A

A

A

  • Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • ЗААВАР, ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Ээлжийн амралт олгох/ - /ХНХС-ын 2021 оны А/191-р тушаалаар хүчингүй болсон/
Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙДЫН ТУШААЛ

ЗААВАР, ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Ээлжийн амралт олгох/

2000 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдөр

Улаанбаатар хот

Дугаар 166

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан ТУШААХ нь:

1. "Ээлжийн амралт олгох заавар"-ыг 1 дүгээр, "Ээлжийн амралтын олговор тооцох журам"-ыг 2 дугаар хавсралтын ёсоор баталсугай.

2. Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан "Заавар батлах тухай" Хөдөлмөрийн сайдын 1991 оны 8 дугаар сарын 12-ны өдрийн 218 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

САЙД С.СОНИН

МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙДЫН ТУШААЛ

ЗААВАР, ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Ээлжийн амралт олгох/


2000 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 166Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан ТУШААХ нь:


1. “Ээлжийн амралт олгох заавар”-ыг 1 дүгээр, “Ээлжийн амралтын олговор тооцох журам”-ыг 2 дугаар хавсралтын ёсоор баталсугай.


2. Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан “Заавар батлах тухай” Хөдөлмөрийн сайдын 1991 оны 8 дугаар сарын 12-ны өдрийн 218 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.


САЙД С.СОНИН