A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2012 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр

Улаанбаатар хот

БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ

/Шинэчилсэн найруулга/

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургаадугаар зүйлийн 2 дахь заалтыг хэрэгжүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах, хүний үйл ажиллагааны улмаас байгаль орчны тэнцвэрт байдал алдагдахаас сэргийлэх, байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл багатайгаар байгалийн нөөц ашиглалт явуулах, бүс нутаг, салбарын хэмжээнд баримтлах бодлого, хэрэгжүүлэх хөгжлийн хөтөлбөр, төлөвлөгөө болон аливаа төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлыг үнэлэх, хэрэгжүүлэх эсэх талаар дүгнэлт, шийдвэр гаргах, оролцогч талуудын харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, энэ хууль, эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1."төсөл" гэж шинээр байгуулах болон ажиллаж байгаа үйлдвэр, үйлчилгээ, уул уурхай, барилга байгууламж, тэдгээрийг шинэчлэх, өргөтгөх зэрэг аливаа үйл ажиллагааг;

3.1.2."төсөл хэрэгжүүлэгч" гэж тухайн төслийг хариуцагч иргэн, хуулийн этгээдийг;

3.1.3."байгаль орчны стратегийн үнэлгээ" гэж улсын болон бүс нутаг, салбарын хэмжээнд баримтлах бодлого, хэрэгжүүлэх хөгжлийн хөтөлбөр, төлөвлөгөөг боловсруулах явцад түүний хэрэгжилтээс байгаль орчин, нийгэм, хүний эрүүл мэндэд учирч болзошгүй эрсдэл, сөрөг нөлөөлөл, үр дагаврыг уур амьсгалын өөрчлөлтийн чиг хандлага, гамшиг, аюулт үзэгдэл, осол, аюултай уялдуулан тодорхойлохыг;

/Энэ заалтад 2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

3.1.4."байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ" гэж аливаа төслийн техник, эдийн засгийн төлөвлөлтийн баримт бичиг, зураг төсөл, улсын болон бүс нутаг, салбарын хэмжээнд хэрэгжүүлэх хөгжлийн хөтөлбөр, төлөвлөгөөг боловсруулах явцад тэдгээрийг хэрэгжүүлэх нутаг дэвсгэрийн байгаль орчны төлөв байдлыг судлан тогтоож цаашид төсөл, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, бодлого боловсруулахад анхаарах байгалийн нөхцөл, орчны онцлогийг тодорхойлохыг;

3.1.5."хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ" гэж тодорхой бүс нутаг, сав газарт иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа төслүүдээс хүн амын эрүүл мэндэд үзүүлж байгаа хам болон давхардмал сөрөг нөлөөллийг тодорхойлж, түүнийг бууруулах, арилгах арга хэмжээ тогтоохыг;

3.1.6."байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ гэж иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тодорхой төслийг хэрэгжүүлэх явцад байгаль орчинд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөлөл, үр дагаврыг урьдчилан тодорхойлж, түүнийг бууруулах, арилгах арга хэмжээ тогтоохыг;

3.1.7."үнэлгээний шинжээч" гэж энэ хуулийн 3.1.6-д заасан үнэлгээ, үнэлгээний тайланд шинжилгээ хийж, дүгнэлт гаргах эрх бүхий этгээдийг;

3.1.8."үнэлгээний шинжилгээ" гэж энэ хуулийн 3.1.6-д заасан байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний ажлыг холбогдох хууль журмын дагуу гүйцэтгэсэн эсэх, тайлан, дүгнэлт үндэслэлтэй, зөв эсэхэд мэргэжлийн дүгнэлт гаргах үйл ажиллагааг;

3.1.9."хянан магадлагаа" гэж батлагдсан байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тайлан, дүгнэлт үнэн зөв эсэхэд мэргэжлийн дүгнэлт гаргах үйл ажиллагааг ;

3.1.10."эрсдэлийн үнэлгээ" гэж хүн, амьтан, ургамал болон байгаль орчинд хими, биологи, физикийн хүчин зүйлээс үзүүлж болзошгүй нөлөөлөл, мөн гамшиг болон аюулын нөлөөллийг урьдчилан тодорхойлох үйл ажиллагааг;

/Энэ заалтад 2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

3.1.11."биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах" гэж төслийн үйл ажиллагаанд өртөгдөн унаган төрх, хэв шинж, амьдрах орчноо алдсан биологийн олон янз байдлыг өөр газарт нөхөн хамгаалах арга хэмжээг.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ БҮТЭЦ, ТОГТОЛЦОО, ЗОХИЦУУЛАЛТ

4 дүгээр зүйл.Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ

Хэвлэх

4.1.Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ гэдэгт дор дурдсан үнэлгээ хамаарна:

4.1.1.байгаль орчны стратегийн үнэлгээ /цаашид "стратегийн үнэлгээ" гэх/;

4.1.2.байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ /цаашид "төлөв байдлын үнэлгээ" гэх/;

4.1.3.байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ /цаашид "нөлөөллийн үнэлгээ гэх/;

4.1.4.хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ.

4.2.Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын дэргэд байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний асуудлыг зохицуулах, энэ хуулийн 4.1.1, 4.1.4, 7.1.2-т заасан үнэлгээний үр дүн, тайланд дүгнэлт өгөх, үүрэг бүхий байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэргэжлийн зөвлөл /цаашид "мэргэжлийн зөвлөл" гэх/ ажиллана.

4.3.Мэргэжлийн зөвлөлийг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын шийдвэрээр томилон ажиллуулна.

5 дугаар зүйл.Байгаль орчны стратегийн үнэлгээ

Хэвлэх

5.1.Бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөөг санаачлан боловсруулагч салбарын яам нь уг баримт бичгийг боловсруулах явцад стратегийн үнэлгээ хийлгэж, Засгийн газарт хэлэлцүүлэхээс өмнө уг үнэлгээний тайланг бодлогын баримт бичгийн төслийн хамт байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад ирүүлнэ.

5.2.Стратегийн үнэлгээг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас эрх авсан мэргэжлийн байгууллага, тухайн салбарын эрдэм шинжилгээ, судалгааны байгууллага, бие даасан шинжээч, мэргэжилтнүүдийн багийн оролцоотойгоор хийж тайлан гаргана.

5.3.Стратегийн үнэлгээ болон хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний талаарх нарийвчилсан журмыг Засгийн газар батална.

5.4.Стратегийн үнэлгээний тайланг мэргэжлийн зөвлөлөөр хэлэлцэж, дүгнэлт гаргах бөгөөд уг дүгнэлтийг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн Засгийн газарт танилцуулна.

5.5.Төслийг хэрэгжүүлэгч салбарын яам болон байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь стратегийн үнэлгээний дүгнэлтийн талаарх мэдээллийг нийтэд мэдээлж, өөрийн цахим хуудсанд байрлуулах бөгөөд хэвлэмэл хувилбартай танилцах боломжийг бүрдүүлнэ.

6 дугаар зүйл.Төлөв байдлын болон хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ

Хэвлэх

6.1.Төсөл хэрэгжүүлэгч нь энэ хуулийн 3.1.4-т заасан үнэлгээг хийлгэж, болзошгүй нөлөөллийг судалсан байна.

6.2.Төлөв байдлын үнэлгээг төсөл хэрэгжүүлэгч нь эрх бүхий мэргэжлийн байгууллага болон судалгаа, шинжилгээний байгууллагын оролцоотойгоор хийлгэх бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хандан чиглэл гаргуулна.

6.3.Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь тодорхой бүс нутаг, сав газарт иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа төсөлд энэ хуулийн 3.1.5-д заасан үнэлгээг эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагын оролцоотойгоор хийнэ.

6.4.Шаардлагатай тохиолдолд байгаль орчны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн энэ хуулийн 6.3-т заасан үнэлгээ хийхэд мэргэжлийн баг томилж болно.

6.5.Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний ажилд шаардагдах зардлыг нөлөөллийн цар хүрээг харгалзан төсөл хэрэгжүүлэгчээс гаргуулна.

6.6.Эрх бүхий мэргэжлийн байгууллага нь боловсруулсан байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ болон хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний тайланг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын дэргэдэх үнэлгээний асуудал эрхэлсэн мэргэжлийн зөвлөлд хүргүүлж хянуулна.

7 дугаар зүйл.Нөлөөллийн үнэлгээ

Хэвлэх

7.1.Нөлөөллийн үнэлгээ нь дараах үнэлгээнээс бүрдэнэ:

7.1.1.байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ;

7.1.2.байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ.

7.2.Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээг байгалийн нөөцийг ашиглах, газрын тос болон ашигт малтмал хайх, ашиглах, аж ахуйн зориулалтаар газар эзэмших, ашиглах эрх авах болон төсөл хэрэгжүүлэхээс өмнө хийнэ.

7.3.Төсөл хэрэгжүүлэгч нь холбогдох эрх бүхий байгууллагаар баталгаажсан техник-эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл, төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн байгаль орчны өнөөгийн төлөв байдлын тодорхойлолт, тухайн сум, дүүргийн Засаг даргын санал болон холбогдох бусад баримт бичгийг бүрдүүлэн энэ хуулийн хавсралтад заасан ангиллын дагуу байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, эсхүл байгаль орчны албанд байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ хийлгэнэ.

7.4.Шинээр байгуулах болон одоо ажиллаж байгаа үйлдвэр, үйлчилгээ, барилга байгууламж, тэдгээрийг шинэчлэх, өргөтгөх, байгалийн нөөц ашиглах төсөлд байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээг үнэлгээний шинжээч ажлын 14 хоногт багтаан хийж дараах дүгнэлт гаргана:

7.4.1.техник, технологи, үйл ажиллагаа нь байгаль орчинд халтай, газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй, стратегийн үнэлгээний дүгнэлт болон холбогдох хууль тогтоомжид нийцээгүй төслийг хэрэгжүүлэхээс татгалзах, эсхүл буцаах;

7.4.2.төслийг байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэлгүйгээр тодорхой нөхцөл, болзолтойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой гэж үзэх;

7.4.3.байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэх шаардлагатай гэж үзэх.

7.5.Шаардлагатай тохиолдолд энэ хуулийн 7.4-т заасан хугацааг энэ хуулийн 7.6-д заасан ерөнхий шинжээчийн шийдвэрээр 14 хоногийн хугацаагаар нэг удаа сунгаж болно.

7.6.Үнэлгээний шинжээч болон тэдгээрийн үйл ажиллагааг удирдан зохицуулах ерөнхий шинжээчийг байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийх мэргэжлийн чадвар, ажлын дадлага туршлагыг харгалзан байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын шийдвэрээр томилно.

7.7.Нөлөөллийн үнэлгээний журам, аргачлалыг Засгийн газар батлах бөгөөд уг журам, аргачлалд байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээтэй холбоотой асуудал, үнэлгээний шинжилгээ, хянан магадлагаа болон мэргэжлийн зөвлөлийн үйл ажиллагаа, нийгэм, эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээний талаарх зохицуулалтыг тусгана.

8 дугаар зүйл.Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ

Хэвлэх

8.1.Энэ хуулийн 7.4.3-т заасны дагуу гарсан дүгнэлтэд нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний ажлын зорилт, чиглэл, хамрах хүрээ, хугацааг тодорхой заана.

8.2.Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээг энэ хуулийн 12 дугаар зүйлд заасны дагуу эрх авсан дотоодын аж ахуйн нэгж гүйцэтгэнэ.

8.3.Энэ хуулийн 8.2-т заасан эрх бүхий аж ахуйн нэгж нь байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний үр дүнгээр тайлан бэлтгэж, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулна.

8.4.Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайланд дараах асуудлыг тусгана:

8.4.1.төсөл хэрэгжих орчны байгаль орчны төлөв байдал;

8.4.2.төслийн болзошгүй болон гол сөрөг нөлөөлөл, тэдгээрийн эрчим, тархалт, үр дагаврыг тогтоосон тооцоо, судалгааны үр дүн;

8.4.3.төслийн болзошгүй болон гол сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга хэмжээний зөвлөмж;

8.4.4.төслийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл үүсгэж болзошгүй бохирдлыг бууруулахад боломжит арга технологи, байгаль орчинд ээлтэй техник, технологийг ашиглах зөвлөмж;

8.4.5.байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээнд эрсдэлийн үнэлгээ хийхээр заасан бол төслийн үйл ажиллагаанаас хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн эрсдэлийн үнэлгээ;

8.4.6.газрын тос, уул уурхай, цацраг идэвхт ашигт малтмалын ашиглалт зэрэг төсөлд хаалтын үйл ажиллагааны чиглэл, нөхөн сэргээлтийн зорилт, хамрах хүрээ, шалгуур үзүүлэлтүүд, дүйцүүлэн хамгааллын арга хэмжээ;

8.4.7.байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний зорилт, хамрах хүрээ, шалгуур үзүүлэлтүүд;

8.4.8.төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн захиргаа, төслийн нөлөөлөлд өртөх нутгийн иргэдийн нийтийн хурлын санал, тэмдэглэл;

8.4.9.төсөл хэрэгжих газрын түүх соёлын үнэт зүйлс, төслийн онцлогтой уялдсан бусад асуудал.

8.5.Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайланд төсөл хэрэгжүүлэгчээс албан ёсоор санал авна.

8.6.Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэх зардлыг төсөл хэрэгжүүлэгч хариуцна.

8.7.Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийсэн аж ахуйн нэгж нь хээрийн судалгааны анхдагч материал, үнэлгээний мэргэжилтний судалгааны ажлын дүнг эх хувиар нь хадгалах бөгөөд байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайланг дөрвөн хувь бэлтгэж, байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, төсөл хэрэгжүүлэгч болон төсөл хэрэгжих сум, дүүргийн Засаг даргын тамгын газарт тус бүр нэг хувийг өгч, нэг хувийг өөртөө үлдээх бөгөөд тэдгээр нь адил хүчинтэй байна.

8.8.Төсөл хэрэгжүүлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага нөлөөллийн үнэлгээ хийсэн эсэхэд тухайн орон нутгийн байгаль хамгаалагч, байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, бүх шатны Засаг дарга, геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага хяналт тавина.

9 дүгээр зүйл.Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө

Хэвлэх

9.1.Төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн байгаль орчныг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, стратегийн үнэлгээний зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангах, нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээгээр тогтоосон сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах, урьдчилан сэргийлэх, төсөл хэрэгжих орчинд бий болж болзошгүй сөрөг үр дагаврыг хянах, илрүүлэх зорилгоор байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээг гүйцэтгэсэн байгууллага боловсруулна.

9.2.Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө нь байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний салшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг байна.

9.3.Ерөнхий үнэлгээ хийсэн байгууллага тухайн төслийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг батлан төсөл хэрэгжүүлэх зөвшөөрөл олгоно.

9.4.Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах болон нөхөн сэргээлт хийх журам, аргачлалыг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, нөхөн сэргээлтийн стандартыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу эрх бүхий байгууллага тус тус батална.

9.5.Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө нь байгаль хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрөөс бүрдэнэ.

9.6.Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөнд байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээгээр тогтоосон сөрөг нөлөөллийг багасгах, арилгах арга хэмжээ, дүйцүүлэн хамгаалал хийх, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх хугацаа, шаардагдах хөрөнгө зардлыг тусгасан байна.

9.7.Орчны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрт төслийн үйл ажиллагааны улмаас байгаль орчны төлөв байдалд үзүүлж байгаа өөрчлөлтийг хянах, шинжилгээ хийх, үр дүнг тайлагнах, түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэлбэр, шаардагдах хөрөнгө, зардал, хугацааг тодорхойлон тусгана.

9.8.Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ хийсэн байгууллага төсөл хэрэгжүүлэгчийн тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайланг жил бүрийн 12 дугаар сард багтаан хүлээн авч дараа оны төлөвлөгөө болон түүнийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгө, зардлын хэмжээг батална.

9.9.Энэ хуулийн 9.10-т зааснаас бусад төрлийн төсөл хэрэгжүүлэгч нь байгаль орчныг хамгаалах талаар хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийн баталгаа болгон тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх арга хэмжээнд шаардагдах зардлынхаа 50-иас доошгүй хувьтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн хөрөнгийг тус сум, дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн тусгай дансанд төвлөрүүлж, төлөвлөгөөний биелэлтийг жил бүр тайлагнана.

9.10.Ашигт малтмалын ашиглалт, баяжуулах, боловсруулах үйлдвэр, химийн үйлдвэрийн үйл ажиллагааны төсөл хэрэгжүүлэгч нь байгаль орчныг хамгаалах талаар хүлээсэн үүргээ биелүүлэх баталгаа болгож, байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын нөхөн сэргээлтийн тусгай дансанд ашиглалтын үйл ажиллагаа дуусах хүртэл жил бүр тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах зардлын 50 хувьтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн хөрөнгийг төвлөрүүлнэ.

9.11.Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нөлөөллийн үнэлгээгээр тавигдсан шаардлага болон уурхайн ашиглалтын жил бүрийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт, энэ хуулийн 14.1.3-т заасан хаалтын менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн явцыг үндэслэн энэ хуулийн 9.10-т заасан хөрөнгийг тодорхой хуваарийн дагуу уурхайн хаалтын үе шатанд буцаан олгоно.

9.12.Байгаль орчны менежментийн болон уурхайн хаалтын менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд тухайн орон нутгийн байгаль хамгаалагч, байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, бүх шатны засаг дарга, төрийн захиргааны төв байгууллага болон байгаль орчны төрийн бус байгууллага хяналт тавина.

9.13.Шаардлагатай тохиолдолд байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ хийсэн байгууллагын шийдвэрээр байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт, нөхөн сэргээлтийн ажлын гүйцэтгэл болон энэ хуулийн 9.12-т заасан хяналтын дүнд хөндлөнгийн хяналт хийж, дүгнэлт гаргах бөгөөд уг ажилд шаардагдах зардлыг төсөл хэрэгжүүлэгч хариуцна.

9.14.Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ хийсэн байгууллага байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан болон энэ хуулийн 9.12, 9.13-т заасан хяналтын дүнг үндэслэн төсөл хэрэгжүүлэгчийн баталгааны мөнгийг буцаан олгох эсэх асуудлыг энэ хуулийн 9.15-д заасан журмын дагуу шийдвэрлэнэ.

9.15.Энэ хуулийн 9.9, 9.10-т заасан байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн тусгай дансны гүйлгээнд хяналт тавих журмыг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батална.

10 дугаар зүйл.Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний шинжилгээ

Хэвлэх

10.1.Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийсэн эрх бүхий аж ахуйн нэгж нь ерөнхий үнэлгээнд заасан хугацаанд үнэлгээний ажлын тайланг холбогдох бусад бичиг баримтын хамт ерөнхий үнэлгээ хийсэн байгууллагад хүргүүлнэ.

10.2.Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайланг хүлээн авсан шинжээч ажлын 18 өдөрт багтаан үнэлгээний шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргах бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын ерөнхий шинжээч уг тайланд үнэлгээний шинжилгээ хийх шинжээчдийн баг томилно.

10.3.Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын ерөнхий шинжээч энэ хуулийн 10.2-т заасан хугацааг 18 хүртэл хоногоор нэг удаа сунгаж болно.

10.4.Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайлан, түүнд үнэлгээний шинжилгээ хийсэн шинжээчийн болон мэргэжлийн зөвлөлийн дүгнэлт, энэ хуулийн 18.4-т заасан саналыг үндэслэн төслийг хэрэгжүүлэх эсэх асуудлыг шийдвэрлэнэ.

10.5.Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайланг төсөл хэрэгжүүлэгч, үнэлгээ хийсэн мэргэжлийн байгууллага хамтран төслийн нөлөөлөлд өртөх орон нутгийн оршин суугчдад танилцуулах ажлыг зохион байгуулна.

10.6.Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн санг бүрдүүлэхтэй холбогдсон харилцааг Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн долдугаар бүлэгт заасны дагуу зохицуулна.

11 дүгээр зүйл.Хянан магадлагаа

Хэвлэх

11.1.Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэсний үндсэн дээр төсөл хэрэгжүүлж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааны улмаас хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд хохирол учруулж байгаа болон учруулсан бол үнэлгээний үнэн зөв хийгдсэн эсэхэд хянан магадлагаа хийнэ.

11.2.Хянан магадлагааны дүгнэлт гаргах хугацааг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын ерөнхий шинжээч тогтоож, холбогдох мэргэжлийн хүмүүсийг оролцуулан тухай бүр ажлын хэсэг томилон ажиллуулна.

11.3.Хянан магадлагаа хийхэд шаардлагатай зардлыг үнэлгээ хийсэн мэргэжлийн байгууллага хариуцах бөгөөд хянан магадлагааны дүгнэлтийг үндэслэн буруутай этгээдээр уг зардлыг нөхөн төлүүлнэ.

11.4.Хянан магадлагаа хийхэд шаардагдах баримт бичгийг байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийсэн аж ахуйн нэгж болон төсөл хэрэгжүүлэгч нар байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад саадгүй бүрдүүлж өгнө.

11.5.Хянан магадлагаагаар байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээг буруу хийсэн нь тогтоогдвол уг ажлыг зохих шаардлагын түвшинд хүртэл дахин хийлгэж, энэ хугацаанд бусад төсөлд нарийвчилсан үнэлгээ хийх эрхийг нь байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын шийдвэрээр түдгэлзүүлнэ.

11.6.Хянан магадлагаагаар нэмэлт ажил хийх шаардлагатай нь тогтоогдвол холбогдох зардлыг анх нарийвчилсан үнэлгээ хийсэн аж ахуйн нэгж хариуцна.

12 дугаар зүйл.Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийх эрх олгох, хүчингүй болгох

Хэвлэх

12.1.Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 8.1 дүгээр зүйлийн 1.7-д заасан тусгай зөвшөөрлийг Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 5-д заасан шаардлагыг хангасан Монгол Улсын аж ахуйн нэгжид байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага олгоно.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

12.2.Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийх тусгай зөвшөөрөл авахыг хүссэн өргөдөлд Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 5.1 дүгээр зүйлийн 3-т зааснаас гадна дараах баримт бичгийг хавсаргасан байна:

/Энэ хэсэгт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

12.2.1.аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны тухай танилцуулга;

12.2.2.үнэлгээний ажил эрхлэхэд шаардлагатай мэдээллийн сан, материаллаг бааз, боловсон хүчний хангамж болон чадавхийг илтгэх бичиг баримтууд.

12.3.Энэ хуулийн 12.2-т заасны дагуу өргөдөл гаргасан аж ахуйн нэгжийн байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийх чадварыг мэргэжлийн зөвлөл ажлын таван өдөрт багтаан шалгаж, дүгнэлт гаргана.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

12.4.Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийх эрх бүхий аж ахуйн нэгж нь байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийхэд үндсэн үйл ажиллагаагаа чиглүүлнэ.

12.5.Аж ахуйн нэгжид байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийх эрхийг мэргэжлийн зөвлөлийн дүгнэлтийг үндэслэн байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын шийдвэрээр гурван жилийн хугацаатай олгоно.

12.6.Аж ахуйн нэгж нь байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийх эрхийн хугацаа дуусахаас хоёр сарын өмнө эрх сунгуулахыг хүссэн өргөдлөө гүйцэтгэсэн ажлын тайлангийн хамт байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад ирүүлнэ.

12.7.Энэ хуулийн 12.6-д заасан өргөдөл болон тайлан, байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээтэй холбогдсон бусад мэдээллийг мэргэжлийн зөвлөл хянан үзэж, байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийх эрхийн хугацааг сунгах эсэх талаар дүгнэлт гаргана.

12.8.Мэргэжлийн зөвлөлийн дүгнэлтийг үндэслэн аж ахуйн нэгжийн байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийх эрхийг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын шийдвэрээр гурван жилээр сунгана.

12.9.Энэ хуулийн 12.1-д заасан тусгай зөвшөөрлийг олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгохтой холбоотой энэ хуулиар зохицуулснаас бусад харилцааг Зөвшөөрлийн тухай хуулиар зохицуулна.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНД ОРОЛЦОГЧДЫН ЭРХ, ҮҮРЭГ

13 дугаар зүйл.Төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэгчийн эрх

Хэвлэх

13.1.Төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч дараах эрх эдэлнэ:

13.1.1.стратегийн болон нөлөөллийн үнэлгээ хийлгэх хүсэлтээ эрх бүхий байгууллага, аж ахуйн нэгжид тавих;

13.1.2.төлөв байдлын, стратегийн болон нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээг хийлгэх аж ахуйн нэгжийг сонгох;

13.1.3.тухайн бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, төслийн техник, технологи, бизнесийн холбоотой зарим шаардлагатай мэдээллийг нууцлахыг стратегийн болон нөлөөллийн үнэлгээг гүйцэтгэх аж ахуйн нэгжээс шаардах.

14 дүгээр зүйл.Төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэгчийн үүрэг

Хэвлэх

14.1.Стратегийн үнэлгээнд хамрагдах хөтөлбөр, төлөвлөгөөг боловсруулсан байгууллага болон төсөл хэрэгжүүлэгч дараах үүрэг хүлээнэ:

14.1.1.бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд хийх стратегийн болон төслийн нөлөөллийн үнэлгээтэй холбогдол бүхий баримт бичгийг эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд гаргаж өгөх;

14.1.2.байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийг нутгийн оршин суугчид, орон нутгийн захиргаа, төслийн нөлөөлөлд өртөгч талууд холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллагад тогтоосон хугацаанд мэдээлж, тайлагнах;

14.1.3.газрын тос болон уул уурхайн төслүүд нь нөхөн сэргээлт, хаалтын менежментийн төлөвлөгөөг тухайн үйл ажиллагаа эхэлж, хаалт хийхээс гурван жилээс доошгүй хугацааны өмнө боловсруулж, тухайн салбарын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг авч, байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад ирүүлэх.

15 дугаар зүйл.Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийх эрх бүхий аж ахуйн нэгжийн эрх

Хэвлэх

15.1.Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийх эрх бүхий аж ахуйн нэгж дараах эрх эдэлнэ:

15.1.1.байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний ажилд шаардлагатай баримт бичгийг төсөл хэрэгжүүлэгчээс гаргуулан авах;

15.1.2.байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийхэд зайлшгүй шаардлагатай тохиолдолд ажлын байранд саадгүй нэвтрэн орох, сорьц, дээж авах;

15.1.3.байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний дүнг тусган боловсруулсан байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавьж, шаардлагатай тохиолдолд төслийг үргэлжлүүлэх эсэх талаарх дүгнэлтийг холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллагад тавих.

16 дугаар зүйл.Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийх эрх бүхий аж ахуйн нэгжийн үүрэг

Хэвлэх

16.1.Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийх эрх бүхий аж ахуйн нэгж дараах үүрэг хүлээнэ:

16.1.1.урьд хийгдсэн шинжилгээ, судалгааны дүгнэлтийг ашиглаж болох бөгөөд түүнийг тодотгох холбогдох чиглэлээр нэмэлт судалгаа хийх;

16.1.2.байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайланд хийсэн шүүмжийн дүгнэлтийн дагуу нэмэлт, өөрчлөлт оруулах;

16.1.3.байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний үр дүнгийн үнэн зөвийг хариуцах;

16.1.4.тухайн төслийн техник, технологи, бизнесийн холбоотой мэдээллийн нууцыг хадгалах.

16.2.Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийх эрх бүхий аж ахуйн нэгж нь үнэлгээний ажилтай холбогдсон эрсдэлийг Даатгалын тухай хууль тогтоомжоор зохицуулна.

17 дугаар зүйл.Банк, санхүүгийн болон хөрөнгө оруулалтын байгууллагын үүрэг

Хэвлэх

17.1.Банк, санхүүгийн болон хөрөнгө оруулалтын байгууллага нь байгаль орчин болон нийгэм, хүний эрүүл мэндэд хор хөнөөлтэй аливаа үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх зориулалтаар санхүүжүүлэх, зээл тусламж олгохгүй байх үүрэг хүлээнэ.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦОО

18 дугаар зүйл.Нөлөөллийн үнэлгээний үйл ажиллагааны олон нийтийн оролцоо

Хэвлэх

18.1.Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь стратегийн үнэлгээ хийгдэх хөгжлийн хөтөлбөр, төлөвлөгөө болон байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээнд хамрагдсан төслүүдийн талаарх мэдээллийг цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлнэ.

18.2.Засгийн газрын хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа үндэсний болон бүс нутгийн хэмжээнд баримтлах бодлого, хэрэгжүүлэх хөгжлийн хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд стратегийн үнэлгээ хийх явцад олон нийтээс санал авна.

18.3.Стратегийн үнэлгээнд олон нийтээс санал ирүүлэх хугацаа нь ажлын 30-аас дээшгүй өдөр байх бөгөөд амаар, эсхүл бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр санал авна.

Энэ хуулинд 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт өөрчлөлт оруулсан./

18.4.Төслийн нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийж байгаа хуулийн этгээд тайлан боловсруулах явцдаа төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн захиргаа, төслийн нөлөөлөлд өртөх нутгийн иргэд, оршин суугчдаас албан ёсоор санал авч, хэлэлцүүлэг зохион байгуулна.

18.5.Олон нийтийн оролцооны асуудлыг журмаар зохицуулах бөгөөд уг журмыг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД

19 дүгээр зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

19.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

19.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

20 дугаар зүйл.Хохирлыг нөхөн төлүүлэх

Хэвлэх

20.1.Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ хийлгэлгүйгээр төслийг хэрэгжүүлснээс буюу үнэлгээгээр тавигдсан шаардлагыг зөрчсөний улмаас байгаль орчинд учруулсан хохирлыг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас гаргасан аргачлалын дагуу тооцож, гэм буруутай этгээдээр нөхөн төлүүлнэ.

20.2.Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээг буруу хийснээс байгаль орчинд учруулсан хохирлыг байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийсэн эрх бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагаар нөхөн төлүүлнэ.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unofficial translation

LAW OF MONGOLIA

May 17, 2012                                                      Ulaanbaatar

ON ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT

/Revised version/

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1.Purpose of the law 

1.1.The purpose of this law is to regulate relations on implementing the sub-paragraph 2 of the Article Sixteen of the Constitution of Mongolia, protecting the environment, preventing from the loss of environmental balance caused by the human activities, exploiting the mineral resources with the minimal adverse impact on the environment, assessing environmental impact of the policies to be governed, and development program, plan, and any project to be implemented at the regional and sectoral level, and making conclusions and decisions whether to implement them, and arranging coordination between the stakeholders.

Article 2.Legislation on environmental impact assessment

2.1.The legislation on environmental impact assessment shall consist of the Constitution of Mongolia, Law on Environmental Protection, this law and other legislative acts enacted in conformity therewith.

2.2.If the provisions of the international treaties to which Mongolia is a party provide otherwise than this law, the provisions of the international treaties shall prevail. 

Article 3.Definitions of the law 

3.1.The definitions used in this law shall be understood as follows:

3.1.1."Project" shall mean the factories, services, mining, buildings and facilities  that are to be implemented newly or already in operation, and any activities that are designed to renovate and expand them;

3.1.2."Project implementer' shall mean a legal entity and a citizen who is responsible for the project; 

3.1.3."Environmental strategic assessment" shall mean the determination of potential risk, adverse impact and consequences that can be caused to environment, society and human health due to implementation of policies to be adhered, development program and plan to be implemented in state, regional and sectoral level, by interrelating with trends of climate change, disaster, dangerous phenomenon, accident and danger during their development process;

/This subparagraph was amended by the law as of February 2, 2017/

3.1.4."Assessment of environmental status"' shall mean the determination of the natural condition and environmental characteristics of the local area, that will focus on further project, program, plan and policy development by researching and identifying environmental behavior of territory, where project will be implemented, during the development of feasibility planning study, drawings and designs of any project, development program and plan to be implemented in state, regional and sectoral level;

3.1.5."Cumulative impact assessment" shall mean the determination of the joint and repeated adverse impacts on the public health caused by the projects to being implemented by citizen, business entity and organization within certain areas and basins, and defining the methods and actions that eliminate and mitigate such impacts;

3.1.6."Environmental impact assessment" shall mean the determination of potential adverse impacts and consequences on the environment in advance during the certain project is being implemented by citizen, business entity and organization, and defining the methods and actions that eliminate and mitigate such impacts; 

3.1.7."Assessment expert" shall mean a person who is authorized to review assessment and assessment report as defined in Article 3.1.6 of this law, and issues expert's opinion accordingly; 

3.1.8."Assessment review" shall mean the activity to issue expert's opinion on whether the environmental impact assessment specified in Article 3.1.6 of this law has been conducted in line with respective legislation, and whether report and conclusion are reasonable and correct;

3.1.9."Monitoring and verification" shall mean the activity of preparing the expert's opinion on whether the approved environmental impact assessment report and conclusion are accurate and correct; 

3.1.10."Risk assessment" shall mean the activity of determining the potential impacts as well as disaster and hazardous effects of chemical, physical and biological factors upon human, animal, plant and environment in advance; 

/This subparagraph was amended by the law as of February 2, 2017/

3.1.11."Correspondent protection of biological diversity" shall mean the activity of rehabilitating the biological diversity, at different location, that has lost its natural character, typology and living environment by affecting due to project operation.

CHAPTER TWO

STRUCTURE, SYSTEM AND COORDINATION OF THE ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT

Article 4.Environmental impact assessment

4.1.The following evaluation shall be included in environmental impact assessment: 

4.1.1.Environmental strategic assessment (hereinafter referred to as the "strategic assessment");

4.1.2.Assessment of environmental status (hereinafter referred to as the "assessment of status"); 

4.1.3.Environmental impact assessment (hereinafter referred to as the "impact assessment");

4.1.4.Assessment of cumulative impact.

4.2.A professional council of environmental impact assessment (hereinafter referred to as the "Professional council") in charge of coordinating environmental impact assessment matters, and reviewing and issuing opinions on the results and reports of the assessments specified in Articles 4.1.1, 4.1.4 and 7.1.2 of this law shall operate under the state central administrative body in charge environmental affairs. 

4.3.The Professional council shall be formed by the decision of the state central administrative body in charge environmental affairs.

Article 5.Environmental strategic assessment 

5.1.The ministry of given sector that initiates and develops policy, program and plan shall have strategic assessment conducted during development of the given documents, and submit the assessment report along with the draft of policy document to the state central administrative body in charge of environmental affairs prior to getting it reviewed at the cabinet meeting.

5.2.The strategic assessment shall be conducted by the professional organization authorized by the state central administrative body in charge of environmental affairs, with the collaboration of the institutional and research organization of the given industry, independent expert and specialists, and prepare the report.

5.3.The Government shall approve detailed procedures on conducting strategic and cumulative impact assessments. 

5.4.The Professional council shall review the strategic assessment report and the Cabinet Member in charge of environmental affairs shall present the opinion to the Government.

5.5.The project implementing sectoral ministry and the state central administrative body in charge of environmental affairs shall disclose the information about the strategic assessment opinion in public, post it on their website and ensure the printed copies are available for public review. 

Article 6.Status and cumulative impact assessment 

6.1.The project implementer is required to conduct the assessment according to the Article 3.1.4 of this law and have potential impacts estimated. 

6.2.The status assessment shall be conducted by the project implementer with involvement of the authorized professional organization and of research and analysis organization,  and if required it shall approach the state central administrative body in charge of environmental affairs for direction. 

6.3.The state central administrative body in charge of environmental affairs shall conduct the assessment specified in the Article 3.1.5 of this law on the project that is being implemented by a citizen, business entity and organization at certain areas and basins with the involvement of the authorized professional organization.

6.4.When necessary, the Cabinet Member in charge of environmental affairs may appoint a professional team to conduct the assessment specified in the Article 6.3 of this law.

6.5.The project implementer shall be responsible for the required cost of conducting cumulative impact assessment depending on level of magnitude. 

6.6.The authorized professional organization shall deliver the developed report on the assessment of environmental status and cumulative impact to the Professional council in charge of assessment which is under the state central administrative body in charge of environmental affairs for review. 

Article 7.Impact assessment

7.1.The impact assessment shall consist of the following: 

7.1.1.General assessment of the environmental impact; and 

7.1.2.Detailed assessment of the environmental impact.

7.2.General assessment of the environmental impact is conducted prior to exploitation of natural resources, exploration and exploitation of oil and minerals, obtaining possession and exploitation permit of land for business purposes, and implementation of project. 

7.3.The project implementer is required to have the general assessment of the environmental impact conducted at the state central administrative body in charge of environmental affairs or environmental department in accordance with category specified in Annex of this law by completing the feasibility study, drawing and design approved by the respective competent organizations, definition on the current status of environment of the areas where the project to be implemented, the proposal from the Governor of the given soum or district, and other related documents.

7.4.An assessment expert shall undertake the general assessment of the environmental impact upon planned to be built or already existing factories, services, building and facilities, and their renovation and expansion projects, and projects to exploit natural resources within 14 working days, and draw a conclusion as follows. 

7.4.1.To decline or return the project, where its techniques, technology and operation can be harmful to the environment, not reflected within land utilization plan, and not in compliance with the strategic assessment conclusion and applicable legislation; 

7.4.2.To consider the project can be implemented without conducting the detailed environmental impact assessment on the certain conditions and term; 

7.4.3.To consider that it is required to conduct the detailed environmental impact assessment. 

7.5.When necessary, the period that is determined in Article 7.4 of this law can be extended for another 14 days once, by the decision of the principal expert as defined in Article 7.6 of this law. 

7.6.The principal expert, who is responsible for organizing the assessment expert and their activities, shall be appointed by the decision of the state central administrative body in charge of environmental affairs by taking account of their professional capability and work experience. 

7.7.The Government shall approve procedures and methodology of impact assessment and it shall include the regulations in regards with related matters of the environmental impact assessment, analysis and review of the assessment, and activities of the professional council, and the socio-economic and health impact assessments. 

Article 8.Detailed environmental impacts assessment 

8.1.The purpose, direction, scope and timeframe of the detailed impact assessment shall be clearly indicated in the conclusion that is issued according to Article 7.4.3 of this law. 

8.2.The detailed environmental impact assessment shall be conducted by local business entity that is authorized according to the Article 12 of this law. 

8.3.The authorized business entity specified in Article 8.2 of this law shall prepare the report with result of the detailed environmental impact assessment and develop the environmental management plan. 

8.4.The following issues shall be included within the detailed environmental impact assessments: 

8.4.1.Typology of the environment of the project implementing area; 

8.4.2.Calculation and research findings of the potential and key adverse impacts, their intensity, spread and consequences; 

8.4.3.Recommendation of the methodology to eliminate and minimize the potential and key adverse impact of the project; 

8.4.4.Recommendation on the use of possible method and technology and utilization of environmentally friendly techniques and technology in order to minimize adverse environmental impact caused by the project operation; 

8.4.5.Impact risk assessment upon human health and environment caused by the project operation if it is stated to conduct the risk assessment within the general environmental impact assessment; 

8.4.6.Closure activity direction, rehabilitation purpose, scope, criteria and equivalent protective measures for oil, mining and radioactive minerals exploitation projects; 

8.4.7.Purpose, scope and criteria of the environmental management plan; 

8.4.8.Proposal and meeting minutes of the local administration where the project is going to be implemented , and citizens public meeting of the area to be affected by the project; 

8.4.9.Historical and cultural findings on the project area, and other issues related to features of the project. 

8.5.It is required to reflect the official feedback provided by project implementer in the detailed environmental impact assessment report. 

8.6.The project implementer shall be responsible for cost of conducting the detailed environmental impact assessment. 

8.7.The business entity that has conducted the detailed environmental impact assessment shall keep the original copy of the primary material of the field survey and the results of the assessment expert's research. It shall prepare four copies of the detailed environmental impact assessment report and the state central administrative body in charge of environmental affairs, project implementer and the Governor's offices of the local area where the project is going to be implemented and itself shall retain each copy and those copies shall have the same legal force. 

8.8.The environmental officer of the local area, the state environmental inspector, Governors of all level, and the state administrative authority in charge of geology and mining affairs shall monitor whether the project implementing citizen or the business entity has conducted the environmental impact assessment.

Article 9.Environmental management plan 

9.1.The entity that has performed the detailed environmental impact assessment shall develop environmental management plan for the purposes of protection, appropriate utilization and rehabilitation of environment of the project area, fulfilment of strategic assessment recommendation, minimization, elimination and prevention of adverse impacts identified by the detailed environmental impact, and monitoring and finding of potential adverse impact that can be formed in the project area.

9.2.The environmental management plan is the inseparable part of the detailed environmental impact assessment.

9.3.The organization that conducted the general assessment shall approve the environmental management plan of the project and authorize the implementation of the project. 

9.4.The state central administrative body in charge of environmental affairs shall approve the procedures and methods for developing the environmental management plan and rehabilitation activity, and an authorized organization approve the rehabilitation standards according to the applicable legislations, respectively.

9.5.The environmental management plan shall consist of the environmental protection plan and environmental monitoring program. 

9.6.The environmental protection plan shall include measures of mitigating and eliminating the adverse impacts identified by the detailed environmental impact assessment, equivalent protective measures, required time and funding to implement them.

9.7.The environmental monitoring and investigation program shall include particularly the monitoring and analysis of the changes shown to the environmental status due to project operation, reporting of results, methods of implementation, required funding, cost and timeframe. 

9.8.The organization that has conducted the general environmental impact assessment shall receive the annual implementation report of the environmental management plan of the project implementer within December of each year, and approve the following year plan and required amount of resources and costs for its implementation. 

9.9.The project implementer other than those specified in Article 9.10 of this law shall deposit monetary assets equal to not less than 50 percent of the required costs for the annual implementation of the environmental management plan in the special account of the environmental protection and rehabilitation of such soum and district governor as a guarantee to comply with the environmental protection duty, and report the fulfilment of the plan annually accordingly. 

9.10.The project implementer of mineral exploitation, concentrating and processing plant and chemical plant shall deposit the monetary assets equal to not less than 50 percent of the required costs for the annual implementation of the environmental management plan in the special account of the environmental rehabilitation of the state central administrative body in charge of environmental affairs as a guarantee to comply with the environment protection duty every year, until expiry of its exploitation operation.

9.11.The funds specified in Article 9.10 of this law shall be reimbursed according to particular schedule during mine closure stage based on requirements set by impact assessment of project implementer, realization of annual environmental management plan of mine operation and realization process of closure management plan specified in Article 14.1.3 of this law.

9.12.The environmental officer of the local area, the state environmental inspector, Governors of all level, and the state central administrative body and environmental non-governmental organization shall monitor the implementation of the environmental management plan and the realization of closure management plan. 

9.13.If necessary, an independent audit shall be conducted upon realization of environmental management plan, rehabilitation completion and the monitoring specified in Article 9.12 of this law by decision of the organization who conducted the general environmental impact assessment for audit opinion and the required cost for this work shall be responsible by the project implementer.

9.14.The organization who conducted the general environmental impact assessment shall resolve whether the project implementer be compensated the deposit placed as a guarantee as per the procedure specified in the Article 9.15 of this law, based on the performance report of the environmental management plan and results of the monitoring set forth in Articles 9.12 and 9.13 of this law. 

9.15.The state central administrative body in charge of environmental affairs shall approve the procedures on monitoring transactions of the specific account of environmental protection and rehabilitation specified in Articles 9.9 and 9.10 of this law. 

Article 10. Analysis of the detailed environmental impact assessment 

10.1.The authorized business entity who conducted the detailed environmental impact assessment shall deliver the assessment report along with the enclosed documents to the organization who conducted the general environmental impact assessment, within the timeframe set out in the general assessment. 

10.2.The expert who has received the detailed environmental impact assessment report shall issue an opinion on the assessment within 18 working days after the receipt, and when necessary, the principal expert of the state central administrative body in charge of environmental affairs shall appoint the expertise team to conduct the assessment review on the report. 

10.3.The principal expert of the state central administrative body in charge of environmental affairs can extend the period specified in Article 10.2 of this law for up to 18 days for one time. 

10.4.The state central administrative body in charge of environmental affairs shall decide whether the project can be implemented based on the detailed impact assessment report, the opinions issued by the expert and the professional council, who supplied assessment analysis, and the proposal specified in the Article 18.4 of this law.

10.5.The project implementer and the professional organization who conducted the assessment shall jointly organize the activities to present the detailed environmental impact assessment report to the local community, which will be affected by the project operation. 

10.6.The relations regarding to the creation of the database for the environmental impact assessment shall be organized as per Chapter Seven of the Law on Environmental protection. 

Article 11.Monitoring and verification

11.1.If human health and environment is being damaged and has been damaged due to operation of business entity or organization that is implementing the project on basis of completed detailed environmental impact assessment, then the examination and verification shall be conducted to verify if the assessment was adequately completed. 

11.2.The principal expert of the state central administrative body in charge of environmental affairs shall set the timeline for preparation of the examination and verification conclusion and each time appoint the working group that consists of the professional experts of related field. 

11.3.The professional organization who conducted the assessment shall be responsible for the cost required to conducting the examination and verification and the cost shall be reimbursed by the party in breach based on result of the examination and verification. 

11.4.The business entity who conducted the assessment and the project implementer are required to collect and submit the required documents without undue delay to the state central administrative body in charge of environmental affairs. 

11.5.If it was found that the detailed environmental impact assessment was done inadequately under the examination and verification, then it is required to conduct the re-assessment up to the required standard and during this period, the state central administrative body in charge of environmental affairs shall suspend the license for conducting the detailed environmental impact assessment for other projects. 

11.6.If it is determined that the additional work needs to be done under the examination and verification, then the related cost shall be borne by the professional organization who conducted the detailed assessment at first.

Article 12.Issuing and terminating the license for conducting detailed environmental impact assessment

12.1.The state central administrative body in charge of environmental affairs shall issue the license, specified in sub-paragraph 1.7 of the Article 8.1 of the Law on Permits, to a Mongolian business entity that meets the requirement defined in Article 7.5 of the Law on Environmental Protection. 

/The part "specified in Article 15.6.6 of Law on Licensing of Business Activities" in this paragraph was amended as "specified in sub-paragraph 1.7 of Article 8.1 of Law on Permits" by the law as of June 17, 2022, and shall be entry into force from January 1, 2023/

12.2.The following documents shall be enclosed to the application for a license to engage in conducting detailed environmental impact assessment: 

12.2.1.Introduction of the business entity's activity; 

12.2.2.Documents illustrating the database, facilities, human resources and capacity required to engage in assessment work. 

12.3.The Professional council shall review the capacity of the applicant business entity who wants to engage in detailed environmental impact assessment within 5 working days and issue an opinion. 

/The part "within 28 working days" in this paragraph was amended as "within 5 working days" by the law as of June 17, 2022, and shall be entry into force from January 1, 2023/

12.4.The business entity that is authorized to conduct detailed environmental impact assessment shall aim its activity towards the detailed environmental impact assessment.

12.5.The state central administrative body in charge of environmental affairs shall authorize the business entity to engage in the detailed evaluation of the environmental impact for 3 years based on the decision issued by the Professional council. 

12.6.The business entity shall submit the application for a license renewal along with the performance report to the state central administrative body in charge of environmental affairs 2 months prior to expiry date of the license authorizing to conduct detailed environmental impact assessment. 

12.7.The Professional council shall review the application specified in Article 12.6 of this law, and report and other information related to the environmental impact assessment, and issue a conclusion whether to extend the license to engage in detailed environmental impact assessment. 

12.8.The state central administrative body in charge of environmental affairs shall renew the period of the license to conduct detailed environmental impact assessment for another 3 years based on the conclusion issued by Professional Council.

CHAPTER THREE

DUTIES AND RIGHTS OF THE PARTIES INVOLVEDIN THE ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT

Article 13. Rights of the project and program implementer 

13.1.The project and program implementer shall exercise the following rights:

13.1.1.To make the request for conducting strategic and impact assessment to the authorized organization and business entity; 

13.1.2.To select the business entity for conducting status, strategic and detailed impact assessment; 

13.1.3.To demand the business entity, who will conduct the strategic and impact assessment, to keep the confidentiality of some necessary information related to the technique, technology and business of such policy, program, plan, and project.

Article 14.Duties of the project and program implementer 

14.1.The organization that developed the program and plan included within strategic assessment and project implementer shall have the following duties: 

14.1.1.To provide the competent authority and officials with the documents relevant to strategic assessment to be conducted on the policy, program and plan, as well as to project impact assessment; 

14.1.2.To report and present the performance of the environmental management plan to local community, local governor's office, the parties affected by project and respective state central administrative body in a timely manner;

14.1.3.The oil and mining projects shall submit rehabilitation and closure management plans to the state central administrative body in charge of environmental affairs by developing them at least 3 years before such operation starts and closes upon collection of the proposals from the state central administrative body in charge of the given sectoral matters. 

Article 15.Rights of the business entity who has license to engage in conducting detailed environmental impact assessment

15.1.The business entity that is authorized to conduct detailed environmental impact assessment shall exercise the following rights:

15.1.1.To receive the documents required for conducting detailed environmental impact assessment from the project implementer; 

15.1.2.To access and collect the sample without any disturbance if it is necessary to do so when conducting detailed environmental impact assessment; 

15.1.3.To monitor the implementation of the environmental management plan which reflects the results of the detailed environmental impact assessment, and when necessary, to provide conclusion on whether to continue the project to the relevant state central administrative body.

Article 16.Duties of the business entity that is authorized to conduct the detailed environmental impact assessment

16.1.The business entity that is authorized to conduct the detailed environmental impact assessment shall have the following duties: 

16.1.1.It is permitted to use the conclusion of previously made assessments and research results, and conduct the additional studies in order to clarify them; 

16.1.2.To make amendment to the report of the detailed environmental impact assessment in accordance with the review and recommendation;

16.1.3.To be responsible for the correctness and adequacy of the detailed environmental impact assessment; 

16.1.4.To keep  confidentiality of the information on technique, technology and business of the project. 

16.2.The business entity that is authorized to conduct detailed environmental impact assessment shall control the risks associated with assessment in accordance with the legislation on Insurance.

Article 17.Duties of the banks, financial and investment institutions

17.1.Bank, financial and investment institutions are obliged not to invest, finance and/or loan to any operation and services that are harmful to the environment, society and human health.

CHAPTER FOUR

THE COMMUNITY INVOLVEMENT

Article 18.The community involvement in the impact assessment

18.1.The central administrative body in charge of environmental affairs shall disclose the information on the development program and plan to be conducted the strategic assessment and/or the projects that were included in the environmental impact assessment to the public through its website. 

18.2.The feedback shall be obtained from the public in the course of conducting strategic assessment on the policies to be governed in the national and regional levels, and the development program and plan to be implemented which are being planned to be implemented by the Government.

18.3.The timeline for collecting the feedback from the public in regards with the strategic assessment shall be no more than 30 working days and the feedback can be taken verbally and/or written form. 

18.4.During the process of preparing report, the legal entity, that is undertaking the detailed impact assessment of project shall organize the discussion and collect the feedback officially from the local administration to be implemented the project, and local citizens and residents who will be affected by the project. 

18.5.The community involvement affair shall be regulated by the procedure; and Cabinet Member in charge of environmental affairs shall approve such procedure. 

CHAPTER FIVE

MISCELLANEOUS

Article 19.Liabilities for violators of law

19.1.Unless an official who has breached this law is subject to the criminal liability, he or she shall be held liable under the Law on Civil Service.

19.2.An individual or a legal entity who has breached this law is subject to the liability in accordance with Criminal Code or Law on Infringement.

/This Article was modified by the law as of December 4, 2015/

Article 20.Compensation of the damage

20.1.The damages to the environment that have been caused by the act of implementing the project without conducting the environmental impact assessment or violation of the requirements established by the assessment shall be estimated using the methodology that is approved by the central administrative body in charge of environmental affairs and compensated by the person in breach. 

20.2.The damages to the environment that have been caused by the incorrect performance of the detailed environmental impact assessment shall be compensated by the competent business entity or organization who conducted the detailed environmental impact assessment.

 

CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA DEMBEREL.D