Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ГЭГЭЭРЛИЙН САЙД, САНГИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ
ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Хэвлэх
1998 оны 1 дүгээр сарын 15-ны өдөр
Улаанбаатар хот
Дугаар 15/50
"Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай" хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 1,5 дах хэсгийг үндэслэн ТУШААХ НЬ:
1. "Соёлын ажилтныг тэтгэвэрт гарахад нь тэтгэлэг олгох журам"-ын 2 дугаар бүлгийн 1 дүгээр заалтын "а" хэсгийн "25-аас доошгүй жил" гэснийг "20-иос доошгүй жил" гэж өөрчлөн тогтоосугай.
ГЭГЭЭРЛИЙН САЙД САНГИЙН САЙД
Ч.ЛХАГВАЖАВ П.ЦАГААН
1998 оны 2 дугаар сарын 11-ний өдөр улсын бүртгэлийн 1154 дугаарт бүртгэсэн.

Сангийн сайдын 2008 оны 38 дугаар тушаалаар хүчингүй

МОНГОЛ УЛСЫН ГЭГЭЭРЛИЙН САЙД, САНГИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ


1998 оны 1 дүгээр сарын 15-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 15/50"Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай" хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 1,5 дах хэсгийг үндэслэн ТУШААХ НЬ:


1. "Соёлын ажилтныг тэтгэвэрт гарахад нь тэтгэлэг олгох журам"-ын 2 дугаар бүлгийн 1 дүгээр заалтын "а" хэсгийн "25-аас доошгүй жил" гэснийг "20-иос доошгүй жил" гэж өөрчлөн тогтоосугай.


                                                                                    ГЭГЭЭРЛИЙН САЙД                 САНГИЙН САЙД


                                                                                         Ч.ЛХАГВАЖАВ                   П.ЦАГААН


                                          1998 оны 2 дугаар сарын 11-ний өдөр улсын бүртгэлийн 1154 дугаарт бүртгэсэн.