Бүлэг: 1979
УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ
МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРӨӨС ОРОН СУУЦНЫ ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ
1999 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдөр
Улаанбаатар хот
Дугаар 25
Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь :
1.Монгол Улсын төрөөс орон сууцны талаар баримтлах бодлогыг хавсралтаар баталсугай.
2.Монгол Улсын төрөөс орон сууцны талаар баримтлах бодлогын хүрээнд орон сууцны хөтөлбөрүүдийг боловсруулж хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг Засгийн газар /Ж.Наранцацралт/-т даалгасугай.
ДАРГА Р.ГОНЧИГДОРЖ
УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРӨӨС ОРОН СУУЦНЫ ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ

1999 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 25

Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь :

1.Монгол Улсын төрөөс орон сууцны талаар баримтлах бодлогыг хавсралтаар баталсугай.

2.Монгол Улсын төрөөс орон сууцны талаар баримтлах бодлогын хүрээнд орон сууцны хөтөлбөрүүдийг боловсруулж хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг Засгийн газар /Ж.Наранцацралт/-т даалгасугай.

                                                         ДАРГА                                                                                                                       Р.ГОНЧИГДОРЖ