A

A

A

  • Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • БАЙГАЛИЙН УРГАМАЛ АШИГЛАХ ДЭЭД ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2013 оны 7 сарын 01-ний А-194 тоот тушаалаар хүчингүй болсон
Бүлэг: 1979

/Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2013 оны 7 сарын 01-ний А-194 тоот тушаалаар хүчингүй болсон/

МОНГОЛ УЛСЫН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙДЫН ТУШААЛ

БАЙГАЛИЙН УРГАМАЛ АШИГЛАХ ДЭЭД ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

2009 оны 07 дугаар сарын 16-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Дугаар 188

"Байгалийн ургамлын тухай хууль"-ийн, 13 дугаар зүйлийн 13.3, "Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль"-ийн 15 дугаар зүйлийн 15.4 дэх хэсгийн заалтуудыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

Нэг. Эмийн болон хүнсний үйлдвэрлэлийн зориулалтаар 2009 онд нэмж түүж бэлтгэх, экспортоор гаргах байгалийн зарим ургамлын хэмжээг хавсралтын ёсоор баталсугай.

Хоёр. Тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавъж ажиллахыг Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн газар /Д.Энхбат/-т даалгасугай.

САЙД Л.ГАНСҮХ

Улсын бүртгэлд 2009 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдрийн 3062 дугаарт бүртгэгдсэн