Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ
1995 оны 11 дүгээр сарын 7-ны өдөр
Улаанбаатар хот
Дугаар 222
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
/Цагдаагийн цол олгох журам/
1.Монгол Улсын Цагдаагийн байгууллагын тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсгийн заалтыг үндэслэн "Цагдаагийн цол олгох журам"-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.
2.Энэ зарлигийг 1995 оны 11 дүгээр сарын 8-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.
МНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ П.ОЧИРБАТ

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

 

1995 оны 11 дүгээр сарын 7-ны өдөр                                                                        Дугаар 222                                                                                           Улаанбаатар хот

 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

/Цагдаагийн цол олгох журам/

 

1.Монгол Улсын Цагдаагийн байгууллагын тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсгийн заалтыг үндэслэн "Цагдаагийн цол олгох журам"-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.

2.Энэ зарлигийг 1995 оны 11 дүгээр сарын 8-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

 

 

                                                                                 МНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                        П.ОЧИРБАТ