A

A

A

Бүлэг: 1979

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Соёлын хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

1996 оны 4 дүгээр сарын 11-ний өдөр

Улаанбаатар хот

Дугаар 21

Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

Соёлын хууль батлагдсантай холбогдуулж хууль хүчин төгөлдөр болохоос өмнө соёлын үйл ажиллагаа эрхэлж байсан байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийг 1996 оны 8 дугаар сарын 1-ний дотор нөхөн бүртгэх арга хэмжээ авахыг Засгийн газарт даалгасугай.

ДАРГА Н.БАГАБАНДИ