A

A

A

  • Нүүр
  • Ерөнхийлөгчийн зарлиг
  • ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /“Шүүхийн сахилгын хорооны дүрэм”/ /МУ-ын Ерөнхийлөгчийн 2013 оны 167 дугаар зарлигаар хүчингүй болсон/
Бүлэг: 1979

/МУ-ын Ерөнхийлөгчийн 2013 оны 167 дугаар зарлигаар хүчингүй болсон/

ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /"Шүүхийн сахилгын хорооны дүрэм"/

2007 оны 8 дугаар сарын 3-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Дугаар 192

"Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай" хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1, "Шүүхийн тухай" Монгол Улсын хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.4 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ нь:

1. "Шүүхийн сахилгын хорооны дүрэм"-ийг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.

2. Энэ зарлиг гарсантай холбогдуулан "Шүүхийн сахилгын хорооны дүрэм" батлах тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2002 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн 191 дүгээр зарлигийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ Н.ЭНХБАЯР