A

A

A

  • Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ / Ойн түймрийн шаталтын зэрэглэлийг тогтоох / /БОНХС-ын 2013 оны А-250-р тушаалаар хүчингүй болсон/
Бүлэг: 1979

/БОНХС-ын 2013 оны А-250-р тушаалаар хүчингүй болсон/

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ЯАМНЫ САЙДЫН ТУШААЛ

АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ / Ойн түймрийн шаталтын зэрэглэлийг тогтоох /

1997 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Дугаар 68

Ой, хээрийг түймрээс хамгаалах тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэг, Ой, хээрийн түймрийн хохирлыг тооцох журмын.2 дугаар зүйлийн 15 дахь хэсгийн заалтуудыг хэрэгжүүлэх зорилгоор ТУШААХ нь:

1. "Ойн түймрийн шаталтын зэрэглэлийг тогтоох аргачлал"-ыг

хавсралтын ёсоор баталсугай.

2. Энэ аргачлалыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авч ажиллахыг аймаг,