A

A

A

Бүлэг: 1979

/Баянхонгор аймгийн ЗД-ын 2011-10-17-ны 427-р захирамжаар хүчингүй болсон/

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

2003 оны 6 дугаар

сарын 9-ний өдөр Дугаар 125 Баянхонгор

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засаг захирга, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 15.4 дэх заалт, Засгийн газрын 2003 оны 8 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын 5.5 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. "Сумын Засаг даргын гаргасан шийдвэрийг хянаж бүртгэх журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Гаргасан шийдвэрээ журамд заасан хугацаанд Төрийн захиргаа хууль зүйн хэлтэст хянуулж байхыг сумын Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.

ЗАСАГ ДАРГА Б.ЧОЙЖИЛСҮРЭН