A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2011 оны 10 дугаар сарын 7-ны өдөр

Дугаар 171

Улаанбаатар хот

ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ

Нотариатын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.1 дэх хэсгийн заалт, Монголын Нотариатчдын танхимаас 2011 оны 6 дугаар сарын 2-ны өдрийн 260 тоот албан бичгээр ирүүлсэн саналыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1."Нотариатын үйлдэл хийх заавар"-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулж "Заавар шинэчлэн батлах тухай" Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2003 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн 216 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

САЙД Ц.НЯМДОРЖ

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2011 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 3289 дүгээрт бүртгэв.