Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ, ХӨДӨЛМӨРИЙН
САЙДЫН ТУШААЛ
2005 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдөр Дугаар 55 Улаанбаатар хот
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
/Дундаж цалин хөлс тодорхойлох журам/
Монгол Улсын хөдөлмөрийн тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн ТУШААХ нь:
1.Дундаж цалин хөлс тодорхойлох журмыг хавсралт ёсоор баталсугай.
2.Энэхүү журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хөдөлмөрийн зах зээлийн бодлого, зохицуулалтын газар /Ш.Батцэцэг/-т даалгасугай.
САЙД Ц.БАЯРСАЙХАН
Улсын бүртгэлийн санд 2005 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 2533 дугаарт бүртгэсэн.

МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ, ХӨДӨЛМӨРИЙН

САЙДЫН ТУШААЛ

 

 

2005 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдөр                                                                     Дугаар 55                                                                                                 Улаанбаатар хот

 

 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

/Дундаж цалин хөлс тодорхойлох журам/

 

Монгол Улсын хөдөлмөрийн тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Дундаж цалин хөлс тодорхойлох журмыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2.Энэхүү журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хөдөлмөрийн зах зээлийн бодлого, зохицуулалтын газар /Ш.Батцэцэг/-т даалгасугай.

 

 

 

САЙД                         Ц.БАЯРСАЙХАН

 

 


Улсын бүртгэлийн санд 2005 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 2533 дугаарт бүртгэсэн.