A

A

A

Бүлэг: 1979

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

2008 оны 1 дүгээр сарын 18-ны өдөр

Дугаар 18

Дархан

ДАЙЧИЛГААНЫ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

Монгол Улсын Дайчилгааны тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.5, Засгийн Газрын 1999 оны 200 дугаар тогтоол, Төрийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 51 дүгээр зүйлийн 51.1.9 дэх заалт, аймгийн ИТХ-ын ээлжит 10 дугаар хуралдааны 10/03 дугаар тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. "Дайчилгааны зарлан мэдээлэлийн журам"-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Зарлан мэдээлэлийн тогтолцооны тогтвортой байдлыг хангах болон зарим арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах 1.130.000 /Нэг сая нэг зуун гучин мянган/ төгрөгийг аймгийн ангилагдаагүй бусад зардлаас гаргахыг СЭЗБЗХэлтэс /н.Б.Нямхүү/-д зөвшөөрсүгэй

3. Хөрөнгийг зарцуулсан тооцоо, гүйцэтгэлийг гаргаж СЭЗБЗХ-т тайлагнахыг Цэргийн штаб /Д.Энхбаяр/-т үүрэг болгосугай.

4. Энэхүү захирамж гарсантай холбогдуулан аймгийн Засаг даргын 2000 оны 167 дугаар захирамжийг хүчингүй болгосонд тооцсугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ХАЯНХЯРВАА

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

2021 оны 7 дугаар сарын 22-ны өдөр

Дугаар 01-А/222

Дархан

ДАЙЧИЛГААНЫ ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭЛ ЯВУУЛАХ ЖУРМЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 29.3, Монгол Улсын Дайчилгааны тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2, 18 дугаар зүйлийн 18.1.5, Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 462 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Аймгийн дайчилгаа удирдах бүлэг, Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабыг байлдааны бэлэн байдлын дээд зэргүүдэд шилжүүлэх, дайчилгаагаар өргөтгөн зохион байгуулахад оногдуулан данслагдсан хүн, техникийг дайчилгааны даалгаврын дагуу тогтоосон хугацаанд нь татан нийлүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх бэлтгэлийг хангах, холбоо, зарлан мэдээллийн найдвартай ажиллагааг хангах, томилгоот бүрэлдэхүүнд дадлага эзэмшүүлэх зорилгоор зарлан мэдээлэл явуулах журмыг хавсралтаар баталсугай.

2.Дайчилгаа удирдах бүлгийн гишүүд, цугларах болон шилжүүлэх байр, сум, багийн Засаг дарга нар, холбогдох албан тушаалтнуудыг мэргэжлийн арга зүйгээр хангаж үүрэг гүйцэтгэхэд бэлэн байлгахыг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штаб /дэд хурандаа Н.Сүхбаатар/-д даалгасугай.

3.Энэхүү захирамж гарсантай холбогдуулан аймгийн Засаг даргын 2008 оны 18, 2020 оны 01-А/381 дүгээр захирамжийг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай

ЗАСАГ ДАРГА Б.АЗЖАРГАЛ