Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ГЭГЭЭРЛИЙН САЙДЫН ТУШААЛ
ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ /Музейн үзмэрийг хадгалж хамгаалах заавар/
1999 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр
Дугаар 49
Улаанбаатар хот
Түүх, соёлын дурсгалт зүйлийг хамгаалах тухай хууль, уг хуулийг хэрэгжүүлэх талаар батлагдсан журмуудыг биелүүлэх, музейн үзмэрийн хадгалалт хамгаалалтын технологийн горимыг мөрдүүлэх зорилгоор ТУШААХ нь:
1. "Музейн үзмэрийг хадгалж хамгаалах заавар"-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.
2. Уг зааврыг мөрдөж ажиллахыг улс, орон нутгийн музейн захирал, эрхлэгч нарт, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг Соёл,урлагийн газар (Г.Мэнд-Ооёо)-д, зааврын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Гэгээрлийн хяналтын алба (Н.Пүрэвжав)-т тус тус даалгасугай.
САЙД А.БАТТӨР
/Улсын бүртгэлийн 1999 оны 4 сарын 2-ны өдрийн 1384 дугаарт бүртгэсэн/

МОНГОЛ УЛСЫН ГЭГЭЭРЛИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ  /Музейн үзмэрийг хадгалж хамгаалах заавар/


1999 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 49Түүх, соёлын дурсгалт зүйлийг хамгаалах тухай хууль, уг хуулийг хэрэгжүүлэх талаар батлагдсан журмуудыг биелүүлэх, музейн үзмэрийн хадгалалт хамгаалалтын технологийн горимыг мөрдүүлэх зорилгоор ТУШААХ нь:


1. "Музейн үзмэрийг хадгалж хамгаалах заавар"-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.


2. Уг зааврыг мөрдөж ажиллахыг улс, орон нутгийн музейн захирал, эрхлэгч нарт, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг Соёл,урлагийн газар (Г.Мэнд-Ооёо)-д, зааврын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Гэгээрлийн хяналтын алба (Н.Пүрэвжав)-т тус тус даалгасугай.


                                                  САЙД А.БАТТӨР


                               /Улсын бүртгэлийн 1999 оны 4 сарын 2-ны өдрийн 1384 дугаарт бүртгэсэн/