• Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/86 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон.
Бүлэг: 1979
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/86 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон.
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ
2003 оны 4 дүгээр сарын 16-ны өдөр Дугаар 69 Улаанбаатар хот
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Шүүхийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсэг, Өмгөөллийн тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийг үндэслэн ТУШААХ НЬ:
1."Төлбөрийн чадваргүй иргэний өмгөөллийн хөлсний жишгийг тогтоох, зардлыг төсвөөс санхүүжүүлэх, тайлан гаргах журам"-ыг хавсралтаар баталсугай".
2.Энэ тушаалаар баталсан журмын 2003 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй.
САЙД Ц.НЯМДОРЖ
Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2003 оны 5 дугаар сарын 2-ны өдрийн 1995 дугаарт бүртгэв.