A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2010 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ЭНХИЙГ ДЭМЖИХ АЖИЛЛАГААНД ОРОЛЦОХ ТУХАЙ

/Шинэчилсэн найруулга/

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын зэвсэгт хүчин, хилийн ба дотоодын цэрэг, цагдаа, тагнуул, онцгой байдлын болон шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын бие бүрэлдэхүүнээс энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцох, түүнд хамаарах сургалт, дадлага, хангалттай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

/Энэ хэсэгт 2014 оны 1 дүгээр сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан, 2017 оны 2 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

2 дугаар зүйл. Энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцох тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцох тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Батлан хамгаалах тухай, Зэвсэгт хүчний тухай хууль, энэ хууль, эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

2.3.Энхийг дэмжих ажиллагаан дахь Монгол Улсын оролцоо нь олон улсын энх тайван, аюулгүй байдлыг сахин хамгаалахад чиглэсэн Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Аюулгүйн зөвлөлийн шийдвэр, хоёр талын болон олон улсын гэрээтэй зөрчилдөхгүй байна.

3 дугаар зүйл. Хуулийн нэр томъёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн нэр томъёог дараахь утгаар ойлгоно:

3.1.1."энхийг дэмжих ажиллагаа" гэж олон улсын болон бүс нутгийн энх тайван, аюулгүй байдлыг хангах, зэвсэгт мөргөлдөөнийг таслан зогсоох, түүний хор уршгийг арилгах зорилгоор Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын дүрмийн дагуу Аюулгүйн зөвлөлөөс гаргасан шийдвэрээр Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын, эсхүл бүс нутгийн холбогдох байгууллага, аливаа улсын удирдлага, зохион байгуулалтын дор явагдаж байгаа олон үндэстний үйл ажиллагааг;

3.1.2."бие бүрэлдэхүүн" гэж энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцохоор томилогдсон зэвсэгт хүчин, хилийн ба дотоодын цэрэг, цагдаа, тагнуул, онцгой байдлын болон шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албан хаагчдыг;

/Энэ заалтад 2014 оны 1 дүгээр сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан, 2017 оны 2 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

3.1.3."зэвсэгт хүчний цэргийн баг" гэж энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцохоор томилогдсон зохих бүтэц, орон тоо, зэвсэглэл, тоног төхөөрөмж, хангалтын эд зүйлс бүхий бие бүрэлдэхүүнийг;

3.1.4."сургалт, дадлага" гэж олон улсын холбогдох байгууллага, аливаа улсын санаачилгаар зохион байгуулж байгаа энхийг дэмжих ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэх бие бүрэлдэхүүнд мэдлэг, чадвар олгоход чиглэсэн төрөл бүрийн үйл ажиллагааг.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ЭНХИЙГ ДЭМЖИХ АЖИЛЛАГААНД ОРОЛЦОГЧ, ТҮҮНИЙ ГҮЙЦЭТГЭХ ҮҮРЭГ

4 дүгээр зүйл. Энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцогч

Хэвлэх

4.1.Энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцох бие бүрэлдэхүүн нь цэргийн алба хаагч, зэвсэгт хүчний цэргийн баг байна.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 01-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

4.2.Энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцохоор томилогдсон бие бүрэлдэхүүн нь сайн дурын үндсэн дээр сонгогдож, уг ажиллагааны өмнөх тусгай сургалтад хамрагдсан байна.

5 дугаар зүйл. Энхийг дэмжих ажиллагаанд гүйцэтгэх үүрэг

Хэвлэх

5.1.Монгол Улсаас энхийг дэмжих ажиллагаанд дараахь төрлийн үүрэг гүйцэтгүүлэхээр зэвсэгт хүчний цэргийн багийг оролцуулна:

5.1.1.гал зогсоох гэрээний биелэлтэд хяналт тавих;

5.1.2.мөргөлдөгч талуудыг тусгаарлах, зэвсэг хураах;

5.1.3.зэвсэгт мөргөлдөөний хор уршгийг арилгах;

5.1.4.инженерийн болон бүтээн байгуулалтын бусад ажил гүйцэтгэх;

5.1.5.дүрвэгсдийн асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлэх;

5.1.6.эмнэлгийн болон хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх;

5.1.7.аюулгүй байдлыг хангах байгууллагын бие бүрэлдэхүүнийг сургах;

5.1.8.Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагаас тогтоосон бусад үүрэг.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ЭНХИЙГ ДЭМЖИХ АЖИЛЛАГААНЫ УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

6 дугаар зүйл. Монгол Улсын Засгийн газрын бүрэн эрх

Хэвлэх

6.1.Монгол Улсын Засгийн газар нь дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

6.1.1.Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмжийг үндэслэн зэвсэгт хүчний цэргийн багийг энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцуулах, эгүүлэн татах шийдвэр гаргах;

6.1.2.энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцох асуудлаар Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага, бүс нутгийн холбогдох байгууллага, бусад улстай гэрээ, хэлэлцээр байгуулах;

6.1.3.бие бүрэлдэхүүнийг энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцуулахтай холбогдсон санхүүгийн нөөцийг жил бүрийн улсын төсөвт тусган Улсын Их Хурлаар хэлэлцүүлж шийдвэрлүүлэх;

6.1.4.бие бүрэлдэхүүнийг энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцуулахтай холбогдсон нэмэлт санхүүгийн нөөц шаардагдсан тохиолдолд тухай бүр хэлэлцэн шийдвэрлэх;

6.1.5.энхийг дэмжих ажиллагааны сургалт, дадлагыг өөрийн оронд зохион байгуулах, энэ төрлийн арга хэмжээнд зэвсэгт хүчний цэргийн багийг оролцуулах;

6.1.6.Монгол Улсаас хилийн чанадад энхийг дэмжих ажиллагаа, сургалт, дадлагад оролцохоор томилогдсон бие бүрэлдэхүүн болон өөрийн оронд зохион байгуулах энэ төрлийн сургалт, дадлагад оролцох гадаад орны бие бүрэлдэхүүн, тэдгээрийн зэвсэглэл, тоног төхөөрөмж, хангалтын эд зүйлсэд хил, гаалийн шалгалт хийх, навигацийн болон бусад үйлчилгээний журмыг тогтоох;

6.1.7.энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцох бие бүрэлдэхүүний бүтэц, зохион байгуулалт, зэвсэглэл, тоног төхөөрөмж, хангалтын эд зүйлсийн төрөл, хэмжээг тогтоох;

6.1.8.энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцсон бие бүрэлдэхүүний сэтгэл зүй, бие бялдрыг нөхөн сэргээх, сувилах зардлыг санхүүжүүлэх журмыг тогтоох;

6.1.9.энхийг дэмжих ажиллагаанд бэлтгэх, оролцох асуудлыг зохицуулах үүрэг бүхий зөвлөлийг мэргэжлийн байгууллагын төлөөлөлтэйгээр шаардлагатай үед байгуулж, ажиллах журмыг тогтоох.

 

7 дугаар зүйл. Гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний бүрэн эрх

Хэвлэх

7.1.Гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

7.1.1.Монгол Улсаас оролцох боломжтой энхийг дэмжих ажиллагаа, энэ талаархи сургалт, дадлага, тусламж, дэмжлэгийн асуудлыг Засгийн газрын холбогдох гишүүнтэй хамтран судалж, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл, Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлэх;

7.1.2.Монгол Улсаас энхийг дэмжих ажиллагаа, энэ талаархи сургалт, дадлагад оролцуулах болон хангалт, үйлчилгээтэй холбогдсон асуудлаар Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага, холбогдох улс, бүс нутгийн байгууллагатай харилцаж, зохицуулах;

7.1.3.энхийг дэмжих ажиллагаа, энэ талаархи сургалт, дадлагад оролцож байгаа бие бүрэлдэхүүний эрхийг хамгаалах;

7.1.4.энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцож байгаа бие бүрэлдэхүүнийг Монгол Улсын болон тухайн улсын хууль тогтоомж, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага, олон улсын гэрээгээр тогтоосон дүрэм, журам зөрчсөн буюу эрүүл мэндийн байдал, ар гэрийн шалтгаанаар үүргээ үргэлжлүүлэн гүйцэтгэх боломжгүй болсон тохиолдолд энэ хуулийн 8.1.3-т заасны дагуу холбогдох байгууллагын саналыг үндэслэн эгүүлэн татах асуудлыг шийдвэрлүүлэх.

8 дугаар зүйл. Батлан хамгаалахын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний бүрэн эрх

Хэвлэх

8.1.Батлан хамгаалахын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

8.1.1.зэвсэгт хүчний цэргийн багийг энхийг дэмжих ажиллагаа, энэ талаархи сургалт, дадлагад оролцуулах асуудлыг Засгийн газрын холбогдох гишүүнтэй хамтран Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл, Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлэх;

8.1.2.цэргийн мэргэжлийн удирдлагын төв байгууллагын сонгож санал болгосноор энхийг дэмжих ажиллагаа, сургалт, дадлагад оролцуулах бие бүрэлдэхүүнийг томилох;

8.1.3.энэ хуулийн 7.1.4-т заасан шалтгааны улмаас бие бүрэлдэхүүнийг эгүүлэн татах;

8.1.4.энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцох бэлтгэлийг хангах бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх;

8.1.5.Монгол Улсаас энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцож байгаа байдлыг Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл, Засгийн газарт мэдээлэх;

8.1.6.энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцсоны нөхөн төлбөрийг Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд заасны дагуу зарцуулах;

8.1.7.цэргийн мэргэжлийн удирдлагын төв байгууллагын санал болгосноор энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцуулах бие бүрэлдэхүүнийг сургаж бэлтгэх, сонгох, үүрэг гүйцэтгэх үед дагаж мөрдөх дүрэм, журмыг батлах.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

9 дүгээр зүйл. Энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцох бие бүрэлдэхүүний эрх зүйн байдал

Хэвлэх

9.1.Энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцохоор томилогдсон бие бүрэлдэхүүний эрх зүйн байдал нь уг ажиллагааг зохион байгуулахтай холбогдуулан эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр болон Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага, бүс нутгийн байгууллага, тухайн ажиллагаа явагдаж байгаа улстай байгуулсан гэрээгээр тодорхойлогдоно.

9.2.Энхийг дэмжих ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэж байгаа бие бүрэлдэхүүн тухайн ажиллагааг удирдахаар Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага, бүс нутгийн байгууллага, аливаа улсын шийдвэрээр байгуулагдсан олон үндэстний цэргийн хүчний командлалд захирагдах бөгөөд энэ нь бие бүрэлдэхүүн энхийг дэмжих тухайн ажиллагааны бүсэд байх хугацаанд хамаарна.

9.3.Бие бүрэлдэхүүн нь Монгол Улсын зэвсэгт хүчний дүрэмт хувцас, цолны болон ялгах тэмдэгтэй байх бөгөөд тухайн ажиллагааг удирдаж байгаа эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэрээр тусгай таних тэмдэг нэмж хэрэглэж болно.

9.4.Бие бүрэлдэхүүн энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцохдоо эрх зүйн зөрчил, гэмт хэрэгт холбогдсон тохиолдолд Монгол Улсын хууль тогтоомжид заасны дагуу шийдвэрлэнэ.

10 дугаар зүйл. Энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцохтой холбогдох зардал

Хэвлэх

10.1.Энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцохтой холбогдох зардал нь сургалт, бэлтгэл, хангалт, оролцох үеийн зардлаас бүрдэх бөгөөд уг зардлыг жил бүрийн улсын төсвийн батлан хамгаалах арга хэмжээний зардалд тусгасан байна.

10.2.Энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцож байгаа бие бүрэлдэхүүний цалин хангамж, эдийн засгийн бусад баталгааг төр хариуцна.

10.3.Бие бүрэлдэхүүний урьд эрхэлж байсан албан тушаалыг хэвээр хадгалж, өөрөө зөвшөөрсөн тохиолдолд цалин, нэмэгдлийг итгэмжлэгдсэн этгээдэд олгож болно.

10.4.Энхийг дэмжих ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэх бие бүрэлдэхүүнийг амь нас, эрүүл мэнд, гэнэтийн ослын даатгалд заавал хамруулсан байх бөгөөд даатгалтай холбогдон гарах зардлыг тухайн ажиллагааг удирдаж байгаа эрх бүхий байгууллага, аливаа улстай байгуулсан хоёр талын болон олон талт олон улсын гэрээнд тусгаагүй бол Засгийн газрын тусгай сангийн хуульд заасны дагуу шийдвэрлэнэ.

10.5.Энхийг дэмжих ажиллагаанд зэвсэгт хүчний цэргийн багт үүрэг гүйцэтгэсэн бие бүрэлдэхүүнд олгох томилолтын зардлын хэмжээг Засгийн газар тогтооно.

10.6.Бие бүрэлдэхүүнээс энхийг дэмжих ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэж яваад амь эрсэдсэн, хөдөлмөрийн чадвараа алдсан тохиолдолд тэтгэвэр, тэтгэмжийн асуудлыг Цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд заасны дагуу шийдвэрлэнэ.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 01-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

11 дүгээр зүйл. Хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

11.1.Энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцох тухай хууль тогтоомж зөрчсөн этгээдэд Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2023.7.17-ны өдрийн орчуулга)                                                     Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

May 20, 2010

 Ulaanbaatar city

 

ON THE PARTICIPATION IN PEACE SUPPORT OPERATIONS

/Revised edition/

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1.Purpose of the law

1.1.The purpose of this Law is to regulate relations related to the participation of personnel of the Mongolian armed forces, border and internal military, police, intelligence, emergency and court decision enforcement agencies in peace support operations, and the training, practice, and supplies in connection with thereto.

/This paragraph was amended by the laws as of January 16, 2014 and as of February 9, 2017/

Article 2.Legislation on Participation in peace support operation

2.1.Legislation on participation in peace support operations shall consist of the Constitution of Mongolia, the Law on Defense, the Law on Armed Forces, this Law, and other legislative acts issued in conformity with them.

2.2.If an international treaty, to which Mongolia is party, provides otherwise than this Law, the provisions of the international treaty shall prevail.

2.3.The participation of Mongolia in peace support operations shall not conflict with the decisions of the United Nations Security Council, bilateral and international treaty aimed at maintaining international peace and security.

Article 3.Definition of terms of the Law

3.1.The terms used in this Law shall be interpreted as follows:

3.1.1."peace support operation" shall mean the multinational operations being conducted under the management and organization of the United Nations, or relevant organization of the region, or any country upon the decision issued by the United Nations Security Council in accordance with the Charter of the United Nations with purpose of ensuring international and regional peace and security, intercepting the armed conflicts, and eliminating its harmful effects;

3.1.2."personnel" shall mean the servant of armed forces, border and internal military, police, intelligence, emergency and court decision enforcement agencies appointed to participate in peace support operations;

/This sub-paragraph was amended by the laws as of January 16, 2014 and as of February 9, 2017/

3.1.3."armed force military team" shall mean personnel with appropriate structure, staffs, armament, equipment and supply items appointed to participate in peace support operations;

3.1.4."training and practice" shall mean various activities aimed at passing on knowledge and skills to personnel who fulfill the duties in peace support operations being organized by the relevant international organizations and/or any country.

CHAPTER TWO

PARTICIPANTS IN PEACE SUPPORT OPERATIONS AND THEIR DUTIES TO PERFORM

Article 4.Participant in peace support operations

4.1.Personnel participating in peace support operations shall be military servant and the armed forces military team.

/This paragraph was amended by the law as of September 1, 2016/

4.2.Personnel appointed to participate in peace support operation shall be selected on a voluntary basis and involved in special training prior to the operation.

Article 5.Duties to perform in peace support operations

5.1.Mongolia shall participate the armed forces military team to perform the following duties in the peace support operation:

5.1.1.to monitor the implementation of the ceasefire agreement;

5.1.2.to isolate and disarm conflicting parties;

5.1.3.to eliminate the harmful effects of armed conflict;

5.1.4.to perform engineering and other construction works;

5.1.5.to support solving the refugee problem;

5.1.6.to provide with medical and humanitarian aid;

5.1.7.to train personnel of the security organization;

5.1.8.other duties determined by the United Nations.

CHAPTER THREE

MANAGEMENT AND ORGANIZATION OF PEACE SUPPORT OPERATIONS

Article 6.Powers of the Government of Mongolia

6.1.The Government of Mongolia shall implement the following powers:

6.1.1.to make a decision on the participation and recalling of armed force military team in peace support operations based on the recommendations of the National Security Council of Mongolia;

6.1.2.to enter into agreements and treaties with the United Nations, relevant regional organizations, and other countries regarding the matter on participation in peace support operations;

6.1.3.to be reflected the financial resources related to the participation of personnel in peace support operations in the annual state budget, and to be discussed and resolved it by the State Great Khural;

6.1.4.to discuss and resolve in every occasion where the additional financial resources are required in connection with the participation of personnel in peace support operations;

6.1.5.to organize training and practice of peace support operations in its own country, and to participant the armed force military team in this type of event;

6.1.6.to determine the procedures on conducting border and customs inspections, navigation and other services of personnel appointed to participate in peace support operations, training and practice thereto abroad from Mongolia, as well as foreign personnel to be participated in this type of training and practice to be organized in its own country, as well as their armament, equipment, and supply items;

6.1.7.to determine the structure and organization of personnel to be participated in peace support operations, as well as the type and number of armaments, equipment, and supply items;

6.1.8.to determine the procedure on financing psychological and physical rehabilitation and nursing expenses of personnel participated in peace support operations;

6.1.9.to set a council in charge of coordinating the preparation and participation matters in peace support operations, with the representation of professional organizations, when necessary, and to determine its operational procedure.

Article 7.Powers of the Cabinet member in charge of foreign affairs

7.1.The Cabinet member in charge of foreign affairs shall implement the following powers:

7.1.1.to research jointly with the relevant Cabinet member the issues of peace support operations, training, practice, assistance and support thereto that Mongolia is able to participate in, and to be discussed and resolved them at the National Security Council and Government meetings;

7.1.2.to communicate and coordinate with the United Nations and related countries and regional organizations regarding the matters on participation in peace support operation, and training and practice in this regard from Mongolia as well as the matters on the supply and services thereto;

7.1.3.to protect the rights of personnel participating in peace support operations, training and practice in this regard;

7.1.4.if the personnel participating in peace support operations violates the rules and procedures determined by the legislation of Mongolia and the respective country, the United Nations, and international treaties, or is unable to continue performing his/her duties due to health or family reasons, to be resolved the issue of recalling based on the proposal of the relevant organization specified in sub-paragraph 8.1.3 of this Law.

Article 8.Powers of the Cabinet member in charge of defense matters

8.1.The Cabinet member in charge of defense matters shall implement the following powers:

8.1.1.to be discussed and resolved the issue of participation of the armed force military team in peace support operations, training and practice in this regard in cooperation with the relevant Cabinet member at the National Security Council and Government meetings;

8.1.2.to appoint personnel to participate in peace support operations, training, and practice thereto that selected and recommended by the central organization of military professional management;

8.1.3.to recall personnel due to the reasons specified in sub-paragraph 7.1.4 of this Law;

8.1.4.to develop and implement a policy to ensure the preparation for participation in peace support operations;

8.1.5.to inform the National Security Council and the Government about  participation of Mongolia in peace support operations;

8.1.6.to expend compensation for participation in peace support operations in accordance with the Law on Government Special Funds;

8.1.7.to approve the rules and procedures to be adhered to the training and preparation, selection of the personnel and performance of a duty by the personnel to be participated in peace support operations upon proposal made by the central organization of military professional management.

CHAPTER FOUR

MISCELLANEOUS

Article 9.Legal status of personnel to be participated in peace support operations

9.1.The legal status of personnel appointed to participate in peace support operations shall be determined by the decision made by the competent body in connection with the organization of the respective operation and the agreement concluded with the United Nations, regional organizations, and the country where the operation is in progress.

9.2.The personnel performing a duty in peace support operations shall be subordinated to the command of multinational military forces established by the decision of the United Nations, regional organizations, or any country to manage the respective operation, and this shall apply during the personnel's stay in the zone of ​​the peace support operation.

9.3.The personnel shall have the uniforms, rank and identification badge of the armed forces of Mongolia, and special identification badge may be used by adding it according to the decision of the competent body managing the respective operation.

9.4.In the event that personnel is involved in legal violations and/or crimes while participating in peace support operations, it shall be decided according to the legislation of Mongolia.

Article 10.Expenses associated with participating in peace support operations

10.1.The expenses associated with participating in peace support operations shall consist of expenses during training, preparation, supply, and participation, and the respective expenses shall be reflected in the expense of defense measures of the annual state budget.

10.2.The state shall be responsible for the salary, supply and other economic guarantees of personnel participating in peace support operations.

10.3.The previously employed position of the personnel shall be kept and the salaries and allowances may be provided to an authorized representative if the personnel agree him/herself.

10.4.Personnel to be performed the duties in peace support operations shall be covered under the mandatory insurance of life, health, and sudden accident, and the costs related to the insurance shall be resolved by the competent body managing the respective operation in accordance with the Law on Government Special Fund unless it is not reflected in a bilateral or multilateral international treaties concluded with any country.

10.5.The Government shall determine the amount of business trip expenses to be provided to personnel who have performed the duty in the armed forces military team participating in peace support operations.

10.6.In the event that the personnel lost the life and/or labor capability while performing a duty in a peace support operation, the issue of pensions and benefits shall be resolved in accordance with the Law on Pensions and Benefits for Military Servicemen.

/This paragraph was amended by the law as of September 1, 2016/

Article 11.Liabilities for violators of the Law

11.1.Persons who violate the legislation on participation in peace support operations shall be held liability in according to the legislation of Mongolia.

 

 

THE CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA DEMBEREL.D