Бүлэг: 1979
БНМАУ-ЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ
1991 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдөр
Улаанбаатар хот
Хэвлэх
Дугаар 115
БНМАУ-ЫН ХҮН АМ ЗҮЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ ЧИГЛЭЛИЙГ ЗӨВШӨӨРӨХ ТУХАЙ
1."БНМАУ-ын хүн ам зүйн талаар баримтлах чиглэл"ийг зүйтэй гэж үзсүгэй.
2.Хүн ам зүйн талаар баримтлах чиглэлийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан нийгэм, эдийн засгийн цогцолбор арга хэмжээ авахыгБНМАУ-ын засгийн газарт даалгасугай.
3.Хүн бүр овог удмаа мэдэж, угийн бичгээ хөтлөх үндэсний түүхэн уламжлалыг сэргээн хөгжүүлэхийг монголын нийт иргэдэд уриалсугай.
БНМАУ-ЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ П.ОЧИРБАТ

БНМАУ-ЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

 

1991 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдөр                                                                Дугаар 115                                                                                                  Улаанбаатар хотБНМАУ-ЫН ХҮН АМ ЗҮЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ ЧИГЛЭЛИЙГ ЗӨВШӨӨРӨХ ТУХАЙ

 

1.”БНМАУ-ын хүн ам зүйн талаар баримтлах чиглэл”ийг зүйтэй гэж үзсүгэй.

2.Хүн ам зүйн талаар баримтлах чиглэлийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан нийгэм, эдийн засгийн цогцолбор арга хэмжээ авахыгБНМАУ-ын засгийн газарт даалгасугай.

3.Хүн бүр овог удмаа мэдэж, угийн бичгээ хөтлөх үндэсний түүхэн уламжлалыг сэргээн хөгжүүлэхийг монголын нийт иргэдэд уриалсугай.

 

 

 

БНМАУ-ЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                                             П.ОЧИРБАТ