A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙДЫН ТУШААЛ

ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /Дээд боловсролын диплом олгох журам/

2006 оны 12 сарын 29-ний өдөр

Дугаар 480

Улаанбаатар хот

"Боловсролын тухай хууль"-ийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2 дахь хэсэг, яамны нэгжийн дарга нарын зөвлөлийн 2006 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн хурлын тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1."Дээд боловсролын диплом олгох журам"-ыг нэгдүгээр, " Бакалавр, магистр, докторын дипломын загвар"-ыг хоёрдугаар /Боловсрол, соёл шинжлэх ухааны сайдын 2012 оны 01 дүгээр тушаалаар 2-р хавсралтыг хүчингүй болгосон/ хавсралтын ёсоор тус тус шинэчлэн баталсугай.

2.Энэхүү тушаалыг 2007 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж, хяналт тавьж ажиллахыг Мэдээлэл, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний газар /М.Баасанжав/, Мэргэжлийн боловсролын газар /Р.Бат-Эрдэнэ/, Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны хяналтын улсын алба /Б.Энхбат/, их, дээд сургууль, коллежийн захирлуудад тус тус үүрэг болгосугай

З.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын "Журам, маягт, загвар шинэчлэн батлах тухай" 2002 оны 355 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

САЙД Ө.ЭНХТҮВШИН

Улсын бүртгэлийн 2007 оны 1 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 2674 дүгээрт бүртгэгдсэн

Боловсрол, соёл шинжлэх ухааны сайдын 2012 оны 01 дүгээр тушаалаар

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙДЫН ТУШААЛ

2023 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдөр

Дугаар А/409

Улаанбаатар хот

Тушаал хүчингүй болгох тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Захиргааны ерөнхий хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1, 68 дугаар зүйлийн 68.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

Боловсролын ерөнхий хууль, Дээд боловсролын тухай хууль, Мэргэжлийн болон техникийн боловсрол, сургалтын тухай хууль шинэчлэн батлагдаж мөрдөж эхэлсэнтэй холбогдуулан хавсралтад заасан дээд боловсрол, мэргэжлийн болон техникийн боловсролын салбарын үйл ажиллагаанд мөрдөж буй захиргааны актыг хавсралт ёсоор хүчингүй болсонд тооцсугай.

Энэхүү тушаал баталсантай холбогдуулан холбогдох журмыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн боловсруулж 2023 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн дотор батлуулахыг холбогдох нэгжийн дарга нарт, хүчингүй болсон захиргааны хэм хэмжээний актыг улсын нэгдсэн бүртгэлээс хасуулах, шинээр баталсан захиргааны хэм хэмжээний актыг хуулийн хугацаанд улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлэх арга хэмжээ авч ажиллахыг Хууль, эрх зүйн хэлтэс /Б.Жавзанжаргал/-т тус тус үүрэг болгосугай.

Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газар /Н.Нарангэрэл/-д даалгасугай.

САЙД  Л.ЭНХ-АМГАЛАН


Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2023 оны 10 сарын 06-ны өдрийн А/409 тушаалын хавсралт

А/Дээд боловсролын салбарын хүчингүй болгох захиргааны актын жагсаалт:

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2003 оны 261 дүгээр тушаалаар баталсан "Гадаад орны их, дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагад мэргэжилтэн багш ажиллуулах журам" Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2006 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдрийн 480 дугаар тушаалаар баталсан "Дээд боловсролын диплом олгох журам батлах тухай" Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2007 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 401 дүгээр тушаалаар баталсан "Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын үлгэрчилсэн дүрэм батлах тухай" Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2022 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/540 дүгээр тушаалаар баталсан "Оюутан элсүүлэх журам" Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2014 оны А/174 дүгээр тушаалаар баталсан "Бакалаврын хөтөлбөрт тавих нийтлэг шаардлага" Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2021 оны А/241 дүгээр тушаалаар баталсан "Дээд боловсролын сургалтын байгууллагад сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн загвар" Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2021 оны А/92 дугаар тушаалаар баталсан "Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн дүрэм" Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2021 оны А/160 дугаар тушаалаар баталсан "Мэргэжлийн чиглэл /хөтөлбөрийн нэр/, индекс шинэчлэн батлах тухай" Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2021 оны А/348 дугаар тушаалаар баталсан "Дээд боловсролын зэрэг олгох сургалтад багц цагийг хэрэглэх, дүйцүүлэх, суралцагчдын мэдлэг, чадвар, хандлагыг үнэлэхэд баримтлах үлгэрчилсэн журамБоловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2022 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/66 дугаар тушаалаар баталсан "Журам батлах тухай-Төрийн өмчийн зарим их дээд сургуулийн төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах нийтлэг журам"

Б/Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын салбарын хүчингүй болгох захиргааны актын жагсаалт:

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2012 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/130 дугаар тушаалаар баталсан "Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагыг аттестатчилах журам"Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2016 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/150 дугаар тушаалаар баталсан "Мэргэжлийн чиглэл, индекс шинэчлэн тогтоох тухай"Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2023 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/198 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар баталсан "Монгол ур чадвар тэмцээн зохион байгуулах журам"

--- оОо ---