A

A

A

  • Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Мал эмнэлгийн зориулалттай эм, эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох лиценз олгох/
Бүлэг: 1979

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Мал эмнэлгийн зориулалттай эм, эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох лиценз олгох/

2010 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдөр

Дугаар А/212

Улаанбаатар хот

Улсын Их Хурлын 2002 оны 68 тогтоолоор батлагдсан "Эмийн талаар төрөөс баримтлах бодлого"-ын 1 дүгээр зүйлийн 2, Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 2, Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 2.4 дэх хэсгүүдийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. "Мал эмнэлгийн зориулалттай эм, эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох лиценз олгох журам"-ыг I хавсралтаар, лицензний загварыг II хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга П.Ганхуягт үүрэг болгосугай

3. Чанар аюулгүй байдлын шаардлага хангасан, эмийн улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн малын эм, эмнэлгийн хэрэгслээр тасралтгүй, хүртээмжтэй, жигд хангах, эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэхэд холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг Мал эмнэлэг, үржлийн газар (П.Дамдиндорж)-т даалгасугай.

4. "Малын эмнэлгийн зориулалттай эм, эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох лиценз олгох журам"-ыг 2011 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

САЙД Т.БАДАМЖУНАЙ

Улсын бүртгэлд 2010 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 3205 дугарт бүртгэсэн

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2023 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдөр

Дугаар А/111

Улаанбаатар хот

Тушаал хүчингүй болсонд тооцох тухай

Захиргааны ерөнхий хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.1 дэх хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:             

1. Монгол Улсын Их Хурлаас Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль хүчингүй болсонд тооцсон, захиргааны хэм хэмжээний актын үйлчлэл дууссан тул Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2018 оны "Журам батлах тухай" А-84 дүгээр тушаал, 2010 оны "Журам батлах тухай" А/212 дугаар тушаал, 2020 оны "Монгол улсын 2020 онд нэмэлтээр экспортлох стратегийн зарим хүнсний нэр төрөл, тоо хэмжээний тухай" А-365 дугаар тушаал, 2020 оны "Монгол улсын 2020 онд нэмэлтээр импортлох стратегийн зарим нэр төрөл, тоо хэмжээний тухай" А-369 дүгээр тушаал, 2021 оны "Монгол улсын 2021 онд нэмэлтээр импортлох стратегийн зарим хүнсний нэр төрөл, тоо хэмжээний тухай" А-57 дугаар тушаал, 2021 оны "Монгол улсын 2021 оны нэмэлтээр импортлох хуурай сүүний хэмжээг тогтоох тухай" А-146 дугаар тушаал, 2021 оны "Хуурай сүүний импортын тоо хэмжээ тогтоох тухай" А-172 дугаар тушаалыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

2. Хүчингүй болсон тушаалуудыг Улсын нэгдсэн бүртгэлээс хасуулах арга хэмжээ авахыг Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Хуулийн хэлтэс /Э.Цолмонжаргал/-т даалгасугай.

САЙД Х.БОЛОРЧУЛУУН