• Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /ХХААХҮС-ын 2019 оны А-160 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/
Бүлэг: 1979

/ХХААХҮС-ын 2019 оны А-160 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/

 

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЙДЫН ТУШААЛ


ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ1994 оны 8 дугаар сарын 9-ний өдөр                                        


                                

Улаанбаатар хот

Дугаар А/54

 ТУШAAX НЬ:


1.Хязгаарлалт, хорио цээр тогтоох журмыг хавсралтаар баталсугай.2.Энэхүү тушаалыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, биелэлтэд нь хяналт тавьж, шаардагдах арга хэмжээг авч ажиллахыг Улсын мал эмнэлгийн албаны ерөнхий газар /н. Батсуурь/, бүх шатны Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.3. Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын 1994 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/10 дугаар тушаалын III хавсралтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.


    


                                                                             


                                                                        


САЙД                         Ц.ӨӨЛД