Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ҮЙЛДВЭРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ
ЗАРИМ ТУШААЛ, ТУШААЛЫН ЗААЛТЫГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ
1997 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр
Дугаар А/272
Улаанбаатар хот
Монгол улсын Засгийн газрын 178 дугаар тогтоолыг үндэслэн ТУШААХ нь:
Шинээр гарсан хууль тогтоомжид нийцүүлэн эрх зүйн актуудыг хянан шинэчилж байгаа болон яамны бүтэц, зохион байгуулалт өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан ХААҮ-ийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээн дэх зарим тушаал, тушаалын заалтыг хавсралтын ёсоор хүчингүй болсонд тооцсугай.
САЙД Л.НЯМСАМБУУ
1998 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдөр улсын бүртгэлийн 1146 дугаарт бүртгэсэн.

МОНГОЛ УЛСЫН ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ҮЙЛДВЭРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

ЗАРИМ ТУШААЛ, ТУШААЛЫН ЗААЛТЫГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ


1997 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар А/272Монгол улсын Засгийн газрын 178 дугаар тогтоолыг үндэслэн ТУШААХ нь:


Шинээр гарсан хууль тогтоомжид нийцүүлэн эрх зүйн актуудыг хянан шинэчилж байгаа болон яамны бүтэц, зохион байгуулалт өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан ХААҮ-ийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээн дэх зарим тушаал, тушаалын заалтыг хавсралтын ёсоор хүчингүй болсонд тооцсугай.


                                                                          САЙД                                                          Л.НЯМСАМБУУ


                                                1998 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдөр улсын бүртгэлийн 1146 дугаарт бүртгэсэн.