Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ДЭД БҮТЦИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД, ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
КРАНЫ АШИГЛАЛТ, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНД ТАВИХ ХЯНАЛТЫГ ЖУРАМЛАХ ТУХАЙ
1994 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр
Дугаар 136/134
Улаанбаатар хот
ТУШААХ нь:
1. Краны ашиглалт, аюулгүй ажиллагаанд хяналт тавих журмыг хавсралтын ёсоор баталсугай.
2. Энэ журмыг 1994 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж, биелэлтэд нь байнга хяналт тавьж ажиллахыг Барилга, техник ашиглалтын хяналтын газар, Замын цагдаагийн газарт даалгасугай.
3. Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан БНМАУ-ын Нийгмийг Аюулаас хамгаалах яамны сайд, БНМАУ-ын Барилга-архитектур техник хяналтын улсын хорооны даргын 1982 оны 759/83 дугаар тушаалаар баталсан "Автомашин ба өөрөө явах механизм дээр төхөөрөмжилсөн краны ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны хяналтад мөрдөх журам"-ыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
ДЭД БҮТЦИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД Р.САНДАЛХАН
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА, ХОШУУЧ ГЕНЕРАЛ Б.ПҮРЭВ
1999 оны 9 дүгээр сарын 19-ний өдөр улсын бүртгэлийн 722 дугаарт бүртгэсэн.

МОНГОЛ УЛСЫН ДЭД БҮТЦИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД, ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

КРАНЫ АШИГЛАЛТ, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНД ТАВИХ ХЯНАЛТЫГ ЖУРАМЛАХ ТУХАЙ


1994 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 136/134ТУШААХ нь:


1. Краны ашиглалт, аюулгүй ажиллагаанд хяналт тавих журмыг хавсралтын ёсоор баталсугай.


2. Энэ журмыг 1994 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж, биелэлтэд нь байнга хяналт тавьж ажиллахыг Барилга, техник ашиглалтын хяналтын газар, Замын цагдаагийн газарт даалгасугай.


3. Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан БНМАУ-ын Нийгмийг Аюулаас хамгаалах яамны сайд, БНМАУ-ын Барилга-архитектур техник хяналтын улсын хорооны даргын 1982 оны 759/83 дугаар тушаалаар баталсан ”Автомашин ба өөрөө явах механизм дээр төхөөрөмжилсөн краны ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны хяналтад мөрдөх журам”-ыг хүчингүй болсонд тооцсугай.


                          ДЭД БҮТЦИЙН ХӨГЖЛИЙН      САЙД                                                                                ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 


                                                                                                                                                                                       ДАРГА, ХОШУУЧ ГЕНЕРАЛ

                                                  Р.САНДАЛХАН                                                                                                                      Б.ПҮРЭВ


                                                         1999 оны 9 дүгээр сарын 19-ний өдөр улсын бүртгэлийн 722 дугаарт бүртгэсэн.