• Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /ХХААХҮС-ын 2018 оны А-145 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/
Бүлэг: 1979

/ХХААХҮС-ын 2018 оны А-145 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЙДЫН ТУШААЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Мал, тэжээвэр амьтдын үржил селекцийн ажлын ололтыг хянан магадлах, баталгаажуулах бүртгэх, хяналт тавих/


2004 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 69Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хуулийн 4.3.4 дэх заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:


1. "Мал, тэжээвэр амьтдын үржил селекцийн ажлын ололтыг хянан магадлах, баталгаажуулах бүртгэх, хяналт тавих журам"-ыг хавсралтаар баталсугай.


2. Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан "Хөдөө аж ахуй, үйлдвэрийн сайдын 2000 оны А/66 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.


САЙД Д.НАСАНЖАРГАЛ