• Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • АРГАЧЛАЛ, ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Мэргэжил албан тушаалын тариф мэргэжлийн лавлах зохиох, хөдөлмөрийн/
Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ, ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ
2001 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдөр Дугаар 48 Улаанбаатар хот
АРГАЧЛАЛ, ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 48.2 дахь заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор ТУШААХ НЬ:
1.Мэргэжил албан тушаалын тариф мэргэжлийн лавлах зохиох аргачлалыг нэгдүгээр хавсралтаар, Хөдөлмөрийн норм, норматив тогтоох журмыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
2.Энэхүү тушаалыг 2001 оны 6 дугаар сарын 1-нээс мөрдөхийг зөвшөөрсүгэй.
3.Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг ХНХУХА /Ц.Энхтайван/-нд үүрэг болгосугай.
САЙД Ши.БАТБАЯР
Улсын нэгдсэн бүртгэлийн санд 2003 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдрийн 2070 дугаарт бүртгэсэн.

МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ, ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

 

2001 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдөр                                                      Дугаар 48                                                                                                                Улаанбаатар хот

 

 

АРГАЧЛАЛ, ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 48.2 дахь заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор ТУШААХ НЬ:

1.Мэргэжил албан тушаалын тариф мэргэжлийн лавлах зохиох аргачлалыг нэгдүгээр хавсралтаар, Хөдөлмөрийн норм, норматив тогтоох журмыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.Энэхүү тушаалыг 2001 оны 6 дугаар сарын 1-нээс мөрдөхийг зөвшөөрсүгэй.

3.Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг ХНХУХА /Ц.Энхтайван/-нд үүрэг болгосугай.

 

                                 САЙД                                            Ши.БАТБАЯР

 

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн санд 2003 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдрийн 2070 дугаарт бүртгэсэн.