A

A

A

  • Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ /Монгол оронд ургадаг мансууруулах бодис бүхий ургамлын жагсаалт/
Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ САЙД, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ /Монгол оронд ургадаг мансууруулах бодис бүхий ургамлын жагсаалт/

Хэвлэх

1995 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр

Улаанбаатар хот

Дугаар 139/А/148

Байгалийн ургамлын тухай монгол улсын хуулийн 20 дугаар зүйлийн 1 дүгээр заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор ТУШААХ:

1. Монгол оронд ургадаг мансууруулах бодис бүхий ургамлын жагсаалтыг хавсралтын ёсоор баталсугай.

2. Мансууруулах бодис бүхий ургамлыг түүх, ашиглах, тарих ажилд хяналт тавьж ажиллахыг аймаг, нийслэлийн Засаг даргын тамгын газарт даалгасугай.

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ САЙД ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД

З.БАТЖАРГАЛ Л.НЯМДАВАА

1996 оны 1 дүгээр сарын 19-ний өдөр улсын бүртгэлийн 844 дугаарт бүртгэсэн.