A

A

A

Бүлэг: 1979

БНМАУ-ЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

1991 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдөр

Дугаар 115

Улаанбаатар хот

БНМАУ-ЫН ХҮН АМ ЗҮЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ ЧИГЛЭЛИЙГ ЗӨВШӨӨРӨХ ТУХАЙ

1."БНМАУ-ын хүн ам зүйн талаар баримтлах чиглэл"ийг зүйтэй гэж үзсүгэй.

2.Хүн ам зүйн талаар баримтлах чиглэлийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан нийгэм, эдийн засгийн цогцолбор арга хэмжээ авахыгБНМАУ-ын засгийн газарт даалгасугай.

3.Хүн бүр овог удмаа мэдэж, угийн бичгээ хөтлөх үндэсний түүхэн уламжлалыг сэргээн хөгжүүлэхийг монголын нийт иргэдэд уриалсугай.

БНМАУ-ЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ П.ОЧИРБАТ