A

A

A

Бүлэг: 1979

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2007 оны 01 сарын 31 өдөр

Дугаар 7

Төрийн ордон. Улаанбаатар хот

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧИД ЗЭРЭГ ДЭВ, НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Авлигын эсрэг хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.3, 29 дүгээр зүйлийн 29.6 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1."Авлигатай тэмцэх газрын албан хаагчид зэрэг дэв, нэмэгдэл олгох журам"-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Энэ тогтоолыг 2007 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Ц.НЯМДОРЖ