A

A

A

  • Нүүр
  • Улсын Их Хурлын тогтоол
  • Эмийн талаар төрөөс баримтлах бодлого батлах тухай/Энэ тогтоолыг 2014 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн 57 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/
Бүлэг: 1979

Эмийн талаар төрөөс баримтлах бодлого батлах тухай

2002 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр

Улаанбаатар хот

Дугаар 68

Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Эмийн талаар төрөөс баримтлах бодлогыг хавсралтын ёсоор баталсугай.

2.Эмийн талаар төрөөс баримтлах бодлогыг Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх Үндсэн чиглэл, төсөвт жил бүр тусган хэрэгжүүлэхийг Засгийн газар /Н. Энхбаяр/-т даалгасугай.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА Ж.БЯМБАДОРЖ