Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ
1994 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдөр
Улаанбаатар хот
Дугаар 103
АРХИВЫН ТАЛААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ
Архивын салбарт шинэчлэл хийх төрийн бодлого боловсруулах, архивын албыг бэхжүүлэх талаар дор дурдсан зүйлийг Монгол Улсын Засгийн газарт чиглэл болгосугай:
1/ .архивын салбарт шинэчлэл хийхдээ энэ зарлигийн хавсралтад дурдсан үндсэн чиглэлийг баримтлах;
2/.архивын салбарт баримтлах төрийн бодлого, архивын үйл ажиллагааны эрх зүйн үндсийг тодорхойлсон Архивын тухай хуулийн төслийг боловсруулж Улсын Их хуралд өргөн мэдүүлэх, архивын албаны тогтолцоог боловсронгуй болгож, бэхжүүлэх, төрийн тав архивуудын баримтыг сэргээн засварлах, хамгаалалтын хувийг бий болгох, мэдээллийн эрэл хайгуулын системийг боловсронгуй болгохын зэрэгцээ үндэсний мэдээллийн тогтолцоонд архивын мэдээллийн сүлжээг хамааруулж орчин үеийн техник хэрэгслээр хангахад шаардагдах зардлыг 1995 оноосэхлэн жил жилийн төсөвт тусган санхүүжүүлэх, архивын салбарын боловсон хүчнийг бэлтгэх, давтан сургах, мэргэшлийг дээшлүүлэх тогтолцоог бий болгох, төрийн архивын байгууллагын ажилтнуудын нийгмийн баталгааг дээшлүүлэх зэрэг арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх.
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ П.ОЧИРБАТ
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД П.ЖАСРАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

 

1994 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдөр                                                                Дугаар 103                                                                                                 Улаанбаатар хот

 

 

 

АРХИВЫН ТАЛААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙАрхивын салбарт шинэчлэл хийх төрийн бодлого боловсруулах, архивын албыг бэхжүүлэх талаар дор дурдсан зүйлийг Монгол Улсын Засгийн газарт чиглэл болгосугай:

1/ .архивын салбарт шинэчлэл хийхдээ энэ зарлигийн хавсралтад дурдсан үндсэн чиглэлийг баримтлах;

2/.архивын салбарт баримтлах төрийн бодлого, архивын үйл ажиллагааны эрх зүйн үндсийг тодорхойлсон Архивын тухай хуулийн төслийг боловсруулж Улсын Их хуралд өргөн мэдүүлэх, архивын албаны тогтолцоог боловсронгуй болгож, бэхжүүлэх, төрийн тав архивуудын баримтыг сэргээн засварлах, хамгаалалтын хувийг бий болгох, мэдээллийн эрэл хайгуулын системийг боловсронгуй болгохын зэрэгцээ үндэсний мэдээллийн тогтолцоонд архивын мэдээллийн сүлжээг хамааруулж орчин үеийн техник хэрэгслээр хангахад шаардагдах зардлыг 1995 оноосэхлэн жил жилийн төсөвт тусган санхүүжүүлэх, архивын салбарын боловсон хүчнийг бэлтгэх, давтан сургах, мэргэшлийг дээшлүүлэх тогтолцоог бий болгох, төрийн архивын байгууллагын ажилтнуудын нийгмийн баталгааг дээшлүүлэх зэрэг арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх.

 

                                                                 МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                    П.ОЧИРБАТ

 

                                                                МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД                                    П.ЖАСРАЙ