A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2012 оны 3 дугаар сарын 07-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ХУУЛЬЧИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь хуульчийн эрх зүйн байдал, мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл, мэргэжлийн нэр хүнд, хариуцлагын тогтолцоо, хуульчдын мэргэжлийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын чиг үүрэг, зохион байгуулалтын эрх зүйн үндсийг бүрдүүлэхэд оршино.

2 дугаар зүйл.Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, энэ хууль, хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаатай холбогдсон хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1.."хуульч" гэж хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй этгээдийг;

3.1.2."хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл" гэж хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааг энэ хуулиар тогтоосон зарчим, шаардлагын дагуу эрхлэн явуулах эрхийг баталгаажуулсан албан ёсны баримт бичгийг;

3.1.3.хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа гэж шүүх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэх, эсхүл шүүхэд бусдын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлөн хамгаалж хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцох, бусдад хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх болон хууль зүйн чиглэлээр багшлах, судалгааны ажил эрхлэхийг;

/Энэ заалтыг 2014 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан, Үндсэн хуулийн цэцийн 2015 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн 06 дугаар тогтоолоор хүчингүй болгосон/

3.1.4.хуульчдын мэргэжлийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага" /цаашид "Хуульчдын холбоо" гэх/ гэж хуульчдын заавал гишүүнчлэлтэй, өөрийн удирдлагатай, нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдийг;

3.1.5."хуульч профессор" гэж Хуульчдын холбооноос магадлан итгэмжлэгдсэн хууль зүйн сургуульд багшилж байгаа багш хуульчийг;

3.1.6."хуульчийн нийтэд тустай мэргэжлийн үйл ажиллагаа" гэж хуульчийн хувьд бусдаас хөлс авахгүйгээр нийтийн тусын тулд болон нийгмийн эмзэг хэсгийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлөн хамгаалах зорилгоор үзүүлж байгаа хууль зүйн туслалцаа, өмгөөллийн үйлчилгээ, эрх зүйн иргэний боловсролыг дэмжих зорилготой аливаа үйл ажиллагааг.

4 дүгээр зүйл.Хуулийн үйлчлэх хүрээ

Хэвлэх

4.1.Хуульчийн мэргэжлийн шалгалт, үргэлжилсэн сургалт зохион байгуулах, хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, хууль зүйн туслалцаа болон өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлэх, хуульчдын мэргэжлийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, зохион байгуулалтыг хангах, хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаан дахь зөрчилтэй холбогдсон маргааныг хянан шийдвэрлэх, хуульчид хариуцлага ногдуулах зэрэг харилцааг энэ хуулиар зохицуулна.

5 дугаар зүйл.Хуульчийн мэргэжлийн ерөнхий үүрэг

Хэвлэх

5.1.Хуульч нь мэргэжлийн үйл ажиллагаагаа үнэнч шударгаар гүйцэтгэнэ.

5.2.Хуульч нь олон нийтэд хүндлэл, итгэл хүлээхүйцээр биеэ авч явна.

5.3.Хуульч нь нийтэд тустай мэргэжлийн үйл ажиллагааг сайн дураараа явуулахыг эрмэлзэнэ.

6 дугаар зүйл.Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаанд баримтлах зарчим

Хэвлэх

6.1.Хуульч хуульд харшлахгүй арга хэрэгслээр хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаагаа явуулна.

6.2.Хуульч нь хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалж, шударга ёсыг хангана.

6.3.Хуульч өөрийгөө мэргэжилтний хувьд тасралтгүй хөгжүүлнэ.

6.4.Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа хараат бус байна.

6.5.Хуульч мэргэжлийн үйл ажиллагаандаа бодитой хандана.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
ХУУЛЬЧИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ШАЛГАЛТ

7 дугаар зүйл.Хуульчийн мэргэжлийн шалгалт

Хэвлэх

7.1.Хуульчийн мэргэжлийн шалгалт /цаашид "хуульчийн шалгалт" гэх/-ын зорилго нь хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх авахыг хүссэн этгээдийн шүүх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэх, шүүн таслах ажиллагаанд оролцох, хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх хангалттай мэдлэг, чадвар эзэмшсэн эсэхийг тогтооход чиглэнэ.

7.2.Хуульчийн шалгалт зохион байгуулах үйл ажиллагаанд тэгш эрх, шударга ёсыг хангах, ил тод байх, хууль дээдлэх, олон нийтийн итгэлийг даах, хараат бус байх зарчмыг баримтална.

8 дугаар зүйл.Хуульчийн шалгалтын комисс

Хэвлэх

8.1.Энэ хуулийн 52 дугаар зүйлд заасан Хуульчдын холбооны Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтын асуудал эрхэлсэн хорооноос байгуулагдсан Хуульчийн шалгалтын комисс /цаашид "Шалгалтын комисс" гэх/ хуульчийн шалгалтыг зохион байгуулна.

8.2.Шалгалтын комисст шүүгч, прокурор, өмгөөлөгчдийн хорооны болон хуульч профессоруудын төлөөлөл орно.

9 дүгээр зүйл.Хуульчийн шалгалтад орох эрх

Хэвлэх

9.1.Хуульчдын холбооноос магадлан итгэмжлэгдсэн хууль зүйн сургуулийг төгсөж, хоёроос доошгүй жил мэргэжлийн дадлага хийсэн Монгол Улсын иргэн, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн хуульчийн шалгалтад орох эрхтэй.

9.2.Гадаад улсын хууль зүйн сургуулийг төгссөн Монгол Улсын иргэн, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн хуульчийн шалгалтад орох журмыг Хуульчдын холбоо батална.

10 дугаар зүйл.Хуульчийн шалгалтад орох тухай өргөдөл гаргах

Хэвлэх

10.1.Энэ хуулийн 9.1-д заасан шаардлагыг хангасан этгээд хуульчийн шалгалтад орох тухай өргөдлөө шалгалтын комисст гаргана.

10.2.Шалгалтын комисс энэ хуулийн 14.4-т заасан хугацаанд өргөдөл хүлээн авна.

10.3.Хуульчийн шалгалтад орохыг хүссэн өргөдөлд дор дурдсан баримт бичгийг хавсаргана:

10.3.1.Монгол Улсын иргэний үнэмлэх, гадаад улсын иргэн, харьяалалгүй хүний хувьд гадаад улсын паспорт болон түүнийг орлох хууль ёсны баримт бичгийн хуулбар;

10.3.2.хуульч мэргэжлийн боловсролын дипломын хуулбар;

10.3.3.мэргэжлийн дадлагын тухай тодорхойлолт;

10.3.4.Хуульчдын холбооноос баталсан өргөдөл гаргагчийн маягтын дагуу бөглөсөн биеийн байцаалт.

10.4.Шалгалтын комисс нь хуульчийн шалгалтад орох тухай өргөдөл, биеийн байцаалтын үнэн зөв байдлыг шалгах зорилгоор шаардлагатай баримт бичиг, мэдээ, мэдээллийг гаргуулахаар байгууллага, албан тушаалтанд хүсэлт гаргах эрхтэй бөгөөд өргөдөлд хавсаргасан баримт бичгийн хуулбарыг эх хувьтай нь тулган үзэж баталгаажуулна.

11 дүгээр зүйл.Хуульчийн мэргэжлийн дадлага

Хэвлэх

11.1.Энэ хуулийн 9 дүгээр зүйлд заасан Хуульчийн мэргэжлийн дадлага гэдэгт дараах ажил, албан тушаал хамаарна:

11.1.1.прокурор, нотариатч, өмгөөлөгчийн туслах;

11.1.2.Улсын Их Хурлын гишүүний зөвлөх, туслах;

11.1.3.төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжийн хуулийн зөвлөх, хуулийн асуудал хариуцсан ажилтан;

11.1.4.хууль зүйн сургуулийн багш, туслах багш, төрийн болон төрийн бус байгууллагын эрх зүйн судалгааны ажилтан.

11.2.Энэ хуулийн 11.1-д зааснаас гадна өмгөөллийн үйлчилгээ болон хууль зүйн туслалцаа үзүүлэхэд туслах ажлыг цагаар болон гэрээгээр гүйцэтгэснийг багц цагт шилжүүлж мэргэжлийн дадлагад тооцно.

11.3.Энэ хуулийн 11.2-т заасан мэргэжлийн дадлагад тооцох болон гадаад улсад мэргэжлийн дадлага хийх журмыг Хуульчдын холбоо батална.

12 дугаар зүйл.Хуульчдын холбоо өргөдлийг шийдвэрлэх

Хэвлэх

12.1.Энэ хуулийн 12.2-т зааснаас бусад тохиолдолд өргөдөл гаргагчид хуульчийн шалгалтад орох зөвшөөрлийг жагсаалтаар баталгаажуулж, нийтэд мэдээлнэ.

12.2.Дор дурдсан үндэслэл байвал Шалгалтын комисс хуульчийн шалгалтад оруулахаас татгалзана:

12.2.1.өргөдөл гаргагч энэ хуулийн 9 дүгээр зүйлд заасан шаардлагыг хангаагүй;

12.2.2.энэ хуулийн 10.3-т заасан баримт бичгийг дутуу, эсхүл хуурамчаар бүрдүүлсэн;

12.2.3.хуульчийн шалгалтын товд заасан хугацаанд бүртгүүлээгүй;

12.2.4.хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хугацаатай хүчингүй болгосон шийтгэлийн хугацаа дуусаагүй.

13 дугаар зүйл.Хуульчийн шалгалтад оруулахаас татгалзсан шийдвэртэй холбогдуулан гомдол гаргах журам

Хэвлэх

13.1.Өргөдөл гаргагч нь хуульчийн шалгалтад оруулахаас татгалзсан шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл уг шалгалт эхлэхээс 14-өөс доошгүй хоногийн өмнө Хуульчдын холбооны Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтын асуудал эрхэлсэн хороонд гомдол гаргаж болно.

13.2.Хуульчдын холбооны Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтын асуудал эрхэлсэн хороо хуульчийн шалгалт эхлэхээс гурваас доошгүй хоногийн өмнө гомдлыг эцэслэн шийдвэрлэнэ.

14 дүгээр зүйл.Хуульчийн шалгалт явуулах газар, хугацаа

Хэвлэх

14.1.Хуульчдын холбоо хуульчийн шалгалтыг жилд нэг удаа товлон зарлаж, бүсчлэн зохион байгуулна.

14.2.Хуульчийн шалгалтын товыг уг шалгалт эхлэхээс 75-аас доошгүй хоногийн өмнө хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд зарлана.

14.3.Хуульчийн шалгалтын товд шалгалтын хуваарь, бүртгэх журам, шалгалт авах газар, хугацаа, шалгалтын дарааллыг заана.

14.4.Хуульчийн шалгалтад оролцогчийг бүртгэх ажиллагаа шалгалтын товыг зарласан өдрөөс эхэлж, шалгалт эхлэхээс 30 хоногийн өмнө дууссан байна.

15 дугаар зүйл.Хуульчийн шалгалтын даалгавар

Хэвлэх

15.1.Шалгалтын комисс хуульчийн шалгалтын даалгаврын нууцлалыг шалгалт эхлэх хүртэл, түүний хариултын нууцлалыг шалгалт дуусах хүртэл хамгаална.

15.2.Хуульчийн шалгалтын даалгаврын гүйцэтгэлийг тоогоор дугаарлах бөгөөд дугаартай холбогдох шалгалтад оролцогчийн нэр нууцлагдсан байна.

15.3.Бодлогын шалгалтын даалгаврын гүйцэтгэлийг гурваас доошгүй шалгагчийн бүрэлдэхүүнтэйгээр дүгнэж, дүнг тэдгээрээс өгсөн үнэлгээний дунджаар гаргана.

16 дугаар зүйл.Хуульчийн шалгалт авах журам

Хэвлэх

16.1.Хуульчийн шалгалт нь эрх зүйн ерөнхий мэдлэгийг сорьсон сорилгын болон эрх зүйн салбарын хүрээнд тодорхой тохиолдлыг хууль хэрэглэж шийдвэрлэх бодлогын шалгалтын хэлбэрээр явагдана.

16.2.Хуульчийн шалгалтын үргэлжлэх нийт хугацаа гурав хоног байна.

16.3.Хуульчийн шалгалтад оролцогч сорилгын шалгалтын нийт онооны 60 ба түүнээс дээш хувийг авсан бол бодлогын шалгалтад орох эрхтэй болно.

16.4.Сорилгын болон бодлогын шалгалтад авсан нийлбэр дүн нь хуульчийн шалгалтын нийт онооны 70 ба түүнээс дээш хувьд хүрсэн бол хуульчийн шалгалтад тэнцсэнд тооцно.

16.5.Шалгалтын комисс хуульчийн шалгалтын нэгдсэн дүнг шалгалт дууссанаас хойш ажлын таван өдөрт багтаан шалгалтад оролцогчдын нэрсийн жагсаалтад харгалзах тоон дугаараар гаргаж, нийтэд мэдээлнэ.

16.6.Хуульчийн шалгалттай холбогдох бусад асуудлыг Хуульчдын холбооноос баталсан журмаар зохицуулна.

17 дугаар зүйл.Хуульчийн шалгалтад тэнцсэн тухай батламж олгох

Хэвлэх

17.1.Хуульчдын холбооны Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтын асуудал эрхэлсэн хороо хуульчийн шалгалт дууссанаас хойш 30 хоногийн дотор уг шалгалтад тэнцсэн этгээдэд батламж олгоно.

18 дугаар зүйл.Хуульчийн шалгалтад дахин орох

Хэвлэх

18.1.Хуульчийн шалгалтад тэнцээгүй болон сахилгын шийтгэл хүлээж хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлөө хугацаатай хүчингүй болгуулсан этгээд сахилгын шийтгэлийн хугацаа дууссанаас хойш хуульчийн шалгалтад дахин орох эрхтэй.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
ХУУЛЬЧИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ

19 дүгээр зүйл.Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл, түүнийг олгох журам

Хэвлэх

19.1.Хуульчийн шалгалтад тэнцэж батламж авсан этгээд батламж авсан өдрөөс хойш 90 хоногийн дотор Хуульчдын холбоонд гишүүнээр элсэх өргөдөл гаргана.

19.2.Энэ хуулийн 19.1-д заасан өргөдөлд дараах баримт бичгийг хавсаргана:

19.2.1.хуульчийн шалгалтад тэнцсэн батламж;

19.2.2.ял шийтгэгдэж байгаагүйг нотолсон цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт;

19.2.3.хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд харшлах өвчин, сэтгэцийн эмгэггүйг нотолсон эрүүл мэндийн тодорхойлолт.

19.3.Хуульчдын холбоо нь өргөдөлд хавсаргасан баримт бичгийн үнэн зөв байдлыг шалгаж, хуульчид тавигдах зан байдлын болон эрүүл мэндийн шаардлагыг харгалзан гишүүнээр элсүүлэх эсэхийг шийдвэрлэнэ.

19.4.Хуульчдын холбоо өргөдөл гаргагчийг гишүүнээр бүртгэж авсан тохиолдолд хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгоно.

19.5.Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авсан этгээд хуульч мэргэжлийн нэрийг хэрэглэх эрхтэй болно.

19.6.Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн үндсэн дээр хуульч нь өмгөөлөгч, холбогдох хуульд заасан мэргэжлийн шалгалтад оролцож тэнцсэн тохиолдолд нотариатч, прокурор, шүүгчээр ажиллана.

/Энэ хэсэгт 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

19.7.Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хугацаагүй олгоно.

20 дугаар зүйл.Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох ажиллагааг түдгэлзүүлэх үндэслэл

Хэвлэх

20.1.Дор дурдсан үндэслэл байвал хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох ажиллагааг түдгэлзүүлнэ:

20.1.1.өргөдөл гаргагч нь гэмт хэрэгт холбогдон эрх бүхий байгууллагад шалгагдаж байгаа;

20.1.2.өргөдөл гаргагч нь эрүүл мэндийн байдлын улмаас тодорхойгүй хугацаагаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх чадваргүй болсон;

20.1.3.энэ хуулийн 10.3, 19.2-т заасан баримт бичигтэй холбоотой маргаан үүссэн;

20.1.4.улс төрийн идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа, эсхүл улс төрийн албан тушаал эрхэлж байгаа;

20.1.5.байнгын буюу түр хугацааны цэргийн алба хаагчийн үүрэг сайн дураараа гүйцэтгэж байгаа.

21 дүгээр зүйл.Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгохоос татгалзах үндэслэл

Хэвлэх

21.1.Дор дурдсан үндэслэл байвал өргөдөл гаргагчид хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгохоос татгалзана:

21.1.1.санаатай гэмт хэрэг үйлдсэн нь нотлогдож, шүүхийн шийтгэх тогтоол хүчин төгөлдөр болсон, эсхүл авлигын болон албан тушаалын хэрэгт буруутгагдаж хууль зүйн хариуцлага хүлээсэн;

21.1.2.энэ хуулийн 10.3, 19.2-т заасан баримт бичиг дутуу, эсхүл хуурамчаар бүрдүүлсэн нь тогтоогдсон;

21.1.3.хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны бие даасан байдалд харшлах албан тушаал эрхэлж байгаа, эсхүл хуульчийн хувьд хараат бусаар ажиллах боломжгүй болсон;

21.1.4.төрийн албанд ажиллах эрхээ хасуулсан;

21.1.5.энэ хуулийн 27 дугаар зүйлд заасан хуульчид хориглох үйлдэлд буруутгагдаж байгаа.

21.2.Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан шийдвэрт энэ хуулийн 64 дүгээр зүйлд заасан журмаар өргөдөл гаргагч гомдол гаргах эрхтэй.

22 дугаар зүйл.Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох болон дуусгавар болох үндэслэл

Хэвлэх

22.1.Хуульчдын холбооны Хуульчийн мэргэжлийн хариуцлагын асуудал эрхэлсэн хороо /цаашид "Мэргэжлийн хариуцлагын хороо" гэх/-ноос хариуцлага хүлээлгэж хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн болон хүчингүй болгосноос бусад үндэслэлээр хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох харилцааг зөвхөн энэ зүйлээр зохицуулна.

22.2.Хуульч эрүүл мэндийн болон хүндэтгэн үзэх бусад шалтгаанаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх боломжгүй болсон тохиолдолд өөрийнх нь хүсэлт болон эрх бүхий этгээдийн дүгнэлтээр хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг түдгэлзүүлж болно.

22.3.Энэ хуулийн 22.2-т заасан үндэслэлээр хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх асуудлыг Хуульчдын холбоо шийдвэрлэнэ.

22.4.Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн хугацаанд хуульчийг Хуульчдын холбооны гишүүний татвараас чөлөөлнө.

22.5.Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн нөхцөл арилсан тохиолдолд Хуульчдын холбоо түүнийг сэргээнэ.

22.6.Хуульч өөрөө хүсэлт гаргасан, эсхүл хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг авахдаа хуурамч баримт бичиг бүрдүүлсэн, хуульчаар ажиллаж байх хугацаандаа санаатай гэмт хэрэг үйлдсэн нь тогтоогдсон бол Хуульчдын холбоо хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно.

22.7.Хуульч нас барснаар түүний хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл нь дуусгавар болно.

22.8.Энэ хуулийн 22.6-д заасан хуульч өөрөө хүсэлт гаргаж хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлөө хүчингүй болгуулсны дараа хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл дахин авах хүсэлт гаргавал энэ хуулийн 18 дугаар зүйлд заасны дагуу хуульчийн шалгалтад дахин орно.

22.9.Энэ хуульд зааснаас бусад үндэслэлээр хуульчийн зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх болон хүчингүй болгохыг хориглоно.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
ХУУЛЬЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА

23 дугаар зүйл.Хуульчийн тангараг

Хэвлэх

23.1.Хуульч хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авснаас хойш 30 хоногийн дотор "Хуульч би Монгол Улсын Үндсэн хуулийг даган мөрдөж, хуульчийн үүрэг, мэргэжлийн үйл ажиллагаанд баримтлах дүрмийг чанд сахиж, шударга ёсыг хамгаалагчийн хувьд иргэний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг бүрэн, тууштай хамгаалахаа батлан тангаргалъя. Хэрэв миний бие өргөсөн тангаргаасаа няцвал хуулийн хариуцлага хүлээнэ" гэж Хуульчдын холбоонд тангараг өргөнө.

23.2.Хуульчийн тангараг өргөх ёслолыг нээлттэй явуулна.

23.3.Хуульчийн тангараг өргөх ёслолын журмыг энэ хуулийн 48 дугаар зүйлд заасан Хуульчдын холбооны зөвлөл батална.

24 дүгээр зүйл.Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны төрөл

Хэвлэх

24.1.Хуульч нь дараах мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэн явуулна:

24.1.1.хууль зүйн асуудлаар амаар болон бичгээр лавлагаа, зөвлөгөө өгөх;

24.1.2.хууль зүйн ач холбогдол бүхий баримт бичгийн эх боловсруулах, хянах, батлах;

24.1.3.иргэн, хуулийн этгээдийн хүсэлтээр хууль тогтоомжид заасан хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх, тэдний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг зохих байгууллагад төлөөлөх;

24.1.4.нэхэмжлэл, хүсэлтийг шийдвэрлэх, хохирол барагдуулахад чиглэсэн аливаа зөвшилцөх, эвлэрүүлэх үйл ажиллагаа явуулах;

24.1.5.шүүхэд хэрэг, маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд үйлчлүүлэгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлөх, өмгөөлөгчөөр оролцох.

/Энэ заалтыг 2013 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

24.2.Хуульч нь энэ хуулийн 24.1.5-д заасан хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулахдаа энэ хуулийн 30, 31 дүгээр зүйлд заасны дагуу шүүхэд төлөөлөх эрхээ нээлгэсэн байна.

/Энэ хэсгийг 2013 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

25 дугаар зүйл.Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаанд баримтлах дүрэм

Хэвлэх

25.1.Хуульчд энэ хууль, бусад хууль тогтоомжид нийцсэн хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаанд баримтлах дүрэм /цаашид "Хуульчийн мэргэжлийн дүрэм" гэх/-тэй байна.

25.2.Хуульчийн мэргэжлийн дүрмийн зорилго нь хуульчдын мэргэжлийн үйл ажиллагааг чанартай, хариуцлагатай байлгах үүднээс хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны нэгдсэн стандарт бий болгоход оршино.

25.3.Хуульчийн мэргэжлийн дүрмээр хуульч, үйлчлүүлэгч, хуульчид хоорондын харилцаа, хуульчдын нийтийн өмнө хүлээх үүрэг, ашиг сонирхлын зөрчил, нууцлал, эрх хэмжээ, хараат бус байдал болон хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаатай холбогдсон бусад харилцааг зохицуулна.

25.4.Шүүгч, прокурор болон бусад албан тушаал эрхэлж байгаа хуульчийн хувьд тухайн байгууллагатай нь хамаатай ёс зүй, сахилга, хариуцлагын асуудал Хуульчийн мэргэжлийн дүрэмд хамаарахгүй.

26 дугаар зүйл.Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаанд баримтлах нийтлэг үүрэг

Хэвлэх

26.1.Хуульч мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэхдээ дараах нийтлэг үүрэг хүлээнэ:

26.1.1.Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хууль тогтоомж болон Хуульчийн мэргэжлийн дүрэмд захирагдах;

26.1.2.Хуульчдын холбооны гишүүн байж, гишүүний татвар төлөх;

26.1.3.Хуульчдын холбооны үйл ажиллагаанд хамрагдах, тус холбооноос өгсөн үүрэг, даалгаврыг биелүүлэх;

26.1.4.хуульчийн үргэлжилсэн сургалтад хамрагдаж, тодорхой багц цаг хангах;

26.1.5.хуульчийн мэргэжлийн үүргээ гүйцэтгэх явцад олж мэдсэн мэдээллийг хууль бусаар задруулахгүй байх;

26.1.6.иргэний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлын эсрэг аливаа хууль бус үйлдэл хийхгүй байх;

26.1.7.өөрийгөө ашиг сонирхлын зөрчилд болон хараат байдалд оруулахуйц харилцаа холбооноос зайлсхийх, бусдын хууль бус шаардлагыг биелүүлэхээс татгалзах;

26.1.8.хууль тогтоомжид заасан бусад үүрэг.

26.2.Энэ хуулийн 26.1.4-т заасан багц цаг, түүнийг хангах журмыг энэ хуулийн 53 дугаар зүйлд заасан Хуульчдын холбооны Хуульчийн үргэлжилсэн сургалтын асуудал эрхэлсэн хороо батална.

26.3.Хуульч нь энэ хуулийн 26.1.2-т заасан гишүүний татвараа хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр гурван сар дараалан төлөөгүй нь Хуульчдын холбоо түүний хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгох үндэслэл болно.

27 дугаар зүйл.Хуульчид хориглох зүйл

Хэвлэх

27.1.Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаанд дараах үйлдлийг хориглоно:

27.1.1.Хуульчийн мэргэжлийн дүрмийг зөрчих, зөрчихөөр завдах, мэдсээр байж бусдыг тийм үйлдэл хийхэд туслах, хатгах;

27.1.2.хуульчийн үнэнч шударга, итгэл даах байдал болон хуульчийн бусад шаардлагад сөргөөр нөлөөлөх хэрэг, зөрчил үйлдэх;

27.1.3.шүүхэд төлөөлөх үйл ажиллагааг хууран мэхлэх, урвах, хууль бус аргаар явуулах;

27.1.4.Монгол Улсын Үндсэн хуулийн үзэл санаа, хууль ёсны зарчмын эсрэг үйл ажиллагаа явуулах;

27.1.5.төрийн байгууллага, албан тушаалтанд зүй бусаар нөлөөлөх, эсхүл хууль тогтоомж болон Хуульчийн мэргэжлийн дүрмийг зөрчиж хүссэн үр дүндээ хүрч чадах мэт илэрхийлэх;

27.1.6.шүүгч болон шүүхийн ажилтныг шүүхийн хууль тогтоомжийг санаатайгаар зөрчихөд хүргэх, туслах;

27.1.7.мэдүүлэг болон бусад нотлох баримтыг хуурамч гэдгийг мэдсээр байж хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаанд ашиглах;

27.1.8.үйлчлүүлэгчийнхээ болон хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаанд нь өртөж байгаа этгээдийн эд хөрөнгө, эд хөрөнгийн эрхийг өөрийн болон бусад этгээдийн нэрээр худалдан авах, эсхүл өөр бусад аргаар олж авах, эзэмших.

27.2.Энэ хуульд зааснаас бусад хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаанд хориглох зүйлийг хуулиар тогтооно.

28 дугаар зүйл.Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны зөрчлийг мэдэгдэх

Хэвлэх

28.1.Хуульч энэ хууль, Хуульчийн мэргэжлийн дүрмийг зөрчсөн аливаа үйлдэл, эс үйлдэхүйг Мэргэжлийн хариуцлагын хороонд мэдэгдэх үүрэгтэй.

28.2.Энэ хуулийн 28.1-д заасан хуульчийн мэдэгдэх үүрэг нь энэ хуулийн 33.1-д заасан мэдээлэл болон Хуульчдын холбооны тодорхой чиг үүргийг хэрэгжүүлэх явцдаа олж мэдсэн төрийн болон албаны нууц, байгууллагын нууц, хүний эмзэг мэдээллийг задруулахыг шаардахгүй.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

29 дүгээр зүйл.Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны зөрчилд хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

29.1.Энэ хууль болон Хуульчийн мэргэжлийн дүрмийг зөрчсөн хуульчид Мэргэжлийн хариуцлагын хороо дор дурдсан хариуцлага хүлээлгэнэ:

29.1.1.хаалттай болон нээлтэй сануулах;

29.1.2.шүүхэд төлөөлөх эрхийг хугацаатай, хугацаагүй түдгэлзүүлэх;

29.1.3.хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хугацаатай, хугацаагүй түдгэлзүүлэх;

29.1.4.хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хугацаатай, хугацаагүй хүчингүй болгох.

29.2.Зөрчил гаргасан хуульчид өөрт нь ганцаарчлан сануулахыг хаалттай сануулах, нийтэд зарлаж сануулахыг нээлттэй сануулах гэнэ.

29.3.Мэргэжлийн хариуцлагын хорооноос хуульчийн шүүхэд төлөөлөх эрхийг болон хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хугацаатай түдгэлзүүлсэн бол уул хугацаа дуусгавар болсноор тухайн эрх болон зөвшөөрөл сэргээгдэнэ.

29.4.Хуульчийн шүүхэд төлөөлөх эрх болон хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хугацаагүй түдгэлзүүлсэн бол хариуцлага тооцсон өдрөөс хойш зургаан сар тутамд шүүхэд төлөөлөх эрх болон хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг сэргээх асуудлыг Хуульчдын холбооны Ёс зүйн асуудал эрхэлсэн хорооны дүгнэлтийг үндэслэн Мэргэжлийн хариуцлагын хороо шийдвэрлэнэ.

29.5.Мэргэжлийн хариуцлагын хорооноос хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хугацаатай хүчингүй болгосон бол уг хугацаа дуусгавар болсны дараа тухайн этгээд энэ хуулийн 18 дугаар зүйлд заасны дагуу хуульчийн шалгалтад дахин орж болно.

29.6.Мэргэжлийн хариуцлагын хорооноос хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хугацаагүй хүчингүй болгосон бол хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл дахин олгогдохгүй.

29.7.Мэргэжлийн хариуцлагын хороо ёс зүйн болон нөлөөллийн сургалтад албадан суулгах нэмэгдэл шийтгэлийг ногдуулж болох бөгөөд уг сургалтын зардлыг шийтгэл хүлээгч этгээд өөрөө хариуцна.

30 дугаар зүйл.Өмгөөлөгчийн шүүхэд төлөөлөх эрх

/Энэ зүйлийг 2021 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

Хэвлэх

30.1.Хуульч хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авсны дараа шүүхэд төлөөлөх эрх нээлгэхээр Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлж, энэ хуулийн 34 дүгээр зүйлд заасан өмгөөлөгчийн нэрсийн жагсаалтад бүртгэгдэнэ.

30.2.Шүүхэд төлөөлөх эрх нээлгэхийг хүсч байгаа хуульч өмгөөлөгчийн хариуцлагын даатгалд заавал даатгуулсан байна.

30.3.Хуульч Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлэх өргөдөлд дор дурдсан баримт бичгийг хавсаргана:

30.3.1.хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн хуулбар;

30.3.2.өмгөөлөгчийн хариуцлагын даатгалд даатгуулсан баримтын хуулбар.

30.4.Хуульч өмгөөлөгчийн нэрсийн жагсаалтад бичигдсэнээр түүний шүүхэд төлөөлөх эрх нээгдэнэ.

30.5.Шүүхэд төлөөлөх өмгөөлөгчийн эрхийг зөвхөн энэ хуулиар хязгаарлана.

30.6.Өмгөөлөгч нь шүүхэд төлөөлөх, шүүн таслах ажиллагаанд оролцох /цаашид "өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлэх" гэх/ эрхтэй, чөлөөт, бие даасан мэргэжилтэн байна.

31 дүгээр зүйл.Прокурорын шүүхэд төлөөлөх эрх

Хэвлэх

31.1.Хуульч прокуророор томилогдвол прокурорын тангараг өргөснөөр шүүхэд төлөөлөх эрх нь нээгдэнэ.

32 дугаар зүйл.Мэргэшсэн хуульчид тавих шаардлага

Хэвлэх

32.1.Хуульч нь шүүхийн өмнө төлөөлөх чиглэлээрээ мэргэшсэн хуульч гэх нэршлийг хэрэглэж болно.

32.2.Энэ хуулийн 32.1-д заасан нэршлийг хэрэглэж байгаа бол дараах шаардлагыг заавал хангана:

32.2.1.шүүхийн өмнө төлөөлөх нэг чиглэлийг онцлон тухайн чиглэлээр өмгөөллийн үйл ажиллагааг түлхүү явуулж түүгээрээ мэргэшсэн хуульч нэршил авахыг хүсч байгаа;

32.2.2.гурваас доошгүй жил Хуульчдын холбооны тухайн чиглэлийн хороонд гишүүнчлэлтэй байгаа;

32.2.3.энэ хуулийн 26.1.4-т заасан хуульчийн үргэлжилсэн сургалтаар гурван жил тутам хангах ёстой багц цагийн гуравны хоёроос доошгүй нь тухайн мэргэшсэн чиглэлийн сургалтын агуулгыг багтаасан байх.

32.3.Хуульч энэ хуулийн 32.2-т заасан шаардлагын аль нэгийг хангаагүй бол мэргэшсэн хуульч нэршлийг хэрэглэх эрхгүй.

33 дугаар зүйл.Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны нууц

Хэвлэх

33.1.Хуульчийн хууль зүйн туслалцаа үзүүлэхтэй холбоотой бүхий л мэдээлэл хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны нууцад хамаарна. Хуульч үйлчлүүлэгчийнхээ зөвшөөрөлгүйгээр мэдээллийг задруулах эрхгүй.

33.2.Аливаа этгээдээс хуульчид эрх зүйн туслалцаа хүсч хандсан болон үйлчлүүлэгчид хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх явцад олж мэдсэн зүйлтэй нь холбогдуулан хуульчийг гэрчээр болон бусад байдлаар байцаах, нөхцөл байдлыг тодруулах зорилгоор мэдүүлэг, тайлбар авахыг хориглоно.

33.3.Хуульч мэргэжлийн үйл ажиллагааны нууцыг задруулах, эсхүл өөрийн болон гуравдагч этгээдийн ашиг сонирхолд ашиглахыг хориглоно.

33.4.Хуульч мэргэжлийн үйл ажиллагааны нууцаа хугацаагүй хадгална.

33.5.Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны нууцыг мэдэх болсон хуульчийн туслах, түүний байгууллагын бусад ажилтан уг нууцыг хадгалах үүрэгтэй.

33.6.Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны нууцыг хуулиар хамгаална.

33.7.Хуульч Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд заасны дагуу мэдээлэх үүргээ биелүүлснийг хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны нууц задруулсан гэж үзэхгүй.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

ТАВДУГААР БҮЛЭГ
ӨМГӨӨЛЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ
ХУУЛЬЧДЫН ХОЛБОО

44 дүгээр зүйл.Хуульчдын холбоо, түүний гишүүнчлэл

Хэвлэх

44.1.Хуульчдын холбоо хуульчийн мэргэжлийн нэр хүнд, үйл ажиллагаа, хариуцлагын нэгдсэн стандарт тогтоох, хуульчдын эрх ашгийг хамгаалах, мэдлэг ур чадварыг нэмэгдүүлэх болон энэ хуулийн 45 дугаар зүйлд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

44.2.Хуульч бүр Хуульчдын холбооны гишүүн байна.

44.3.Хуульчид сайн дураараа нэгдэж төрийн бус байгууллага байгуулж болох бөгөөд хуульчдын байгуулсан төрийн бус байгууллага нь энэ хуультай зөрчилдөхгүй бол Хуульчдын холбооны үйл ажиллагаанд хорооны эрх эдэлж, үүрэг хүлээх байдлаар оролцож болно.

44.4.Прокурор өөрсдийн нэр хүнд, хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, хууль зүйн шинжлэх ухаан, боловсролын хөгжлийг дэмжихээс бусад зорилгоор мэргэжлийн болон төрийн бус бусад байгууллагад эвлэлдэн нэгдэхийг хориглоно.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

44.5.Хуульчдын холбоо хуульчдын нэгдсэн бүртгэлийг хөтөлнө.

44.6.Энэ хуулийн 44.5-д заасан бүртгэлийн журмыг Хуульчдын холбооны зөвлөл батална.

44.7.Хуульч нь шүүгчээр томилогдсоноор Хуульчдын холбооны гишүүнчлэлээс түдгэлзэж болно.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

45 дугаар зүйл.Хуульчдын холбооны чиг үүрэг

Хэвлэх

45.1.Хуульчдын холбоо дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

45.1.1.хуульчийн шалгалт зохион байгуулах;

45.1.2.хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох;

45.1.3.хуульчийн үргэлжилсэн болон албан бус сургалтыг зохион байгуулах, багц цагийг тооцох;

45.1.4.хуульчдын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах;

45.1.5.Хуульчийн мэргэжлийн дүрэм батлах, сахиулах;

45.1.6.Мэргэжлийн хариуцлагын хороо байгуулан ажиллуулах;

45.1.7.шүүгчийн сонгон шалгаруулалт зохион байгуулахад оролцох;

/Энэ заалтыг 2021 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

45.1.8.хууль зүйн сургуулийг магадлан итгэмжлэх;

45.1.9.хууль тогтоох үйл ажиллагаанд мэргэжлийн шинжээчийн туслалцаа үзүүлэх;

45.1.10.хууль зүйн шинжлэх ухааны хөгжлийг дэмжих, шүүхийн практик, хууль зүйн бодлогын чиглэлд судалгаа хийх;

45.1.11.мэргэжлийн чиглэлээр бодлогын нөлөөлөл, хуульчийн нийтэд тустай мэргэжлийн үйл ажиллагаа зохион байгуулах;

/Энэ заалтад 2022 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

45.1.12.Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх.

/Энэ заалтыг 2021 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

45.2.Энэ хуулийн 45.1.11-д заасан төлбөрийн чадваргүй иргэнд үзүүлэх өмгөөллийн үйлчилгээний зардлыг төр хариуцна.

/Энэ хэсгийг 2022 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

45.3.Хуульчийн нийтэд тустай мэргэжлийн үйл ажиллагааны журмыг Хуульчдын холбоо батална.

46 дугаар зүйл.Хуульчдын их хурал

Хэвлэх

46.1.Хуульчдын өөрөө удирдах ёсны эрх барих дээд байгууллага нь Хуульчдын их хурал байна.

46.2.Хуульчдын их хурал дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

46.2.1.Хуульчдын холбооны дүрэм батлах, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах;

46.2.2.Хуульчийн мэргэжлийн дүрэм батлах, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах;

46.2.3.Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийг сонгох, чөлөөлөх, түүний цалингийн хэмжээг тогтоох;

46.2.4.Хуульчдын холбооны зөвлөлийн гишүүнийг батламжлах, чөлөөлөх;

46.2.5.Мэргэжлийн хариуцлагын хороо байгуулж, бүрэлдэхүүнийг батламжлах, чөлөөлөх;

46.2.6.Хуульчдын холбооны зөвлөлийн үйл ажиллагааны тайлан сонсох, зөвлөмж өгөх;

46.2.7.Хуульчдын холбооны гишүүний татварын хэмжээг тогтоох;

46.2.8.Хуульчдын холбооны дүрмээр тогтоосон бусад бүрэн эрх.

46.3.Хуульчдын их хурлын ээлжит хуралдаан хоёр жилд нэг удаа хуралдах бөгөөд Хуульчдын их хурал хуралдаан даргалагчаа сонгож, хуралдааны дэгээ тогтооно.

46.4.Хуульчдын их хурал хуульчдын төлөөлөгчдийн олонх оролцсоноор хүчин төгөлдөр болно.

46.5.Хуульчдын их хуралд оролцох хуульчдын төлөөлөгчдийг сонгох журмыг Хуульчдын холбооны дүрмээр тогтооно.

46.6.Хуульчдын их хурлын төлөөлөгчдийн 40 хувь нь өмгөөлөгч, 40 хувь нь шүүгч, прокурор, 20 хувь нь бусад хуульчдын төлөөлөл байна.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

46.7.Хуульчдын их хурлын тов болон хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөөг хуралдаан эхлэхээс 21 хоногийн өмнө Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгч хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр зарлана.

46.8.Хуульчдын их хурал энэ хуулийн 46.2.1, 46.2.2, 46.2.7-д заасан асуудлыг хуралдаанд оролцсон төлөөлөгчдийн дийлэнх олонхын саналаар, бусад асуудлыг хуралдаанд оролцсон төлөөлөгчдийн олонхын саналаар тус тус шийдвэрлэж, хэлэлцсэн асуудлаар тогтоол гаргана.

46.9.Хуульчдын их хурлын төлөөлөгч хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар Хуульчдын их хуралд хүрэлцэн ирэх боломжгүй бол саналаа бичгээр битүүмжлэн ирүүлж болно.

46.10.Энэ хуулийн 46.9-д заасны дагуу ирсэн саналыг хэлэлцэх журмыг хуралдааны дэгээр зохицуулна.

47 дугаар зүйл.Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгч

Хэвлэх

47.1.Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгч нь хуульчийн хувьд манлайлагч, хуульчдын нэр хүнд, ёс зүйн хувьд үлгэр дуурайлал үзүүлэгч, хуульчдыг байр суурь, бодлогын хувьд илэрхийлэгч байна.

47.2.Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхийн хугацаа хоёр жил байх бөгөөд түүнийг улируулан сонгохгүй.

47.3.Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгч дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

47.3.1.Хуульчдын холбооны зөвлөлтэй зөвшилцөн Хуульчдын их хурлыг зарлан хуралдуулах;

47.3.2.Хуульчдын холбооны зөвлөлийн хуралдааныг даргалах;

47.3.3.Хуульчдын холбоог гадаад, дотоод харилцаанд төлөөлөх;

47.3.4.Хуульчдын холбооны зөвлөлд Хуульчдын холбооны тамгын газрын даргад нэр дэвшүүлэх;

47.3.5.энэ хуулийн 61 дүгээр зүйлд заасан Хуульчдын холбооны шүүгчдийн хорооны удирдах зөвлөлөөс өргөн мэдүүлсэн Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчдээс сонгож, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид санал болгох.

/Энэ заалтыг 2021 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

/Энэ заалтыг 2012 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

47.3.6.энэ хуулиар болон Хуульчдын холбооны дүрмээр олгосон бусад бүрэн эрх.

47.4.Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгч нь Хуульчдын холбооны захиргааны үйл ажиллагаанд оролцохгүй.

48 дугаар зүйл.Хуульчдын холбооны зөвлөл

Хэвлэх

48.1.Хуульчдын холбооны  зөвлөл /цаашид "Зөвлөл" гэх/ нь Хуульчдын холбооны  өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдлагаар хангах, бодлогыг тодорхойлох чиг үүрэгтэй хамтын удирдлагын байгууллага байна.

48.2.Зөвлөл нь 30-аас доошгүй гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байх бөгөөд Зөвлөлийн гишүүд энэ хуулийн 49.4-т заасан хороодын төлөөлөл байна.

48.3.Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд энэ хуулийн 48.2-т заасан Зөвлөлийн гишүүдээс гадна хууль зүйн сургуулийн оюутны болон хуульчийн шалгалт өгөхөөр мэргэжлийн дадлага хийж байгаа эрх зүйчдээс тус тус нэг төлөөлөл байна.

48.4.Зөвлөлийн гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа гурван жил байх ба нэг удаа улируулан ажиллуулж болно. Энэ хуулийн 48.3-т заасан зөвлөлийн гишүүний бүрэн эрх нэг жил байна.

48.5.Энэ хуулийн 48.3-т заасан зөвлөлийн гишүүн зөвлөлийн хуралд саналын эрхгүй оролцоно.

48.6.Зөвлөл улиралд нэгээс доошгүй удаа хуралдана.

48.7.Энэ хуулийн 48.2-т заасан Зөвлөлийн гишүүдийн олонх хүрэлцэн ирснээр Зөвлөлийн хурал хүчинтэй болох бөгөөд хуралд оролцсон гишүүдийн олонхийн саналаар шийдвэр батлагдана.

48.8.Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгч, Зөвлөлийн хуралд оролцсон гишүүдийн санал тэнцсэнээс бусад тохиолдолд саналын эрхгүй байна.

48.9.Зөвлөл дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

48.9.1.Хуульчдын холбооны ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах, түүний хэрэгжилтэд хяналт тавих;

48.9.2.Хуульчийн мэргэжлийн дүрэм, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах саналыг хэлэлцэж Хуульчдын их хуралд оруулах, Хуульчийн мэргэжлийн дүрмийн хэрэгжилтийн тайланг хэлэлцэх;

48.9.3.энэ хуульд заасан бусад дүрэм, журмыг батлах;

48.9.4.Мэргэжлийн хариуцлагын хорооноос бусад Чиг үүргийн хороог байгуулж, даргыг нь хоёр жилийн хугацаатайгаар томилох;

48.9.5.Чиг үүргийн хорооноос бусад хороог батламжлах;

48.9.6.Хуульчдын  холбооны хяналтын зөвлөл /цаашид "Хяналтын зөвлөл" гэх/-ийн бүрэлдэхүүнийг томилох, чөлөөлөх;

48.9.7.Хуульчдын  холбооны тамгын газрын дарга /цаашид "Тамгын газрын дарга" гэх/-ыг томилох, чөлөөлөх, түүний цалингийн хэмжээг тогтоох;

48.9.8.Хуульчдын  холбооны тамгын газар /цаашид "Тамгын газар" гэх/-ын бүтэц, орон тоог батлах, ажилтны цалингийн хэмжээг тогтоох;

48.9.9.Хуульчдын холбооны төсөв, үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг хэлэлцэж, батлах;

48.9.10.Хуульчдын холбооны орон нутаг дахь салбар, нэгжийг байгуулах, татан буулгах;

48.9.11.Хуульчдын холбооны удирдлага, зохион байгуулалт, үйл ажиллагаатай холбогдсон асуудлаар хуульчдаас гаргасан өргөдлийг хэлэлцэж шийдвэрлэх, шаардлагатай бол Хуульчдын их хурлаар хэлэлцүүлэх;

48.9.12.энэ хууль болон Хуульчдын холбооны дүрэм, Хуульчдын холбооноос баталсан журмын биелэлтэд хяналт тавих;

48.9.13.энэ хууль болон Хуульчдын холбооны дүрэмд зааснаас бусад холбооны зохион байгуулалтын бүтцийг байгуулах, өөрчлөх, татан буулгах.

48.10.Зөвлөлийн шийдвэр тогтоол хэлбэртэй байна.

48.11.Зөвлөлийн хуралдааныг нээлттэй явуулж, шийдвэрийг нийтэд мэдээлнэ.

49 дүгээр зүйл.Хуульчдын холбооны хороод

Хэвлэх

49.1.Хуульчдын холбоо чиг үүргээ хороодоор дамжуулан хэрэгжүүлнэ.

49.2.Энэ хуулиар Хуульчдын холбооны тодорхой чиг үүргийг тусгайлан хариуцаж ажиллахаар заасан хороодыг

49.3.Чиг үүргийн хорооны хуралдаан гишүүдийн олонх ирснээр хүчинтэй болох бөгөөд, хуралдаанаас гарах шийдвэрийг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхын саналаар батална. Санал тэнцсэн тохиолдолд хорооны даргын саналаар шийдвэрлэнэ.

49.4.Эрх зүйн салбар, мэргэшил болон тусгай асуудлаар холбооны гишүүд сайн дураараа нэгдэж хороо байгуулж болно.

49.5.Энэ хуулийн 49.4-т заасан хороо нь дараах шаардлагыг хангана:

49.5.1.хороонд нэгдсэн гишүүдийн тоо 20-оос доошгүй байх;

49.5.2.хорооны оноосон нэр, түүнийг тодорхойлж байгаа эрх зүйн салбар, мэргэшил, тусгай сонирхол нь үйл ажиллагаа явуулж байгаа бусад хороотой давхцахгүй байх;

49.5.3.хорооны үйл ажиллагаа Чиг үүргийн хорооны үйл ажиллагаатай зөрчилдөхгүй байх.

49.6.Энэ хуулийн 49.5-д заасан шаардлагыг хангаагүй хороог Зөвлөл батламжлахгүй.

49.7.Энэ хуулийн 49.4-т заасан хорооны даргыг тухайн хорооны гишүүд дотроосоо сонгох бөгөөд хорооны даргын бүрэн эрхийн хугацаа хоёр жил байна.

49.8.Энэ хуулийн 49.4-т заасан хороо тус бүр нэг төлөөллөө дотроосоо сонгон Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд гишүүнээр оруулах бөгөөд хорооны гишүүдийн тоо 50 ба түүнээс дээш бол хоёр, 100 ба түүнээс дээш бол нь гурав, 200 ба түүнээс дээш бол дөрвөн гишүүнийг тус бүр төлөөлөгчөөр сонгон Зөвлөлд оруулна. Нэг хорооны Зөвлөлд орох төлөөллийн дээд хязгаар дөрөв байна.

49.9.Хуульч гурваас илүүгүй хороонд харьяалагдаж, Хуульчдын холбооны үйл ажиллагаанд оролцох эрхтэй.

49.10.Хуульч Чиг үүргийн хорооны гишүүнээр ажиллавал Чиг үүргийн болон бусад хороог оролцуулаад таваас илүүгүй хороонд ажиллаж болно. Энэ зүйлд заасан нөхцөл нь энэ хуулийн 49.9-д заасан чиг үүргийн хорооноос бусад хороонд харьяалагдах дээд хязгаарыг хөндөхгүй.

49.11.Энэ хуулийн 49.4-т заасан хороо Хуульчдын холбооны гишүүний татвараас гадна тусдаа татвартай байж болно.

49.12.Чиг үүргийн хорооны энэ хуулиар зохицуулаагүй харилцааг Хуульчдын холбооны дүрмээр зохицуулна.

49.13.Чиг үүргийн хорооноос бусад хорооны энэ хуулиар зохицуулаагүй харилцааг хороо тус бүрийн дүрмээр зохицуулна.

50 дугаар зүйл.Тамгын газар

Хэвлэх

50.1.Тамгын газар нь Хуульчдын холбоо, түүний Чиг үүргийн хороодын өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулж, бусад хороодын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлнэ.

50.2.Тамгын газрыг Тамгын газрын дарга удирдана.

50.3.Тамгын газрын дарга болон бусад ажилтан хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлгүй этгээд байх бөгөөд хэрэв хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй бол уг зөвшөөрлийг түдгэлзүүлнэ.

50.4.Тамгын газар өмгөөлөгчдийн нэр, хаягийн лавлагааг бэлтгэж хэвлэх үүрэгтэй.

50.5.Тамгын газрын даргын эрх хэмжээг Хуульчдын холбооны дүрмээр тогтооно.

51 дүгээр зүйл.Хяналтын зөвлөл

Хэвлэх

51.1.Хяналтын зөвлөл нь Хуульчдын холбооны эд хөрөнгийн хуримтлал, зарцуулалт, санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

51.2.Хяналтын зөвлөл нь хуульчдаас бүрдсэн таван гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байх ба тэдгээрийг гурван жилийн хугацаагаар томилно.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

52 дугаар зүйл.Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтын асуудал эрхэлсэн хороо

Хэвлэх

52.1.Хуульчдын холбооны Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтын асуудал эрхэлсэн хороо /цаашид "Шалгалтын хороо" гэх/ нь Хуульчдын холбооны гишүүн, хуульч профессоруудын төлөөлөл оролцсон 13 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байна.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

52.2.Шалгалтын хорооны бүрэлдэхүүнийг Зөвлөл батална.

52.3.Шалгалтын хороо дараах эрх хэмжээтэй байна:

52.3.1.хуульчийн шалгалт зохион байгуулах үүрэг бүхий Шалгалтын комисс байгуулах;

52.3.2.хуульчийн шалгалт зохион байгуулах журам боловсруулж, Зөвлөлөөр батлуулах;

52.3.3.хуульчийн шалгалтын зохион байгуулалт болон даалгаврын гүйцэтгэлийг дүгнэж, үнэлгээ өгөхтэй холбогдсон гомдлыг хянан шийдвэрлэх.

52.4.Шалгалтын хороо хуульчийн шалгалт зохион байгуулах тухай бүрд Шалгалтын комиссыг байгуулна.

52.5.Шалгалтын комиссын бүрэлдэхүүнд энэ хуулийн 8.2-т зааснаас гадна Тамгын газрын шалгалт хариуцсан ажилтан болон хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын төлөөлөгч заавал орно.

52.6.Шалгалтын комисс нь дор дурдсан чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

52.6.1.энэ хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан хуульчийн шалгалтыг зохион байгуулах;

52.6.2.сорилгын болон бодлогын шалгалтад оролцогчдын даалгаврын гүйцэтгэлийг дүгнэж, үнэлгээ өгөх;

52.6.3.хуульчийн шалгалтын дүнг үнэн зөв нэгтгэн Шалгалтын хороонд хүргүүлэх;

52.6.4.шалгалтын даалгаврын боловсруулалт, даалгаврын гүйцэтгэлийг дүгнэж, үнэлгээ өгөх аргачлалыг боловсронгуй болгох талаар санал боловсруулах.

52.7.Тамгын газрын шалгалт хариуцсан ажилтан болон хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын төлөөлөгчөөс бусад шалгалтын комиссын гишүүнд урамшуулал олгоно.

52.8.Энэ хуулийн 52.6-д заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, энэ хуулийн 52.7-д заасан урамшууллыг олгох журмыг Зөвлөл тогтооно.

53 дугаар зүйл.Хуульчийн үргэлжилсэн сургалтын асуудал эрхэлсэн хороо

Хэвлэх

53.1.Хуульчдын холбооны Хуульчийн үргэлжилсэн сургалтын асуудал эрхэлсэн хороо /цаашид "Сургалтын хороо" гэх/ нь Хуульчдын холбооны хороодын төлөөллөөс болон хуульч профессоруудаас бүрдсэн 13 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байна.

53.2.Сургалтын хороо нь хуульчдад зориулсан сургалтын бодлого, үндсэн чиглэл, хэлбэрийг тодорхойлж, хуульчийн үргэлжилсэн сургалтад зориулан боловсруулсан сургалтын хөтөлбөрийг хянаж хэлэлцэх, сургалт явуулах багш нарын талаар санал өгөх, сургалтын явц үр дүнгийн талаар дүгнэлт гаргах, үргэлжилсэн сургалтын багц цагийг тооцох аргачлал, журмыг боловсруулж Зөвлөлөөр батлуулах зэрэг чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

53.3.Сургалтын хороо нь хуульчийн үргэлжилсэн сургалтын чанар, хүртээмж, заавал мэдвэл зохих агуулгад суурилсан сургалтын тогтолцоог бүрдүүлэх, хуульчийн үргэлжилсэн сургалт зохион байгуулахад Хуульчдын холбооны бусад хороог оролцуулах ажлыг хариуцна.

54 дүгээр зүйл.Хуульчийн мэргэжлийн дүрэм, ёс зүйн асуудал эрхэлсэн хороо

Хэвлэх

54.1.Энэ хуулийн 25 дугаар зүйлд заасан Хуульчийн мэргэжлийн дүрэм, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах санал боловсруулах, Хуульчийн мэргэжлийн дүрмийн хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийх болон хуульчийн ёс зүйн сургалтыг зохион байгуулах, сургалтын хөтөлбөрийн агуулга, арга зүйг боловсруулах, сургалтын үр дүнг тодорхойлох, хуульчийн ёс зүйн асуудлаар судалгаа хийх зэрэг ажлыг Хуульчдын холбооны Хуульчийн мэргэжлийн дүрэм, ёс зүйн асуудал эрхэлсэн хороо /цаашид "Ёс зүйн хороо" гэх/ зохион байгуулна.

54.2.Ёс зүйн хороонд хуульчийн ёс зүйн асуудлаар судалгаа хийдэг, хууль зүйн сургуульд тухайн чиглэлээр хичээл заадаг хуульч профессор болон хуульчийн ёс зүйн боловсролыг дээшлүүлэх, ёс зүйн хувьд хуульчдыг манлайлах эрмэлзлэлтэй хуульчид сайн дураар нэгдэн ажиллана.

54.3.Ёс зүйн хорооны гишүүн нь Мэргэжлийн хариуцлагын хорооны гишүүнээр нэр дэвшиж байгаа прокурор, өмгөөлөгчийн зан байдлын талаар дүгнэлт гаргах шинжээчээр ажиллаж болно.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

54.4.Ёс зүйн хороо Хуульчийн мэргэжлийн дүрэм, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах санал болон Хуульчийн мэргэжлийн дүрмийн хэрэгжилтийн тайланг Зөвлөлд танилцуулна.

55 дугаар зүйл.Хуульчийн сургалт зохион байгуулах хугацаа

Хэвлэх

55.1.Хуульчийн үргэлжилсэн болон ёс зүйн сургалтыг жилд нэгээс доошгүй удаа зохион байгуулна.

56 дугаар зүйл.Хуульчдын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах асуудал эрхэлсэн хороо

Хэвлэх

56.1.Хуульчдын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах асуудал эрхэлсэн хороо /цаашид "Хуульчдын эрхийг хамгаалах хороо” гэх/ нь Хуульчдын холбооны прокурор, өмгөөлөгчдийн болон бусад мэргэшлийн чиглэлээр байгуулагдсан хуульчдын хорооны төлөөлөгчдөөс бүрдсэн 13 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байна.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

56.2.Хуульчдын эрхийг хамгаалах хороонд прокурор, өмгөөлөгчдийн хорооны төлөөлөл тус бүр гурав, бусад хуульчдын хороодын нийт төлөөлөл дөрөв байна.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

56.3.Хуульчдын эрхийг хамгаалах хороо нь хуульчдын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, тийм үйл ажиллагааг дэмжих замаар хүний эрх, эрх чөлөө, шударга ёсыг хангах чиг үүрэгтэй байна.

56.4.Хуульчдын эрхийг хамгаалах хороо нь энэ хуулийн 56.3-т заасан чиг үүргээ хуульчдын нэгдсэн сонирхол хөндөгдсөн нөхцөлд өөрийн санаачилгаар болон Хуульчдын холбооны даалгавраар хэрэгжүүлнэ.

56.5.Хуульчдын эрхийг хамгаалах хороо нь прокурорын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол зөрчигдсөн тохиолдолд Улсын ерөнхий прокурорын газартай, өмгөөлөгчдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол зөрчигдсөн тохиолдолд Өмгөөлөгчдийн хороотой хамтран комисс байгуулна.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

57 дугаар зүйл.Хууль зүйн сургуулийг магадлан итгэмжлэх асуудлыг эрхэлсэн хороо

Хэвлэх

57.1.Хууль зүйн сургуулийг магадлан итгэмжлэх асуудал эрхэлсэн хороо /цаашид "Магадлан итгэмжлэлийн хороо" гэх/ нь хууль зүйн сургуулийг магадлан итгэмжлэх журам, хууль зүйн сургуульд тавих нэгдсэн шаардлагыг боловсруулах, хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулна.

57.2.Магадлан итгэмжлэлийн хороо нь хууль зүйн шинжлэх ухаан, хууль зүйн боловсролын хөгжлийг дэмжих асуудал эрхэлсэн хороо /цаашид "Хууль зүйн шинжлэх ухаан, боловсролын хөгжлийг дэмжих хороо" гэх/-ны гишүүд болон хуульч профессруудын харилцан тэнцүү төлөөллөөс бүрдэнэ.

57.3.Магадлан итгэмжлэлийн хорооны бүрэлдэхүүнд хууль зүйн сургуулийн оюутны төлөөллийг оруулж болно.

58 дугаар зүйл.Хууль зүйн сургуулийн магадлан итгэмжлэл

Хэвлэх

58.1.Хууль зүйн сургууль Дээд боловсролын тухай хуульд заасан шаардлагаас гадна Хуульчдын холбооноос тогтоосон шаардлагыг хангасан байна.

58.2.Хуульчдын холбоо энэ хуульд заасан хуульчийн шаардлагыг хангуулах зорилгоор хууль зүйн сургуульд дараах шаардлагыг тогтооно:

58.2.1.хууль зүйн боловсролын зохистой хөтөлбөрийн стандарт;

58.2.2.хууль зүйн сургуулийн багшлах бүрэлдэхүүний стандарт;

58.2.3.хууль зүйн сургуулийн боловсролын орчны стандарт;

58.2.4.хууль зүйн сургуулийн оюутны заавал эзэмшсэн байх мэдлэг, ур чадварын стандарт.

58.3.Хуульчийн мэргэжлийн боловсролыг эзэмшиж, хуульчаар бэлтгэгдэж байгаа оюутан төгсөхдөө 120 багц цагийг хангасан байх ба оюутны суралцах хугацаа дөрвөн жилээс багагүй байна.

58.4.Энэ хуулийн 58.3-т заасан багц цаг нь Хуульчдын холбооны баталсан хууль зүйн боловсролын зохистой хөтөлбөрийн мэргэжлийн хичээлийн агуулгаар илэрхийлэгдэнэ.

58.5.Хуульчдын холбоо нь хууль зүйн сургуулийг магадлан итгэмжлэх чиг үүргээ магадлан итгэмжлэх комисс байгуулах замаар хэрэгжүүлнэ.

58.6.Энэ хуулийн 58.5-д заасан магадлан итгэмжлэх комисс нь Боловсролын тухай хуулийн 26.2-т заасны дагуу эрх олж авах бөгөөд уг комиссын дүрмийг Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгч болон боловсролын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн хамтран батална.

58.7.Магадлан итгэмжлэгдсэн хууль зүйн сургуулийг зургаан жил тутамд дахин хянана.

59 дүгээр зүйл.Хууль тогтоох үйл ажиллагаанд мэргэжлий шинжээчийн туслалцаа үзүүлэх, бодлогы нөлөөлөл хийх

Хэвлэх

59.1.Улсын Их Хурлын хүсэлтээр хууль тогтоох үйл ажиллагаанд мэргэжлийн шинжээчийн туслалцаа үзүүлэх ажлыг Тамгын газар зохих хороодтой хамтран зохион байгуулна.

59.2.Хууль зүйн бодлогын асуудалтай хуульчдын байр суурийг Улсын Их Хурал, Засгийн газар, Үндсэн хуулийн цэцийн өмнө Хуульчдын холбоо төлөөлнө.

59.3.Хуульчдын холбоо бодлогын нөлөөллийн ажлыг зохион байгуулах асуудлыг Тамгын газраараа дамжуулан хэрэгжүүлэх ба түүний дэргэд Зөвлөхүүдийн зөвлөл ажиллана.

59.4.Энэ хуулийн 59.3-т заасан Зөвлөхүүдийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн одоо эрхэлж байгаа ажил нь давхар ажил эрхлэлтээр хязгаарлагдаагүй бол Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгч, Үндсэн хуулийн цэцийн дарга, Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч, Улсын ерөнхий прокурор, Улсын Их Хурал, Засгийн газрын гишүүнээр ажиллаж байсан хуульчдаас бүрдэнэ.

59.5.Хуульчдын холбоо дэргэдээ бодлогын асуудлаар дэмжлэг үзүүлэх судалгаа, шинжилгээний бүтэцтэй байж болно.

59.6.Энэ хуулийн 59.3-т заасан Зөвлөхүүдийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны зохион байгуулалт, бүтэц, бүрэлдэхүүнийг Зөвлөл батална.

60 дугаар зүйл.Шүүгчийн сонгон шалгаруулалт зохион байгуулахад оролцох

/Энэ зүйлийг 2021 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

Хэвлэх

60.1.Хуульд заасан Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс байгуулагдсан мэргэшлийн хорооны бүрэлдэхүүнд Хуульчдын холбооны төлөөлөл орно.

60.2.Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 12.2-т заасны дагуу Шүүгчид нэр дэвшигчийн мэргэшил, ур чадвар, нэр хүндийн талаарх дүгнэлтийг Хуульчдын холбоо гаргана.

61 дүгээр зүйл.Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх

/Энэ зүйлийг 2021 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

Хэвлэх

61.1.Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчийг сонгон шалгаруулах асуудлыг Хуульчдын холбооны шүүгчдийн хороо зохион байгуулна.

/Энэ хэсэгт 2012 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

61.2.Хуульчдын холбооны шүүгчдийн хороо шүүгчийн ёс зүйн дүрмийг батлахаас гадна энэ хуулийн 61.1-д заасан сонгон шалгаруулалт явуулах тухай зарыг шалгаруулалт явуулахаас 30-аас доошгүй хоногийн өмнө хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлэх бөгөөд уг зард нэр дэвшүүлэх болзол, журам, нэрээ дэвшүүлэхийг хүссэн этгээдийн өргөдлийг хүлээн авах, бүртгэх, нэр дэвшигчийг шалгаруулах хугацаа, журам, газрыг тодорхойлсон мэдээлэл байна.

/Энэ хэсэгт 2013 оны 1 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

61.3.Хуульд заасан зохих болзол, шаардлагыг хангасан Монгол Улсын иргэн Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүнд нэрээ дэвшүүлэх эрхтэй.

/Энэ хэсэгт 2012 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

61.4.Энэ хуулийн 61.3-т заасан этгээд /цаашид "өргөдөл гаргагч" гэх/ нь Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүнд өрсөлдөхөөр нэр дэвшихийг хүссэн өргөдөлдөө дор дурдсан баримт бичгийг хавсаргана:

/Энэ хэсэгт 2012 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

61.4.1.Монгол Улсын иргэний үнэмлэхийн хуулбар;

61.4.2.хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн хуулбар;

61.4.3.ял шийтгэгдэж байгаагүйг нотолсон цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт;

61.4.4.хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг бөглөсөн хуудас.

61.5.Энэ хуулийн 61.4.1, 61.4.2-т заасан баримт бичгийг шуудангаар ирүүлэх тохиолдолд тэдгээрийг нотариатаар гэрчлүүлсэн байна.

61.6.Шүүгчдийн хороо энэ хуулийн 61.3-т заасан зохих болзол, шаардлагыг өргөдөл гаргагч хангаж байгаа болон өргөдөлд хавсаргасан баримт бичиг үнэн зөв эсэхийг харгалзан түүнийг бүртгэж, энэ тухай Хуульчдын холбоо болон Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн цахим хуудсаар нийтэд мэдээлнэ.

61.7.Шүүгчдийн хорооны удирдах зөвлөл өргөдөл гаргагч нэг бүрээр хэлэлцэн нууцаар санал хурааж, олонхын саналаар гурваас доошгүй нэр дэвшигчийн нэрийг тодруулан тав хоногийн дотор Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчид өргөн мэдүүлнэ. Зөвлөл шаардлагатай гэж үзвэл нэр дэвшигч тус бүрд ёс зүйн дүгнэлт гаргуулж болно.

62 дугаар зүйл.Хуульчдын холбооны зохион байгуулалт, санхүүжилт

Хэвлэх

62.1.Хуульчдын холбоо, түүний Чиг үүргийн хорооноос байгуулагдах комисс нь нэг удаагийн байна.

62.2.Хуульчдын холбооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаатай холбогдсон энэ хуулиар зохицуулаагүй харилцааг Хуульчдын холбооны дүрмээр зохицуулна.

62.3.Хуульчдын холбооны санхүүжилт нь гишүүдийн татвар, хандив, хуульчийн мэргэжлийн шалгалтын хураамж, сургалтын төлбөр, хэвлэн нийтлэлийн ашгаас бүрдэнэ.

62.4.Хуульчдын холбоо нь тодорхой чиг үүргийг гэрээгээр гүйцэтгэхээр төрөөс санхүүжилт авах, улсын болон гадаадын байгууллагын хандив, тусламж авч болно.

62.5.Хуульчдын холбооны санхүүгийн тайлан нээлттэй байх ба санхүүгийн аудитыг хоёр жил тутамд нэг удаа хийлгэж, гишүүддээ тайлагнана.

ДОЛДУГААР БҮЛЭГ

МЭРГЭЖЛИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ХОРОО, ТҮҮНИЙ АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

/Энэ бүлгийг 2021 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

63 дугаар зүйл.Мэргэжлийн хариуцлагын хороо, түүний бүрэн эрх

Хэвлэх

63.1.Мэргэжлийн хариуцлагын хороо нь хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны зөрчил, сахилга, ёс зүйн байдалд Хуульчдын холбооны хүсэлтээр дүгнэлт гаргах, хуульч энэ хууль болон Хуульчийн мэргэжлийн дүрмийг зөрчсөн эсэх болон Хуульчийн мэргэжил, ур чадварын түвшинд эргэлзсэн тухай маргаан /цаашид "маргаан" гэх/-ыг гомдлын дагуу хянан шийдвэрлэх, хуульчид энэ хуулийн 29.1-д заасан хариуцлага хүлээлгэх чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

63.2.Мэргэжлийн хариуцлагын хороо 30 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байх бөгөөд гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа гурван жил байна. Мэргэжлийн хариуцлагын хорооны гишүүнийг нэг удаа улируулан ажиллуулж болно.

63.3.Мэргэжлийн хариуцлагын хороо нэр хүндтэй хуульчдаас бүрдэх бөгөөд хорооны бүрэлдэхүүнд шүүгчдийн төлөөлөл 18, прокурор, өмгөөлөгчдийн төлөөлөл тус бүр зургаа байна. Мэргэжлийн хариуцлагын хорооны шүүгч гишүүдийн 10 нь анхан шатны шүүхийн шүүгч, зургаа нь давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч, хоёр нь хяналтын шатны шүүхийн шүүгч байна.

63.4.Мэргэжлийн хариуцлагын хорооны шүүгч гишүүнд нэр дэвшүүлэх эрх Хуульчдын холбооны прокурор, өмгөөлөгчдийн хороонд, прокурор гишүүнд нэр дэвшүүлэх эрх Хуульчдын холбооны шүүгч, өмгөөлөгчдийн хороонд, өмгөөлөгч гишүүнд нэр дэвшүүлэх эрх Хуульчдын холбооны шүүгч, прокурорын хороонд байна.

63.5.Мэргэжлийн хариуцлагын хорооны бүрэлдэхүүнд захиргааны давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч орохыг хориглоно.

63.6.Мэргэжлийн хариуцлагын хороонд хамгийн удаан хугацаагаар ажилласан гишүүн хорооны дарга байх бөгөөд хамгийн удаан хугацаагаар ажилласан хоёр ба түүнээс дээш гишүүн байвал хороо дотроо сонгууль зохион байгуулж тэдгээр гишүүдээс даргаа сонгоно.

63.7.Мэргэжлийн хариуцлагын хорооны дарга энэ хуулийн 63.10-т заасан ажлын албыг удирдана.

63.8.Мэргэжлийн хариуцлагын хороо нь маргааныг таван гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр хянан шийдвэрлэх ба бүрэлдэхүүнд шүүгч гурав, прокурор, өмгөөлөгч тус бүр нэг байна.

63.9.Мэргэжлийн хариуцлагын хорооны маргаан хуваарилах болон маргаан хянан шийдвэрлэх бүрэлдэхүүнийг томилохтой холбогдсон журмыг Зөвлөл батална.

63.10.Мэргэжлийн хариуцлагын хороо маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд техник, зохион байгуулалтын туслалцаа үзүүлэх үүрэг бүхий ажлын албатай байх ба ажлын албаны орон тоо, ажиллах журмыг Зөвлөл батална.

63.11.Мэргэжлийн хариуцлагын хороо нь хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах эрх бүхий этгээдээс Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 4.1.9-д заасан мэдээлэх үүргээ биелүүлж байгаад хяналт тавьж, хэрэгжилтийг хангуулж ажиллана.

/Энэ хэсгийг 2019 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

64 дүгээр зүйл.Маргаан үүсгэх, хянан шийдвэрлэх ажиллагаа

Хэвлэх

64.1.Мэргэжлийн хариуцлагын хороо нь энэ хуулийн 63.1-д заасан маргааныг зохих этгээдийн гомдол, хүсэлтээр үүсгэх эсэх асуудлыг шийдвэрлэнэ.

64.2.Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаатай холбоотой иргэний болон эрүүгийн хэргийн шүүн таслах ажиллагаа явагдаж байгаа эсэхээс үл хамааран тухайн хуульчтай холбоотой гомдол, хүсэлт ирсэн бол Мэргэжлийн хариуцлагын хороо маргаан үүсгэх эрхтэй.

64.3.Мэргэжлийн хариуцлагын хорооны маргаан хянан шийдвэрлэх бүрэлдэхүүн маргаантай холбогдуулж мэдээлэл цуглуулах, мэргэжлийн дүгнэлт гаргуулах зорилгоор бие даасан шинжээч томилох эрхтэй.

64.4.Мэргэжлийн хариуцлагын хорооны маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаа нь эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зарчмыг жишиг болгосон журмаар явагдах бөгөөд уг журмыг Зөвлөл батална.

/Энэ хэсэгт 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

64.5.Мэргэжлийн хариуцлагын хороо дараах маргааныг хянан шийдвэрлэнэ:

64.5.1.өмгөөлөгч болон үйлчлүүлэгчийн хооронд үүссэн маргааныг үйлчлүүлэгчийн гомдлоор;

64.5.2.шүүгч, прокурор, нотариатч, өмгөөлөгчийн Хуульчийн мэргэжлийн дүрмийг зөрчсөн тухай болон хуульчийн мэргэжил, ур чадварын түвшинд эргэлзсэнтэй холбоотой үүссэн маргааныг шүүгч, прокурор, өмгөөлөгчийн гомдлоор;

64.5.3.хуульч энэ хуулийг болон Хуульчдын холбооны хууль ёсны шийдвэр, үүрэг даалгаврыг зөрчсөнтэй холбоотой маргааныг Хуульчдын холбооны хүсэлтээр.

64.6.Энэ хуулийн 64.5.2-т заасан шүүгчийн гомдлыг бүх шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч, прокурорын гомдлыг аймаг, нийслэл, дүүргийн прокурор болон нотариатчийн гомдлыг Монголын Нотариатчдын танхим, өмгөөлөгчийн гомдлыг Хуульчдын холбооны өмгөөлөгчдийн хороо гаргана.

/Энэ хэсэгт 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

64.7.Энэ хуулийн 64.5.3-т заасан Хуульчдын холбооны хүсэлтийг зохих хороод гаргах бөгөөд хорооноос бусад Хуульчдын холбооны бүтэц гомдол гаргах бол Тамгын газар түүнийг төлөөлнө.

64.8.Прокуророос халагдсан хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх болон хүчингүй болгох хүсэлтийг Улсын ерөнхий прокурор Мэргэжлийн хариуцлагын хороонд гаргаж болно.

64.9.Маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зардлыг Хуульчдын холбоо хариуцна.

65 дугаар зүйл.Мэргэжлийн хариуцлагын хорооны шийдвэрийг шүүхэд давж заалдах

Хэвлэх

65.1.Мэргэжлийн хариуцлагын хорооны шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл шийдвэрийг гардан авснаас хойш 14 хоногийн дотор маргааны оролцогч, тэдгээрийн төлөөлөгч захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхэд давж заалдах гомдол гаргах эрхтэй.

65.2.Энэ хуулийн 65.1-д заасан давж заалдах гомдлыг Мэргэжлийн хариуцлагын хороогоор дамжуулан гаргана.

/Энэ хэсгийг Үндсэн хуулийн цэцийн 2015 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 08 дугаар тогтоолоор хүчингүй болгосон/

65.3.Энэ хуулийн 65.1-д заасан давж заалдах гомдлыг Мэргэжлийн хариуцлагын хорооны ажлын албаны ажилтан хүлээн авч, маргааны оролцогч, тэдгээрийн төлөөлөгчид танилцуулах бөгөөд тэдгээрийн тайлбарыг авч хэргийн материалд хавсаргана.

/Энэ хэсгийг Үндсэн хуулийн цэцийн 2015 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 08 дугаар тогтоолоор хүчингүй болгосон/

65.4.Мэргэжлийн хариуцлагын хороо давж заалдах гомдолд маргааны оролцогч, тэдгээрийн төлөөлөгчөөс гаргасан тайлбарыг хавсарган маргаантай холбогдох бусад баримт сэлтийн хамт уг гомдлыг хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын гурав хоногийн дотор захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхэд хүргүүлнэ.

/Энэ хэсгийг Үндсэн хуулийн цэцийн 2015 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 08 дугаар тогтоолоор хүчингүй болгосон/

65.5.Давж заалдах гомдол гаргасан бол Мэргэжлийн хариуцлагын хорооны шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа түдгэлзэнэ.

65.6.Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн төлөөлөгч нь энэ хуулийн 65.1-д заасан хугацааг хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар хэтрүүлсэн бол хугацаа сэргээлгэх хүсэлтээ Мэргэжлийн хариуцлагын хороонд гаргах бөгөөд уг хүсэлтийг хангах эсэхийг тухайн хороо тогтоол гарган шийдвэрлэнэ.

65.7.Энэ хуульд зохицуулснаас бусад давж заалдах гомдлыг гаргах, хүлээн авахтай холбогдсон харилцааг Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулиар зохицуулна.

/Энэ хэсэгт 2013 оны 1 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмэлт, 2014 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар 2 дахь өгүүлбэрийг хассан, 2016 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

66 дугаар зүйл.Хуульч мэргэжлийн нэрийг хэрэглэх эрхгүй болох

Хэвлэх

66.1.Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болгосон бол хариуцлага ногдуулсан хугацаанд тухайн этгээд хуульч мэргэжлийн нэрийг хэрэглэх эрхгүй болно.

НАЙМДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

67 дугаар зүйл.Төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хориглох зүйл

Хэвлэх

67.1.Хуульд тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд Хуульчдын холбооноос энэ хуулийг зохих ёсоор хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон үйл ажиллагаанд төрийн байгууллага, албан тушаалтнаас нөлөөлөх, саад хийх аливаа үйлдлийг хориглоно.

68 дугаар зүйл.Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих

Хэвлэх

68.1.Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх талаарх Хуульчдын холбооны үйл ажиллагаанд хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага дэмжлэг үзүүлж, хяналт тавина.

68.2.Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн хэрэгжилтэд Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хороо хяналт тавина.

69 дүгээр зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

69.1.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

70 дугаар зүйл.Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

70.1.Энэ хуулийг 2013 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

/Энэ хэсэгт 2013 оны 1 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022-11-30ы өдрийн орчуулгын хяналт)    Unofficial translation               

LAW OF MONGOLIA

 March 7, 2012                                           Ulaanbaatar city

 

ON LEGAL STATUS OF LAWYERS

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISION

Article 1.Purpose of the law

1.1.The purpose of this Law is to establish legal background for legal status of lawyers, licenses for practicing professional activities, professional reputation and accountability system, and functions and organizational structure of professional self-governing organization for lawyers.

Article 2.Legislation on Legal status of lawyers

2.1.Legislation on legal status of lawyers shall consist of the Constitution of Mongolia, this law, and other legislative acts in connection with the professional activities of lawyers.

2.2.If an international treaty, to which Mongolia is a party, stipulates otherwise than this Law, the provisions of the international treaty shall prevail.

Article 3.Definitions of the terms of the law  

3.1.The following terms used in this Law shall have the meanings as follows:

3.1.1."Lawyer" means a person who is authorized to carry out professional activity of lawyer; 

3.1.2."License for  professional activity of lawyer" shall mean an official document that certifies the rights to carry out professional activity of lawyer in accordance with principles and requirements determined by this Law;

3.1.3."professional activity of lawyer" shall mean to implement judicial authority or to participate to legal proceedings by representing and protecting others' legal rights and interests in court and to provide legal assistance to others and teaching and researching in the field of law;

/This paragraph was modified by the law as of November 21, 2014 and it was annulled by the resolution No.06 of Constitutional court as of October 28, 2015/

3.1.4."Professional self-governing organization for lawyers" /hereinafter referred to as "Bar Association"/ shall mean public legal entities that has own management and mandatory membership of lawyers;

3.1.5."Lawyer professor" shall mean lawyer professor who teaches at law schools that are accredited by Bar Association;

3.1.6."Lawyer's professional publicly beneficial activity" shall mean any activities that aim to support legal assistance, advocacy service and civil legal education that is delivered by a lawyer without charge for the sake of representing and protecting rights and legal interests of public and socially vulnerable group.

Article 4.Scope of application of this Law

4.1.This Law shall regulate the relations of organizing lawyer's professional examination and continuous trainings, issuing licenses for carrying out professional activity of lawyer, providing legal assistance and advocacy service, implementing functions of professional self-governing organization of lawyers and providing with organizational activities, resolving disputes related to violations on professional activities of lawyers, and impose liability on lawyers and other relations.

Article 5.General obligations of lawyers' profession

5.1.A lawyer shall perform his or her professional activities faithfully.

5.2.A lawyer shall be respectful and shall enjoy public confidence.

5.3.A lawyer shall aim to carry out lawyer's professional publicly beneficial activity, voluntarily. 

Article 6.Principles to be observed in lawyers' professional activities

6.1.A lawyer shall perform the lawyer's professional activities with the ways that are not contrary to laws.

6.2.A lawyer shall protect human rights and freedom and provide justice.

6.3.A lawyer shall develop himself or herself continuously as a specialist.

6.4.Lawyer's professional activities shall be independent.

6.5.A lawyer shall treat the lawyer's professional activities, seriously.  

CHAPTER TWO

LAWYER'S PROFESSIONAL EXAMINATION

Article 7.Lawyer's Professional Examination  

7.1.The purpose of the lawyer's professional examination /hereinafter referred to as "lawyer's examination"/ shall be to determine whether the person who applies for getting the license for carrying out professional activity of lawyer has obtained sufficient knowledge, ability and skills for implementing the judicial power, participating in the judicial proceedings, and providing legal assistance.  

7.2.The principles of providing equal rights and justice, being transparent, respecting rule of law, enjoying public confidence, and being independent shall be adhered in organizational activities of lawyer's examination.

Article 8.Lawyer's Examination Commission

8.1.The lawyer's examination commission /hereinafter referred to as "Examination commission"/ established by the Committee in charge of Lawyers' professional examination issues of Bar Association that is stated in the Article 52 of this Law shall organize the lawyer's examination.

8.2.The Examination commission shall include the representatives from judge, prosecutor, and advocate committees as well as lawyer professors.

Article 9.Rights to take the lawyer's examination

9.1.A Mongolian citizen, a foreign citizen and a stateless person who graduated from law schools accredited by the Bar Association and who has completed professional practice at least two years shall be entitled to take the lawyer's examination.

9.2.The Bar Association shall approve the procedure for Mongolian citizens, foreign citizen and stateless person who graduated from law schools abroad taking the lawyer's examination.

Article 10.Applying for taking lawyer's examination

10.1.A person who meets the requirements stated in Article 9.1 of this Law shall apply to the Examination commission for taking the lawyer's examination.

10.2.The Examination commission shall accept the applications within the period stated in Article 14.4 of this Law.

10.3.The following documents shall be enclosed to the application requesting to take the lawyer's examination:

10.3.1.copy of National identity card of Mongolia, copy of foreign passport and other legal documents that can substitute it for foreign citizen and stateless person;

10.3.2.copy of lawyer`s professional education diploma;

10.3.3.reference certifies professional practice;

10.3.4.personal information filled in the application form approved by the Bar Association.

10.4.The Examination commission is entitled to request organizations and officials inquiring required documents and information for ensuring the accuracy of the applications to take the lawyer's examination and other personal information and shall compare and ensure the copies of documents attached to the application with their original copies.  

Article 11.Lawyer's professional practice

11.1.The following job and positions shall be included in the professional practice of lawyer stated in Article 9 of this Law:

 11.1.1.assistant to prosecutor, notary and advocate;

/This sub-paragraph was amended by the law as of January 15, 2021/

11.1.2.consultant and assistant of member of State Great Khural;

11.1.3.legal consultant and personnel in charge of legal issues of government and non-governmental organizations and business entities;

11.1.4.teacher and assistant teacher of law schools, legal research worker of government and non-governmental organizations.

11.2.Assistant works to the advocacy service and legal assistance performed part-time and under the contract in addition to as stated in Article 11.1 of this Law shall be transferred into credit hours and shall be considered as the professional practice.

11.3.The Bar Association shall approve the procedure for performing the professional practice abroad and the procedure for considering as professional practice as stated in Article 11.2 of this Law.  

Article 12.Settling the applications by the Bar Association

12.1.The permission of applicants to take the lawyer's examination shall be ensured by the lists and shall be informed publicly, except the cases stated in Article 12.2 of this Law.

12.2.The Examination commission shall refuse to give the lawyer's examination if following grounds exist:

12.2.1.the applicant does not meet the requirements stated in Article 9 of this Law;

12.2.2.constituted the documents stated in Article 10.3 of this Law incompletely or falsely;

12.2.3.did not register within the arranged time of lawyer's examination;

12.2.4.punishment period that invalidates the permission to carry out lawyer's professional activity for certain period of time is not expired.

Article 13.Procedures for making complaint in accordance with the refusal decision to give lawyer's examination

13.1.If an applicant does not agree the refusal decision to give the lawyer's examination, the applicant may make complaint to the Committee in charge of Lawyer's professional examination issues of Bar Association at least 14 days before commencing the examination. 

13.2.The Committee in charge of Lawyer's professional examination issues of Bar Association shall finalize and settle the complaint at least three days before commencing the examination.

Article 14.Place and time of the lawyer's examination

14.1.Bar Association shall announce the lawyer's examination arrangement once in a year and shall organize it by regions.  

14.2.The lawyer's examination arrangement shall be announced publicly by media at least 75 days before commencing the examination.

14.3.The lawyer's examination arrangement shall include examination schedule, registration procedure, examination place, time and sequence of examinations.

14.4.The registration of examinees of the lawyer's examination shall be commenced from the date of announcing the examination arrangement and shall be finished 30 days prior to beginning the examination.

Article 15.Task of the lawyer's examination

15.1.Examination commission shall keep the confidentiality of the lawyer's examination task until the examination commences and the confidentiality of their key until the examination completed.  

15.2.The performance of the lawyer's examination tasks shall be numbered in digits and the name of examinees associated with the number shall be kept secret.  

15.3.The performance of the problem examination tasks shall be assessed by a team of examiners at least 3 members and the result shall be calculated with the average of their assessment.

Article 16.Procedures for obtaining the lawyer's examination

16.1.The lawyer's examination shall be carried out in the types of test that examines general legal knowledge and problem examination that could solve certain cases using law application.

16.2.Total lasting period of the lawyer's examination shall be three days.  

16.3.If the examinee of the lawyer's examination gets 60 scores and more of the total score of test examination, he or she will be entitled to take the problem examination.  

16.4.If the total score obtained from both test and problem examination reaches into 70 percent and more of the total score of the lawyer's examination, it shall be considered that the examinee passed the examination.

16.5.The Examination commission shall produce the consolidated results of the lawyer's examination with digital numbers regarding to the list of examinee names within five working days after the examination is completed and inform it publicly.

16.6.Other issues related to the lawyer's examination shall be regulated in accordance with the procedures approved by the Bar Association.

Article 17.Issuing confirmation note on passing the lawyer's examination

17.1.The Committee in charge of Lawyer's professional examination issues of the Bar Association shall issue the confirmation note to the persons who passed the examination within 30 days after the lawyer's examination is completed. 

Article 18.Taking the lawyer's re-examination

18.1.Persons who did not pass the lawyer's examination or who is imposed with disciplinary punishment that invalidates the permission to carry out lawyer's professional activity for certain period is entitled to take the lawyer's re-examination after the disciplinary punishment is ended.  

CHAPTER THREE

LICENSE FOR CARRYING OUT PROFESSIONAL ACTIVITY OF LAWYER

Article 19.License for carrying out professional activity of lawyer and procedures to issue it

19.1.A person who passed the lawyer's examination and accepted the confirmation note shall apply to the Bar Association for membership within 90 days after the confirmation note is accepted.

19.2.The following documents shall be enclosed to the application stated in Article 19.1 of this Law:

19.2.1.confirmation note certifies passing the lawyer's examination;

19.2.2.police reference letter certifies that has not been sentenced;

19.2.3.health reference letter certifies no diseases and mental illness that conflict to holding lawyer's professional activity. 

19.3.The Bar Association shall inspect the accuracy of the documents attached to the application letter and shall decide whether to join as a member regarding to requirements of personality and health conditions for a lawyer.

19.4.If the Bar Association registers the applicant as a member, the license for carrying out professional activity of lawyer shall be issued.

19.5.A person who obtained the license for carrying out professional activity of lawyer shall be entitled to use the professional name of a lawyer. 

19.6.A lawyer shall work as an advocate, if passed the professional exam set out by relevant law, a notary, a prosecutor, and a judge based on the license for carrying out professional activity of lawyer.

/This paragraph was amended by the law as of May 30, 2019/

19.7.The license for carrying out professional activity of lawyer shall be issued in indefinite term.  

Article 20.Grounds to suspend the issuance of the license for carrying out professional activity of lawyer

20.1.If there are following grounds, the issuance of the license for carrying out professional activity of lawyer shall be suspended:

20.1.1.the applicant convicted to a crime and is investigated by competent authority;

20.1.2.the applicant incapable to carry out professional activity of lawyer in indefinite term due to his or her health condition;

20.1.3.dispute arisen regarding to the documents stated in Articles 10.3 and 19.2 of this Law;

20.1.4.engaged in active political activities or holds political position;

20.1.5.voluntarily recruited in permanent or temporary military service.

Article 21.Grounds to refuse to issue the license for carrying out professional activity of lawyer

21.1.If there is any of following grounds, the issuance of the license for carrying out professional activity of lawyer shall be refused to the applicant:

21.1.1.proven the premeditated conviction to a crime and/or court decision become valid or imposed legal responsibility for corruption and position rank-crime;

21.1.2.determined the incomplete or counterfeit documents stated in Articles 10.3 and 19.2 of this Law;

21.1.3.holding a position contrary to the independence of lawyer's professional activity or being impossible to work independently as a lawyer;

21.1.4.prohibited to work for civil service;

21.1.5.accused of actions prohibited to lawyers as stated in Article 27 of this Law.  

21.2.An applicant is entitled to make complaint against the decision refusing to issue the license for carrying out professional activity of lawyer, in accordance with the procedure stated in Article 64 of this Law.

Article 22.Grounds to suspend, invalidate and terminate the license for carrying out professional activity of lawyer

22.1.The relations to suspend and invalidate the license for carrying out professional activity of lawyer shall be regulated only in accordance with this article except suspended and invalidated the license for carrying out professional activity of lawyer by the Committee in charge of Lawyer's professional responsibility issues of Bar Association /hereinafter referred to as "Professional responsibility committee"/.

22.2.In case of a lawyer is impossible to carry out professional activity of lawyer due to health condition or other respectful reasons, the license for carrying out professional activity of lawyer shall be suspended by his or her own request and by a conclusion made by competent person.  

22.3.The issues related to suspending the license for carrying out professional activity of lawyer in accordance with the grounds stated in Article 22.2 of this Law shall be resolved by Bar Association.

22.4.During the period of suspending the license for carrying out professional activity of lawyer, the lawyer shall be released from fees of Bar Association membership.

22.5.If the condition of suspending the license for carrying out professional activity of lawyer is disappeared, Bar Association shall restore it.

22.6.Bar Association shall invalidate the license for carrying out professional activity of lawyer, if the lawyer requested, or constituted counterfeit documents when obtaining the license for carrying out professional activity of lawyer, or determined that the lawyer is convicted to an intentional crime when working as a lawyer.

22.7.Death of a lawyer terminates the license for carrying out professional activity of lawyer.  

22.8.If a lawyer requests to get the license for carrying out professional activity of lawyer again after his or her license for carrying out professional activity of lawyer is invalidated by the request of the lawyer in accordance with Article 22.6 of this Law, the lawyer shall take the lawyer's re-examination as stated in Article 18 of this Law.   

22.9.It is prohibited to suspend and invalidate the license for carrying out professional activity of lawyer with the grounds other than stated in this Law.  

CHAPTER FOUR

RIGHTS, OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES OF A LAWYER

Article 23.Lawyer's oath

23.1.Within 30 days after getting the license for carrying out professional activity of lawyer, the lawyer shall take an oath to the Bar Association that "I am a lawyer taking an oath to comply with Constitution of Mongolia, to observe rules to be adhered to the lawyer's obligations and professional activities, strictly, to protect civil rights and legal interests completely and loyally as for the defender of the justice. If I recant on oath, shall assume legal responsibility".  

23.2.The oath ceremony of lawyers shall be held openly.

23.3.The Council of Bar Association stated in Article 48 of this Law shall approve the procedure for lawyers' oath ceremony.

Article 24.Types of professional activities of lawyer

24.1.A lawyer shall carry out following professional activities:

24.1.1.to provide written and oral consultancy and inquiry on legal issues;

24.1.2.to develop, review and approve legally important original documents;  

24.1.3.to provide legal assistance as stated in legislation by the request of citizens and legal entities and to represent their rights and legal interests before appropriate organizations;

24.1.4.to settle claims and requests and carry out the activities of agreement or reconciliation for damage servicing.

24.1.5.to represent client's right, legal interest in court proceedings to resolve a case and dispute, and participate as an advocate.

/This sub-paragraph was added by the law as of July 9, 2013/  

24.2.Lawyer, when she/he conducts lawyer's professional activity stipulated in Article 24.1.5 of this Law, must obtain the right to represent in court in accordance with Articles 30, 31 of this Law.

/This paragraph was modified by the law as of July 9, 2013/  

Article 25.Rules to be adhered in professional activities of lawyer

25.1.Lawyers shall have rules to pursue /hereinafter referred to as "Lawyers' Professional Rules"/ in their professional activities and that comply to this Law and other legislation.

25.2.The purpose of lawyer's professional rules shall be to make consolidated standards in professional activities of lawyers in order to keep the professional activities of lawyers responsible and of high quality.

25.3.Lawyers professional rules shall regulate the relations between a lawyer and client, and between lawyers, lawyers' obligations undertaken before public, conflicts of interests, confidentiality, competence, independence and other relations related to professional activities of lawyers.  

25.4.For the lawyers who are in the position of judge, prosecutor and other, the issues of ethics, discipline and responsibility regarding to their organizations shall not be included to the Lawyers Professional Rules.

Article 26. General obligations to be pursued to the professional activities of lawyers

26.1.A lawyer shall assume following general obligations when carrying out professional activities:  

26.1.1.to be subject to Constitution of Mongolia, other legislation and the Lawyers Professional Rules; 

26.1.2.to be a member of Bar Association and to pay membership fees;

26.1.3.to participate in the activities of Bar Association and to fulfill duties and tasks given by the Association; 

26.1.4.to be involved in lawyers' continuous trainings and to maintain definite credit hours;

26.1.5.not to disclose information illegally that is accessed during the performance of the professional obligations of lawyer; 

26.1.6.not to make any illegal actions against civil rights and legal interests;

26.1.7.to avoid from any relation or communications that may put him or her under the conflict of interest and dependence and to decline fulfilling others illegal requirements;

26.1.8.other obligations set forth in legislation.

26.2.The procedure on credit hours and completing them specified in Article 26.1.4 of this Law shall be approved by the Committee in charge of lawyers' continuous training issues of Bar Association stated in Article 53 of this Law.

26.3.Unpaid subsequent three months of membership fees stated in Article 26.1.2 of this Law without respectful reasons by a lawyer shall be considered as a ground to invalidate the lawyer's license to carry out professional activity by the Bar Association.

Article 27.Prohibitions on lawyers

27.1.The following actions are prohibited on lawyer's professional activities:

27.1.1.to violate the Professional rules of lawyers, with intent to violate it, knowingly help and incite to others to make such actions on purpose;

27.1.2.to make actions and violations that influence negatively to lawyers' justice, confidence and other requirements;  

27.1.3.to deceive, betray and carry out illegally the activities to represent in court;

27.1.4.to carry out activities against the concept and legal principles of the Constitution of Mongolia; 

27.1.5.to influence government body and officials improperly, or to promise that can reach the results as wanted by violating legislation, and Professional rules of lawyers;

27.1.6.to lead or help judges and judicial officials to violate the judicial legislation on purpose; 

27.1.7.to use counterfeit testimonies and other evidences on purpose to the professional activities of lawyer;

27.1.8.to purchase property and property rights of his or her client and other persons who are affected by the professional activity of lawyer under his or her name and under other persons' name or acquire and own with other methods.  

27.2.Other prohibitions on lawyer's professional activities unless stated in this Law shall be determined by law.

Article 28.Informing the violations on lawyer's professional activities

28.1.A lawyer shall be obliged to inform to the Committee of professional responsibility about any actions that violate this Law and Lawyers Professional rules. 

28.2.The obligation of a lawyer on notification stated in Article 28.1 of this Law shall not require to disclose the information stated in Article 33.1 of this Law and the information included in state and official secret, personal sensitive information acquired during the implementing the certain functions of the Bar Association.

/This paragraph was amended by the law as of December 17, 2021/

Article 29.Responsibilities to be held on the violations of lawyer's professional activities

29.1.Lawyers violated this Law and Professional rules of lawyers shall be held following responsibilities by the Professional responsibility committee:

29.1.1.closed and open warning;

29.1.2.to suspend the representative rights in court for definite and indefinite terms;

29.1.3.to suspend the license for carrying out professional activity of lawyer for definite and indefinite terms;

29.1.4.to invalidate the license for carrying out professional activity of lawyer for definite and indefinite terms. 

29.2.The warning to a lawyer who made a violation, solely means closed warning and the warning publicly means open warning.

29.3.If the Professional responsibility committee suspends the lawyer's representative rights in court and the license for carrying out professional activity of lawyer for definite terms, the rights or the license shall be restored after expiration of the definite term.

29.4.If the lawyer's representative rights in court and the license for carrying out professional activity of lawyer are suspended for indefinite terms, the Professional responsibility committee shall solve the issue to restore the representative rights in court and the license for carrying out professional activity of lawyer every 6-month after the responsibility is being held based on the conclusion made by the Committee in charge ethical issues of the Bar Association. 

29.5.If the Professional responsibility committee invalidates the license for carrying out professional activity of lawyer for definite terms, after the term is expired, the person may take the lawyer's professional re-examination in accordance with the Article 18 of this Law. 

29.6.If the Professional responsibility committee invalidates the license for carrying out professional activity of lawyer for indefinite terms, the license for carrying out professional activity of lawyer shall not be re-issued.

29.7.The Professional responsibility committee may impose an optional punishment of compulsory involvement in ethical and influence trainings and the violator shall be responsible for the expenses of these trainings.

Article 30.An advocate's rights to represent in court

/This article was invalidated by the law as of January 15, 2021/

30.1.After obtaining the license for carrying out professional activity of lawyer, a lawyer shall be registered to the Supreme Court in order to open the rights to represent in court and shall be registered in the list of advocates names stated in the Article 34 of this Law.

30.2.A lawyer who desires to open the rights to represent in court shall be insured with advocate's responsibility insurance, obligatorily.

30.3.A lawyer shall enclose following documents to the application for being registered by the Supreme Court:

30.3.1.copy of the license for carrying out professional activity of lawyer;

30.3.2.copy of advocate's responsibility insurance letter. 

30.4.After the lawyer is listed in advocates' names, his or her rights to represent in court shall be opened. 

30.5.The advocate's rights to represent in court shall be limited by this Law, only.

30.6.An advocate is a free and independent specialist who is authorized to represent in court, to participate to judicial proceedings /hereinafter referred to as "provide advocacy service"/.

Article 31.A prosecutor's rights to represent in court

31.1.If a lawyer is appointed as a prosecutor his or her rights to represent in court shall be opened by taking prosecutor's oath.   

Article 32.Requirements for specialized lawyers

32.1.A lawyer may use term of a specialized lawyer before the court according to his or her representing area.

32.2.If the term stated in Article 32.1 of this Law is used, following requirements shall be provided, obligatorily: 

32.2.1.specializes an area before the court, carries out the advocacy service in this area to greater extent and desires to get the term of the specialized lawyer with it; 

32.2.2.being a member of a relevant committee in charge of this area of the Bar Association at three years;

32.2.3.at least two third of credit hours to be obtained every three years with the continuous trainings as stated in Article 26.1.4 of this Law shall include the training content of this specialized area.

32.3.A lawyer shall not be entitled to use the term of a specialized lawyer if does not meet any of the requirements stated in Article 32.2 of this Law. 

Article 33.Confidentiality of a lawyer's professional activity

33.1.All information related to providing legal assistance by a lawyer shall regard to the confidentiality of the lawyer's professional activity. A lawyer shall not be entitled to disclose the information without the permission of a client.  

33.2.It is prohibited to investigate a lawyer as a witness or in other conditions and to take a testimony or explanation for clarifying the situations in accordance with the information acquired by a lawyer from any person who access for legal assistance and/or during the legal assistance by a lawyer to client.

33.3.A lawyer is prohibited to disclose the confidentiality of professional activity or to use it for own and third party's interests.

33.4.A lawyer shall keep the confidentiality of professional activity for indefinite term.  

33.5.A lawyer assistant or other personnel of his or her organization who know the confidentiality of professional activity of the lawyer shall be responsible to keep the confidentiality.

33.6.The confidentiality of lawyer's professional activity shall be protected by laws.  

33.7.The fact that a lawyer fulfilling the reporting obligation in accordance with the Law on Combating Money Laundering and Terrorism Financing shall not be considered as the breach of lawyer's confidentiality of professional activity. 

/This paragraph was added by the law as of April 26, 2018/ 

CHAPTER FIVE

ADVOCACY SERVICE

/This chapter was invalidated by the law as of October 18, 2019/

CHAPTER SIX

BAR ASSOCIATION

Article 44.Bar Association and its' membership

44.1.The Bar Association shall implement functions to establish the integrated standard of lawyers' professional reputation, activities and responsibility, to protect lawyers' interest, to increase their skills and abilities and other functions stated in the Article 45 of this Law.

44.2.Every lawyer shall be a member of the Bar Association.

44.3.Lawyers may establish a non-governmental organization joining voluntarily and the non-government organization founded by the lawyers may enjoy rights and assume obligations of a committee in the activities of the Bar Association if it is not contrary to this Law.

44.4.Prosecutors are prohibited to join to other professional and non-governmental organizations for the purpose other than increasing their reputation, responsibilities and supporting legal science and educational development.

/This paragraph was amended by the law as of January 15, 2021/

44.5.The Bar Association shall keep the record of unified registration of lawyers.

44.6.The procedure for registration stated in Article 44.5 of this Law shall be approved by Council of the Bar Association.

44.7.A lawyer may suspend from the membership of the Bar Association upon appointment as a judge.

/This paragraph was amended by the law as of January 15, 2021/

Article 45.Functions of the Bar Association

45.1.The Bar Association shall exercise following functions:

45.1.1.to organize lawyer's examination;

45.1.2.to issue, suspend and invalidate the license for carrying out professional

activity of lawyer;

45.1.3.to organize continuous and informal lawyers' trainings and to calculate credit hours;

45.1.4.to protect rights and legal interest of lawyers;

45.1.5.to approve and enforce lawyers' professional rules;

45.1.6.to establish and engage the committee of lawyers' professional responsibility;

45.1.7.to participate in organizing judge's selection;

/This sub-paragraph was invalidated by the law as of January 15, 2021/

45.1.8.to accredit law schools;

45.1.9.to provide assistance of a professional expert in legislative activities;

45.1.10.to support legal science development and to conduct researches in judicial practices and legal policy trends;

45.1.11.to organize policy influence in professional areas and lawyer's professional publicly beneficial activities;

/This sub-paragraph was amended by the law as of July 1, 2022/

45.1.12.to nominate for the member of Judicial General Council.

/This sub-paragraph was invalidated by the law as of January 15, 2021/

45.2.Government shall be responsible for an advocacy service fee for insolvent citizens that is stated in Article 45.1.11 of this Law. 

/This paragraph was invalidated by the law as of July 1, 2022/

45.3.The Bar Association shall approve the procedures for lawyer's professional publicly beneficial activities. 

Article 46.Lawyers congress

46.1.The highest self-governing organization of lawyers shall be Lawyers Congress.

46.2.The Lawyers Congress shall exercise following powers:

46.2.1.to approve the charter of Bar Association and make amendments and alterations thereto; 

46.2.2.to adopt the professional rules for lawyers and make amendments thereto;

46.2.3.to appoint the President of the Bar Association, to release and set his or her salary amount;

46.2.4.to approve and release a council member of the Bar Association;

46.2.5.to establish the committee in charge of professional responsibility, to approve and release its personnel;

46.2.6.to accept the report of Bar Association Council and to make recommendation;

46.2.7.to set fee amount of Bar Association membership;

46.2.8.other powers established by the charter of the Bar Association.

46.3.The regular meeting of Lawyers Congress shall be held once in two years and the Lawyers Congress shall appoint its chairman and establish its meeting order.

46.4. The Lawyers Congress shall be effective by the majority participation of delegations of lawyer.

46.5. The election procedure for lawyers' delegations to the Lawyers Congress shall be established by the charter of Bar Association. 

46.6. Lawyers' delegations to the Lawyers Congress shall be constituted with 40 percent of advocates, 40 percent of judges, prosecutors and 20 percent of other lawyers' delegations.

/This paragraph was invalidated by the law as of January 15, 2021/

46.7.The arranged time of convene and the agenda plan of the Lawyers Congress shall be announced by the President of Bar Association through daily media before 21 days of the congress.

46.8.The Lawyers Congress shall decide the agenda stated in Articles 46.2.1, 46.2.2 and 46.2.7 of this Law with the overwhelming majority votes of delegations participated to the congress and on other agenda with the majority votes of delegations participated to the congress, respectively and shall make resolution on agendas.

46.9.If a delegation of the Lawyers Congress is impossible to participate to the Lawyers Congress with respectful reasons, he or she may seal and put forward his or her proposal in written form.

46.10.The procedure on discussing the proposal put forward as stated in Article 46.9 of this Law shall be regulated with the meeting order.

Article 47.President of Bar Association

47.1.The President of Bar Association shall be hegemony as a lawyer, an ideal of Lawyer's reputation, prestige and ethics and shall be an expression of lawyers' stance and policy.

47.2.The term of the President of Bar Association power shall be two years and he or she shall not be re-elected. 

47.3.The President of Bar Association shall exercise following powers:

47.3.1.to announce the Lawyers Congress by arranging with Bar Association council;

47.3.2.to chair a meeting of Bar Association council;

47.3.3.to represent the Bar Association abroad and domestically;

47.3.4.to nominate a nominee to a head of Bar Association Secretariat and to Bar Association council;

47.3.5.to elect the member of Judicial General Council from the nominees nominated by board of directors of judges committee under Bar Association stated in the Article 61 of this Law and suggest him/her to the President of Mongolia;

/This sub-paragraph was invalidated by the law as of January 15, 2021/

/This sub-paragraph was modified by the law as of September 07, 2012/

47.3.6.other power set forth in this Law and the charter of Bar Association.

47.4.The President of the Bar Association shall not participate in administrative activities of the Bar Association.

Article 48.Bar Association Council

48.1.The Bar Association Council /hereinafter referred to as "the Council"/ shall be a collective leadership organization obliged to provide daily activities of Bar Association with management and to determine its policy.

48.2.The Council comprises not less than 30 members and the Council members shall be delegations from the committees stated in Article 49.4 of this Law.  

48.3.The Council comprises one delegation from law school students and lawyers who do professional practice for taking lawyers examination, respectively, in addition to comprising Council members stated in Article 48.2 of this Law.  

48.4.The term of Council member power shall be three years and a member may be re-elected once and the power of a council member stated in Article 48.3 of this Law shall be one year.

48.5.The council member stated in Article 48.3 of this Law shall attend a council meeting without voting rights.

48.6.The council shall convene at least once in a quarter.

48.7.The council meeting shall become effective by the participation of majority of council members stated in Article 48.2 of this Law and decisions shall be approved by majority voting of members attended in the meeting.

48.8.The President of Bar Association shall not have a voting right except that voting of members attended in the meeting is equal.

48.9.The Council shall exercise following powers:

48.9.1.to discuss and approve the work plan of Bar Association and supervise on its implementation;

48.9.2.to discuss Lawyers professional rule and proposals for amendments and to submit it to Lawyers Congress and to discuss the implementation report on By-laws of lawyers professional;

48.9.3.to approve other procedures and regulations stated in this Law;

48.8.4.to establish other Directional committees except a Professional responsibility committee and to appoint its' chairman for two-year term;

48.9.5.to ratify other committees except than a Functional committee;

48.9.6.to appoint and release the Supervisory Council /hereinafter referred to as "Supervisory Council"/ personnel of the Bar Association;

48.9.7.to appoint and release a head of Lawyers Association Secretariat /hereinafter referred to as "Head of Secretariat"/ and to set his or her salary amount;

48.9.8.to approve the structure, staffs and set personnel salary amount of Lawyers Association Secretariat /hereinafter referred to as "Secretariat"/;  

48.9.9.to discuss and approve the budget, operational and financial statements of Bar Association;

48.9.10.to establish and to liquidate the local subsidiary units of Bar Association;

48.9.11.to discuss and resolve applications made by lawyers on the issues related to management, organization and activities of Bar Association and to submit to Lawyers Congress for discussion, if necessary;

48.9.12.to supervise on the implementation of this Law and Chapter of Bar Association, and procedures approved by the Bar Association;

48.9.13.to establish, change and liquidate organizational structure of association other than stated in this Law and Charter of Bar Association.

48.10.The Council's decision shall be in the form of a resolution.

48.11.The Council's meeting shall be conducted openly and decision shall be informed, publicly.

Article 49.Committees of the Bar Association

49.1.The Bar Association shall implement its functions through the committees.

49.2.The committees stated in this Law to be responsible for certain obligations of the Bar Association shall be named as "Functional committee" and the Functional committee shall be responsible and shall report its activities to the Council.

49.3.Functional committee meeting shall become effective with the majority participation of members and the meeting decision shall be approved with the majority vote of the members who attended to the meeting and in case of equal vote, the decision shall be approved by the vote of the committee chairman.

49.4.Association members may join voluntarily and may establish a committee in legal areas, qualification and in special issues. 

49.5.A committee stated in Article 49.4 of this Law shall meet following requirements:

49.5.1.number of members joined to the committee shall be not less than 20;

49.5.2.proper name of the committee, the legal area, determines it, qualification and special interest shall not be duplicated with other committees that are conducting their activities;

49.5.3.the committee activities shall not be contrary with the functional committee activities;  

49.6.The council shall not ratify the committee that does not meet the requirements stated in Article 49.5 of this Law.

49.7.The committee chairman stated in Article 49.4 of this Law shall be elected by the committee members among them and the committee chairman's term of power shall be two years.

49.8.Each committee stated in Article 49.4 of this Law shall elect a representative, respectively among them for the membership of the Council personnel and if a committee member is 50 or more, two, if 100 and more, three, if 200 and more, four members shall be elected as representatives, respectively and the maximum limit of representatives in one committee Council shall be four.

49.9.A lawyer is entitled to be subject to committees not more than three and to participate to the activities of the Bar Association. 

49.10.If a lawyer works as a member of Functional committee, he or she may work for not more than five committees including the Functional committee and other committees. The provision in this article shall not be contrary to the maximum limit to be subject to other committees other than Functional committee as stated in Article 49.9 of this Law. 

49.11.The committee stated in Article 49.4 of this Law may impose different dues other than the membership fees of the Bar Association.

49.12.The relations of the Functional committee that are not regulated with this Law shall be regulated with the Charter of the Bar Association.

49.13.The relations of the committees other than the Functional committee that are not regulated with this Law shall be regulated with the rule of each committee.

Article 50.Тhe Secretariat

50.1.The Secretariat shall organize daily activities of the Bar Association and its Functional committees and shall support the activities of other committees.

50.2.The Secretariat shall be managed by the Head of the Secretariat.

50.3.The Head of the Secretariat and other personnel shall be persons who are not licensed to carry out lawyer's professional activities and if licensed to carry out lawyer's professional activities, the license shall be suspended.

50.4.Head of the Secretariat shall be responsible for preparing and printing the name and address inquiry of advocates.

50.5.The power of the Head of the Secretariat shall be set by the Charter of the Bar Association.  

Article 51.The Supervisory council

51.1.The Supervisory council shall exercise the function of supervising on property accumulation and consumption, and financial activities of the Bar Association.  

51.2.The Supervisory  council shall comprise a personnel of five members of lawyers and they shall be appointed for three years of term.

This paragraph was amended by the law as of January 15, 2021/

Article 52.A committee in charge of lawyers' professional examination issues

52.1.The Committee in charge of lawyers' professional examination issues under the Bar Association /hereinafter referred to as "Examination committee"/ shall comprise a personnel of 13 members including representatives of the Bar Association and lawyer professors.  

/This paragraph was amended by the law as of January 15, 2021./

52.2.The Examination committee's composition shall be approved by the Council.

52.3.The Examination committee shall exercise following powers:

52.3.1.to set up an Examination commission responsible for organizing lawyers' examination; 

52.3.2.to develop a procedure for organizing the lawyers' examination and submit it to the Council for approval;  

52.3.3.to settle complaints related to organization of a lawyers' examination and to assessment of task performance. 

52.4.The Examination committee shall set up an Examination commission on each occasion of organizing the lawyers' examination. 

52.5.The Examination commission's composition shall be constituted with the Secretariat official in charge of examination and a representative from state central administrative body in charge of legal affairs, obligatorily except including personnel as stated in Article 8.2 of this Law.  

52.6.The Examination commission shall exercise following functions: 

52.6.1.to organize lawyers' examination stated in the Article 7 of this Law;

52.6.2.to evaluate or assess task performance of the examinees' test and problem examinations; 

52.6.3.to unify the grades of a lawyers' examination, accurately and truthfully and to deliver to the Examination committee; 

52.6.4.to develop proposals on refining the task formulation of the examination and, evaluation and assessment methods for task performance.  

52.7.Members of the examination commission other than the Secretariat official in charge of examination and a representative from state central administrative body in charge of legal affairs shall be awarded with an incentive payment. 

52.8.The Council shall set up the procedure for exercising the functions stated in Article 52.6 of this Law and awarding incentive payment stated in Article 52.7 of this Law.

Article 53.A committee in charge of lawyers' continuous training issues

53.1.A committee in charge of lawyers' continuous training issues under the Bar Association /hereinafter referred to as "Training committee"/ shall comprise personnel of 13 members including representatives from committees under the Bar Association and representatives of lawyer professors. 

53.2.A Training committee shall implement the functions to determine lawyers' training policy, basic trends and forms, monitor and discuss the curriculum developed for lawyers' continuous trainings, to vote instructors to conduct trainings, to make a conclusion on training progress and results, to develop methodologies and rules for calculating the credit hours of continuous trainings and to submit it to the Council for an approval.

53.3.The Training committee shall be responsible for constituting the training system based on quality, sufficiency and mandatory learning contents of lawyers' continuous trainings, including other committees under the Bar Association for organizing lawyers' continuous trainings.

Article 54.A committee in charge of lawyers' professional rules and ethical issues

54.1.A committee in charge of lawyers' professional rules and ethical issues under the Bar Association /hereinafter referred to as "Ethical committee"/ shall organize the works as developing proposals for Lawyers' professional rules stated in the Article 25 of this Law and its supplement and annexes, to analyze the implementation of Lawyers' professional rules and to organize lawyers' ethical trainings, to develop the content and methodology of the curriculum, to determine the training results, to conduct researches on lawyers' ethical issues and etc. 

54.2.Lawyer professors conduct researches on lawyers' ethical issues, teach at law school in this field and lawyers aspire to be an ideal for lawyers ethically shall join to the Ethical committee, voluntarily.  

54.3.A member of the Ethical committee may work as an expert who shall make conclusions on personalities of lawyers who are nominated as members of Professional responsibility committee.  

/This paragraph was amended by the law as of January 15, 2021/

54.4.The Ethical committee shall introduce the proposals of Lawyers' Professional rules and its amendment and annexes, and the implementation reports on the Lawyers' Professional rules to the Council.  

Article 55.The  period of lawyers' trainings

55.1.The lawyers' continuous and ethical trainings shall be organized once in a year, at least.  

Article 56.A committee in charge of issues protecting rights and legal interest of lawyers

56.1.A committee in charge of issues protecting rights and legal interest of lawyers /hereinafter referred to as "Committee to protect lawyers' rights"/ shall comprise personnel of 13 members including representatives from committee members of prosecutors and advocates, and other specialists as well as representatives from lawyers' committees under the Bar Association set up in other qualified areas.   

/This paragraph was amended by the law as of January 15, 2021/

56.2.The committee to protect lawyers' rights shall comprise three representatives from each committee of prosecutors and advocates, respectively and totally four representatives from other lawyers' committees.

/This paragraph was amended by the law as of January 15, 2021/

56.3.The committee to protect lawyers' rights shall be obliged to provide human rights, freedom and justice by protecting lawyers' rights and legal interests, and supporting such activities.  

56.4.The committee to protect lawyers' rights shall implement its' functions stated in Article 56.3 of this Law by its own initiatives and assignment of the Bar Association in the situation of the common interest of lawyers is raised.   

56.5.The committee to protect lawyers' rights shall set up commissions by collaborating with State General Prosecutor Office if prosecutors' rights and legal interests are offended and by collaborating with Advocates' committee if advocates' rights and legal interests are offended, respectively.

/This paragraph was amended by the law as of January 15, 2021/

Article 57.A committee in charge of the accreditation of law schools

57.1.A committee in charge of the accreditation of law schools /hereinafter referred to as "Accreditation committee"/ shall organize the works as developing the accreditation procedure of law schools, integrated requirements for law schools and providing their implementation.

57.2.The Accreditation committee shall comprise mutually equal representatives from members of a committee in charge of supporting legal science and legal education development issues /hereinafter referred to as "Committee to support legal science and education development"/ and lawyer professors. 

57.3.The Accreditation committee personnel may comprise representatives from law school students.  

Article 58.Accreditation of law schools

58.1.A law school shall meet the requirements set up by the Bar Association except meeting the requirements stated in Law on higher education.

58.2.The Bar Association shall set up following requirements to law schools for satisfying the lawyers' requirements stated in this Law:

58.2.1.appropriate curriculum standards of legal education;

58.2.2.standards on teaching staff of law schools;

58.2.3.standards on educational environment of law schools;

58.2.4.standards on mandatory knowledge and skills obtained by law school students.

58.3.A student who obtains lawyer's professional education and who is prepared as a lawyer shall collect 120 credit hours when graduating from the school and his or her study period shall not be less than four years. 

58.4.The credit hours stated in Article 58.3 of this Law shall be expressed with the professional subjects' content in appropriate curriculum standards of legal education approved by the Bar Association.

58.5.The Bar Association shall implement its function to accredit law schools by setting up an accreditation commission.

58.6.The accreditation commission stated in Article 58.5 of this Law shall be authorized in accordance with the provisions set forth 26.2 of Law on Education and the rule of the commission shall be adopted by the President of the Bar Association and the Cabinet Member in charge of education issues, cooperatively.

58.7.Accredited law schools shall be reviewed every six years.

Article 59.Providing professional expert assistance and policy influence to legislative activities

59.1.The works for providing professional expert assistance to legislative activities by the request of State Great Khural shall be organized by the Secretariat cooperating with appropriate committees. 

59.2.The Bar Association shall represent the lawyers' stance of legal policy issues before State Great Khural, the Government and Constitutional Court.  

59.3.The Bar Association shall implement the issues of organizing the policy influence works through its' Secretariat and under it, the Consultants Council shall work.

59.4.The Consultants Council stated in Article 59.3 of this Law shall comprise the President of Bar Association, Chairperson of Constitutional Court, Chief Judge of State Supreme Court, State General Prosecutor and the lawyers who used to work as members of State Great Khural and the Government unless their current position is limited with holding double positions.  

59.5.The Bar Association may have a study and research unit under it that supports in policy issues.

59.6.The Council shall approve the operational organization, structure and composition of the Consultants Council stated in Article 59.3 of this Law.

Article 60.Participating in the judge's selection

/This article was invalidated by the law as of January 15, 2021/ 

Article 61.Nominating the Member of Judicial General Council

/This article was invalidated by the law as of January 15,2021/

61.1.Judges Committee under the Bar Association shall organize the selection of nominees for the member of Judicial General Council.

/This paragraph was amended by the law as of September 7, 2012/

61.2.Judges Committee under the Bar Association shall, in addition to approving ethical code of judges, inform the advertisement on conducting the selection stated in 61.1 of this Law at least 30 days before the selection date, through media, publicly and the advertisement shall contain detailed information including nominating conditions and procedures, timeline and place of accepting applications, registering and selecting the nominees.

/This paragraph was amended by the law as of January 17, 2013/  

61.3.Mongolian citizens who meet the proper conditions and requirements shall be entitled to nominate himself/herself for the member of Judicial General Council.

/This paragraph was amended by the law as of September 7, 2012/

61.4.A person stated in Article 61.3 of this Law /hereinafter referred to as "the Applicant"/ shall enclose following documents to the application to be nominated as a member of Judicial General Council:

/This paragraph was amended by the law as of September 7, 2012/

61.4.1.copy of national identity card of Mongolia;

61.4.2.copy of license to carry out professional activity of lawyer;

61.4.3.police reference letter certifies that has not been sentenced; 

61.4.4.filled out preliminary private interest and income declaration form. 

61.5.In case of delivering documents stated in Articles 61.4.1 and 61.4.2 of this Law through registered post, they shall be notarized.

61.6.Judges committee shall register an applicant regarding to that an applicant meets with the proper conditions and requirements stated in Article 62.3 of this Law and that the documents enclosed to the application are accurate and truthful and shall inform it publicly via webpage of the Bar Association and Judicial General Council. 

61.7.The Board of Judges Committee shall discuss each applicant by secret voting, select three nominees at least by majority votes and shall submit to the President of Bar Association within five days. If the Council considers necessary, shall elicit ethical conclusion for each nominee.

Article 62.Organization and financing of the Bar Association

62.1.A commission to be set up by the Bar Association and its Functional committee shall be one-time.  

62.2.The relations related to organization and activities of the Bar Association that are not regulated with this Law shall be regulated by the Chapter of Bar Association.  

62.3.The financing of the Bar Association shall be constituted with membership fees, donation, lawyers' professional examination fee, tuition fee and publication profits.  

62.4.The Bar Association may be funded with government financing, state and foreign organization's donation and aids in order to perform certain obligations under agreements.  

62.5.The financial statement and reports of the Bar Association shall be open for public, the financial auditing shall be made biennially and shall be reported to its members.

CHAPTER SEVEN

PROFESSIONAL RESPONSIBILITY COMMITTEE AND ITS' WORK RULES

/This chapter was invalidated by the law as of January 15, 2021/

Article 63.Professional responsibility committee and its' power

63.1.The Professional responsibility committee shall be obliged to implement obligations such as making a conclusion on a lawyer's professional activity breaches, disciplinary and ethical statuses by q request of the Bar Association, settling disputes /hereinafter referred to as "dispute"/ on whether a lawyer violates this Law and Lawyer's professional rules or wavering about a lawyer's professional ability in accordance with a complaint and to held responsibility to a lawyer as stated in Article 29.1 of this Law.

63.2.The Professional responsibility committee shall be comprising 30 members and a member's term of power shall be three years. The member of Professional responsibility committee may be re-elected one time.

63.3.The Professional responsibility committee shall be comprised with respectful lawyers and the committee personnel shall include 18 representatives from judges and 6 representatives from prosecutors and advocates, respectively. 10 of judge members of the Professional responsibility committee shall be from primary level court judges, 6 shall be from judges of court of appeal and 2 shall be from judges of control level court.   

63.4.The nominating rights for judge members of the Professional responsibility committee shall be retained to prosecutors' and advocates' committees under the Bar Association, the nominating rights for prosecutor members shall be retained to judges' and advocates' committees under the Bar Association and the nominating rights for advocate members shall be retained to judges' and prosecutors' committees under the Bar Association, respectively.   

63.5.It is prohibited to include a judge from administrative court of appeal to the personnel of the Professional responsibility committee. 

63.6.A member who worked for the Professional responsibility committee for longest period shall be head of the committee and if there are two or more members who worked for longest period, the committee shall organize an election within the committee and shall elect its' chairman. 

63.7.The chairman of Professional responsibility committee shall manage the work group as stated in Article 63.10 of this Law.  

63.8.The Professional responsibility committee shall settle disputes with the personnel of five members and it comprises three judges and one prosecutor and an advocate, respectively.

63.9.The Council shall approve the rule in relation with the appointment of a personnel to settle dispute allocation and dispute proceedings of the Professional responsibility committee.  

63.10.The Professional responsibility committee shall have a work group responsible for showing technical and organizational assistance in dispute proceedings and the Council shall approve the personnel and work rules of the work group.

63.11.Professional responsibility committee shall supervise and ensure whether the person carrying lawyer's professional operation performs the obligation to notify specified in Article 4.1.9 of the Law Combating Money Laundering and Financing of Terrorism.  

/This paragraph was added by the law as of October 10, 2019/

Article 64.Dispute initiating and proceedings

64.1.The Professional responsibility committee shall settle the issue whether to initiate disputes stated in Article 63.1 of this Law by the request and complaint of appropriate person.  

64.2.If a complaint or a request is delivered in relation with a lawyer, the Professional responsibility committee shall be entitled to initiate a dispute without regard to civil or criminal proceedings take place in relation with the lawyer's professional activities.

64.3.The dispute settling personnel of the Professional responsibility committee shall be entitled to appoint an independent expert for the purpose of collecting information and eliciting professional conclusion in relation to the dispute.

64.4.Dispute proceedings of the Professional responsibility committee shall be carried out in accordance with the procedures of criminal proceedings principles and the Council shall approve the procedure.   

/This paragraph was amended by the law as of May 18, 2017/

64.5.The Professional responsibility committee shall settle following disputes:

64.5.1.the dispute initiated between an advocate and a client by the complaint of the client; 

64.5.2.the dispute initiated in relation with a judge's, a prosecutor's and an advocate's violation against Lawyer's professional rules or wavering about a lawyer's professional ability by the complaint of a judge, a prosecutor, notary and an advocate;

64.5.3.the dispute initiated in relation with a lawyer's violation of this Law and legal decisions and tasks of the Bar Association by the request of the Bar Association.  

64.6.Judge's complaint stated in Article 64.5.2 of this Law shall be made by Chief judge of all level court, prosecutor's complaint by Aimag, the capital city and district prosecutors and State General Prosecutor, advocate's complaint by advocates' committee under the Bar Association, notary's complaint by the Notary Chamber of Mongolia, respectively.

/This paragraph was amended by the law as of May 30, 2019/  

64.7.The request of the Bar Association stated in Article 64.5.3 of this Law shall be made by proper committees and if any structure of the Bar Association other than the committees prepares to make a complaint, the Secretariat shall represent it.  

64.8.State General Prosecutor may request the Professional responsibility committee to suspend and invalidate the license for carrying out professional activities of lawyers who are discharged from prosecutor's office.  

64.9.The Bar Association shall be responsible for the expenses of dispute proceedings.

Article 65.Appealing before a court against the decision of Professional responsibility committee                 

65.1.If dispute party and its' representative disagree with the decision of Professional responsibility committee, they have a right to file appeal complaint to administrative court of appeal within 14 days after receipt of the decision.

65.2.The appeal stated in Article 65.1 of this Law shall be filed through the Professional responsibility committee.

/This paragraph was invalidated by the resolution No.08 as of Constitutional court on November 4, 2015/ 

65.3.The appeal stated in Article 65.1 of this Law shall be accepted by an official of work group under the Professional responsibility committee, shall introduce to dispute party and its' representatives, shall take their explanation and shall enclose to the case material.

/This paragraph was invalidated by the resolution No.08 as of Constitutional court on November 4, 2015/

65.4.The Professional responsibility committee shall enclose the explanation made by dispute party and its' representatives to the appeal and shall deliver it and other related materials of the dispute to administrative case court of appeal within three days after receiving the dispute.

/This paragraph was invalidated by the resolution No.08 as of Constitutional court on November 4, 2015/

65.5.If there is an appeal is filed, the decision execution of the Professional responsibility committee shall be suspended.

65.6.If the dispute parties and their representatives exceed the term stated in Article 65.1 of this Law with respectful reasons, they shall request the Professional responsibility committee for resuming the term and the committee shall decide whether to provide the request by making a resolution.

65.7.Filing, accepting the appeal complaint, which is not regulated by this Law, shall be regulated by the Law on Administrative Procedure.

/This paragraph was revised by the law as of April 10, 2014 and second sentence was deleted by the law as of April 10, 2014, and amended by the law as of February 4, 2016/

Article 66.To be unauthorized to use the professional term of lawyer

66.1.If the license for carrying out the professional activity of lawyer is suspended or invalidated, the person is unauthorized to use the professional term of lawyer during the period of imposing the responsibility. 

CHAPTER EIGHT

MISCELLANEOUS

Article 67.Restrictions to government organizations and officials  

67.1.In other cases, as stated specific provisions in laws, government body and officials shall be restricted to make any action on influencing or disturbing to any activity of implementing this Law in appropriate ways and manner by the Bar Association.  

Article 68.Supervising on the implementation of Law on Legal Status of Lawyer  

68.1.The activities of the Bar Association on the implementation of Law on Legal Status of Lawyer shall be supported and supervised by the state central administrative body in charge of legal affairs.  

68.2.The implementation of Law on Legal Status of Lawyer shall be supervised by Legal Issues Standing Committee of State Great Khural. 

Article 69.Liability for the violators of the law

69.1.An individual or a legal entity who has breached this Law is subject to the liability in accordance with Criminal Law or Law on Violations.

/This paragraph was modified by the law as of December 4, 2015/  

Article 70.Entry into force of the law

70.1.This Law shall enter into force on April 15, 2013.

/This paragraph was amended by the law as of January 17, 2013/

 

 THE CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA DEMBEREL.D