A

A

A

  • Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ/ Монгол улсын дээд боловсролын байгууллагад гадаадын иргэдийг суралцуулах журам/ - БШУС-ын 2021 оны А/417 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон.
Бүлэг: 1979

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМНЫ САЙДЫН ТУШААЛ

ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ/ Монгол улсын дээд боловсролын байгууллагад гадаадын иргэдийг суралцуулах журам /

2001 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдөр

Улаанбаатар хот

Дугаар 113

Сайдын зөвлөлийн 2001 оны 3 дугаар хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн ТУШААХ НЬ:

1 . "Монгол улсын дээд боловсролын байгууллагад гадаадын иргэдийг суралцуулах журам"-ыг хавсралтын ёсоор шинэчлэн баталсугай.

2. Энэ журмын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Шинжлэх ухаан, технологи, дээд боловсролын бодлого, зохицуулалтын газарт даалгасугай.

3. Энэ тушаал гарсантай холбогдуулж Шинжлэх ухаан, боловсролын сайдын 1995 оны 316 дугаар тушаалаар батлагдсан "Монгол улсад гадаад орны иргэнийг суралцуулах журам"-ыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

САЙД А.ЦАНЖИД

2001 оны 4-р сарын 17-ний өдрийн улсын бүртгэлийн1730дугаарт бүртгэсэн

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙДЫН ТУШААЛ

2021 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр

Дугаар А/417

Улаанбаатар хот

Тушаал хүчингүй болгох тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь заалт, Захиргааны ерөнхий хуулийн 60 дугаар зүйл, 66 дугаар зүйлийн 66.8 дахь заалт, Засгийн газрын 2020 оны "Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай" 24 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан "Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр"-ийн 4.4.9, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын "Салбарын захиргааны хэм хэмжээний актын талаар авах арга хэмжээний тухай" 2021 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн А/404 дүгээр тушаалыг тус тус үндэслэн ТУШААХ НЬ:

1. Боловсролын салбарт мөрдөгдөж буй хавсралтад дурдсан захиргааны хэм хэмжээний актуудыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

2. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, улсын нэгдсэн бүртгэлээс хасуулж ажиллахыг Хууль, эрх зүйн хэлтэс /Б.Жавзанжаргал/-д даалгасугай.

САЙД Л.ЭНХ-АМГАЛАНБоловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2021 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/417 тоот тушаалын хавсралт


БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРТ МӨРДӨГДӨЖ БУЙ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ

ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЖАГСААЛТ

Д/д

Захиргааны хэм хэмжээний

актын нэр

Батлагдсан огноо

Тушаалын дугаар

1

"Журам батлах тухай"

/Ерөнхий боловсролын сургуульд гүнзгийрүүлсэн болон мэргэжлийн сургалт зохион байгуулах үлгэрчилсэн журам/

2002.11.19

А/333

2

"Гадаад хэлээр сургалт явуулдаг цэцэрлэг, бага сургуульд суралцагчдад монгол хэлээр эзэмшвэл зохих дуу, шүлэг, ардын аман зохиолын жагсаалт"

2003.03.21

А/81

3

"Шалгуур үзүүлэлт батлах тухай"

2003.10.01

А/321

4

"Журам батлах тухай"

/Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн анги алгасан суралцах хүсэлтийг шийдвэрлэх журам/

2008.12.08

А/113

5

"Дүрэм, журам батлах тухай"

/ЕБС-ын багш, удирдах ажилтны ёс зүйн дүрэм/

2018.05.01

А/243

6

"Нийтлэг шаардлага батлах тухай"

/Өдөр өнжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхэд/

2020.03.27

А/152

7

"Журам шинэчлэн батлах тухай"

/Монгол Улсын дээд боловсролын байгууллагад гадаадын иргэдийг суралцуулах журам/

2001.04.09

А/113

8

Дүрэм, журам батлах тухай

/Магистр, докторын сургалт эрхлэхэд баримтлах нийтлэг журам, Магистрын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн дүрэм/

2007.06.07

А/187

9

"Дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай"

2007.09.10

А/317

10

"Журам, дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай"

2007.12.04

А/459

11

Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай"

2010.11.04

А/492

12

Журам батлах тухай

/Дээд боловсролын сургалтын байгууллагыг аттестатчилах журам, Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын аттестатчиллын шалгуур үзүүлэлт, Дээд боловсролын сургалтын байгууллагыг аттестатчилсныг баталгаажуулах гэрчилгээний загвар/

2011.01.13

А/09

--- оОо ---

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМНЫ САЙДЫН ТУШААЛ

ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ/ Монгол улсын дээд боловсролын байгууллагад гадаадын иргэдийг суралцуулах журам /


2001 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 113Сайдын зөвлөлийн 2001 оны 3 дугаар хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн ТУШААХ НЬ:


1 . "Монгол улсын дээд боловсролын байгууллагад гадаадын иргэдийг суралцуулах журам"-ыг хавсралтын ёсоор шинэчлэн баталсугай.


2. Энэ журмын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Шинжлэх ухаан, технологи, дээд боловсролын бодлого, зохицуулалтын газарт даалгасугай.


3. Энэ тушаал гарсантай холбогдуулж Шинжлэх ухаан, боловсролын сайдын 1995 оны 316 дугаар тушаалаар батлагдсан "Монгол улсад гадаад орны иргэнийг суралцуулах журам"-ыг хүчингүй болсонд тооцсугай.


                                                                  САЙД                                                                        А.ЦАНЖИД


                                            2001 оны 4-р сарын 17-ний өдрийн улсын бүртгэлийн1730дугаарт бүртгэсэн