A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

1995 оны 11 дүгээр сарын 7-ны өдөр

Дугаар 222

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

/Цагдаагийн цол олгох журам/

1.Монгол Улсын Цагдаагийн байгууллагын тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсгийн заалтыг үндэслэн "Цагдаагийн цол олгох журам"-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.

2.Энэ зарлигийг 1995 оны 11 дүгээр сарын 8-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

МНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ П.ОЧИРБАТ