A

A

A

  • Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ/ Хүний их эмчийн “Тангараг өргөх, хүндэтгэл үйлдэх журам”/ /Эрүүл мэндийн 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/106 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон.
Бүлэг: 1979

/Эрүүл мэндийн 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/106 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон.

МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

/ Хүний их эмчийн "Тангараг өргөх, хүндэтгэл үйлдэх журам"/

2002 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Дугаар 144

Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ НЬ:

1. Хүний их эмчийн "Тангараг өргөх, хүндэтгэл үйлдэх журам"-ыг хавсралтаар баталсугай.

2. Энэ журмыг 2002 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй.

3. Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан Эрүүлийг хамгаалах, нийгэм хангамжийн яамны сайдын 1992 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдрийн Б/80 тоот тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.