing a value of the subject property and the pertinent grounds and evidence for such determination.

9.2 A property appraisal report shall meet the following requirements:

9.2.1. A valuation basis should be based on the nature and characteristics of the subject property;

9.2.2. Any violation of standards, rules, procedures, norms and normative of property appraisal occurred during the appraisal process should be recorded;

9.2.3. A value of the subject property shall be reasonable and clear.

 

9.3 The property appraisal report shall include the followings:

9.3.1. the name of an appraiser, appraisal license number (“License”), the license term and information on the appraiser's liability insurance;
9.3.2. client's name, address, if it is a citizen, his/her citizen’s registration number, if it is a legal entity, state registration number, and other information deemed necessary;

This sub-paragraph  was added by the law as of June 3, 2022/

9.3.3. grounds and purpose of property appraisal;
9.3.4. the date of a property appraisal and the date of an appraisal report;
9.3.5. description of types, nature and characteristics of the subject property;
9.3.6. information on ownership, possession and use of the subject property;
9.3.7. scope and limitation conditions of a property appraisal report;
9.3.8. documents, information, evidence, analysis, valuation estimates and their grounds used for property appraisal;
9.3.9 methods and procedures used to determine a value of the subject property and their compatibility;
9.3.10. a value of the subject property;
9.3.11. a notice of an appraiser that the subject property has been valued in accordance with the standards and methodology set forth in this law.

9.4 The property appraisal report shall be signed and stamped by the appraiser.

 

Article 10. Property appraisal service fee

 

10.1. If an appraiser has appraised the subject property, the appraiser shall receive a service fee from the client.

10.2. If the subject property is valued on the grounds specified in 5.1.1 of this Law, the service fee shall be determined by an agreement between the parties.

10.3. If the subject property is valued on the grounds specified in 5.1.2 of this Law, the service fee shall be determined taking into account the standards specified in 10.4 of this Law.
10.4 A member of the Cabinet in charge of finance and budget issues shall set the standard of property appraisal service fee.

 

Article 11. Rights and obligations of client

 

11.1. A client has the following rights and obligations:

11.1.1 to select an appraiser;

11.1.2. to submit a complaint to the state central administrative body in charge of finance and budget issues and a professional property valuation organization on issues related to appraiser's activities;

11.1.3. to review a property appraisal report, and if it is deemed as unreasonable or illegal, to file a complaint to the Professional Council specified in article 25.2 of this Law within 30 days after reviewing it;

11.1.4. to receive explanations from the appraiser on the property appraisal report;

11.1.5 to provide an appraiser with accurate facts and information required for property appraisal;

11.1.6. Other rights and obligations specified in the law.

11.2 The appraiser shall not be liable for any damages caused by the client's failure to fulfill any obligations specified in Article 11.1.5 of this Law.

 

CHAPTER THREE

APPRAISER

Article 12. Code of ethics for appraisers

 

12.1. The professional property appraisal organization shall approve and enforce the code of ethics of the appraiser.

12.2 The code of ethics shall comply with international evaluation standards.

 

Article 13. Rights of appraiser

 

13.1.An appraiser shall have the following rights:

13.1.1 to select the property appraisal approach independently in accordance with the procedures set forth in this law and in compliance with international and national property valuation standards;

13.1.2. to demand the client to provide accurate documents and information required for property appraisal;

13.1.3. to refuse to conduct property appraisal if the client has not provided necessary information on the subject property and has not fulfilled its obligation to create working conditions specified in the contract;

13.1.4. to involve other appraisers or specialists in the property appraisal on a contractual basis;

13.1.5. Other rights specified in legislations;

13.2 An appraiser may conduct its activities in the form of a business entity.

 

 

Article 14. Duties of appraiser

 

14.1 An appraiser shall have the following obligations:

14.1.1 to comply with the code of ethics of appraisers;

14.1.2. to ensure an integrity or completeness of documents obtained from a client or third parties during the property appraisal process;

14.1.3. to compensate any damage caused by his / her wrongful actions;

14.1.4. to participate in trainings organized by a professional property valuation organization;

14.1.5 to have a workplace to conduct operations;

14.1.6. to maintain the appraiser's liability insurance;

14.1.7 to be a member of a professional property valuation organization;

14.1.8 to issue a property appraisal report in accordance with the requirements set forth in Article 9.2 of this law;

14.1.9. Other obligations specified in legislations;

 

Article 15. Conditions under which a property is not appraised

 

15.1. An appraiser shall refuse to accept a request for property appraisal of the following persons:

15.1.1. a legal entity in which he / she works, or a citizen or legal entity with which he / she cooperated within the last two years;

15.1.2. a citizen or legal entity that has been or is related to property (owns more than 5 percent of the company's total issued shares or has a relationship concerning to loans, payments and investments) within the last year;

15.1.3. a legal entity whose close relatives (parents, husband, wife, children, siblings) are authorized officials (members of the Board of Directors or the executive board, executive director, chief finance officer, general accountant or general specialist);

15.1.4. a legal entity which audited the appraiser's financial statements;

15.1.5. a citizen or legal entity that provided legal assistance to the appraiser;

15.1.6. in other cases, provided by law.

15.2 An appraiser may not appraise his / her own property.

 

CHAPTER FOUR

MONITORING IMPLEMENTATION OF LEGISLATION ON PROPERTY APPRAISAL AND
GRANTING APPRAISAL LICENSE

Article 16. Monitoring the implementation of legislation on property appraisal

 

16.1 The State Central Administrative Body in charge of finance and budget issues shall monitor the implementation of the legislation on property appraisal as follows:

16.1.1. to inspect the implementation of the legislation on property appraisal;
16.1.2. to approve a standard program of property appraisal training and ensure its implementation;

16.1.3 to approve and enforce the procedure for selection of appraisers and organize its implementation;
16.1.4 to cooperate with professional property valuation organizations;
16.1.5. Others specified in legislations;

 

Article 17. Licensing procedure

 

17.1. The license shall be issued on a competitive basis.

 

Article 18. Announcing the selection of an appraiser

18.1 The selection of an appraiser (“Selection”) shall be announced once a year.

18.2. The selection date shall be announced in the mass or public media at least 60 days prior to the selection tender.

18.3. The time, place, requirements for appraiser selection criteria, documents to be submitted, and scope of selection examination shall be specified in the tender center.

 

Article 19. Requirements to applicants for selection

 

19.1. A citizen who meets the following requirements has the right to participate in the tender:

19.1.1. must have higher education in engineering, economics, business, finance, accounting or law;

19.1.2. have at least 5 years of working experience;

19.1.3. have at least 3 years of experience in participating in property valuation activities and has the requisite qualification in property valuation activities;

19.1.4. must obtain a certificate from property valuation training;

19.1.5. have no penalty;

 

Article 20. Documents to be submitted by applicants for selection

 

20.1. An applicant shall submit the following documents for selection:

20.1.1. Application letter for selection;

20.1.2. Mongolian citizen's ID card, or a foreign passport in case of a foreign citizen or a non-citizen and legal documents to replace a foreign passport, and its notarized copy;

20.1.3. Diploma of education degree and its notarized copy;

20.1.4. Social insurance book and its notarized copy;

20.1.5. Reference letter confirming that the requirements set forth in Article 19.1.3 of this Law have been met;

20.1.6. List of appraisal reports completed;

20.1.7. Certificate obtained by the training specified in 19.1.4 of this Law and its notarized copy;

20.1.8. Reference letter from the police proving that he / she has no criminal record;

20.1.9. Receipt of state stamp duty;

 

 

 

Article 21. Organizing the selection process

 

21.1. A State Central Administrative Body in charge of finance and budget issues shall organize a tender selection in cooperation with the professional asset valuation organization specified in Article 25.1 of this law.

21.2. The selection shall be conducted in a form of oral and written examinations to test the theory, methodology, standards and knowledge of financial and property law.

21.3. The professional property valuation organization may prepare the examination materials specified in clause 21.2 of this Law in advance and they shall be kept confidential until the date and time of the selection.

21.4. The selection commission shall number the names of license applicants with a secret code and announce the selection results with this code within 5 working days.

21.5. The code specified in 21.4 of this Law shall remain as an organization's secret until the results of the examinations are issued.

21.6 A member of the Cabinet in charge of finance and budget issues shall approve the composition of the selection commission and detailed inspection procedures.

 

Article 22. Issuance and renewal of licenses

22.1 A member of the Cabinet in charge of finance and budget issues shall issue a license for a period of at least 3 years based on the selection results.

22.2 A license holder shall be issued a certificate and stamp, and the design of such certificate and stamp shall be approved by a member of the Cabinet in charge of finance and budget issues.

22.3. A license holder shall have the right to apply for an extension at least 1 month prior to expiry of the license.

22.4 The following documents shall be attached to the license extension application:

22.4.1 Notarized copy of the license;

22.4.2 Receipt of state stamp duty;

22.5 A member of the Cabinet in charge of finance and budget issues shall extend a license for up to 3 years based on the conclusion of a professional asset valuation organization.

 

Article 23. Suspension of a license

 

23.1 If an appraiser fails to fulfill his/her obligations specified in Articles 9.2 and 14.1 of this Law, a member of the Cabinet in charge of finance and budget shall suspend the license for up to 3 months based on the proposal of the professional asset appraisal organization.

23.2. If an appraiser is prosecuted, the license may be suspended until the final decision is made by the competent authority.

23.3. A member of the Cabinet in charge of finance and budget issues shall restore a license specified in Articles 23.1 and 23.2 of this Law if the conditions of suspension are eliminated.

 

Article 24. Revocation of a license

 

24.1 A member of the Cabinet in charge of finance and budget issues shall revoke a license based on the proposal of a professional asset valuation organization in the following cases:

24.1.1. A license holder has submitted a request;

24.1.2. It has been determined that false documents were submitted when obtaining the license;

24.1.3. Repeated or serious violation of the appraiser's code of ethics and license terms and conditions;

24.1.4. Failure to comply with the requirements to eliminate the violation during the period of suspension of the license;

24.1.5. It has been determined by an expert opinion that the property appraisal is unreasonable or unrealistic;

24.1.6. Failure to fulfill obligations specified in Article 15 of this Law;

24.1.7. A court resolution with respect to crimes committed by appraiser has entered into force.

 

CHAPTER FIVE

PROFESSIONAL APPRAISAL ORGANIZATION

Article 25. Professional property appraisal organization

 

25.1. A professional property appraisal organization shall be a non-governmental organization that unites appraisers and serves its members in order to protect their interests.

25.2. The Professional Council, which is responsible for reviewing and resolving disputes on the professional error of appraisers, and the Ethical Council, which is responsible for reviewing and resolving complaints on professional errors of appraisers, shall work under the professional property valuation organization.

25.3 The composition and working procedures of the Professional Council specified in Article 25.2 of this Law shall be approved by the organization specified in Article 8.2 of this Law.

25.4. The composition and rules of procedure of the Ethical Council specified in Article 25.2 of this Law shall be approved by a professional asset valuation organization.

25.5. Relations other than those specified in this law related to property valuation organizations shall be regulated by the Law on Non-Governmental Organizations.

 

Article 26. Powers of a professional property valuation organization

 

26.1.A professional property valuation organization shall exercise the following powers:

26.1.1 to provide professional guidance to appraisers;

26.1.2. to prepare, train and retrain appraisers;

26.1.3 to monitor the implementation of appraiser's code of ethics;

26.1.4. to conduct research and conclusion on appraiser's activities;

26.1.5. to protect the legitimate interests of an appraiser;

26.1.6 to submit a proposal on suspension or revocation of the license to a member of the Cabinet in charge of finance and budget issues;

26.1.7 to create and maintain a database to be used for property valuation activities;

26.1.8. to participate in organizing the tender specified in 21.1 of this law.

 

CHAPTER SIX

MISCELLANEOUS

Article 27. Property valuation database

27.1 A professional asset valuation organization shall establish a property valuation database in order to support the appraiser's activities and use it to determine a market value of the subject property.

27.2 The property valuation database shall consist of the following information:

27.2.1. Information or data released by the market pricing research organization;

27.2.2. Information or data on market prices and exchange rates disseminated through the media;

27.2.3. Information on value of the subject property made by a member appraiser;

27.2.4. Other information or data that can be used for property appraisal;

27.3 A non-member entity may use the property valuation database as paid.

27.4. Relevant state organizations specified in Articles 4.5 and 8.2 of this Law shall use the property valuation database free of charge.

27.5 The procedure for compiling and using the property valuation database shall be approved by the professional property valuation organization.

 

Article 28. Appraiser's liability insurance 

28.1. An appraiser shall be covered by the appraiser's liability insurance in order to compensate any damage caused to the relevant person or entity due to any mistake or fault made in the property appraisal process or due to lack of professional knowledge and skills.

28.2. An appraiser shall choose an insurance organization.

28.3 An amount of the appraiser's liability insurance premium shall be determined by mutual agreement between the appraiser and the insurance organization.

28.4 A minimum amount of appraiser's liability insurance premium shall be set by a professional property valuation organization.

 

Article 29. Liabilities imposed on appraiser 

29.1. Judge or competent state inspector shall impose the following administrative penalties to the appraiser who violated legislation on property appraisal if it does not have a criminal nature

29.1.1. fine equal to 20 times of minimum labor wage if he or she failed to define property appraisal in accordance with paragraph 8.1 of this law and/or violated Article 15 of this law;

29.1.2. fine equal to 30 times of minimum labor wage if he or she violated Paragraph 4.3 of this law

/ This article 29 was annulled by the law dated on December 4, 2015 /


Article 30. Liability for violators 

30.1 A person or legal entity that violates this Law shall be subject to liability specified in the Criminal Code or the Infringement Law.

/ This article was revised by the Law dated on December 4, 2015 / 
 

D. DEMBEREL, SPEAKER OF THE STATE GREAT KHURAL/PARLIAMENT OF MONGOLIA