A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ҮЙЛДВЭРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

ЗАРИМ ТУШААЛ, ТУШААЛЫН ЗААЛТЫГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

1997 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр

Дугаар А/272

Улаанбаатар хот

Монгол улсын Засгийн газрын 178 дугаар тогтоолыг үндэслэн ТУШААХ нь:

Шинээр гарсан хууль тогтоомжид нийцүүлэн эрх зүйн актуудыг хянан шинэчилж байгаа болон яамны бүтэц, зохион байгуулалт өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан ХААҮ-ийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээн дэх зарим тушаал, тушаалын заалтыг хавсралтын ёсоор хүчингүй болсонд тооцсугай.

САЙД Л.НЯМСАМБУУ

1998 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдөр улсын бүртгэлийн 1146 дугаарт бүртгэсэн.