A

A

A

  • Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Дундаж цалин хөлс тодорхойлох журам/ - ХНХС-ын 2021 оны А/192 дугаар тушаалааро хүчингүй болсон.
Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ, ХӨДӨЛМӨРИЙН

САЙДЫН ТУШААЛ

2005 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдөр

Дугаар 55

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

/Дундаж цалин хөлс тодорхойлох журам/

Монгол Улсын хөдөлмөрийн тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Дундаж цалин хөлс тодорхойлох журмыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2.Энэхүү журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хөдөлмөрийн зах зээлийн бодлого, зохицуулалтын газар /Ш.Батцэцэг/-т даалгасугай.

САЙД Ц.БАЯРСАЙХАН

Улсын бүртгэлийн санд 2005 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 2533 дугаарт бүртгэсэн.

МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ, ХӨДӨЛМӨРИЙН

САЙДЫН ТУШААЛ

 

 

2005 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдөр                                                                     Дугаар 55                                                                                                 Улаанбаатар хот

 

 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

/Дундаж цалин хөлс тодорхойлох журам/

 

Монгол Улсын хөдөлмөрийн тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Дундаж цалин хөлс тодорхойлох журмыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2.Энэхүү журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хөдөлмөрийн зах зээлийн бодлого, зохицуулалтын газар /Ш.Батцэцэг/-т даалгасугай.

 

 

 

САЙД                         Ц.БАЯРСАЙХАН

 

 


Улсын бүртгэлийн санд 2005 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 2533 дугаарт бүртгэсэн.