A

A

A

Бүлэг: 1979

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдрийн 45 дугаар зарлигаар хүчингүй болсон.

ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

2009 оны 7 дугаар сарын 23-ны өдөр Дугаар 55 Улаанбаатар хот

ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН БҮТЭЦ БАТЛАХ ТУХАЙ ЗАРЛИГТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

"Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай" хуулийн 17 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийг баримтлан ЗАРЛИГ БОЛГОХ нь

1.Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2009 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн "Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын бүтэц батлах тухай" 26 дугаар зарлигийн хавсралтын зарим зүйлд өөрчлөлт оруулж, хавсралтаар баталсугай.

2.Энэ зарлиг гарсантай холбогдуулан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2009 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн 26 дугаар зарлигийн хавсралтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ Ц.ЭЛБЭГДОРЖ