A

A

A

Бүлэг: 1979

/НЗД-ын 2018 оны А/227 дугаар захирамжаар хүчингүй болсон/

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

2003 оны 12 дугаар

сарын 05-ны өдөр Дугаар 523 Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын "Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай" хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 2 дугаар заалт, "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай" хуулийн 78 дугаар зүйлийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:

Нэг."Нийслэлийн өмчийн үл хөдлөх хөрөнгөд хийх хөрөнгө оруулалтын зөвшөөрөл олгох, хянаж баталгаажуулах, бүртгэх түр журам"-ыг 1 дүгээр хавсралтаар, хөрөнгө оруулагчид олгох "Хөрөнгө оруулагчийн гэрчилгээ"-ний загварыг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

Хоёр.Энэ журам гарсантай холбогдуулан 1998 оны 164 дүгээр захирамжаар батлагдсан "Нийслэлийн өмчийн түрээсийн барилга байгууламжид өөрчлөлт шинэчлэлт, засвар, хөрөнгө оруулалт хийх журам"-ыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ М.ЭНХБОЛД

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

Дугаар А/227

2018 оны 03 сарын 29-ний өдөр

Улаанбаатар хот

Захирамж хүчингүй болгох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 29.3, Захиргааны ерөнхий хуулийн 68 дугаар зүйлд заасныг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Үндэслэл болгосон хууль хүчингүй болсон, тухайн харилцааг өөр эрх зүйн хэм хэмжээний актаар зохицуулсны улмаас хэрэгцээ шаардлага, ач холбогдолгүй болсон, хууль тогтоомжид нийцэхгүй зэрэг үндэслэлээр дараахь захирамжуудыг хүчингүй болгосугай.

1.1. "Журам батлах тухай" Нийслэлийн Засаг даргын 2003 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн 523 дугаар захирамж;

1.2. "Журам батлан төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай" Нийслэлийн Засаг даргын 2004 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн 49 дүгээр захирамж;

1.3. "Улсын төсвийн хөрөнгөөр нийслэлийн хүн амын хэрэгцээнд нөөцөлсөн махыг борлуулах тухай" Нийслэлийн Засаг даргын 2004 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрийн 123 дугаар захирамж;

1.4. "Иргэдээс санал хүсэлт, гомдол, мэдээллийг утсаар хүлээж авах үйлчилгээ ажиллуулах тухай" Нийслэлийн Засаг даргын 2004 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдрийн 287 дугаар захирамж.

2.Энэ захирамжийн 1 дүгээр зүйлд заасны дагуу хүчингүй болсон эрх зүйн актуудыг захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн сангаас хасуулах арга хэмжээ авахыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар /М.Отгонбаяр/-т үүрэг болгосугай.

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ С.БАТБОЛД