Бүлэг: 1979
УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ
"Шинэ бүтээн байгуулалт" дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөр батлах тухай
2010 оны 06 сарын 25 өдөр
Төрийн ордон, Улаанбаатар хот
Дугаар 36
Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1 дэх хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:
1."Шинэ бүтээн байгуулалт" дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөр"-ийг 1 дүгээр хавсралтаар, "Шинэ бүтээн байгуулалт" дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэх хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийн төслийн жагсаалтыг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
2."Шинэ бүтээн байгуулалт" дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан дараахь арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг Монгол Улсын Засгийн газар /С.Батболд/-т үүрэг болгосугай:
1/"Шинэ бүтээн байгуулалт" дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөр"-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлж эхлэх;
2/тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар баталсан хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийн төслийг боловсруулж Улсын Их Хурлын 2010 оны намрын, 2011 оны хаврын ээлжит чуулганд тус тус өргөн мэдүүлэх;
3/"Шинэ бүтээн байгуулалт" дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөр"-ийн биелэлтийг хоёр жил тутам гаргаж Улсын Их Хуралд танилцуулах.
3.Энэ тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Эдийн засгийн байнгын хороо /Ц.Баярсайхан/-нд даалгасугай.
4.Энэ тогтоолыг гарсантай холбогдуулан "Агаарын бохирдлыг бууруулах талаар хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай" Улсын Их Хурлын 2007 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдрийн 46 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ
УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

“Шинэ бүтээн байгуулалт” дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөр батлах тухай

2010 оны 06 сарын 25 өдөр

Дугаар 36

Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1 дэх хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.”Шинэ бүтээн байгуулалт” дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөр”-ийг 1 дүгээр хавсралтаар, ”Шинэ бүтээн байгуулалт” дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэх хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийн төслийн жагсаалтыг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.”Шинэ бүтээн байгуулалт” дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан дараахь арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг Монгол Улсын Засгийн газар /С.Батболд/-т үүрэг болгосугай:

1/“Шинэ бүтээн байгуулалт” дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөр”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлж эхлэх;

2/тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар баталсан хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийн төслийг боловсруулж Улсын Их Хурлын 2010 оны намрын, 2011 оны хаврын ээлжит чуулганд тус тус өргөн мэдүүлэх;

3/”Шинэ бүтээн байгуулалт” дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөр”-ийн биелэлтийг хоёр жил тутам гаргаж Улсын Их Хуралд танилцуулах.

3.Энэ тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Эдийн засгийн байнгын хороо /Ц.Баярсайхан/-нд даалгасугай.

4.Энэ тогтоолыг гарсантай холбогдуулан “Агаарын бохирдлыг бууруулах талаар хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” Улсын Их Хурлын 2007 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдрийн 46 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Д.ДЭМБЭРЭЛ