Бүлэг: 1979
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөр батлах тухай
2011 оны 01 сарын 06 өдөр
Төрийн ордон, Улаанбаатар хот
Дугаар 02
Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1 дэх хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:
1.Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын хүрээнд хэрэгжүүлэх "Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөр"-ийг хавсралтаар баталсугай.
2."Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг батлан хэрэгжилтийг зохион байгуулж, холбогдон гарах зардлыг жил бүрийн Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, улсын төсөвт тусгаж байхыг Монгол Улсын Засгийн газар /С.Батболд/-т даалгасугай.
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ
УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөр батлах тухай

2011 оны 01 сарын 06 өдөр

Дугаар 02

Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1 дэх хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын хүрээнд хэрэгжүүлэх “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөр”-ийг хавсралтаар баталсугай.

2.“Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг батлан хэрэгжилтийг зохион байгуулж, холбогдон гарах зардлыг жил бүрийн Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, улсын төсөвт тусгаж байхыг Монгол Улсын Засгийн газар /С.Батболд/-т даалгасугай.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Д.ДЭМБЭРЭЛ