Бүлэг: 1979
УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ
ТОГТООЛД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
2006 оны 1 дүгээр сарын 19-ний өдөр
Төрийн ордон. Улаанбаатар хот
Дугаар 03
Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийг үндэслэн Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:
1. Улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглох, тарифын бус бусад хязгаарлалт тогтоох бүлэг барааны жагсаалтыг батлах тухай Монгол Улсын Их Хурлын 1998 оны 5 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтын 3 дахь хэсгийн "Хаягдал хар болон өнгөт төмөрлөг" гэсний өмнө "Пиво, ундааны хаягдал лаазнаас бусад" гэж нэмсүгэй.
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Ц.НЯМДОРЖ
УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ТОГТООЛД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

2006 оны 1 дүгээр сарын 19-ний өдөр .
Төрийн ордон. Улаанбаатар хот

Дугаар 03

Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийг үндэслэн Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1. Улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглох, тарифын бус бусад хязгаарлалт тогтоох бүлэг барааны жагсаалтыг батлах тухай Монгол Улсын Их Хурлын 1998 оны 5 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтын 3 дахь хэсгийн "Хаягдал хар болон өнгөт төмөрлөг" гэсний өмнө "Пиво, ундааны хаягдал лаазнаас бусад" гэж нэмсүгэй.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Ц.НЯМДОРЖ