A

A

A

Бүлэг: 1979

/Ерөнхийлөгчийн 2002 оны 78 дугаар зарлигаар хүчингүй болсон/

ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Прокурорын мэргэжлийн зөвлөлийн ажиллах журам/

1993 оны 9 дүгээр сарын 27-ны өдөр Улаанбаатар хот

Дугаар 81

1.Монгол Улсын Прокурорын байгууллагын тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийг үндэслэн Прокурорын мэргэжлийн зөвлөлийн ажиллах журмыг хавсралтын ёсоор баталсугай.

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ П.ОЧИРБАТ