A

A

A

Бүлэг: 1979

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2006 ОНД ХУВЬЧЛАХ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД, ЭД ХӨРӨНГИЙН ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ

2006 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Дугаар 153

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 4, 34 дүгээр зүйлийг үндэслэн Улсын Их Хурлын 2005 оны 48 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

2006 онд хувьчлах хуулийн этгээд, эд хөрөнгийн жагсаалтыг хавсралт ёсоор баталсугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд М.ЭНХБОЛД

Сангийн сайд Н.БАЯРТСАЙХАН