A

A

A

Бүлэг: 1979

2016 оны 9 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/394 дүгээр тушаалаар хүчингүй болгосон.

БУЛГАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

2004 оны 4 дүгээр

сарын 19-ний өдөр Дугаар 87 Булган

ОЙ ХЭЭРИЙН ТҮЙМРИЙН АЮУЛААС УРЬДЧИЛАН

СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

Гамшгаас хамгаалах хуулийн 26 дугаар, Ой хээрийн түймрээс хамгаалах хуулийн 6 дугаар, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 12 дугаар зүйлүүдийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:

Нэг."Ой хээрийн түймрийн аюултай улиралд хөдөлгөөнт морин эргүүл, байнгын суурин харуулаар нутгийн иргэдийг ажилуулах журам, Морин эргүүл, суурин харуулын ажлыг дүгнэх үзүүлэлт"-ийг 1 дүгээр, “Ой хээрийн түймрийн цурвыг хүлээлгэн өгөх журам"-ыг 2 дугаар, "Түймрийн аюултай улиралд иргэдэд зөвшөөрөл олгох журам"-ыг З дугаар, "Ой хээрийн түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлье" уралдааны болзлыг 4 дүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.

Хоёр.Сумын Засаг дарга нарт ДААЛГАХ НЬ:

ЗАСАГ ДАРГА М.ОЮУНБАТ