Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ
1996 оны 5 дугаар сарын 8-ны өдөр
Улаанбаатар хот
Дугаар 87
АЛБАН ТУШААЛЫН ЗЭРЭГ ДЭВ ОЛГОХ ТУХАЙ
1.Төрийн албаны тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газрын санал болгосноор хавсралтад дурдсан төрийн захиргааны албан хаагчдад тэргүүн түшмэлийн албан тушаалын холбогдох зэрэг дэв олгосугай. 2.Энэ зарлигийг 1996 оны 5 дугаар сарын 1-нээс эхлэн мөрдөхөөр тогтоосугай.
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ П.ОЧИРБАТ

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

 

1996 оны 5 дугаар сарын 8-ны өдөр                                                                          Дугаар 87                                                                                               Улаанбаатар хот

 

АЛБАН ТУШААЛЫН ЗЭРЭГ ДЭВ ОЛГОХ ТУХАЙ


1.Төрийн албаны тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газрын санал болгосноор хавсралтад дурдсан төрийн захиргааны албан хаагчдад тэргүүн түшмэлийн албан тушаалын холбогдох зэрэг дэв олгосугай.

2.Энэ зарлигийг 1996 оны 5 дугаар сарын 1-нээс эхлэн мөрдөхөөр тогтоосугай.

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                                                    П.ОЧИРБАТ