A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

1993 оны 8 дугаар сарын 12-ны өдөр

Дугаар 68

Улаанбаатар хот

ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ

/Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дүрэм/

1.Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дүрмийг хавсралтаар баталсугай.

2.Энэ зарлиг гарсантай холбогдуулан "Дүрэм батлах тухай" МонголУлсын Ерөнхийлөгчийн 1992 оны 75 дугаар зарлиг, "Ажил үүргийн хуваарь батлах тухай" Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 1992 оны 10 дугаар захирамжийг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ П.ОЧИРБАТ