A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2012 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ХӨРС ХАМГААЛАХ, ЦӨЛЖИЛТӨӨС СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь хөрсийг доройтлоос хамгаалах, нөхөн сэргээх, цөлжилтөөс сэргийлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Байгаль орчныг хамгаалах тухай, Газрын тухай, Ойн тухай, Тариалангийн тухай хууль, энэ хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн үйлчлэх хүрээ

Хэвлэх

3.1.Энэ хууль нь хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх төрийн болон иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд хамаарна.

3.2.Энэ хууль нь Монгол улсын газрын нэгдмэл сангийн усны сан бүхий газраас бусад үндсэн ангиллын газарт үйлчилнэ.

4 дүгээр зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

4.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

4.1.1.хөрс гэж газрын гадаргын өнгөн хэсгийн үржил шимт давхарга бүхий сэвсгэр хэсгийг;

4.1.2."хөрсний доройтол" гэж хөрсний үржил шим муудах, элэгдэл, эвдрэлд орох, бохирдох, бэлчээр талхлагдаж анхны шинж чанараа алдахыг;

4.1.3."цөлжилт" гэж уур амьсгалын өөрчлөлт, хүний үйл ажиллагаа зэрэг бусад хүчин зүйлийн нөлөөгөөр хөрс доройтох үйл явцыг;

4.1.4."хөрс хамгаалах" гэж хөрсийг хүний болон байгалийн хүчин зүйлийн нөлөөгөөр доройтохоос хамгаалах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааг;

4.1.5."хөрсийг нөхөн сэргээх" гэж доройтсон хөрсийг анхны төрх байдалд нь оруулах, үржил шимийг нь нэмэгдүүлэн сайжруулах үйл явцыг;

4.1.6."цөлжилтөөс сэргийлэх арга хэмжээ" гэж цөлжих нөхцөл байдлыг илрүүлэх, мэдээлэх, хөрсийг сайжруулахад чиглэсэн цөлжилтөөс зайлсхийх үйл ажиллагааг;

4.1.7."цөлжилтийг сааруулах арга хэмжээ" гэж цөлжилтийн эсрэг техникийн болон биологийн үйл ажиллагаа явуулж, түүний тархалт, идэвхжилт, үйл явцыг удаашруулах, тогтоох арга хэмжээг;

4.1.8."цөлжилттэй тэмцэх арга хэмжээ" гэж хөрсний доройтол, цөлжилтийн тархалт, идэвхжилтийг бууруулах, зогсоох, сөрөг нөлөөллийг арилгах үйл ажиллагааг;

4.1.9."хуурайшлын индекс" гэж тухайн газар нутгийн жилийн тундасны хэмжээ болон ургамал, хөрсний нийлбэр ууршилт хоорондын харьцааг.

5 дугаар зүйл.Хөрсний доройтол болон цөлжилтийн төлөв байдлын зэрэглэл

Хэвлэх

5.1.Хөрсний доройтол, цөлжилтийн төлөв байдлын зэрэглэлийн шалгуур үзүүлэлт, түүнийг тогтоох аргачлалыг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батална.

5.2.Хөрсний доройтол, цөлжилтийн төлөв байдлын зэрэглэлийг дараах байдлаар ангилна:

5.2.1.сул зэрэглэл;

5.2.2.дунд зэрэглэл;

5.2.3.хүчтэй зэрэглэл.

5.3.Хөрсний доройтлын сул зэрэглэлд тухайн газар нутгийн хөрсний талбайн таван хувиас бага бохирдсон, эсхүл хөрсний өнгөн хэсэг бага зэрэг элэгдсэн, ялзмагийн нөөцийн багасалт 25 хувиас бага газар хамаарна.

5.4.Хөрсний доройтлын дунд зэрэглэлд тухайн газар нутгийн хөрсний талбайн 5-20 хувь бохирдсон, эсхүл хөрсний өнгөн хэсэг эвдрэлд орсон, ялзмагийн нөөцийн багасалт 25-50 хувьд хүрсэн газар хамаарна.

5.5.Хөрсний доройтлын хүчтэй зэрэглэлд тухайн газар нутгийн хөрсний талбайн 20-50 хувь бохирдсон, эсхүл хөрс гүн эвдрэлд орсон, үржил шимт чанараа алдаж ялзмагийн нөөцийн багасалт 50-иас дээш хувьд хүрсэн газар хамаарна.

5.6.Хөрс бохирдуулагч химийн бодисын нэр төрөл, хүлцэх агууламжийн жагсаалтыг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батална.

5.7.Цөлжилтийн зэрэглэлийг дараах байдлаар ангилна:

5.7.1.цөлжилтийн сул зэрэглэлд хөрсний доройтлын сул зэрэглэлд багтах тухайн газрын хуурайшлын индекс сүүлийн 30 жилд 0.1 нэгжээр буурсан газар хамаарна;

5.7.2.цөлжилтийн дунд зэрэглэлд хөрсний доройтлын дунд зэрэглэлд багтах тухайн газрын хуурайшлын индекс сүүлийн 30 жилд 0.2 нэгжээр буурсан газар хамаарна;

5.7.3.цөлжилтийн хүчтэй зэрэглэлд хөрсний доройтлын хүчтэй зэрэглэлд багтах газрын хуурайшлын индекс сүүлийн 30 жилд 0.3 нэгжээр ихээр буурсан газар хамаарна.

6 дугаар зүйл.Хөрс хамгаалах, цөлжилттэй тэмцэх нийтлэг арга хэмжээ

Хэвлэх

6.1.Хөрс хамгаалахад дараах нийтлэг арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ:

6.1.1.сул зэрэглэлийн доройтол илэрсэн хөрсөнд сэргийлэх;

6.1.2.дунд зэрэглэлийн доройтол илэрсэн хөрсөнд сааруулах;

6.1.3.хүчтэй зэрэглэлийн доройтол илэрсэн хөрсөнд тэмцэх;

6.1.4.хөрсийг нөхөн сэргээх;

6.1.5.хөрс хамгаалах чиглэлээр чадавхийг бэхжүүлэх;

6.1.6.олон салаа зам гаргахгүй байх.

6.2.Цөлжилттэй тэмцэхэд дараах нийтлэг арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ:

6.2.1.бүс нутгийн онцлогт тохируулан газрын тогтвортой менежментийг бий болгох;

6.2.2.ойн зурвас бүхий тариалан эрхлэлтийг дэмжих;

6.2.3.усны нөөцийг зөв зохистой ашиглах, хамгаалах, нэмэгдүүлэх;

6.2.4.ой болон ургамлыг хамгаалах, ойжуулах;

6.2.5.тариалангийн талбайн хөрс хамгаалах.

7 дугаар зүйл.Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх арга хэмжээ

Хэвлэх

7.1.Хөдөө аж ахуйн газрын хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэхэд дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ:

7.1.1.тариалангийн газрын хөрсний үржил шимийг дээшлүүлэх, хөрс хамгаалах техник, технологийг нэвтрүүлэх;

7.1.2.цомхотгосон болон элдэншүүлээгүй тэг технологи ашиглахаас бусад тохиолдолд 100 га-гаас дээш талбайд үр тарианы тариалалтын үйл ажиллагаа явуулахдаа зурваслан тариалалт хийх;

7.1.3.энэ хуулийн 7.1.2-т заасан зурвасны урт нь 100 м, өргөн нь 10 м-ээс багагүй байна;

7.1.4.бэлчээрийг тухайн орон нутгийн малын тоо толгойд тохируулан улирлын хуваарьтай ашиглах.

7.2.Хот тосгон, суурин газрын хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэхэд дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ:

7.2.1.иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага тогтоосон цэгээс бусад газарт хөрсийг хог хаягдлаар бохирдуулахгүй байх;

7.2.2.иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага эрүүл ахуйн шаардлага хангасан бохир ус зайлуулах байгууламжтай байх;

7.2.3.барилга байгууламж барьж буй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь барилгын ажлын явцад болон дууссаны дараа эвдэрсэн газрын хөрсийг нөхөн сэргээх;

7.2.4.иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага эзэмшлийн болон өмчлөлийн газрын 10 хувиас доошгүй талбайд зохих журмын дагуу мод тарьж, зүлэгжүүлэх;

7.2.5.тогтоосон авто зогсоол болон авто замын зорчих хэсгээс бусад газарт тээврийн хэрэгсэл зогсоох, зорчихыг хориглох.

7.3.Тусгай хэрэгцээний газрын хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэхэд дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ:

7.3.1.бичил уурхайн зориулалтаар олгосон газар болон газрын тосны гэрээт талбай, ашигт малтмалын хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулж буй хуулийн этгээд нь үйл ажиллагааныхаа явцад доройтсон хөрсийг биологийн нөхөн сэргээлтийн стандартын шаардлагад нийцүүлэн нөхөн сэргээх;

7.3.2.аймаг дундын отрын бэлчээрийн болон улсын тэжээлийн сангийн хадлангийн талбайн газрыг хуваарьтай сэлгэн ашиглах;

7.4.Ойн сангийн газрын хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэхэд дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ:

7.4.1.мод бэлтгэсэн талбайг хээршихээс өмнө ойжуулах;

7.4.2.мод бэлтгэлийг технологийн дагуу явуулах;

7.4.3.хөрсний ялзмаг, үржил шимийг тогтоох, доройтлоос хамгаалах зорилгоор гуу, жалга үүсэж болох газарт хаалт хамгаалалт хийх, ойжуулах.

8 дугаар зүйл.Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх талаар төрийн байгууллагын бүрэн эрх

Хэвлэх

8.1.Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх талаар Засгийн газар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

8.1.1.хөрс хамгаалах, цөлжилттэй тэмцэх, экологийн аюулгүй байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх;

/Энэ заалтад 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

8.1.2.хөрс хамгаалах, цөлжилттэй тэмцэх арга хэмжээг улсын хэмжээнд зохион байгуулж, нэгдсэн удирдлагаар хангах;

/Энэ заалтад 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

8.1.3.энэ хуулийн 6.1.3, 6.1.6, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 7.3.2-т заасан арга хэмжээг хэрэгжүүлэх.

8.2.Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх талаар байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

8.2.1.хөрсийг хaмгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх төрийн бодлого, үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

8.2.2.хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх үйл ажиллагаатай холбогдсон дүрэм, журам, нөхөн сэргээх технологи болон хохирлын нөхөн төлбөр тогтоох аргачлал, зааврыг баталж, түүний хэрэгжилтийг хангах;

8.2.3.энэ хуулийн 6.1.2, 6.1.4, 6.1.5, 6.2.3, 6.2.5, 7 дугаар зүйлийн 7.4-т заасан арга хэмжээг хэрэгжүүлэх;

8.2.4.шаардлагатай тохиолдолд батлан хамгаалахын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай тохиролцон цэргийн дүйцүүлэх алба болон анги нэгтгэлийн албан хаагчдыг хөрс хамгаалах, цөлжилттэй тэмцэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд оролцуулах;

8.2.5.хуульд заасан бусад бүрэн эрх.

8.3.Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх талаар аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал харьяалах нутаг дэвсгэртээ дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

8.3.1.хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай хууль тогтоомжийн, биелэлтийг нутаг дэвсгэртээ зохион байгуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих;

8.3.2.нутаг дэвсгэртээ хэрэгжүүлэх хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх чиглэлээр энэ хуулийн 6.1, 6.2, 7.1.4-т заасан арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зардлын төсвийг батлах;

8.3.3.хөрсний доройтол, цөлжилтөөс шалтгаалж хүн, малыг нүүлгэн шилжүүлэх талаар мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт, тухайн шатны Засаг даргын саналыг үндэслэн шийдвэр гаргах;

8.3.4.хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах;

8.3.5.мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт бүхий Засаг даргын саналыг үндэслэн хөрс нь хүчтэй доройтсон газрыг орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авах.

8.4. Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх талаар аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн Засаг дарга дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

8.4.1.хөрсний доройтлыг бууруулах, бохирдлыг аюулгүй болгох, саармагжуулах, дарж булах, хуулж авах зэрэг бусад арга хэмжээг мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн шийдвэрлэх;

8.4.2.нутаг дэвсгэртээ хэрэгжүүлэх хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх чиглэлээр энэ хуулийн 6.1, 6.2-т заасан арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зардлын төсвийн төслийг тухайн шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн мэдүүлж, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, үр дүнг тайлагнах;

8.4.3.нутаг дэвсгэртээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх талаар хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт тавьж, зөрчлийг арилгуулах;

8.4.4.хөрсний доройтолд орох магадлалтай газар нутгийн жагсаалтыг аймаг, нийслэлийн газрын алба, хяналт шалгалт хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгуулагатай хамтран тодорхойлж тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусган жил бүр газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлэх;

/Энэ заалтад 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

8.4.5.иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын буруутай үйл ажиллагаанаас хөрс хүчтэй доройтсон, цөлжсөн нь мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтээр тогтоогдсон бол тухайн газар нутагт тодорхой төрлийн үйл ажиллагааг тав хүртэл жилийн хугацаагаар хязгаарлах, хориглох.

9 дүгээр зүйл.Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх талаар иргэн, хуулийн этгээдийн эрх, үүрэг

Хэвлэх

9.1.Хөрсийг доройтуулж, цөлжилт үүсэх нөхцөл бүрдүүлсэн этгээдийн үйл ажиллагааг зогсоох, хөрсний бохирдлыг арилгах, нөхөн сэргээх түүнд хариуцлага хүлээлгэх талаар эрх бүхий албан тушаалтнаас шаардах;

9.2.Хөрсний доройтол, цөлжилтийн талаар үнэн зөв мэдээллийг эрх бүхий байгууллагаас авах, өгөх;

9.3.Өөрийн хууль бус үйл ажиллагаанаас хөрсийг доройтуулсан бол хохирлыг арилгаж, хөрсийг нөхөн сэргээх.

9.4.Энэ хуулийн 7.1.1, 7.1.2-т заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

10 дугаар зүйл.Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх үйл ажиллагааг урамшуулах

Хэвлэх

10.1.Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 54 дүгээр зүйлийн 54.1-д заасан урамшууллыг дараах тохиолдолд олгоно:

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

10.1.1.тариалангийн газар эзэмшигч, ашиглагч нь хөрсний үржил шимийг анхны үзүүлэлтээс сайжруулсан;

10.1.2.тариалангийн газрын эргэн тойронд ойн зурвас байгуулсан, жимс, жимсгэний мод тариалсан, үржүүлсэн, хашаалсан;

10.1.3.тухайн орон нутагтаа хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж ажлын байр нэмэгдүүлсэн;

10.1.4.нийтийн эдэлбэр газрын хөрсийг хамгаалах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааг сайн дурын үндсэн дээр хийсэн;

10.1.5.уул уурхайн үйл ажиллагаанд хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх дэвшилттэй техник, технологи нэвтрүүлсэн, байгаль орчинд ээлтэй арга технологиор явуулсан;

10.1.6.бэлчээрийг улирлын хуваарьтай сэлгэн ашигласан.

11 дүгээр зүйл.Хөрсний доройтол, цөлжилтийн төлөв байдлын судалгаа

Хэвлэх

11.1.Хөрсний доройтол, цөлжилтийн төлөв байдлын судалгаа, дүгнэлтийг мэргэжлийн байгууллага хийж гүйцэтгэнэ.

11.2.Хөрсний шинж чанарт гарч байгаа өөрчлөлтийг итгэмжлэгдсэн хөрсний лаборатори тогтооно.

11.3.Хөрсний доройтол, цөлжилтийн төлөв байдлын судалгаанд дараах үйл ажиллагааг хамааруулна:

11.3.1.хөрсний доройтол, цөлжилт үүсгэж байгаа шалтгаан, эх үүсвэрийг тогтоох;

11.3.2.хөрсний доройтол, цөлжилтийн төлөв байдлын зэрэглэл, тархалтын хүрээг тогтоох;

11.3.3.хөрсний шинж чанарыг тогтоох;

11.3.4.шууд болон шууд бус хохирлыг тогтоох;

11.3.5.доройтолд орсон хөрсний экологи-эдийн засгийн үнэлгээг тогтоох;

11.3.6.хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх чиглэлээр дараах арга хэмжээг төлөвлөх:

а/хөрс хамгаалах, нөхөн сэргээх;

б/цөлжилтөөс сэргийлэх;

в/цөлжилтийг сааруулах;

г/цөлжилттэй тэмцэх.

11.4.Хөрсөнд учруулсан хохирлын хэмжээг тогтоох үйл ажиллагааны зардлыг тухайн газар өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагч иргэн, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн, аж ахуйн нэгж, байгууллага өөрөө хариуцах бөгөөд нийтийн эзэмшлийн газрын хөрсөнд учруулсан хохирлын хэмжээг тогтоох үйл ажиллагааны зардлыг тухайн аймаг, нийслэлийн төсвөөс санхүүжүүлнэ.

12 дугаар зүйл.Хөрсөнд учруулсан хохирлын нөхөн төлбөр

Хэвлэх

12.1.Хөрсөнд доройтол учруулсан тохиолдолд мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, холбогдох сум, дүүргийн Засаг дарга учирсан хохирлыг арилгуулж, нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг наймаас арав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний торгууль ногдуулан, төлөлтөд нь хяналт тавина.

12.2.Гэм буруутай этгээд нөхөн төлбөр төлсөн нь түүнийг Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

13 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

13.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

13.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022.12.20-ны өдрийн орчуулга)                                    Unofficial translation

LAW OF MONGOLIA

 

May 17, 2012                                                                                    Ulaanbaatar city

 

ON SOIL PROTECTION AND PREVENTION FROM DESERTIFICATION

 

 

Article 1.Purpose of the law

1.1.The purpose of the law is to regulate relations concerning protection of soil from degradation, restoration, and prevention from desertification.

Article 2.Legislation on soil protection and prevention from desertification

2.1.The legislation on soil protection and prevention from desertification comprises of the Constitution of Mongolia, the Environmental protection law, the Land law, the Forest law, the Crop production law, this law and other legislative acts adopted in accordance with them.

2.2.Should an international treaty to which Mongolia is a party provides for other than this law, the provisions of the international treaty shall prevail.

Article 3.Scope of the law

3.1.This law shall apply to activities of the state, citizens, business entities, and organizations to protect soil and prevent from desertification.

3.2.This law shall be of effect in all areas of primary classification except the water reservoir area of the unified land resource of Mongolia.

Article 4.Definitions of legal terms

4.1.The following terms used in this law shall be understood as follows.

4.1.1."soil" means the friable part of the topmost land surface, which contains fertile layer;

4.1.2."soil degradation" means deterioration of soil fertility, weathering, erosion, contamination, and loss of original properties due to pastureland overgrazing;

4.1.3."desertification" means soil deterioration process due to other factors including climate change and human activities;

4.1.4."soil protection" means protection of soil from deterioration due to human and environmental factors, and restoration;

4.1.5."soil restoration" means process of bringing deteriorated soil back to its original state and improvement of its fertility;

4.1.6."desertification prevention measures" mean activities to detect and report desertification conditions and to avoid desertification aimed at improvement of soil;

4.1.7."desertification mitigation measures" mean measures to decelerate and contain spread, intensity and process of desertification by conducting technical and biological activities against it;

4.1.8."anti-desertification measures" mean activities aimed at reducing and stopping soil degradation, spread and intensity of desertification and eliminating its negative effects;

4.1.9."aridity index" means ratio between annual precipitation of particular area and sum of evaporation of plants and soil.

Article 5.Degree of soil degradation and desertification state

5.1.The state central administrative body in charge of environmental issues shall approve criteria of degree of soil degradation and desertification state, and method of its attribution.

5.2.The degrees of soil degradation and desertification state shall be classified as follows.

5.2.1.weak;

5.2.2.medium; and,

5.2.3.strong.

5.3.The degree of weak soil degradation shall apply to land where less than five percent of particular area is contaminated or where there is minor erosion of topsoil and decrease in humus reserve is less than 25 percent.

5.4.The degree of medium soil degradation shall apply to land where 5-20 percent of particular area is contaminated or where there is erosion of topsoil and decrease in humus reserve reaches 25-50 percent.

5.5.The degree of strong soil degradation shall apply to land where 20-50 percent of particular area is contaminated or where there is major erosion of topsoil, loss of fertility and decrease in humus reserve is more than 50 percent.

5.6.The state central administrative body in charge of environmental issues shall approve the types of chemical substances that contaminate soil and the list of permissible content.

5.7.The degree of desertification shall be classified as follows.

5.7.1.degree of weak desertification shall apply to land where aridity index of the area that falls under the weak degree of soil degradation decreased by 0.1 unit during the last 30 years;

5.7.2.degree of medium desertification shall apply to land where aridity index of the area that falls under the medium degree of soil degradation decreased by 0.2 unit during the last 30 years;

5.7.3.degree of strong desertification shall apply to land where aridity index of the area that falls under the strong degree of soil degradation decreased by 0.3 unit during the last 30 years.

Article 6.Common soil protection and anti-desertification measures

6.1.The following common measures of soil protection shall be implemented.

6.1.1.prevention for soil where weak degree of degradation is detected;

6.1.2.mitigation for soil where medium degree of degradation is detected;

6.1.3.combat for soil where strong degree of degradation is detected;

6.1.4.soil restoration;

6.1.5.capacity building on soil protection;

6.1.6.refrain from generating many branched roads.

6.2.The following common measures to combat desertification shall be implemented.

6.2.1.provide sustainable land management in line with regional features;

6.2.2.support crop production with strips of trees;

6.2.3.use water reserves properly, protect and increase;

6.2.4.protect forest and plants, and be forested;

6.2.5.protect soil in cropland.

Article 7.Soil protection and desertification prevention measures

7.1.The following measures will be implemented to protect agricultural land soil and prevent from desertification.

7.1.1.increase crop land soil fertility and introduce soil protection equipment and technology;

7.1.2.sow in strips when grains are cultivated in more than 100 ha area in all cases except when using streamlined or zero-tillage technology;

7.1.3.the length of the strip stated in Article 7.1.2 of this law shall be 100 m and its width shall be no less than 10 m.;

7.1.4.use pasture land on seasonal schedule in accordance with heads of livestock of the particular area.

7.2.The following measures will be implemented to protect urban land soil and prevent from desertification.

7.2.1.citizens, business entities and organizations are to refrain from contamination of soil with waste in all areas except established sites;

7.2.2.citizens, business entities and organizations are to have sewage facility that meets sanitation requirements;

7.2.3.citizens, business entities and organizations constructing buildings and facilities are to restore soil in eroded area during and after construction;

7.2.4.citizens, business entities and organizations are to plant trees and grass in no less than 10 percent of the area of the land they own or possess according to appropriate procedure;

7.2.5.prohibit vehicle parking and driving in areas except established parking lots and carriageway of roads.

7.3.The following measures will be implemented to protect soil in special needs land and prevent from desertification.

7.3.1.legal entities engaged in minerals exploration and extraction in areas issued for artisanal mining and contracted petroleum sites are to restore soil degraded during operation in line with standard requirements of biological reclamation;

7.3.2.use pasture land for inter-aimag seasonal move and hay-making area of the state fodder fund in scheduled rotation.

7.4.The following measures will be implemented to protect soil in forest resource areas and prevent from desertification.

7.4.1.forest the logged area before it becomes treeless;

7.4.2.log trees according to technology;

7.4.3.construct closures in areas prone to gullies with the purpose of determining soil compost and fertility and protect from degradation.

Article 8.Powers of the state authorities regarding soil protection and desertification prevention

8.1.The Government shall exercise the following powers regarding soil protection and desertification prevention.

8.1.1.to approve and implement national programs on soil protection, combating desertification, ensuring ecological security;

/This sub-paragraph was amended by the law as of December 17, 2021/

8.1.2.to organize nationwide soil protection and anti-desertification measures and manage in general.

/This sub-paragraph was amended by the law as of November 13, 2015/

8.1.3.to implement measures stated in Articles 6.1.3, 6.1.6, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, and 7.3.2 of this law.

8.2.The state central administrative body in charge of environmental issues shall exercise the following powers regarding soil protection and desertification prevention.

8.2.1.to organize the implementation of the state policy and national programs on soil protection and desertification prevention;

8.2.2.to approve rules and regulations concerning soil protection and desertification prevention, restoration technology and procedure and guidelines to set compensation, and ensure its implementation;

8.2.3.to implement measures stated in Articles 6.1.2, 6.1.4, 6.1.5, 6.2.3, 6.2.5, and 7.4 of this law;

8.2.4.to involve officers of alternative military service or army units in soil protection and anti-desertification measures in consultation with the state central administrative body in charge of defense issues if required;

8.2.5.other powers stated in laws.

8.3.Aimag, soum, capital city, and district Citizens Representatives' Khural shall exercise the following powers concerning soil protection and desertification prevention in their relevant territories.

/This paragraph was amended by the law as of April 22, 2022/

8.3.1.to enforce soil protection and desertification prevention legislation in their territories and monitor enforcement;

8.3.2.to approve budget for expenses of implementation of the measures stated in Articles 6.1, 6.2 and 7.1.4 of this law aimed at soil protection and desertification prevention to be implemented in their territories;

8.3.3.to make decisions based on findings of professional bodies and proposition of Governor of the particular level regarding soil protection and evacuation of humans and animals due to desertification;

8.3.4.to approve plans on measures of soil protection and desertification prevention;

8.3.5.to take areas with strongly degraded soil under local special protection based on Governor's proposition substantiated with findings of professional organizations.

8.4.Aimag, soum, capital city, and district Governors shall exercise the following powers regarding soil protection and desertification prevention.

/This paragraph was amended by the law as of April 22, 2022/

8.4.1.to resolve measures including reduction in soil degradation, mitigation and neutralization of contamination, landfill, stripping, and others based on findings of professional bodies;

8.4.2.to submit draft budget of expenses of implementation of measures stated in Articles 6.1 and 6.2 of this law regarding soil protection and desertification prevention to be implemented in their territories to the Citizens Representatives' Khural, ensure its implementation, and report on outcome;

8.4.3.to monitor how citizens, business entities, organizations engaged in business in their territories perform their obligations concerning soil protection and desertification prevention, and eliminate violations;

8.4.4.to determine list of areas that are likely to sustain soil degradation in cooperation with aimag or capital city land affairs office and specialized inspection agency, include it in the current year's land management plan and submit to the state administrative body in charge of land issues annually;

8.4.5. if professional bodies find that soil has been degraded seriously and become desert due to wrongful activities of citizens, business entities, and organizations, to restrict and prohibit certain types of activities for up to five years in the given area.

Article 9.Rights and obligations of citizens and legal entities regarding soil protection and desertification prevention

9.1.to demand competent officers to stop activities of persons that degraded soil and effected desertification, eliminate soil contamination, restore, subject them to liabilities;

9.2.to obtain and provide competent authority with accurate information regarding soil degradation and desertification;

9.3.to compensate for damage and restore soil if soil has been degraded due to one's wrongful activity;

9.4.to implement activities stated in Articles 7.1.1 and 7.1.2 of this law.

Article 10.Incentives for soil protection and desertification prevention activities

10.1.The incentive stated in Articles 54.1 of the Environmental protection law shall be provided to citizens, business entities and organizations that conducted activities aimed at soil protection and desertification prevention in the following cases.

/This paragraph was amended by the law as of April 22, 2022/

10.1.1.owner and user of agricultural land improved soil fertility more than its original values;

10.1.2.set up strips of trees around agricultural land, planted or reared or fenced fruit trees;

10.1.3.conducted soil protection and desertification prevention activities in the community and increased place of employment;

10.1.4.voluntarily conducted protection and restoration of soil in land for common tenure;

10.1.5.introduced advanced equipment and technology on soil protection and desertification prevention to mining industry and conducted using environmentally friendly technology;

10.1.6.used pastureland in seasonally scheduled rotation.

Article 11.Studies on state of soil degradation and desertification

11.1.Professional bodies shall perform studies and come up with findings on state of soil degradation and desertification.

11.2.Accredited soil laboratories shall determine changes in soil properties.

11.3.The following activities shall be included in the studies on state of soil degradation and desertification:

11.3.1.to determine causes and sources of soil degradation and desertification;

11.3.2.to determine degree of state of soil degradation and desertification and scope of spread;

11.3.3.to determine soil properties;

11.3.4.to determine direct and indirect damages;

11.3.5.to determine ecological and economic value of degraded soil;

11.3.6.to plan the following measures regarding soil protection and desertification:

a/soil protection and restoration;

b/desertification prevention;

c/mitigation of desertification;

d/combat desertification.

11.4.Citizens, foreign citizens, stateless persons, business entities, organizations that own or possess or use land shall bear costs of determination of amount of damage caused on soil on their own and costs of determination of damages to soil of land for common tenure shall be funded from the particular aimag or capital city treasury.

Article 12.Compensation for damages to soil

12.1.State environmental inspector, relevant soum or district Governor shall ensure that damages sustained are cleared based on findings of professional body in case soil has sustained degradation, impose a fine equal to from eight to ten times increase in the minimum wage per month and monitor its payment.

12.2.Compensation by offenders shall not be a justification to release from liabilities set out in Criminal Code and Law on Offense/Infringement.

/This paragraph was amended by the law as of December 4, 2015/

Article 13.Liabilities for violators of laws

13.1.Unless an official who has breached this law subject to criminal liability, he or she shall be held liable as provided by the Law on Public/Civil Service.

13.2.An individual, legal entity who has breached this law is subject to the liability in accordance with Criminal Code or Law on Offence/Infringement.

/This article was modified by the law as of December 4, 2015/

 

 

CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA DEMBEREL.D