A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2012 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр

Улаанбаатар хот

УС БОХИРДУУЛСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад ус бохирдуулсны төлбөр ногдуулах, төлбөрийг төсөвт төлөхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, Усны тухай хууль, Татварын ерөнхий хууль, Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хууль, энэ хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1.бохирдуулах бодис гэж Усны тухай хуулийн 3.1.22-т заасныг;

3.1.2."ус бохирдуулагч" гэж Усны тухай хуулийн 3.1.29-д заасныг;

3.1.3."хаягдал ус" гэж Усны тухай хуулийн 3.1.24-т заасныг;

3.1.4.ус бохирдуулсны төлбөр гэж Усны тухай хуулийн 3.1.32-т заасныг;

3.1.5.усны чанарын стандарт гэж Усны тухай хуулийн 3.1.21-д заасныг;

3.1.6."хаягдал усны стандарт" гэж Усны тухай хуулийн 3.1.25-д заасныг;

3.1.7."ариутгах татуургын сүлжээнд нийлүүлэх хаягдал бохир усны стандарт" гэж Усны тухай хуулийн 3.1.26-д заасныг;

3.1.8."ариутгах татуурга" гэж Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн 3.1.3-т заасныг.

4 дүгээр зүйл.Ус бохирдуулсны төлбөр төлөгч, түүнийг бүртгэх

Хэвлэх

4.1.Ус, рашааны нөөцийг ашиглан хаягдал ус гаргаж, усны найрлага, чанарт нөлөөлж байгаа ус бохирдуулагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага ус бохирдуулсны төлбөр төлөгч байна.

4.2.Сав газрын захиргаа, эсхүл сум, дүүргийн Засаг даргатай ус бохирдуулсны төлбөрийн гэрээ байгуулсан хот, суурин газрын ахуйн болон үйлдвэрийн хаягдал усыг цэвэрлэдэг хуулийн этгээд нь ус бохирдуулагчийн талаарх мэдээллийг харьяалах татварын албанд хаягдал ус хаях, зайлуулах зөвшөөрөл олгосон өдрөөс хойш нэг сарын дотор гарган өгч, татварын алба уг мэдээллийг үндэслэн төлбөр төлөгчийг бүртгэнэ.

/Энэ хэсгийг 2019 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

4.3.Сав газрын захиргаа, эсхүл сум, дүүргийн Засаг дарга энэ хуулийн 4.2 дахь хэсэгт зааснаас бусад ус бохирдуулагчийн талаарх мэдээллийг харьяалах татварын албанд хаягдал ус хаях, зайлуулах зөвшөөрөл олгосон өдрөөс хойш нэг сарын дотор гарган өгч, татварын алба уг мэдээллийг үндэслэн төлбөр төлөгчийг бүртгэнэ.

/Энэ хэсгийг 2019 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

4.4.Ус бохирдуулагчийн талаарх мэдээлэлд төлбөр төлөгчийн нэр, хаяг, байршил, ус бохирдуулагчийн иргэний бүртгэлийн болон хуулийн этгээдийн регистрийн дугаар, үйл ажиллагааны чиглэл, хаягдал усны эзлэхүүн, хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын хэмжээ зэрэг татварын хяналтад шаардлагатай бусад үзүүлэлтийг тусгана.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийн дугаарт 2019 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

4.5.Иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагад хаягдал ус хаях зөвшөөрөл олгохтой холбогдсон харилцааг Усны тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлд заасны дагуу зохицуулна.

/Энэ хэсгийн дугаарт 2019 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

4.6.Ахуйн хэрэгцээнээс гарч байгаа хаягдал уснаас төлбөр авах журмыг энэ хуулийн 7.1-д заасныг үндэслэн Засгийн газар тогтооно.

/Энэ хэсгийн дугаарт 2019 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

5 дугаар зүйл.Төлбөр ногдох зүйл

Хэвлэх

5.1.Ус бохирдуулсны төлбөр төлөгчийн гаргасан дараах хаягдал усанд ус бохирдуулсны төлбөр /цаашид "төлбөр" гэх/ ногдуулна:

5.1.1.хаягдал усны стандартад нийцүүлэн зөвшөөрсөн хязгаарын дотор байгальд шууд нийлүүлж байгаа хаягдал ус;

5.1.2.ариутгах татуургад нийлүүлэх бохирдуулах бодисын зөвшөөрөгдөх дээд агууламжийн стандартад нийцүүлэн ариутгах татуургад нийлүүлж байгаа хаягдал ус.

5.2.Хаягдал усны эзлэхүүн болон бохирдуулах бодисын агууламжийг үндэслэн хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын хэмжээг тогтоох журам, тооцоолох аргачлалыг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага санхүүгийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран батална.

6 дугаар зүйл.Төлбөр тооцох үзүүлэлт

Хэвлэх

6.1.Ус бохирдуулсны төлбөр тооцох үзүүлэлтийг дараах байдлаар тогтооно:

6.1.1.хоногт 50 шоометрээс их хаягдал ус гаргадаг ус бохирдуулагчийн хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын хэмжээг килограммаар;

/Энэ заалтад 2019 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

6.1.2.хоногт 50 шоометрээс бага хаягдал ус гаргадаг үйлдвэр, үйлчилгээний нэгж, хүн амын ахуйн хэрэглээнээс гарах хаягдал усанд агуулагдах бохирдуулах бодисыг жишиг хэмжээгээр үнэлэн килограммаар;

6.1.3.хаягдал усан дахь аюултай бохирдуулах бодисын хэмжээг граммаар.

6.2.Хоногт 50 шоометрээс бага, аюултай бохирдуулах бодис агуулаагүй хаягдал ус гаргадаг үйлдвэр, үйлчилгээний нэгжээс гарах хаягдал усанд агуулагдах бохирдуулах бодисын жишиг хэмжээг үйлдвэр, үйлчилгээний салбар бүрээр усны хэрэглээний норм, хүчин чадал, ашиглалтын горимыг үндэслэн байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран тогтооно.

/Энэ хэсэгт 2019 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн хуулиар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан./

7 дугаар зүйл.Төлбөрийн хэмжээ, түүнийг төвлөрүүлэн зарцуулах

Хэвлэх

7.1.Төлбөрийн хэмжээг хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын хэмжээнд үндэслэн дараах хязгаарт багтаан Засгийн газар тогтооно:

Бохирдуулах бодис

Хэмжих нэгж

Төлбөрийн хязгаар /төгрөгөөр/

доод

дээд

Жинлэгдэх бодис

килограмм

50

1000

Органик бодис

килограмм

50

1000

Эрдэс бодис

килограмм

20

400

Хүнд металл

килограмм

500

10000

Аюултай бохирдуулах бодис

грамм

1000

10000

/Энэ хэсгийг 2019 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

7.2.Төлбөрийн хэмжээг усны сав газар тус бүрээр усны экологи-эдийн засгийн үнэлгээг үндэслэн энэ  хуулийн 7.1-д  заасан хязгаарт багтаан Засгийн газар  тогтооно.

/Энэ хэсгийг 2019 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

7.3.Төлбөрийн орлогыг Байгаль орчин, уур амьсгалын санд төвлөрүүлэн, усны нөөцийг хамгаалах, усны бохирдлыг арилгах, хяналт-шинжилгээ хийх, нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулах ба орлогын 50-иас доошгүй хувийг цэвэрлэх байгууламжийн шинэчлэл, засвар үйлчилгээнд зарцуулна.

/Энэ хэсэгт 2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсгийг 2019 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

8 дугаар зүйл.Төлбөрөөс чөлөөлөх, хөнгөлөх

Хэвлэх

8.1.Ус бохирдуулагчийг дараах нөхцөлд төлбөрөөс чөлөөлнө:

8.1.1.хаягдал усыг усны чанарын стандартын хэмжээнд хүртэл цэвэрлэсэн хэмжээгээр;

8.1.2.хаягдал усыг цэвэрлэж, эргүүлэн үйлдвэр, үйлчилгээнд ашигласан бол дахин ашигласан хэмжээгээр.

8.1.3.хаягдал усыг цэвэрлэх байгууламж ашиглан хаягдал усны стандартын түвшинд хүртэл цэвэрлэж байгаа нь тогтоогдсон бол цэвэрлэх байгууламж суурилуулан ашигласан өдрөөс эхлэн гурван жилийн хугацаагаар.

/Энэ заалтыг 2019 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

8.2.Хот, суурин газраас бусад газар оршин суугаа бэлчээрийн мал аж ахуй эрхлэгчийг төлбөрөөс чөлөөлнө.

8.3. Хот, суурин газрын ахуйн бохир усыг цэвэрлэдэг болон төсвөөс санхүүждэг эрүүл мэнд, боловсрол, халамжийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагыг хаягдал усны стандарт, тогтоосон норм нормативыг хангаж ажилласан тохиолдолд төлбөрөөс хөнгөлж болно.

/Энэ хэсэгт 2019 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн хуулиар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан./

8.4.Энэ хуулийн 8.3-т заасан аж ахуйн нэгж, байгууллагын жагсаалт болон хөнгөлөлтийн хувь хэмжээг заасан журмыг Засгийн газар батална.

9 дүгээр зүйл.Төлбөрийг төлөх, тайлагнах

Хэвлэх

9.1.Төлбөр төлөгч нь тухайн улиралд байгаль орчинд шууд хаясан болон ариутгах татуургын байгууламжид нийлүүлсэн хаягдал усан дахь бохирдуулах бодист ногдох төлбөрийг дараа улирлын эхний сарын 20-ны өдрийн дотор харьяалах татварын албанд төлнө.

9.2.Татварын алба төлбөрийн жилийн тайланг дор дурдсан хугацаанд гаргана:

9.2.1.сум, дүүргийн татварын алба төлбөрийн жилийн тайланг дараа оны 2 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор аймаг, нийслэлийн татварын албанд;

9.2.2.аймаг, нийслэлийн татварын алба төлбөрийн жилийн тайланг дараа оны 3 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор татварын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад;

9.2.3.татварын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага төлбөрийн нэгдсэн тайланг дараа оны 3 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор гаргаж, байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад ирүүлнэ.

/Энэ заалтад 2019 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.3.Төлбөрийн тайлангийн маягтыг татварын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага батална.

/Энэ хэсгийг 2019 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

10 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

10.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

10.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022.11.14ий өдрийн орчуулгын хяналт)                                  Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

May 17, 2012                                                                                         Ulaanbaatar city

 

ON WATER CONTAMINATION FEES

 

Article 1.Purpose of the Law

1.1.The purpose of this Law is to regulate relations concerning imposition of water contamination fees on citizens and business entities, organizations and its payment to the budget.

Article 2.Legislation on water contamination fees

2.1.The legislation on water contamination fees shall consist of the Constitution of Mongolia, the Law on Environmental protection, the Law on Water, the General taxation law, the Law on urban area water supply and sewerage use, this Law and other legislative adopted in accordance therewith.

2.2.Should an international treaty to which Mongolia is a party provides for other than this Law, the provisions of the international treaty shall prevail.

Article 3.Definitions

3.1.The following terms used in this Law shall be interpreted as follows:

3.1.1."Contaminants" shall mean what is provided in Article 3.1.22 of the Law on Water;

3.1.2."Water polluter" shall mean what is provided in Article 3.1.29 of the Law on Water;

3.1.3."Waste water" shall mean what is provided in Article 3.1.24 of the Law on Water;

3.1.4."Water contamination fees" shall mean what is provided in Article 3.1.32 of the Law on Water;

3.1.5."Water quality standard" shall mean what is provided in Article 3.1.21 of the Law on Water;

3.1.6."Waste water standard" shall mean what is provided in 3.1.25 of the Law on Water;

3.1.7."Standard of waste water supplied to the sewerage network" shall mean what is provided in Article 3.1.26 of the Law on Water;

3.1.8."Sewerage" shall mean what is provided in Article 3.1.3 of the Law on urban area water supply and sewerage use.

Article 4.Water contamination fee payers and its registration

4.1.Citizens, business entities and organizations that produce waste water using water and mineral water resources and contaminate water affecting water composition and quality shall be water contamination fee payers.

4.2.Legal entity decontaminating household and industrial waste water in urban areas that established water contamination fee contract with the soum, district Governor or the basin administration shall provide information on water contaminants to the relevant tax office within one month of issue of permit to dispose waste water, and the tax office shall register the payer based on the information provided.

/This paragraph was modified by the law as of May 2, 2019/

4.3.The basin administration or soum, district governor shall provide information on water contaminants other than those specified in Article 4.2 of this Law to the relevant tax office within one month of issue of permit to dispose waste water, and the tax office shall register the payer based on the information provided.

/This paragraph was added by the law as of May 2, 2019/

4.4.The information on entities that contaminate water shall include other particulars required for tax inspection including name, address and location of the fee payer, civil registration or registry number of the legal entity that contaminates water, field of business, volume of waste water, and amounts of contaminants in the waste water.

/This paragraph was amended by the law as of June 3, 2022/

/The numbering of this paragraph was amended by the law as of May 2, 2019/

4.5.The relations concerning issue of permit to dispose of waste water to citizens, business entities and organizations shall be regulated according to the provision of Article 24 of the Law on Water.

/The numbering of this paragraph was amended by the law as of May 2, 2019/

4.6.The procedure on collection of fees on waste water generated from household use shall be approved by the Government pursuant to the Paragraph 7.1 of this Law.

/The numbering of this paragraph was amended by the law as of May 2, 2019/

Article 5.Items of imposition of fees

5.1.The water contamination fees /hereinafter to referred to as "fees"/ shall be imposed on waste water generated by the water contamination fee payers.

5.1.1.waste water supplied to the nature directly within the level permitted in line with the waste water standard;

5.1.2.waste water being supplied to the sewerage in compliance with the standard for the maximum permissible content of contaminant supplied to the sewerage.

5.2.The state central administrative body in charge of environmental issues shall approve the procedure on setting amounts of contaminants in waste water and method of calculation based on the volume of waste water and content of contaminants in cooperation with the state central administrative body in charge of finance issues.  

Article 6.Values of assessment of fees

6.1.The value of assessment of water contamination fees shall be determined in the following manner.

6.1.1.the amounts of contaminants in waste water for an entity that generates more than 50 cubic meters of waste water per day or generates hazardous contaminants in kilograms;

/This sub-paragraph was amended by the law as of May 2, 2019/

6.1.2.in kilograms after evaluating the contaminants contained in waste water at the standard amount as generated by plants, service units, and through household use of the population that produce less than 50 cubic meters of waste water for one day;

6.1.3.the amounts of hazardous contaminants in waste water in grams.

6.2.The state central administrative body in charge of environmental issues, in cooperation with the state central administrative body in charge of water supply and sewerage in urban area, shall set the standard amount of contaminants in waste water generated by plants and service units that produce less than 50 cubic meters of waste water not containing hazardous pollutant per day, for each industry, based on water use norms, capacity and cycle of use.

/This paragraph was amended by the law as of May 2, 2019/

Article 7.Amount of fees and its collection and expenditure

7.1.The fee amount will be set by the Government within the following parameters based on the amounts of contaminants in the waste water.

Contaminants

Units of measurement

Fee range /in tugrugs/

Minimum

Maximum

Weighted substances

kilograms

50

1000

Organic substances

kilograms

50

 1000

Minerals

kilograms

20

400

Heavy metals

kilograms

 500

 10000

Hazardous contaminants

grams

1000

10000

 

/This paragraph was modified by the law as of May 2, 2019/

7.2.The Government shall set the amount of fees for each water basin within the limit specified in 7.1 of this Law based on ecological and economic value of water.

/This paragraph was invalidated by the law as of May 2, 2019/

7.3.Revenue from the fees shall be collected in the Environment and Climate protection  fund and expended on water reserve protection, water decontamination, monitoring and evaluation and rehabilitation and not less than 50 per cent of it shall be spent for renovation and repair of water treatment facility.

/This paragraph was amended by the law as of February 9, 2017/

/This paragraph was modified by the law as of May 2, 2019/

Article 8.Exemption and reduction in fees

8.1.Entity that contaminates water shall be exempt from the fees on the following conditions.

8.1.1.at the quantity of waste water decontaminated to the standard values of water quality;

8.1.2.at the quantity reused if waste water has been decontaminated and reused in production and service;

8.1.3.If it was determined that waste water is being decontaminated to the standard values of water quality using a waste water treatment facility, for three years from the date of installation and operation of the treatment facility.

/This sub-paragraph was added by the law as of May 2, 2019/

8.2.Pastoralists who residing in places except urban areas shall be exempt from the fees.

8.3.Business entities and organizations, that decontaminate household waste water in urban areas and that funded by budget and engage in health, education and welfare activities may be deducted from the fees provided that they meet waste water standards and set norms.

/This paragraph was amended by the law as of May 2, 2019/

8.4.The list of business entities and organizations specified in Paragraph 8.3 of this Law and rates of reduction shall be approved by the Government.

Article 9.Payment and reporting of fees

9.1.The fee payers shall pay the fees imposed on contaminants in waste water disposed directly in the nature or supplied to the sewage facility to the relevant tax office within 20th of the first month of the following quarter.

9.2.The tax office shall prepare the annual fee report within the below-mentioned period:

9.2.1.soum or district tax offices are to submit its annual fee reports within 10th of February of the following year to the aimag or capital city tax office.

9.2.2.aimag or capital city tax office are to submit its annual fee report to the state administrative body in charge of tax issues within 1st of March of the following year.

9.2.3.The state administrative body in charge of tax issues shall prepare the consolidated report on fees within 15th of March of the following year and submit it to the state central administrative body in charge of environment water issues. 

/This sub-paragraph was amended by the law as of May 2, 2019/

9.3.The state administrative body in charge of tax issues shall approve the template of the report on fees.

/This paragraph was modified by the law as of May 2, 2019/

Article 10.Liabilities for violators of law

10.1.Unless an official who has breached this Law is subject to the criminal liability, he or she shall be held liable under the Law on Civil Service.

10.2.An individual, a legal person who has breached this Law is subject to the liability in accordance with Criminal Code or Law on Violations.

/This Article was modified by the law as of December 4, 2015/

 

THE CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA D.DEMBEREL