A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2011 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь хадгаламж, зээлийн хоршооны эрх зүйн үндсийг тодорхойлж, түүний үйл ажиллагаатай холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль, Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, төлбөр тооцоо, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол тухайн олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1."хадгаламж, зээлийн хоршоо" гэж гишүүдийнхээ эдийн засгийн болон нийгэм, соёлын нийтлэг хэрэгцээг хангах зорилгоор гишүүддээ хадгаламж, зээлийн үйлчилгээг тусгай зөвшөөрлийн үндсэн дээр үзүүлэх ардчилсан удирдлага, хамтын хяналт бүхий ашгийн төлөө бус хуулийн этгээдийг;

3.1.2."хадгаламж, зээлийн хоршооны өөрийн хөрөнгө" гэж тухайн хадгаламж, зээлийн хоршооны активаас өр төлбөрийг хассан зөрүү буюу гишүүдийн оруулсан хувь хөрөнгө болон нөөцийн сан, бусад сан, хандив, тусламж, хуримтлагдсан орлогын нийлбэрийг;

3.1.3."хадгаламж, зээлийн хоршооны гишүүний оруулсан хувь хөрөнгө" гэж хадгаламж, зээлийн хоршоонд гишүүнээр элсэхэд оруулах тухайн хоршооны дүрмээр тогтоосон мөнгөн хөрөнгийг;

3.1.4."нэгдмэл сонирхолтой этгээд" гэж хадгаламж, зээлийн хоршооны гишүүн, тэргүүлэгчдийн зөвлөл, хяналтын зөвлөл болон зээлийн хорооны гишүүн, гүйцэтгэх захирал, ажилтантай эд хөрөнгө, садан төрлийн зэрэг хувийн ашиг сонирхлын холбоо бүхий этгээдийг.

4 дүгээр зүйл.Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны зарчим

Хэвлэх

4.1.Хадгаламж, зээлийн хоршоо үйл ажиллагаандаа дараах зарчмыг баримтална:

4.1.1.сайн дурын гишүүнчлэлтэй байх;

4.1.2.гишүүдийн ардчилсан удирдлага, хамтын хяналттай, ил тод, нээлттэй байх;

4.1.3.гишүүдийн эдийн засгийн тэгш оролцоог хангаж, шударга хуваарилалт хийх;

4.1.4.хараат бус бие даасан байх;

4.1.5.гишүүд, ажилтныг сургалт, мэдээллээр хангах;

4.1.6.нийгмийн болон гишүүдийнхээ нийтлэг эрх ашгийн төлөө санаа тавих;

4.1.7.ялгаварлан гадуурхахгүй байх;

4.1.8.санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах;

4.1.9.бусад хадгаламж, зээлийн хоршоотой хамтран ажиллахыг эрэлхийлэх.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАХ

5 дугаар зүйл.Хадгаламж, зээлийн хоршоо үүсгэн байгуулах

Хэвлэх

5.1.Монгол Улсын иргэн хадгаламж, зээлийн хоршоог үүсгэн байгуулж болно.

5.2.Үүсгэн байгуулагчид нь дараах шаардлагыг хангаснаар үүсгэн байгуулах хурал хуралдуулах шийдвэр гаргана:

5.2.1.хадгаламж, зээлийн хоршоо үүсгэн байгуулагчдын тоо 20 хүрсэн;

5.2.2.хуульд нийцүүлэн хадгаламж, зээлийн хоршооны дүрмийн төслийг боловсруулсан;

5.2.3.хадгаламж, зээлийн хоршоо үүсгэн байгуулагч хоршоо байгуулахад оруулахаар тохирсон нийт хувь хөрөнгийн 30-аас дээш хувийг бэлнээр төвлөрүүлсэн.

6 дугаар зүйл.Хадгаламж, зээлийн хоршоо үүсгэн байгуулах гэрээ

Хэвлэх

6.1.Хадгаламж, зээлийн хоршоо үүсгэн байгуулах гэрээнд дараах зүйлийг тусгана:

6.1.1.хадгаламж, зээлийн хоршоо үүсгэн байгуулагчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, оршин суугаа газрын хаяг, иргэний бүртгэлийн дугаар, эрхэлсэн ажил, албан тушаал;

/Энэ заалтад 2022 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

6.1.2.үүсгэн байгуулах хадгаламж, зээлийн хоршооны оноосон нэр;

6.1.3.үүсгэн байгуулах хадгаламж, зээлийн хоршооны оршин байх газрын хаяг;

6.1.4.хадгаламж, зээлийн хоршоо үүсгэн байгуулагчдын эрх, үүрэг, хариуцлага;

6.1.5.хадгаламж, зээлийн хоршоо үүсгэн байгуулагчдын оруулах хувь хөрөнгийн хэмжээ, тэдгээрийг захиран зарцуулах;

6.1.6.хадгаламж, зээлийн хоршоо үүсгэн байгуулагчдын хооронд үүсэх маргааныг шийдвэрлэх.

7 дугаар зүйл.Хадгаламж, зээлийн хоршоо үүсгэн байгуулах үйл ажиллагааны тайлан

Хэвлэх

7.1.Хадгаламж, зээлийн хоршоо үүсгэн байгуулах үйл ажиллагааны тайланд дор дурдсан зүйлийг тусгана:

7.1.1.үүсгэн байгуулагчдын оруулсан хувь хөрөнгө болон тухайн хадгаламж, зээлийн хоршооны өөрийн хөрөнгийн талаарх мэдээлэл;

7.1.2.үүсгэн байгуулагчдын үйл ажиллагааны улмаас үүссэн бөгөөд хадгаламж, зээлийн хоршоонд шилжих эрх, үүргийн талаарх мэдээлэл, холбогдох баримт.

8 дугаар зүйл.Хадгаламж, зээлийн хоршоо үүсгэн байгуулах хурал

Хэвлэх

8.1.Энэ хуулийн 5.2-т заасан шаардлагыг хангасан үүсгэн байгуулагчид хадгаламж, зээлийн хоршоо үүсгэн байгуулах хурлыг зарлан хуралдуулж болно.

8.2.Хадгаламж, зээлийн хоршоо үүсгэн байгуулах хуралд бүх гишүүд оролцсоноор тухайн үүсгэн байгуулах хурал хүчин төгөлдөр болно.

8.3.Хадгаламж, зээлийн хоршоо үүсгэн байгуулах хурлын дарга, нарийн бичгийн даргыг хуралд оролцогчдын олонхийн саналаар сонгоно.

8.4.Хадгаламж, зээлийн хоршоо үүсгэн байгуулах хурлын дарга нь шударга, нээлттэй байх зарчмыг баримтлан хурлын дэгийг хэлэлцүүлэн тогтоож, хурлыг удирдан явуулна.

8.5.Хадгаламж, зээлийн хоршоо үүсгэн байгуулах хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэж, олонхийн саналаар шийдвэрлэнэ:

8.5.1.хадгаламж, зээлийн хоршоог үүсгэн байгуулах эсэх;

8.5.2.хадгаламж, зээлийн хоршооны дүрмийн төсөл;

8.5.3.хадгаламж, зээлийн хоршооны тэргүүлэгчдийн болон хяналтын зөвлөлийн гишүүдийг сонгох.

8.6.Хадгаламж, зээлийн хоршоо үүсгэн байгуулах хурлын явцад тэмдэглэл хөтлөх бөгөөд тэмдэглэлд хурал удирдсан дарга, нарийн бичгийн дарга болон хуралд оролцсон бусад үүсгэн байгуулагч гарын үсэг зурж баталгаажуулна.

8.7.Хадгаламж, зээлийн хоршоо үүсгэн байгуулах хурлын тэмдэглэлд дор дурдсан зүйлийг тусгасан байна:

8.7.1.хуралдсан он, сар, өдөр, газар;

8.7.2.хуралд оролцсон үүсгэн байгуулагчдын эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр;

8.7.3.хурлын ирц;

8.7.4.хурлаар хэлэлцсэн асуудал, гарсан санал, дэмжсэн саналын хувь, шийдвэр.

8.8.Хадгаламж, зээлийн хоршоо үүсгэн байгуулах хурлын шийдвэр нь тогтоол хэлбэртэй байна.

8.9.Хадгаламж, зээлийн хоршоо үүсгэн байгуулах хурал хуралдсанаас хойш ажлын таван өдөрт багтаан үүсгэн байгуулагчид үүсгэн байгуулах үйл ажиллагааны тайлан болон төвлөрсөн хөрөнгийг Тэргүүлэгчдийн зөвлөлд хүлээлгэн өгнө.

8.10.Тэргүүлэгчдийн зөвлөл нь энэ хуулийн 8.9-д заасан баримт бичиг, хөрөнгийг хүлээн авч Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуульд заасан хугацаанд тухайн хадгаламж, зээлийн хоршоог хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэхээр бүртгэлийн байгууллагад хандана.

9 дүгээр зүйл.Хадгаламж, зээлийн хоршооны дүрэм

Хэвлэх

9.1.Хадгаламж, зээлийн хоршооны дүрэм нь түүний үйл ажиллагааг зохицуулах үндсэн баримт бичиг бөгөөд түүнд дор дурдсан зүйлийг заавал тусгана:

9.1.1.хадгаламж, зээлийн хоршооны оноосон нэр, оршин байгаа газрын хаяг;

9.1.2.хадгаламж, зээлийн хоршоог тодорхой хугацаагаар байгуулж байгаа бол уг хугацаа;

9.1.3.эрхлэх үйл ажиллагааны төрөл;

9.1.4.гишүүнчлэлийн нөхцөл, шаардлага, идэвхтэй болон идэвхгүй гишүүний эрх, үүрэг, хариуцлага;

9.1.5.хадгаламж, зээлийн хоршоонд гишүүнээр элсэх, гишүүний эрхийг түдгэлзүүлэх, сэргээх, гарах болон гишүүнээс хасах;

9.1.6.хадгаламж, зээлийн хоршооны гишүүний оруулах хувь хөрөнгийн доод хэмжээ, энэ хуулийн 43.2-т заасан хязгаарын хүрээнд нэг гишүүний оруулж болох хувь хөрөнгийн дээд хэмжээ, оруулсан хувь хөрөнгийг бусдад шилжүүлэх;

9.1.7.бүх гишүүдийн хурлын эрх хэмжээ, хурлыг хуралдуулах, санал хураах;

9.1.8.тэргүүлэгчдийн болон хяналтын зөвлөлийн гишүүдийг сонгох, чөлөөлөх, эгүүлэн татах журам;

9.1.9.тэргүүлэгчдийн болон хяналтын зөвлөл, зээлийн хорооны үйл ажиллагаа;

9.1.10.тэргүүлэгчдийн болон хяналтын зөвлөл, гүйцэтгэх захирлын бүрэн эрх, хугацаа, хариуцлага;

9.1.11.жил, улирлын тайлан гаргах, бүх гишүүдийн хурал, хяналтын зөвлөлд тайлагнах;

9.1.12.тухайн жилийн орлогыг хуваарилах, алдагдлыг нөхөх хэлбэр;

9.1.13.нөөцийн санг бүрдүүлэх, түүнийг зарцуулах асуудал;

9.1.14.хадгаламж хамгаалалтын болон тогтворжилтын сангийн асуудал;

9.1.15.нэг гишүүн болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдэд олгох зээлийн дээд хэмжээ, хугацаа хэтэрсэн зээлтэй гишүүнд хүлээлгэх хариуцлага;

9.1.16.данс нээх, хаах, дансны мэдээлэлтэй танилцах;

9.1.17.сонирхлын зөрчил бүхий үйлдлийн талаарх зохицуулалт;

9.1.18.хадгаламж, зээлийн хоршоог өөрчлөн байгуулах, татан буулгах;

9.1.19.дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах;

9.1.20.холбогдох шийдвэр, үйл ажиллагааны талаарх мэдээ, тайланг гишүүд, холбогдох бусад этгээдэд хүргэх, мэдээлэх;

9.1.21.нууцад хамаарах мэдээлэл.

9.2.Хадгаламж, зээлийн хоршооны дүрэмд энэ хуулийн 9.1-д зааснаас бусад зүйлийг хууль тогтоомжид нийцүүлэн тусгаж болно.

10 дугаар зүйл.Хадгаламж, зээлийн хоршоог хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх

Хэвлэх

10.1.Хадгаламж, зээлийн хоршоо нь Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль тогтоомжийн дагуу хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлсний дараа Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахаар Санхүүгийн зохицуулах хороо /цаашид Хороо гэх/-нд хандана.

11 дүгээр зүйл.Хадгаламж, зээлийн хоршооны нэр

Хэвлэх

11.1.Хадгаламж, зээлийн хоршоо нь оноосон нэртэй байх бөгөөд түүнийг хэрэглэх тохиолдол бүрд уг нэрийн ард "Хадгаламж, зээлийн хоршоо" гэсэн дэлгэрэнгүй тэмдэглэгээ, эсхүл "ХЗХ" гэсэн товчилсон тэмдэглэгээ заасан байна.

11.2.Хадгаламж, зээлийн хоршооны оноосон нэрд хэн нэг үүсгэн байгуулагч гишүүний нэр, эсхүл өөр хуулийн этгээдийн төрөл, зохион байгуулалтыг илэрхийлсэн нэр, тэмдэглэгээ хэрэглэхийг хориглоно.

11.3.Энэ хуулийн дагуу тусгай зөвшөөрлөөр хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа хоршооноос бусад хуулийн этгээд өөрийн оноосон нэртэй хамт энэ хуулийн 11.1-д заасан тэмдэглэгээ хэрэглэхийг хориглоно.

11.4.Хадгаламж, зээлийн хоршооны өөрийн оноосон нэрийг Хорооны зөвшөөрлөөр өөрчилж болно.

12 дугаар зүйл.Хадгаламж, зээлийн хоршооны оршин байгаа газар

Хэвлэх

12.1.Хадгаламж, зээлийн хоршоо нь өөрийн оршин байгаа газрын хууль ёсны хаяг өөрчлөгдсөн тохиолдолд ажлын долоон өдрийн дотор Хороо болон хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн байгууллагад бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр мэдэгдэж, холбогдох өөрчлөлтийг бүртгүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

13 дугаар зүйл.Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа

Хэвлэх

13.1.Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагааг Хорооноос олгосон тусгай зөвшөөрөл, хуульд нийцүүлэн баталсан дүрэм, журам, нөхцөл шаардлагын үндсэн дээр эрхэлнэ.

13.2.Хадгаламж, зээлийн хоршоо улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн нь хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх үндэслэл болохгүй.

13.3.Хадгаламж, зээлийн хоршоог тодорхой хугацаагаар, эсхүл тодорхой бус хугацаагаар байгуулж болно. Хадгаламж, зээлийн хоршооны дүрэмд тодорхой хугацаа заагаагүй бол тухайн хадгаламж, зээлийн хоршоог тодорхой бус хугацаагаар байгуулсанд тооцно.

13.4.Хадгаламж, зээлийн хоршоо нь Хорооноос олгосон тусгай зөвшөөрлийн үндсэн дээр мөнгөн хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагааг эрхэлнэ.

13.5.Хадгаламж, зээлийн хоршоо нь Хорооноос зөвшөөрсөн, хууль тогтоомжоор хориглоогүй санхүүгийн бусад ажил, үйлчилгээг эрхэлж болно.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

13.6.Хадгаламж, зээлийн хоршоо нь энэ хуулийн 13.4-т зааснаас бусад үйл ажиллагаа эрхлэхийг хориглоно.

/Энэ хэсэгт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

13.7.Хадгаламж, зээлийн хоршоо нь Хорооноос тогтоосон хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүдийг тогтмол хангаж, ажиллана.

13.8.Хадгаламж, зээлийн хоршоо нь өөрийн үйл ажиллагааны улмаас үүссэн үүргийг эхний ээлжинд хоршооны гишүүдийн оруулсан хувь хөрөнгөөс бусад хөрөнгөөр, уг хөрөнгө нь хүрэлцэхгүй тохиолдолд хадгаламж, зээлийн хоршооны гишүүний оруулсан хувь хөрөнгөөр хангана.

13.9.Хадгаламж, зээлийн хоршооны салбар байгуулах асуудлыг Хорооноос баталсан журмаар зохицуулна.

13.10.Хадгаламж, зээлийн хоршоо нь өөрийн гишүүний бусдын өмнө хүлээх үүргийг хариуцахгүй.

13.11.Хадгаламж, зээлийн хоршоо нь бусдын өмнө хүлээх төрийн үүргийг хариуцахгүй бөгөөд төр нь хадгаламж, зээлийн хоршооны бусдын өмнө хүлээх үүргийг хариуцахгүй.

14 дүгээр зүйл.Тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичиг

Хэвлэх

14.1.Тэргүүлэгчдийн зөвлөл нь тухайн хадгаламж, зээлийн хоршоог хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлснээс хойш ажлын 30 өдөрт хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх нөхцөл, шаардлагыг хангасан болохыг нотлох дараах баримт бичгийг бүрдүүлж Хороонд ирүүлнэ:

14.1.1.Хорооноос баталсан маягтын дагуу гаргасан өргөдөл;

14.1.2.хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ;

14.1.3.үүсгэн байгуулах хурлаас гаргасан үүсгэн байгуулах тухай шийдвэр;

14.1.4.үүсгэн байгуулагчдын хооронд байгуулсан үүсгэн байгуулах тухай гэрээ;

14.1.5.үүсгэн байгуулагчдын талаарх мэдээлэл;

14.1.6.хадгаламж, зээлийн хоршооны дүрэм;

14.1.7.хадгаламж, зээлийн хоршооны өөрийн хөрөнгийн хэмжээ;

14.1.8.үйл ажиллагааны бизнес төлөвлөгөө;

14.1.9.хадгаламжийн үйл ажиллагааны журам;

14.1.10.зээлийн хороо болон зээлийн үйл ажиллагааны журам;

14.1.11.эхлэлтийн баланс;

14.1.12.тэргүүлэгчид, хяналтын зөвлөл, зээлийн хорооны гишүүн, гүйцэтгэх захирал, нягтлан бодогчийн мэргэжил, мэргэшил, ур чадварын талаарх мэдээлэл;

14.1.13.үйл ажиллагаанд учирч болзошгүй эрсдэлээс хамгаалах арга хэмжээний талаарх мэдээлэл;

14.1.14.энэ хуулийн 15.3-т заасан журмаар тогтоосон нөхцөл, шаардлагыг хангасныг нотлох бусад баримт бичиг.

15 дугаар зүйл.Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох

Хэвлэх

15.1.Хороо нь энэ хуулийн 14 дүгээр зүйлд заасан тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл, холбогдох бусад баримт бичгийг хянан үзэж, тусгай зөвшөөрөл олгох эсэх тухай асуудлыг бүрэн гүйцэд баримт бичиг хүлээн авснаас хойш ажлын 45 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

15.2.Энэ хуулийн 13.4-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэхэд тавигдах нөхцөл, шаардлага, тэдгээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгох, хэрэгжилтэд хяналт тавих, тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгохтой холбогдсон нөхцөл, шаардлагыг Хороо тогтооно.

15.3.Хороо нь дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан хадгаламж, зээлийн хоршоонд тусгай зөвшөөрөл олгоно:

15.3.1.өргөдөл, түүний бүрдэл баримт бичиг нь хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан;

15.3.2.тухайн хадгаламж, зээлийн хоршооны тэргүүлэгчдийн болон хяналтын зөвлөл, зээлийн хороо, тэдгээрийн гишүүд, гүйцэтгэх захирал, ажилтан нь хуульд заасан шаардлагыг хангасан;

15.3.3.үйл ажиллагааны бизнес төлөвлөгөө нь бодитой, үйл ажиллагаанаас учирч болзошгүй эрсдэлээс хамгаалах арга хэмжээг тусгасан;

15.3.4.энэ хуулийн 15.2-т заасны дагуу Хорооноос тогтоосон, энэ хуулийн 13.4-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэхэд тавигдах нөхцөл, шаардлагыг хангасан.

15.4.Энэ хуулийн 15.3-т заасан нөхцөл, шаардлагыг хангаагүй хадгаламж, зээлийн хоршоонд Хороо тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан шийдвэр гаргаж, энэ тухай үндэслэл бүхий хариу өгнө.

15.5.Тусгай зөвшөөрлийг хугацаагүй олгох ба уг зөвшөөрөл нь олгосон өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

/Энэ хэсэгт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

15.6.Өргөдөл гаргагч нь Хорооны тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрөхгүй бол шийдвэр хүлээн авснаас хойш ажлын 15 хоногийн дотор гомдлоо Хорооны дэргэдэх хяналтын зөвлөлд гаргана.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

15.7.Хороо тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан бол Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 5.2 дугаар зүйлийн 9, 10 дахь хэсэгт заасан арга хэмжээг авахаас гадна тухайн хадгаламж, зээлийн хоршоог татан буулгах, эсхүл хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай мэдэгдлийг тухайн хадгаламж, зээлийн хоршоонд, мэдээллийг хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн эрх бүхий байгууллагад хүргүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

15.8.Хадгаламж, зээлийн хоршоог хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлснээс хойш энэ хуулийн 14.1-д заасан хугацаанд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр тусгай зөвшөөрөл хүсэх тухай өргөдөл гаргаагүй, эсхүл уг хугацаанд тухайн хадгаламж, зээлийн хоршооны эрх бүхий этгээд хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд өөрчлөлт оруулах хүсэлт гаргаагүй нь тухайн хадгаламж, зээлийн хоршоог шүүх татан буулгах үндэслэл болно.

15.9.Хорооноос тусгай зөвшөөрөл олгосноос хойш нэг жилийн хугацаанд тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон үйл ажиллагааг эрхлээгүй, эсхүл эрхэлсэн боловч үйл ажиллагаа нь нэг жилийн хугацаанд тасалдсан хадгаламж, зээлийн хоршооны тусгай зөвшөөрлийг Хороо хүчингүй болгож болно. Тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй болсноос хойш гурван сарын дотор тусгай зөвшөөрөл авахаар Хороонд дахин хандаагүй, эсхүл хандсан боловч Хороо тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан бол уг хадгаламж, зээлийн хоршоог Хорооны хүсэлтээр шүүх татан буулгаж болно.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

16 дугаар зүйл.Хадгаламж, зээлийн хоршооны хадгаламжийн үйл ажиллагаа

Хэвлэх

16.1.Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий хадгаламж, зээлийн хоршоо нь бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр байгуулсан гэрээний үндсэн дээр зөвхөн гишүүдийнхээ мөнгөн хөрөнгийг хадгалж болно.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

16.2.Хадгаламжийн үйл ажиллагааны бодлогыг хадгаламж, зээлийн хоршооны бүх гишүүдийн хурлаас батална.

16.3.Хадгаламж хэлбэрээр татан төвлөрүүлсэн мөнгөн хөрөнгө нь тухайн хадгаламж, зээлийн хоршооны өөрийн хөрөнгөд хамаарахгүй бөгөөд уг хөрөнгийг зээлийн үйл ажиллагааны эх үүсвэр болгон ашиглахаас бусад зориулалтаар ашиглахыг хориглоно.

/Энэ хэсэгт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

16.4.Гишүүний хадгаламжийг барьцаалж, түүнд зээл олгож болно.

16.5.Хадгаламжийг хамтран эзэмшиж болох бөгөөд хамтран эзэмшигч нь хадгаламж, зээлийн хоршооны гишүүн байх эсэх асуудлыг тухайн хадгаламж, зээлийн хоршооны дүрмээр зохицуулна.

16.6.Нэг гишүүнээс авч болох хадгаламжийн хэмжээнд Хороо хязгаарлалт тогтоож болно.

16.7.Хадгаламж, зээлийн хоршоо гишүүдийнхээ хадгаламжийн баталгааг хангах үүрэгтэй.

17 дугаар зүйл.Хадгаламж, зээлийн хоршооны зээлийн үйл ажиллагаа

Хэвлэх

17.1.Хадгаламж, зээлийн хоршоо нь энэ хууль болон хадгаламж, зээлийн хоршооны дүрэм, зээлийн үйл ажиллагааны журамд заасны дагуу зөвхөн гишүүддээ зээл олгож болно.

17.2.Зээлийн хэмжээ, зээлийн зориулалт, төрөл, хугацаа болон зээлийн хүүгийн хэмжээг хадгаламж, зээлийн хоршооны дүрэм, эсхүл тэргүүлэгчдийн зөвлөлөөс тогтоож болно.

17.3.Хадгаламж, зээлийн хоршоо олгосон зээлийнхээ чанарт тогтмол хяналт тавьж, болзошгүй эрсдэлээс хамгаалах зорилгоор зээлийн эрсдэлийн санг зохих журмын дагуу тогтоосон хэмжээгээр тухай бүр байгуулж, ажиллах үүрэгтэй.

17.4.Нэг гишүүн болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдэд олгох зээлийн хэмжээг Хорооноос тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтээр тогтооно.

17.5.Хадгаламж, зээлийн хоршооны дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол гишүүддээ олгох зээл нь барьцаа, батлан даалт зэрэг хуулиар хориглоогүй үүргийн гүйцэтгэлийг хангах аргаар хангагдсан байна.

17.6.Энэ хуулийн 16.4-т заасны дагуу зээл олгосон тохиолдолд тухайн гишүүний хадгаламжаас хийж болох гүйлгээг түүнд олгосон зээлийн төлөгдөөгүй хэмжээгээр хязгаарлана.

17.7.Гишүүний оруулсан хувь хөрөнгийг барьцаалан зээл олгохыг хориглоно.

17.8.Хадгаламж, зээлийн хоршоо нь зээлийн гэрээг Иргэний хуульд заасны дагуу байгуулах ба уг зээлийн гэрээнд Иргэний хуулийн 452.2-т заасны дагуу нэмэгдүүлсэн хүү тооцохоор зааж болно. Хоршооноос олгох зээлд анзыг хэрэглэхгүй.

17.9.Тэргүүлэгчдийн болон хяналтын зөвлөл, зээлийн хорооны гишүүд, гишүүнчлэл бүхий гүйцэтгэх захирал, ажилтанд зээл олгоход тэдгээрийн хашиж буй албан тушаалаас нь хамаарч аливаа давуу байдал, эсхүл хөнгөлөлт эдлүүлж болохгүй.

17.10.Тэргүүлэгчдийн болон хяналтын зөвлөл, зээлийн хорооны гишүүд, гишүүнчлэл бүхий гүйцэтгэх захирал, ажилтан, тэдгээртэй нэгдмэл сонирхолтой этгээдэд зээл олгох асуудлыг шийдвэрлэх ажиллагаанд тухайн албан тушаалтан оролцохыг хориглоно.

18 дугаар зүйл.Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаанд хориглох зүйл

Хэвлэх

18.1.Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаанд дор дурдсан зүйлийг хориглоно:

18.1.1.энэ хуулийн 13.4-д заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл аваагүй, эсхүл тусгай зөвшөөрлийг нь түдгэлзүүлсэн буюу хүчингүй болгосноос хойш хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх;

18.1.2.гишүүн бус этгээдэд зээл олгох, мөнгөн хадгаламж татах;

18.1.3.банк, санхүүгийн байгууллага, төсөл болон хөтөлбөрөөс бусад этгээдээс зээл, зээлтэй адилтгах нөхцөлөөр аливаа хөрөнгө татан төвлөрүүлэх;

18.1.4.хадгаламж, зээлийн хоршооны санхүүгийн тайланд тусгагдаагүй хөрөнгийн эх үүсвэрийг хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаанд ашиглах;

18.1.5.зээлийн барьцааны зүйлийг зээл төлүүлэхээс бусад зорилгоор ашиглах, захиран зарцуулах;

18.1.6.хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны амжилт, орлогын талаар таамаглал дэвшүүлсэн, эсхүл орлого, хонжвор амласан, татан төвлөрүүлэх хадгаламжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилгоор аливаа зар сурталчилгаа хийх, хадгаламжийн болон зээлийн хүүг нийтэд сурталчлах;

18.1.7.татан төвлөрүүлэх хадгаламжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилгоор гишүүд болон нийтийн дунд төлбөрт таавар, бооцоот тоглоом болон аливаа хэлбэрийн хонжвор бүхий сугалаа зохион байгуулах;

18.1.8.өөрийн үйл ажиллагааны талаар буруу ташаа мэдээлэл нийтэд тараах;

18.1.9.хуулийн этгээдэд хувь нийлүүлэх;

18.1.10.бүх гишүүдийн хурлаар шийдвэрлэснээс бусад тохиолдолд гишүүн болон гишүүн бус этгээдэд хандив өгөх.

18.2.Хадгаламж зээлийн хоршооны гишүүний талаарх мэдээллийг дор дурдсанаас бусад тохиолдолд бусдад задруулахыг хориглоно:

18.2.1.тухайн гишүүн зөвшөөрсөн;

18.2.3.Хороо, шүүх, цагдаа, прокурор зэрэг эрх бүхий байгууллагаас хүсэлт гаргасан.

18.3.Энэ хуулийн 18.1, 18.2-т заасныг зөрчсөн үйлдэл нь тухайн хадгаламж, зээлийн хоршооны тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох үндэслэл болно.

18.4.Хорооноос тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болгосон өдрөөс эхлэн тухайн хадгаламж, зээлийн хоршоо гишүүдээсээ нэмж хадгаламж авах, зээл олгохыг хориглоно. Гагцхүү тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болгосон өдрөөс өмнө олгосон зээлийн эргэн төлөлтийг хангах, уг өдрөөс өмнө татан төвлөрүүлсэн хадгаламжийг эргэн төлөх ажиллагааг эрхэлж болно.

18.5.Тэргүүлэгчдийн болон хяналтын зөвлөл, зээлийн хорооны гишүүдэд хадгаламж, зээлийн хоршооноос цалин олгохгүй бөгөөд тэдгээрийн сонгуульт үүрэгтэй холбогдон гарсан зардлыг хадгаламж, зээлийн хоршооноос олгоно.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ГИШҮҮНЧЛЭЛ

19 дүгээр зүйл.Хадгаламж, зээлийн хоршооны гишүүнчлэл

Хэвлэх

19.1.Хадгаламж, зээлийн хоршоо нь 20-оос доошгүй гишүүнтэй байна.

19.2.Энэ хууль болон түүнд нийцүүлэн баталсан тухайн хадгаламж, зээлийн хоршооны дүрмээр тогтоосон шаардлагыг хангасан эрх зүйн бүрэн чадамж бүхий Монгол Улсын иргэн, хуулийн этгээд хоршооны гишүүнээр элсэж болно.

19.3.Хадгаламж, зээлийн хоршооны гишүүн дор дурдсан нөхцөлийн аль нэгийг нь хангасан байна;

19.3.1.ажил, мэргэжил нэгтэй, нэг байгууллагын ажилчид эсхүл нэг дүүрэг, худалдааны төвд үйл ажиллагаа эрхэлдэг;

19.3.2.үйл ажиллагааны чиглэл адил нийгэмлэг, холбоонд гишүүнчлэлтэй /шашин, нийгмийн, хоршооллын, ажил, хөдөлмөрийн, эсхүл боловсролын бүлэг зэрэг/;

19.3.3.нэг аймаг, хот, дүүрэгт амьдардаг.

19.4.Хадгаламж, зээлийн хоршооны гишүүний гэр бүл, төрөл садангийн хүмүүс тухайн хадгаламж, зээлийн хоршоонд гишүүнээр элсэж болно. Энэ тохиолдолд нэгдмэл сонирхолтой этгээд болохоо хадгаламж, зээлийн хоршоонд урьдчилан мэдэгдэнэ.

19.5.Нийт гишүүний 10-аас дээшгүй хувь нь хуулийн этгээд байж болно.

19.6.Энэ хуулийн 19.1-19.4-т заасан гишүүнээр элсэхэд тавигдах шаардлагад нийцүүлэн бусад шаардлагыг хадгаламж, зээлийн хоршоо өөрийн дүрмээр тогтоож болно.

19.7.Хадгаламж, зээлийн хоршооны гишүүдийн тоо энэ хуулийн 19.1-д заасан хязгаарт хүрэхгүй болсон тохиолдолд тэргүүлэгчдийн зөвлөл бүх гишүүдийн хурлыг ажлын 30 өдрийн дотор хуралдуулж, татан буулгах эсэх асуудлыг хэлэлцүүлнэ.

19.8.Хадгаламж, зээлийн хоршооны гишүүн өөрийн хадгаламж, зээлийн хоршоонд төлөх өр төлбөр, үүргийн гүйцэтгэлийг биелүүлээгүй, эсхүл зохих ёсоор биелүүлээгүй бол түүний хадгалуулсан хөрөнгийг үүргийн гүйцэтгэлийн барьцаа болгож, үүргийн гүйцэтгэлийн хэмжээгээр аливаа гүйлгээ хийхийг хориглоно.

20 дугаар зүйл. Гишүүний бүртгэл

Хэвлэх

20.1.Тэргүүлэгчдийн зөвлөл нь гишүүдийн бүртгэлийг хөтөлж, хадгалах ба түүний үнэн зөвийг хариуцаж, гарсан өөрчлөлтийг хуульд заасан хугацаанд Хороонд мэдэгдэнэ.

20.2.Хадгаламж, зээлийн хоршооны дүрэмд заасан бол гишүүний эрх нь хадгаламж, зээлийн хоршоонд оруулах хувь хөрөнгийн доод хэмжээг бүрэн оруулснаар үүсч болох ба энэ тохиолдолд тухайн гишүүн дүрмээр тогтоосон хугацаанд хувь хөрөнгийг бүрэн оруулна.

20.3.Хадгаламж, зээлийн хоршоо, түүний тэргүүлэгчдийн зөвлөл, гүйцэтгэх захирал болон албан тушаалтан нь тухайн этгээдэд хамаарах гишүүний бүртгэлд туссан мэдээллийг саадгүй гаргаж өгөх, холбогдох баримт бичигтэй танилцах боломжоор саадгүй, шуурхай хангах үүрэгтэй.

21 дүгээр зүйл.Гишүүнээр элсэх

Хэвлэх

21.1.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол гишүүнээр элсэх журмыг хадгаламж, зээлийн хоршооны дүрмээр тогтооно.

21.2.Гишүүнээр элсэхийг хүссэн этгээд энэ тухай өргөдлөө тухайн хадгаламж, зээлийн хоршооны тэргүүлэгчдийн зөвлөлд гаргана.

21.3.Тухайн хадгаламж, зээлийн хоршоо гишүүнээр элсүүлэх асуудлыг дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол тэргүүлэгчдийн хурлаар 30 хоногийн дотор шийдвэрлэнэ.

21.4.Хадгаламж, зээлийн хоршоо нь гишүүн элсүүлэхдээ гишүүний заавал оруулах хувь хөрөнгө, гишүүний хураамжаас бусад төлбөр шаардах эрхгүй.

21.5.Энэ хуулийн 20.2-т заасан шаардлагыг хангасан.

22 дугаар зүйл.Гишүүнчлэлээс гарах

Хэвлэх

22.1.Гишүүн нь өөрийн хүсэлтээр хадгаламж, зээлийн хоршооны гишүүнчлэлээс гарч болох ба энэ тухай тэргүүлэгчдийн зөвлөлд 30 хоногийн өмнө урьдчилан бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр мэдэгдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

22.2.Тэргүүлэгчдийн зөвлөл нь гишүүнээс энэ хуулийн 22.1-д заасан мэдэгдлийг хүлээн авсан өдрөөс хойш энэ хуулийн 25.2-т зааснаас бусад тооцоог 30 хоногийн дотор хийнэ.

22.3.Энэ хуулийн 19.2-т заасан шаардлагыг хангахгүй болсон гишүүн энэ тухайгаа хадгаламж, зээлийн хоршоонд сайн дураар мэдэгдэж, гишүүнчлэлээс гарах мэдэгдэл өгөх үүрэгтэй.

22.4.Энэ хуулийн 22.3-т заасан үүргийг биелүүлээгүй нь тухайн гишүүнийг гишүүнчлэлээс хасах үндэслэл болох бөгөөд түүний гишүүний бүрэн эрхийг энэ хуулийн 22.3-т заасан шаардлагыг хангахгүй болсон өдрөөр дуусгавар болсонд тооцно.

23 дугаар зүйл.Гишүүнээс хасах, гишүүний эрхийг түдгэлзүүлэх

Хэвлэх

23.1.Гишүүн нь энэ хууль, хадгаламж, зээлийн хоршооны дүрэм болон бусад журам, гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй, санаатай зөрчсөн, заавал оруулах хувь хөрөнгийг бүрэн оруулаагүй, гишүүний эрх, үүрэг, хувь хөрөнгөө тухайн хадгаламж, зээлийн хоршооны бусад гишүүнд шилжүүлэх замаар гишүүнчлэлээс гарсан, эсхүл идэвхгүй гишүүнд тооцогдсоноос хойш тогтоосон хугацаанд гишүүнээр үлдэх тухай хүсэлтээ хадгаламж, зээлийн хоршоонд гаргаагүй бол тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн шийдвэрээр гишүүнээс түдгэлзүүлэх, гишүүнээс хасч болно.

23.2.Хадгаламж, зээлийн хоршоо энэ хуулийн 23.1-д заасан гишүүнд түүний гишүүнчлэлийн асуудлыг хэлэлцэх тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн хуралд оролцох боломжийг олгоно.

23.3.Гишүүнээс хассан тухай шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл түдгэлзүүлсэн буюу хасагдсан тухайн гишүүн энэ тухай шийдвэр гарснаас хойш бүх гишүүдийн хуралд гомдол гаргаж болно.

23.4.Түдгэлзүүлсэн гишүүн бүх гишүүдийн хурлаар түүний гишүүнчлэлийн асуудлыг шийдвэрлэх хүртэлх хугацаанд энэ хууль болон хадгаламж, зээлийн хоршооны дүрэмд заасан гишүүний эрхийг эдлэхгүй.

24 дүгээр зүйл.Хадгаламж, зээлийн хоршооны гишүүний эрх дуусгавар болох

Хэвлэх

24.1.Дор дурдсан тохиолдолд хоршооны гишүүний эрх нь дуусгавар болно:

24.1.1.хоршооны гишүүний гишүүнчлэлээс гарах хүсэлтийг тэргүүлэгчдийн зөвлөл зөвшөөрсний дагуу гишүүнчлэлийн бүртгэлээс хассанаар;

24.1.2.хоршооны гишүүн нь эрхээ бусдад шилжүүлсний дагуу гишүүнчлэлийн бүртгэлд өөрчлөлт хийснээр;

24.1.3.тухайн хадгаламж, зээлийн хоршооны дүрмээр давхар гишүүнчлэлийг зөвшөөрөөгүй тохиолдолд, эсхүл өөр хадгаламж, зээлийн хоршоонд давхар гишүүнчлэлтэй болсон.

24.2.Дор дурдсан тохиолдолд хоршооны гишүүний эрх дуусгавар болсонд тооцогдоно:

24.2.1.гишүүн эрх зүйн бүрэн чадамжаа алдсан;

24.2.2.гишүүн нас барсан буюу нас барсан гэж тооцогдсон;

24.2.3.гишүүн хуулийн этгээд татан буугдсан, дампуурсан.

24.3.Хадгаламж, зээлийн хоршоо татан буугдсанаар гишүүнчлэл дуусгавар болно.

25 дугаар зүйл.Хадгаламж, зээлийн хоршооны гишүүний эрх нь дуусгавар болсон этгээдтэй тооцоо хийх

Хэвлэх

25.1.Гишүүний эрх нь дуусгавар болсон, дуусгавар болсонд тооцогдсон гишүүнтэй хийх оруулсан хувь хөрөнгөтэй холбоотой төлбөр тооцооноос бусад өр төлбөрийн тооцоог тухайн гишүүний эрх нь дуусгавар болсон буюу дуусгавар болсонд тооцогдсон өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор хийж гүйцэтгэнэ.

25.2.Энэ хуулийн 24 дүгээр зүйлд заасан этгээдэд ногдох хувь хөрөнгийг тухайн жилийн санхүүгийн тайлангаар нэг гишүүнд ногдох хувь хөрөнгийн хэмжээтэй хувь тэнцүүлэн тодорхойлсны дараа Иргэний хуульд заасны дагуу холбогдох этгээдэд шилжүүлнэ.

25.3.Энэ хуулийн 25.2-т заасан хөрөнгийг хүлээн авах этгээд байхгүй бол уг хөрөнгийг идэвхгүй гишүүний хөрөнгийн адил тусгайлсан дансанд төвлөрүүлж, санхүүгийн тайлан, мэдээнд тусгана.

25.4.Гишүүний эрх нь дуусгавар болсон буюу дуусгавар болсонд тооцогдсон этгээдтэй хийх тооцоотой холбогдсон гомдлыг зохих журмын дагуу шүүхэд гаргаж болно.

26 дугаар зүйл.Хадгаламж, зээлийн хоршооны гишүүний эрх, үүрэг

Хэвлэх

26.1.Хадгаламж, зээлийн хоршооны гишүүн дор дурдсан эрх эдэлнэ.

26.1.1.бүх гишүүдийн хуралд саналын нэг эрхтэй оролцох;

26.1.2.бүх гишүүдийн ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах саналыг гаргах;

26.1.3.тэргүүлэгчдийн зөвлөл, хяналтын зөвлөл, зээлийн хорооны гишүүнийг сонгох, сонгогдох;

26.1.4.гишүүнчлэл бүхий хадгаламж, зээлийн хоршоондоо мөнгөн хөрөнгөө хадгалуулах, зээл авах болон бусад үйлчилгээнд хамрагдах;

26.1.5.бүх гишүүдийн хурал, тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн хууль бус үйл ажиллагааны талаар Хороонд гомдол гаргах;

26.1.6.гишүүнчлэлээс гарах;

26.1.7.энэ хууль, хадгаламж, зээлийн хоршооны дүрмээр тогтоосон хязгаарын хүрээнд хувь хөрөнгө оруулах, өөрийн оруулсан хувь хөрөнгөтэй хувь тэнцүүлэн хадгаламж, зээлийн хоршооны жилийн орлогоос тогтоосон журмын дагуу хувь хөрөнгө авах;

26.1.8.хадгаламж, зээлийн хоршоо татан буугдсан тохиолдолд үлдсэн эд хөрөнгөөс оруулсан хувь хөрөнгөтэй хувь тэнцүүлэн хувь хөрөнгө авах;

26.1.9.өөрийн оруулсан хувь хөрөнгөө хууль, журмын дагуу бусдад шилжүүлэх, өв залгамжлуулах;

26.1.10.хадгаламж, зээлийн хоршооны дүрмээр тогтоосон бусад эрх.

26.2.Хадгаламж, зээлийн хоршооны гишүүн дор дурдсан үүрэг хүлээнэ:

26.2.1.хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаанд оролцож, үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл авах, түүний санхүү, эдийн засгийн болон хөрөнгийн байдал, жил, улирлын санхүүгийн тайлан, мэдээ, тэргүүлэгчдийн болон хяналтын зөвлөлийн шийдвэр, тэдгээрийн үйл ажиллагааны тайлан, бүх гишүүдийн хурлын тэмдэглэл, гишүүдийн бүртгэлтэй тогтмол танилцах;

26.2.2.хувь хөрөнгийг тогтоосон хугацааны дотор оруулах;

26.2.3.хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаанд биечлэн оролцох, бүх гишүүдийн хурал, тэргүүлэгчдийн болон хяналтын зөвлөл, гүйцэтгэх захирлын гаргасан шийдвэрийг биелүүлэх;

26.2.4.хадгаламж, зээлийн болон бусад гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх;

26.2.5.гишүүний бүртгэлд тусгагдсан мэдээллийн өөрчлөлтийг тухай бүр шуурхай мэдэгдэх.

26.3.Хадгаламж, зээлийн хоршооны дүрмээр зөвшөөрөөгүй бол тухайн хоршооны гишүүн нь өөр хадгаламж, зээлийн хоршооны гишүүн байхыг хориглоно.

27 дугаар зүйл.Гишүүний хүлээх хариуцлага

Хэвлэх

27.1.Хадгаламж, зээлийн хоршооны гишүүн нь энэ хууль болон бусад хууль тогтоомж, дүрэм, журам, гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зөрчсөний улмаас хадгаламж, зээлийн хоршоонд учруулсан хохирлыг иргэн хувийн өмчийн хөрөнгөөр, хуулийн этгээд өөрийн хөрөнгөөр бүрэн барагдуулна.

27.2.Хадгаламж, зээлийн хоршооны бусдын өмнө хүлээх хариуцлагыг гишүүн нь зөвхөн өөрийн оруулсан хувь хөрөнгийн хэмжээгээр хариуцах ба хувийн өмчийн хөрөнгөөрөө хариуцахгүй.

27.3.Хадгаламж, зээлийн хоршоонд учруулсан хохирлыг нөхөн төлөхөөс зайлсхийх зорилгоор, эсхүл хууль бус үйлдлээ халхавчлах үүднээс олсон ашиг, орлого, эд хөрөнгөө бусдын өмчлөлд буюу хамтран өмчлөх дундын эд хөрөнгөд шилжүүлсэн нь нотлогдвол тэр хэмжээгээр тухайн эд хөрөнгөөс төлбөр гаргуулна.

27.4.Энэ хуулийн 27.1-д заасан зөрчлийн улмаас гишүүнээс хассан буюу гишүүний эрхийг түдгэлзүүлсэн нь тухайн гишүүнийг хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, УДИРДЛАГА, ДОТООД ХЯНАЛТ

28 дугаар зүйл.Хадгаламж, зээлийн хоршооны зохион байгуулалт

Хэвлэх

28.1.Хадгаламж, зээлийн хоршоо нь тэргүүлэгчдийн болон хяналтын зөвлөл, зээлийн хороо, гүйцэтгэх захирал, ажилтантай байна.

28.2.Хадгаламж, зээлийн хоршоо нь энэ хуулийн 28.1-д зааснаас гадна бусад зохион байгуулалтын бүтэцтэй байхаар дүрэмдээ зааж болно.

29 дүгээр зүйл.Бүх гишүүдийн хурал

Хэвлэх

29.1.Хадгаламж, зээлийн хоршооны эрх барих дээд байгууллага нь бүх гишүүдийн хурал байна.

29.2.Хадгаламж, зээлийн хоршооны бүх гишүүдийн хурал дор дурдсан бүрэн эрхтэй байна:

29.2.1.хадгаламж, зээлийн хоршооны дүрмийг батлах, нэмэлт, өөрчлөлт оруулах;

29.2.2.хадгаламж, зээлийн хоршооны бүтэц, зохион байгуулалт, санхүүгийн жилийн үйл ажиллагааны төсвийг баталгаажуулах;

29.2.3.хадгаламж, зээлийн хоршоо үүсгэн байгуулах, үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэх, батлах;

29.2.4.тэргүүлэгчдийн болон хяналтын зөвлөлийн гишүүдийг сонгох, чөлөөлөх, огцруулах;

29.2.5.хадгаламжийн болон зээлийн үйл ажиллагааны бодлогыг батлах;

29.2.6.тэргүүлэгчдийн болон хяналтын зөвлөл, зээлийн хороо, бусад үйл ажиллагааны дотоод журмыг батлах;

29.2.7.тэргүүлэгчдийн болон хяналтын зөвлөлийн гишүүдийн үйл ажиллагааны талаар гишүүдээс гаргасан гомдол, саналыг авч хэлэлцэх;

29.2.8.гишүүний оруулах хувь хөрөнгийн дээд ба доод хэмжээг энэ хуулийн 43.2-т заасан хязгаарын хүрээнд тогтоох, өөрчлөх;

29.2.9.тэргүүлэгчдийн болон хяналтын зөвлөл, дотоод аудитын үйл ажиллагааны зардлын хязгаар, урамшууллын хэмжээг тогтоох;

29.2.10.хуульд өөрөөр заагаагүй бол хадгаламж, зээлийн хоршоодын холбоонд гишүүнээр элсэх, гишүүнээс гарах асуудлыг шийдвэрлэх;

29.2.11.хадгаламж, зээлийн хоршоог хөгжүүлэх бодлого, бизнес төлөвлөгөөг батлах, түүний хэрэгжилтэд хяналт тавих;

29.2.12.жилийн санхүүгийн тайлан тэнцлийг батлах, тухайн жилийн хоршооны орлого хуваарилах, алдагдал нөхөх талаар шийдвэр гаргах;

29.2.13.өөрийн хөрөнгийн болон нөөц хөрөнгийн хэмжээг тогтоох, алдагдлыг нөөц хөрөнгөөс нөхөх талаар шийдвэр гаргах;

29.2.14.тэргүүлэгчдийн болон хяналтын зөвлөлийн үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэх;

29.2.15.өөрчлөн байгуулах, татан буулгах шийдвэр гаргах;

29.2.16.хууль, дүрэмд заасан бусад асуудал.

29.3.Хяналтын зөвлөл нь бүх гишүүдийн ээлжит болон ээлжит бус хурлаар хадгаламж, зээлийн хоршооны дотоод ил тод байдлын талаарх энэ хууль болон дүрмээр тогтоосон хэм хэмжээний хэрэгжилт, хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдал, Хорооноос тогтоосон үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг хэрхэн хангаж байгаа талаарх дүгнэлтийг заавал хэлэлцүүлнэ.

30 дугаар зүйл.Бүх гишүүдийн хурлыг хуралдуулах

Хэвлэх

30.1.Бүх гишүүдийн хурал нь ээлжит болон ээлжит бус байна.

30.2.Бүх гишүүдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай шийдвэрийг тэргүүлэгчдийн зөвлөл гаргана.

30.3.Бүх гишүүдийн ээлжит бус хурлыг тэргүүлэгчдийн болон хяналтын зөвлөлийн шийдвэр, эсхүл нийт гишүүний гуравны нэгээс доошгүй хувийн бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр гаргасан саналыг үндэслэн тэргүүлэгчдийн зөвлөл зарлан хуралдуулна.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

30.4.Энэ хуулийн 30.3-т заасан бүх гишүүдийн ээлжит бус хурлыг хуралдуулах саналд хурал хуралдуулах үндэслэл, хэлэлцэх асуудлын төслийг хавсаргасан байна.

30.5.Дараах тохиолдолд бүх гишүүдийн хурлыг заавал зарлан хуралдуулна:

30.5.1.хадгаламж, зээлийн хоршоог татан буулгах;

30.5.2.хадгаламж, зээлийн хоршооны санхүү, төлбөрийн чадвар муудсан, өөрийн хөрөнгөгүй болсон;

30.5.3.энэ хуулийн 30.3-т заасан эрх бүхий этгээд бүх гишүүдийн хурлыг хуралдуулах санал гаргасан;

30.5.4.бүх гишүүдийн хурал зарлан хуралдуулах талаар Хорооны, эсхүл шүүхийн шийдвэр гарсан.

31 дүгээр зүйл.Бүх гишүүдийн хурлыг зарлан хуралдуулах

Хэвлэх

31.1.Бүх гишүүдийн ээлжит хурлыг санхүүгийн жил дууссанаас хойш дараа оны 4 дүгээр сарын 01-ний өдрийн дотор зарлан хуралдуулна.

31.2.Бүх гишүүдийн ээлжит хурлыг хуралдуулах зар болон хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг хурал хуралдахаас 30-аас доошгүй хоногийн өмнө гишүүдэд хүргэнэ.

31.3.Бүх гишүүдийн хурлын зарыг нэгэн зэрэг хүргэх боломжийг хангаж, мэдээллийн дараах арга, хэрэгслийг ашиглана:

31.3.1.олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл;

31.3.2.захидал болон хадгаламж, зээлийн хоршооны дүрмээр тогтоосон бусад арга хэрэгсэл.

31.4.Энэ хуулийн 30.3-т заасны дагуу тэргүүлэгчдийн болон хяналтын зөвлөл, нийт гишүүний гуравны нэгээс доошгүй хувьтай тэнцэх хэмжээний гишүүдийн бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр гаргасан бүх гишүүдийн ээлжит бус хурлыг хуралдуулах санал, эсхүл бүх гишүүдийн ээлжит бус хурлыг хуралдуулах тухай Хороо, шүүхийн шийдвэрийг хүлээн авсан тэргүүлэгчдийн зөвлөл бүх гишүүдийн хурлыг ажлын 30 өдрийн дотор зарлан хуралдуулна.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

31.5.Шаардлагатай гэж үзвэл тэргүүлэгчдийн зөвлөл бүх гишүүдийн ээлжит бус хурлыг хэдийд ч зарлан хуралдуулж болох ба хурлын зар болон хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг ажлын 10 өдрийн өмнө гишүүдэд хүргэнэ.

32 дугаар зүйл.Бүх гишүүдийн хурлын ирц, хурлаас шийдвэр гаргах

Хэвлэх

32.1.Нийт саналын эрхтэй гишүүн бүрт бүх гишүүдийн хурлын зарыг албан ёсоор хүргэсэн байх ба хурлын зарын талаар хуралд ирсэн гишүүдэд танилцуулна. Хадгаламж, зээлийн хоршоо 100 хүртэл гишүүдтэй бол бүх гишүүдийн хурал нь нийт гишүүний тавиас доошгүй хувь нь оролцсоноор, 101-ээс дээш бол нийт гишүүдийн хориос доошгүй хувь нь оролцсоноор хүчин төгөлдөр болно.

32.2.Энэ хуулийн 32.1-д заасан ирц хүрээгүй бүх гишүүдийн хурлыг ажлын 20 өдрийн дотор дахин зарлан хуралдуулах ба хурал хуралдахаас ажлын таваас доошгүй өдрийн өмнө хурлын зар болон хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг гишүүдэд хүргэнэ.

32.3.Бүх гишүүдийн хурлын шийдвэрийг хуралд оролцсон гишүүдийн олонхийн саналаар гаргана. Бүх гишүүдийн хурлын шийдвэр нь тогтоол хэлбэртэй байх ба шийдвэрт тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн дарга гарын үсэг зурж баталгаажуулна.

32.4.Оруулсан хувь хөрөнгийн хэмжээнээс үл хамаарч гишүүн бүр саналын нэг эрхтэй оролцоно.

32.5.Тэргүүлэгчдийн болон хяналтын зөвлөлийн гишүүдийг нууц санал хураалтын үндсэн дээр сонгох ба бусад асуудлыг дүрэмд заасан санал хураах журмын дагуу шийдвэрлэнэ.

32.6.Гишүүн нь хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас бүх гишүүдийн хуралд биечлэн оролцох боломжгүй бол саналаа бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр ирүүлж болно.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

32.7.Бүх гишүүдийн хурлын зарыг мэдэх боломжтой байсан, эсхүл мэдсэн боловч хуралд ирээгүйгээс үүсэх хариуцлагыг хадгаламж, зээлийн хоршоо, тэргүүлэгчдийн зөвлөл хариуцахгүй.

32.8.Гишүүн нь энэ хуулийн 26.2.5-д заасны дагуу өөрийн оршин суугаа газрын хаягийн өөрчлөлтийг мэдэгдээгүйгээс үүсэх хариуцлагыг тухайн хадгаламж, зээлийн хоршоо, тэргүүлэгчдийн зөвлөл хариуцахгүй.

33 дугаар зүйл.Бүх гишүүдийн хурлын дэг, хурлын тэмдэглэл

Хэвлэх

33.1.Бүх гишүүдийн хурлыг тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн дарга, түүний эзгүйд тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн даргын үүрэг гүйцэтгэгч удирдана.

33.2.Бүх гишүүдийн хурлаас хурлын нарийн бичгийн дарга, тооллогын комиссыг сонгоно.

33.3.Бүх гишүүдийн хурлын үйл ажиллагааг хурлын тэмдэглэлээр баталгаажуулах бөгөөд хурлын тэмдэглэлд дараах мэдээллийг заавал тусгана:

33.3.1.бүх гишүүдийн хурал болсон он, сар, өдөр, газар, хугацаа;

33.3.2.бүх гишүүдийн хурлын ирц;

33.3.3.энэ хуулийн 33.2-т заасан гишүүдийн нэр, сонгосон саналын хувь;

33.3.4.бүх гишүүдийн хурлаар хэлэлцсэн асуудлууд;

33.3.5.бүх гишүүдийн хурлын санал хураалтын арга, хэлбэр;

33.3.6.хурлаар хэлэлцсэн асуудалд өгсөн зөвшөөрсөн, татгалзсан, түдгэлзсэн саналын тоог асуудал тус бүрээр гаргах.

33.4.Хурлын тэмдэглэлд тэмдэглэл хөтөлсөн гишүүн болон тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн дарга гарын үсэг зурж баталгаажуулна.

34 дүгээр зүйл.Тэргүүлэгчдийн зөвлөл

Хэвлэх

34.1.Бүх гишүүдийн хурлын чөлөөт цагт хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааг тэргүүлэгчдийн зөвлөл удирдаж, үйл ажиллагаагаа бүх гишүүдийн хуралд тайлагнана.

34.2.Тэргүүлэгчдийн зөвлөл нь гурваас доошгүй сондгой тооны гишүүдийн бүрэлдэхүүнтэй байх ба тэдгээрийг бүх гишүүдийн хурлаас сонгоно.

34.3.Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн гишүүнээр дор дурдсан шаардлагыг хангасан тухайн хадгаламж, зээлийн хоршооны гишүүнийг сонгоно:

34.3.1.хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй;

34.3.2.ял шийтгэлгүй;

34.3.3.тухайн сонгуульт ажлыг хашихад харшлах зүйлгүй;

34.3.4.сүүлийн гурван жилийн хугацаанд санхүүгийн зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж байгаад дампуурсан хуулийн этгээдийн удирдлагад ажиллаагүй.

34.4.Хадгаламж, зээлийн хоршооны тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн гишүүн нь банк, санхүү, хуулийн мэргэжилтэй, эсхүл орон нутгийн хөгжил, хоршооны талаар мэдлэг, туршлагатай байвал зохино.

34.5.Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн гишүүнээр хяналтын зөвлөлийн гишүүн, гүйцэтгэх захирал, ажилтныг сонгохыг хориглоно.

34.6.Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацаа гурав хүртэл жил байна.

34.7.Хадгаламж, зээлийн хоршооны дүрэмд заасан бол тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн гишүүнийг хэсэгчлэн болон нөөц гишүүнтэйгээр сонгож болно. Энэ тохиолдолд тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн гишүүнийг хэсэгчлэн сонгох, нөөц гишүүн сонгох болон уг гишүүний бүрэн эрх үүсэхтэй холбогдсон зохицуулалтыг хадгаламж, зээлийн хоршооны дүрэмд тусгана.

34.8.Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн гишүүдээс зөвлөлийн даргыг сонгоно. Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн дарга нь хоршооны дарга байна.

34.9.Тэргүүлэгчдийн зөвлөл нь 30 хоногт нэгээс доошгүй удаа хуралдах ба олонхийн саналаар шийдвэр гаргана. Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн шийдвэр нь тогтоол хэлбэртэй байна.

34.10.Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн хуралд гурав буюу түүнээс дээш удаа хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр оролцоогүй, хууль, хадгаламж, зээлийн хоршооны дүрмээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн гишүүнийг тэргүүлэгчдийн зөвлөл бусад гишүүдийнхээ дийлэнх олонхийн саналаар эрхийг нь түдгэлзүүлж болох ба түдгэлзүүлснээс хойш ажлын 45 өдрийн дотор түүнийг эргүүлэн татах асуудлыг тэргүүлэгчдийн зөвлөл бүх гишүүдийн хурлаар хэлэлцүүлэх үүрэгтэй.

34.11.Тухайн хадгаламж, зээлийн хоршоонд хугацаа хэтэрсэн зээлийн өртэй тэргүүлэгчдийн зөвлөлөөс бүрэн эрхийг нь түдгэлзүүлсэн тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн гишүүн нь тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн хуралд саналын эрх эдлэхгүй.

34.12.Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн гишүүн ажил үүргийн хүрээнд авсан мэдээллийн нууцлалыг чандлан хадгалах үүрэгтэй.

34.13.Тэргүүлэгчдийн зөвлөл, түүний гишүүний бүрэн эрх, тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн ажиллах зарчмыг хадгаламж, зээлийн хоршооны дүрмээр нарийвчлан тодорхойлно.

35 дугаар зүйл.Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн бүрэн эрх

Хэвлэх

35.1.Тэргүүлэгчдийн зөвлөл нь дараах бүрэн эрхтэй байна:

35.1.1.хадгаламж, зээлийн хоршоог хөгжүүлэх бодлого, бизнес төлөвлөгөөг боловсруулж бүх гишүүдийн хурлаар батлуулах;

35.1.2.хууль, хадгаламж, зээлийн хоршооны дүрэм, журмын хэрэгжилтийг нь хангуулах;

35.1.3.хадгаламж, зээлийн хоршоо нь үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг хангаж байгаа эсэхэд хяналт тавих;

35.1.4.хадгаламж, зээлийн журмыг батлах, хүүг тогтоох;

35.1.5.нягтлан бодох бүртгэлийг хууль тогтоомжийн дагуу хөтлүүлж, жилийн санхүүгийн тайланг хяналтын зөвлөл болон бүх гишүүдийн хурлаар хэлэлцүүлэх;

35.1.6.жилийн орлогоос алдагдлыг нөхөх, нөөцийн сан, хадгаламж хамгаалалтын болон тогтворжилтын сангийн шимтгэлийг бүрдүүлэх, гишүүдэд хүртээх хувь хөрөнгийн хэмжээний талаар санал боловсруулж, бүх гишүүдийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулах;

35.1.7.жил, улирлын санхүүгийн тайлан болон урьдчилсан тооцоогоор үүсэж болзошгүй алдагдлыг нөөцийн сангийн хөрөнгөөр нөхөх боломжгүй, эсхүл хадгаламж, зээлийн хоршоо нь санхүү, төлбөрийн чадвар муудсан, өөрийн хөрөнгөгүй болсон бол энэ тухай Хороонд мэдэгдэж, бүх гишүүдийн хурлаар уг асуудлыг нэн даруй хэлэлцүүлэх;

35.1.8.бүх гишүүдийн хурлаас баталсан үйл ажиллагааны жилийн төсвийн зарцуулалтад хяналт тавих;

35.1.9.сүүлчийн санхүүгийн тайлангийн нийт активын 10 хувиас дээш хэмжээтэй нэг буюу хоорондоо шууд хамаарал бүхий хэд хэдэн хэлцэл хийх шийдвэр гаргах, ашиг сонирхлын зөрчил бүхий үйлдэлтэй холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх;

35.1.10.бүх гишүүдийн хурлыг зарлан хуралдуулах бэлтгэл ажлыг зохион байгуулах;

35.1.11.бүх гишүүдийн хурлаар шийдвэрлэхээр хадгаламж, зээлийн хоршооны дүрэмд заагаагүй бол шинэ гишүүн элсүүлэх асуудлыг шийдвэрлэх, гишүүний эрхийг түдгэлзүүлэх, идэвхгүй гишүүнд тооцох;

35.1.12.хадгаламж, зээлийн хоршооны гишүүн гишүүнээс гарах, эсхүл өөрийн оруулсан хувь хөрөнгөө бусдад шилжүүлэх тухай өргөдлийг хүлээн авч шийдвэрлэх;

35.1.13.энэ хуулийн 24 дүгээр зүйлд заасан этгээдтэй зохих журмын дагуу тооцоо хийх;

35.1.14.гишүүний бүртгэлийг хөтлөх, холбогдох өөрчлөлтийг тухай бүрд хийж, гишүүдийн тоо хуулиар тогтоосон доод хязгаарт хүрэхгүй болсон тохиолдолд энэ талаар Хороонд мэдэгдэж зохих арга хэмжээг авах;

35.1.15.дүрэмд бүх гишүүдийн хурлаас байгуулахаар заагаагүй бол зээлийн хороо болон бусад хороог байгуулах, тэдгээрийн гишүүдийг томилох, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих;

35.1.16.гүйцэтгэх захирлыг томилох, түүнтэй гэрээ байгуулах, үйл ажиллагаанд хяналт тавих;

35.1.17.үүсгэн байгуулах хурлаас үүсгэн байгуулах тухай шийдвэр гарсны дараа тухайн хадгаламж, зээлийн хоршоог хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд шинээр бүртгүүлэх, өөрчлөлт гарсан тухай бүр холбогдох өөрчлөлтийг хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх;

35.1.18.хяналтын зөвлөл, зээлийн хорооны гишүүн, гишүүнчлэл бүхий гүйцэтгэх захирал, ажилтанд зээл олгох зөвшөөрлийг олгох, зээлийн гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих;

35.1.19.хуулиар бүх гишүүдийн хурал, хяналтын зөвлөлийн эрх хэмжээнд хамааруулснаас бусад асуудлыг авч хэлэлцэх, шийдвэр гаргах;

35.1.20.төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварыг хангах зорилгоор банк, банк бус санхүүгийн байгууллага, эсхүл төсөл, хөтөлбөрийн хүрээнд богино хугацаатай хөрөнгийн эх үүсвэрийг зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтэд заасан хэмжээнээс хэтрүүлэхгүй авах шийдвэр гаргах.

36 дугаар зүйл.Хяналтын зөвлөл

Хэвлэх

36.1.Хяналтын зөвлөл нь хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаанд дотоод хяналтыг хэрэгжүүлж, үйл ажиллагаагаа бүх гишүүдийн хуралд тайлагнана.

36.2.Хяналтын зөвлөлийг гурваас доошгүй сондгой тооны гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр бүх гишүүдийн хурлаас байгуулна.

36.3.Хадгаламж, зээлийн хоршооны дүрэмд заасан бол хяналтын зөвлөлийн гишүүнийг хэсэгчлэн болон нөөц гишүүнтэйгээр сонгож болно. Энэ тохиолдолд хяналтын зөвлөлийн гишүүнийг хэсэгчлэн сонгох, нөөц гишүүн сонгох болон уг гишүүний бүрэн эрх үүсэхтэй холбогдсон зохицуулалтыг хадгаламж, зээлийн хоршооны дүрэмд тусгана.

36.4.Хяналтын зөвлөлийн гишүүн нь тэргүүлэгчдийн зөвлөл, зээлийн хороо, гүйцэтгэх захирал, ажилтан байхыг хориглох ба заавал тухайн хадгаламж, зээлийн хоршооны гишүүн байна.

36.5.Хяналтын зөвлөлийн гишүүнд энэ хуулийн 34.3, 34.4, 34.11-д заасан шаардлага нэг адил хамаарна.

36.6.Хяналтын зөвлөлийн гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацаа гурав хүртэл жил байна. Хяналтын зөвлөлийн гишүүдээс Хяналтын зөвлөлийн даргыг сонгоно.

36.7.Хяналтын зөвлөлийн хурлыг дарга, түүний эзгүйд түүний томилсон хяналтын зөвлөлийн гишүүн зарлан хуралдуулна.

36.8.Хяналтын зөвлөлийн хурал нь гишүүдийн олонх хүрэлцэн ирснээр хүчин төгөлдөр болно.

36.9.Хяналтын зөвлөл нь хуралд оролцсон гишүүдийн олонхийн саналаар шийдвэр гаргах ба тухайн шийдвэрт дэмжсэн санал өгсөн гишүүд гарын үсэг зурж баталгаажуулна.

36.10.Хяналтын зөвлөл нь улиралд хоёроос доошгүй удаа хуралдана.

36.11.Тэргүүлэгчдийн болон хяналтын зөвлөлийн гишүүдийн олонх нь хяналтын зөвлөлийг хуралдуулах тухай санал гаргасан, эсхүл хяналтын зөвлөлийн дарга шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд хяналтын зөвлөлийн хурлыг хэдийд ч зарлан хуралдуулж болно.

37 дугаар зүйл.Хяналтын зөвлөлийн бүрэн эрх

Хэвлэх

37.1 Хяналтын зөвлөл нь дараах бүрэн эрхтэй байна:

37.1.1.тэргүүлэгчдийн зөвлөл, зээлийн хороо, гүйцэтгэх захирлын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, Хороо, бүх гишүүдийн хурал болон хяналтын зөвлөлөөс өгсөн үүрэг даалгавар, шийдвэрийн биелэлтийг хангуулах;

37.1.2.хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаатай холбоотой шаардлагатай баримт бичиг, тайлан, мэдээлэлтэй танилцах, удирдан зохицуулах чиг үүргийг хэрэгжүүлэх;

37.1.3.хадгаламж, зээлийн хоршооны бодлогын хэрэгжилт, санхүүгийн үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийх, үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүдийн биелэлтэд хяналт тавих, дүгнэлт гаргаж бүх гишүүдийн хуралд танилцуулах;

37.1.4.жил, улирлын санхүүгийн тайлан, тухайн жилийн орлого хуваарилалт, алдагдлыг нөхөх зэрэг асуудлаар санал дүгнэлт гаргаж, бүх гишүүдийн хурлаар хэлэлцүүлэх;

37.1.5.хяналтын зөвлөл нь гүйцэтгэх захирлын эрхийг түдгэлзүүлэх тухай саналаа тэргүүлэгчдийн зөвлөлд оруулах, тэргүүлэгчдийн зөвлөл хуралдах боломжгүй бол гүйцэтгэх захирлын эрхийг түр түдгэлзүүлэх;

37.1.6.шаардлагатай гэж үзвэл бүх гишүүдийн ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах;

37.1.7.тэргүүлэгчдийн зөвлөл, зээлийн хороо, гүйцэтгэх захирлын үйл ажиллагаа нь хууль бус, тухайн хадгаламж, зээлийн хоршоо, гишүүдийн эрх ашигт сөргөөр нөлөөлөхөөр бол уг үйл ажиллагааг таслан зогсоох, гаргасан шийдвэрийг хүчингүй болгох, залруулга хийхийг шаардах;

37.1.8.хууль тогтоомж, дүрэм, журмыг зөрчсөн тэргүүлэгчдийн зөвлөл, зээлийн хорооны гишүүн, гүйцэтгэх захирал, ажилтанд сануулга өгөх, шаардлагатай гэж үзвэл эрх бүхий дээд шатны байгууллага, албан тушаалтанд зохих хариуцлага тооцуулахаар санал тавих;

37.1.9.тэргүүлэгчдийн зөвлөл, зээлийн хорооны гишүүн, гишүүнчлэл бүхий гүйцэтгэх захирал болон ажилтанд зээл олгох ажиллагаанд хяналт тавих, тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн гишүүнд зээл олгох асуудлыг шийдвэрлэх;

37.1.10.хяналтын зөвлөл болон эрх бүхий бусад байгууллагын эрх хэмжээнийхээ хүрээнд гаргасан шийдвэрийг тэргүүлэгчдийн зөвлөл, зээлийн хорооны гишүүн, гүйцэтгэх захирал болон ажилтан биелүүлээгүйгээс хадгаламж, зээлийн хоршоо, гишүүдэд хохирол учруулсан бол уг асуудлаар хадгаламж, зээлийн хоршооны нэрийн өмнөөс шүүхэд нэхэмжлэл гаргах, шүүх ажиллагаанд оролцох;

37.1.11.тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн болон зээлийн хорооны хуралд саналын эрхгүй оролцох;

37.1.12.шаардлагатай гэж үзвэл мэргэжлийн шинжээчийг төлбөртэй ажиллуулах;

37.1.13.хадгаламж, зээлийн хоршооны дүрмээр тогтоосон бусад бүрэн эрх.

38 дугаар зүйл.Зээлийн хороо

Хэвлэх

38.1.Хадгаламж, зээлийн хоршоо нь зээлийн хороотой байна.

38.2.Зээлийн хороог тэргүүлэгчдийн зөвлөл гурваас доошгүй гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулах ба зээлийн хороо нь үйл ажиллагаагаа тэргүүлэгчдийн зөвлөлд тайлагнана.

38.3.Зээлийн хорооны гишүүдийн гуравны нэгээс доошгүй хувь нь банк, санхүү, эдийн засаг, эсхүл орон нутгийн хөгжил, хоршооны талаар мэдлэг, туршлагатай байна.

38.4.Хадгаламж, зээлийн хоршоо зээлийн хороог бүх гишүүдийн хурлаар байгуулахаар дүрэмдээ зааж болно. Энэ тохиолдолд зээлийн хорооны даргыг тэргүүлэгчдийн зөвлөлөөс сонгох бөгөөд үйл ажиллагаагаа бүх гишүүдийн хуралд тайлагнана.

38.5.Зээлийн хорооны гишүүнд 34.3, 34.4, 34.11-д заасан шаардлага нэгэн адил хамаарах бөгөөд зээлийн хорооны гишүүн нь тэргүүлэгчдийн болон хяналтын зөвлөлийн гишүүн байж болохгүй.

38.6.Зээлийн хорооны хуралдах хугацааг хадгаламж, зээлийн хоршооны дүрэмд нарийвчлан заах ба зээлийн хорооны хуралд гишүүдийн олонх нь оролцсоноор хүчин төгөлдөр болно.

38.7.Зээлийн хороо нь шийдвэрээ хуралд оролцсон гишүүдийн олонхийн саналаар гаргах ба гарсан шийдвэрийг дэмжсэн санал өгсөн гишүүд гарын үсэг зурж баталгаажуулна.

38.8.Зээлийн хороо дараах бүрэн эрхтэй байна:

38.8.1.хадгаламж, зээлийн хоршооны дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол зээлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, тэргүүлэгчдийн зөвлөлд санал оруулах;

38.8.2.хадгаламж, зээлийн хоршооны дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол зээл авахаар ирүүлсэн хүсэлтийг хүлээн авах, хянах, олгох эсэх асуудлыг шийдвэрлэх, зээлийн гэрээ байгуулах;

38.8.3.зээлийн эргэн төлөлтөд хяналт тавих;

38.8.4.шаардлагатай гэж үзвэл бүх гишүүдийн хурлыг хуралдуулах саналыг тэргүүлэгчдийн зөвлөлд гаргах;

38.8.5.хууль болон хадгаламж, зээлийн хоршооны дүрмээр тогтоосон бусад бүрэн эрх.

39 дүгээр зүйл.Гүйцэтгэх захирал

Хэвлэх

39.1.Гүйцэтгэх захирал нь хадгаламж, зээлийн хоршооны өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохицуулах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

39.2.Гүйцэтгэх захирлыг тэргүүлэгчдийн зөвлөлөөс томилж, гэрээ байгуулах ба үйл ажиллагаагаа тэргүүлэгчдийн зөвлөлд тайлагнана.

39.3.Гүйцэтгэх захиралтай байгуулах гэрээнд гүйцэтгэх захирлын эрх, үүрэг, хариуцлагын хэмжээ, хязгаар, хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл, цалин хөлс, урамшуулал зэргийг тусгана.

39.4.Тэргүүлэгчдийн болон хяналтын зөвлөлийн гишүүн гүйцэтгэх захирлаар ажиллахыг хориглоно.

39.5.Хадгаламж, зээлийн хоршооны дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол гүйцэтгэх захирал нь тухайн хадгаламж, зээлийн хоршооны гишүүнчлэлгүй байж болно.

39.6.Гүйцэтгэх захирал нь дараах шаардлагыг хангасан байна:

39.6.1.банк, санхүү, эдийн засаг, хууль, эсхүл орон нутгийн хөгжил, хоршооны талаар мэдлэг, туршлагатай;

39.6.2.хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй;

39.6.3.ял шийтгэлгүй;

39.6.4.тухайн албан тушаалыг хашихад харшлах зүйлгүй;

39.6.5.сүүлийн гурван жилийн хугацаанд санхүүгийн зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж байгаад дампуурсан хуулийн этгээдийн удирдлагад ажиллаагүй.

39.7.Гүйцэтгэх захирал дараах бүрэн эрхтэй байна:

39.7.1.тэргүүлэгчдийн зөвлөлөөс эрх олгосноор гадаад, дотоод харилцаанд хадгаламж, зээлийн хоршоог төлөөлөх;

39.7.2.ажилтныг томилох, чөлөөлөх, ажлаас халах, түүнтэй гэрээ байгуулах, гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих;

39.7.3.хадгаламж, зээлийн хоршооны нэрийн өмнөөс иргэний эрх зүйн харилцаанд оролцох;

39.7.4.сүүлийн санхүүгийн тайлангаар баталгаажсан нийт активын 10 хувиас доош хэмжээтэй нэг буюу хоорондоо шууд хамаарал бүхий хэд хэдэн хэлцэл хийх шийдвэр гаргах.

39.8.Гүйцэтгэх захирал нь энэ хуулийн 35.1.7-д заасан нөхцөл байдал бий болсон тохиолдолд энэ талаар тэргүүлэгчдийн зөвлөл болон Хороонд нэн даруй мэдэгдэж цаашид авах арга хэмжээний талаарх санал гаргах үүрэгтэй.

40 дүгээр зүйл.Тэргүүлэгчдийн болон хяналтын зөвлөл, зээлийн хорооны гишүүн, гүйцэтгэх захирал, ажилтны хүлээх хариуцлага

Хэвлэх

40.1.Тэргүүлэгчдийн болон хяналтын зөвлөл, зээлийн хорооны гишүүн, гүйцэтгэх захирал, ажилтан нь хадгаламж, зээлийн хоршооны хөрөнгийг хувийн хэрэгцээнд ашигласан, түүний буруутай үйл ажиллагааны улмаас хадгаламж, зээлийн хоршоонд учруулсан хохирлыг буруутай этгээд өөрийн хувийн өмчийн хөрөнгөөр хариуцна.

40.2.Хадгаламж, зээлийн хоршоонд учруулсан хохирлыг нөхөн төлөхөөс зайлсхийх зорилгоор, эсхүл хууль бус үйлдлээ халхавчлах үүднээс олсон ашиг, орлого, эд хөрөнгөө бусдын өмчлөлд буюу хамтран өмчлөх дундын эд хөрөнгөд шилжүүлсэн нь нотлогдвол тэр хэмжээгээр тухайн эд хөрөнгөөс нөхөн гаргуулна.

40.3.Тэргүүлэгчдийн болон хяналтын зөвлөл, зээлийн хорооны гишүүн, гүйцэтгэх захирал, ажилтан нь бүх гишүүдийн хурлын шийдвэр, тус бүрийн дээд шатны байгууллага, албан тушаалтны гаргасан шийдвэр нь хадгаламж, зээлийн хоршоо болон гишүүдэд хохирол учруулж болзошгүйг мэдэж байсан, эсхүл мэдэх боломжтой байсан боловч уг шийдвэрийг хэрэгжүүлснээс үүссэн хохирлыг нөхөн төлөх хариуцлагаас чөлөөлөгдөхгүй.

40.4.Тэргүүлэгчдийн болон хяналтын зөвлөл, зээлийн хорооны гишүүн, гүйцэтгэх захирал, ажилтан нь хууль бус болон хадгаламж, зээлийн хоршоо болон гишүүдэд хохирол учруулж болзошгүй гэж үзсэн, шийдвэрийг эс зөвшөөрсөн, тухайн шийдвэр гарахад оролцоогүй, эсхүл эсрэг санал өгсөн нь баримтаар нотлогдож байгаа бол учирсан хохирлыг хариуцахгүй.

41 дүгээр зүйл.Тэргүүлэгчдийн болон хяналтын зөвлөл, зээлийн хорооны гишүүд, гүйцэтгэх захирал, ажилтны хүлээх үүрэг

Хэвлэх

41.1.Тэргүүлэгчдийн болон хяналтын зөвлөл, зээлийн хорооны гишүүн, гүйцэтгэх захирал, ажилтан нь бүх гишүүдийн хурлын шийдвэр, тэдгээрийн эрх бүхий албан тушаалтны гаргасан шийдвэр нь хууль бус болон хадгаламж, зээлийн хоршоо, гишүүдэд хохирол учруулж болзошгүй шийдвэрийн талаар мэдсэн, мэдэх ёстой байсан өдрөөс хойш ажлын таван өдрийн дотор дээд шатны байгууллагад бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр мэдэгдэх үүрэгтэй бөгөөд эсрэг саналаа тухайн шийдвэрийг гаргаж байгаа хурлын тэмдэглэлд тэмдэглүүлэх үүрэгтэй.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

41.2.Тэргүүлэгчдийн болон хяналтын зөвлөл, зээлийн хорооны гишүүн, гүйцэтгэх захирал, ажилтан нь тухайн хадгаламж, зээлийн хоршооны нууц мэдээллийг чандлан хадгалах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс зайлсхийх, урьдчилан сэргийлэх үүрэгтэй.

42 дугаар зүйл.Ашиг сонирхлын зөрчил бүхий үйлдэл

Хэвлэх

42.1.Хадгаламж, зээлийн хоршооны тэргүүлэгчдийн болон хяналтын зөвлөл, зээлийн хорооны гишүүд, гүйцэтгэх захирал, ажилтан, гишүүний зүгээс өөрт нь, эсхүл тэдгээрийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдэд ашигтай буюу илт давуу байдал тогтоох зорилгоор хийсэн, хоршооны эрх ашигт сөргөөр нөлөөлөх үйлдэл /эс үйлдэхүй/ илэрвэл тухайн этгээд энэ тухай тэргүүлэгчдэд бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр мэдэгдэж, уг асуудлаар шийдвэр гаргах, гэрээ, хэлцэл байгуулахаас татгалзах үүрэгтэй.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

42.2.Энэ хуулийн 42.1-д заасныг зөрчиж хийсэн ашиг сонирхлын зөрчил бүхий шийдвэр, гэрээ, хэлцэл хүчин төгөлдөр бус байна.

42.3.Энэ хуулийн 42.1-д заасан үйлдэл /эс үйлдэл/-ийн улмаас хадгаламж, зээлийн хоршоонд учирсан хохирлыг гэм буруутай этгээд бүрэн хариуцна.

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ, САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

43 дугаар зүйл.Өөрийн хөрөнгө

Хэвлэх

43.1.Хадгаламж, зээлийн хоршооны өөрийн хөрөнгийг Хорооноос тогтоосон нягтлан бодох бүртгэлийн журмын дагуу бүртгэнэ.

43.2.Хадгаламж, зээлийн хоршооны нэг гишүүний оруулж болох хувь хөрөнгийн дээд хэмжээ нь нийт гишүүний оруулсан хувь хөрөнгийн 10 хувиас хэтэрч болохгүй.

43.3.Хадгаламж, зээлийн хоршоо нь өөрийн хөрөнгөд гарсан өөрчлөлт болон гишүүдийн тоонд орсон өөрчлөлтийн талаар хагас, бүтэн жилээр Хороонд мэдэгдэнэ.

44 дүгээр зүйл.Гишүүний оруулсан хувь хөрөнгө, жилийн орлогоос хувь хүртэх

Хэвлэх

44.1.Хадгаламж, зээлийн хоршооны гишүүн нь тухайн хадгаламж, зээлийн хоршоонд оруулах хувь хөрөнгийн доод хэмжээг заавал оруулна.

44.2.Хадгаламж, зээлийн хоршооноос гишүүдэд хүртээх хувь хөрөнгийг зөвхөн тухайн жилийн цэвэр орлогоос хадгаламж, зээлийн хоршооны дүрэмд заасан хэмжээгээр нөөцийн санг бүрдүүлсний дараа хуваарилж болно.

44.3.Тухайн жилд гишүүдэд хүртээх хөрөнгийн хэмжээг бүх гишүүдийн хурал тогтооно.

44.4.Тэргүүлэгчдийн зөвлөл гишүүдийн оруулсан хувь хөрөнгийн бүртгэлийг хөтлөх ба гишүүдийн оруулсан хувь хөрөнгөд ногдох хувь хөрөнгийг жилд нэгээс доошгүй удаа хувь тэнцүүлэн хуваарилна.

45 дугаар зүйл.Хадгаламж, зээлийн хоршооны идэвхгүй гишүүний хөрөнгө

Хэвлэх

45.1.Гишүүн нь дараалсан 12 буюу түүнээс дээш сарын хугацаанд тухайн хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаанд ямар нэг хэлбэрээр оролцоогүй бол уг гишүүнийг тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн шийдвэрээр идэвхгүй гишүүнд тооцож, гишүүний эрхийг түдгэлзүүлж болно.

45.2.Тэргүүлэгчдийн зөвлөл нь идэвхгүй гишүүнээр тооцох тухай шийдвэр гаргахаас ажлын 30 өдрийн өмнө тухайн гишүүнд бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр мэдэгдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

45.3.Энэ хуулийн 45.2-т заасан мэдэгдлийг хүлээн авах боломжтой байсан, эсхүл хүлээн авсан боловч ажлын 15 өдрийн дотор хариу тайлбар ирүүлээгүй гишүүнийг идэвхгүй гишүүнд тооцож, түүний оруулсан хувь хөрөнгөтэй дүйцэх хөрөнгө, хадгаламжийн үлдэгдэл, тухайн жилийн орлогоос хүртэх хувь хөрөнгө, хүүгийн төлбөр зэргийг тусгайлсан дансанд төвлөрүүлж, санхүүгийн тайлан, мэдээнд тусгайлан тусгана.

45.4.Энэ хуулийн 45.1-д заасны дагуу идэвхгүй гишүүнд тооцох тухай тэргүүлэгчдийн шийдвэр гарсан өдрөөс хойш тухайн гишүүний оруулсан хувь хөрөнгөд ногдол хувь хуваарилахгүй, хадгалуулсан мөнгөн хөрөнгөд нь хүү тооцохгүй.

45.5.Энэ хуулийн 45.1-д заасны дагуу идэвхгүй гишүүнээр тооцогдсон гишүүнийг тухайн хадгаламж, зээлийн хоршооны гишүүнээс хассан тухай шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл тухайн гишүүн энэ тухай шийдвэрийг бүх гишүүдийн хурлаар заавал хэлэлцүүлэх бөгөөд бүх гишүүдийн хурлын шийдвэр гарах хүртэлх хугацаанд тухайн гишүүн хүсвэл тэргүүлэгчдийн зөвлөлд хүсэлт гаргаж, гишүүний эрхээ сэргээлгэж болно.

45.6.Идэвхгүй гишүүнтэй хийх төлбөр тооцоог энэ хуулийн 25 дугаар зүйлд заасны дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

46 дугаар зүйл.Санхүүгийн тайлан

Хэвлэх

46.1.Хадгаламж, зээлийн хоршооны санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлтүүд нь Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт, Хорооноос баталсан нягтлан бодох бүртгэлийн журамд нийцсэн байна.

46.2.Хадгаламж, зээлийн хоршоо нь санхүүгийн тайлангаа улирал, жилээр гаргаж тогтоосон хугацаанд Хороонд хүргүүлнэ. Хороо нь тухайн хадгаламж, зээлийн хоршооны санхүүгийн тайлантай холбогдсон нэмэлт нотлох баримтыг шаардан авах эрхтэй.

46.3.Санхүүгийн тайлан дахь үзүүлэлт, тоон мэдээлэл буруу, алдаатай, эсхүл зохих журмыг зөрчиж гаргасан бол холбогдох зөрчлийг арилгах, залруулга хийхийг Хороо тухайн хадгаламж, зээлийн хоршооноос шаардаж болно.

ДОЛДУГААР БҮЛЭГ

ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООГ ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАХ, ТАТАН БУУЛГАХ

47 дугаар зүйл.Хадгаламж, зээлийн хоршоог өөрчлөн байгуулах

Хэвлэх

47.1.Хадгаламж, зээлийн хоршоог өөрчлөн байгуулах шийдвэрийг бүх гишүүдийн хурлаар шийдвэрлэх бөгөөд хуралд оролцсон гишүүдийн дийлэнх олонхийн саналаар шийдвэр хүчин төгөлдөр болно.

47.2.Хорооны зөвшөөрлийг үндэслэн хууль тогтоомжид заасны дагуу хадгаламж, зээлийн хоршоог өөрчлөн байгуулна.

47.3.Хадгаламж, зээлийн хоршоог өөрчлөн байгуулах зөвшөөрөл авахад Хороонд дор дурдсан баримт бичгийг ирүүлнэ:

47.3.1.өргөдөл;

47.3.2.өөрчлөн байгуулах тухай бүх гишүүдийн хурлын шийдвэр;

47.3.3.өөрчлөн байгуулах болсон үндэслэл, шаардлага, өөрчлөн байгуулагдаж байгаа хэлбэр, нөхцөл, хугацаа, өөрчлөн байгуулагдах төлөвлөгөө, үе шат, өөрчлөн байгуулагдан татан буулгасны дараа гишүүдэд ногдох хөрөнгийн тооцоо зэргийг бүх гишүүдийн хурлаар хэлэлцэж гаргасан шийдвэр, санхүүгийн тайлан болон шаардлагатай бусад мэдээлэл;

47.3.4.өөрчлөн байгуулагдсанаас үүсэх санхүүгийн үр дүнгийн тооцоо, өөрчлөн байгуулагдсаны дараах хуулийн этгээдийн эхлэлтийн тайлан тэнцэл.

47.4.Хороо нь холбогдох баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш 30 хоногийн дотор тухайн хадгаламж, зээлийн хоршоог өөрчлөн байгуулах зөвшөөрөл олгох эсэх асуудлыг хянан шийдвэрлэж, шийдвэрийг тухайн хадгаламж, зээлийн хоршоонд хүргүүлж, олон нийтэд мэдээлнэ.

47.5.Хадгаламж, зээлийн хоршоог өөрчлөн байгуулах тухай бүх гишүүдийн хурлын шийдвэр нь хууль тогтоомж зөрчсөн, эсхүл тухайн хадгаламж, зээлийн хоршооны гишүүд, авлагатай иргэн, хуулийн этгээдийн эрх ашигт сөргөөр нөлөөлөхөөр бол Хороо зөвшөөрөл өгөхөөс татгалзаж болно.

47.6.Хороо шаардлагатай гэж үзвэл хадгаламж, зээлийн хоршоог өөрчлөн байгуулах ажиллагааны явцад газар дээрх хяналтыг хэрэгжүүлж, арга зүйн зөвлөгөө өгч болно.

48 дугаар зүйл.Хадгаламж, зээлийн хоршоог татан буулгах

Хэвлэх

48.1.Хадгаламж, зээлийн хоршоог татан буулгахтай холбогдсон энэ хуулиар зохицуулаагүй харилцааг Иргэний хууль болон холбогдох бусад хуулиар зохицуулна.

48.2.Хадгаламж, зээлийн хоршоог дараах тохиолдолд татан буулгана:

48.2.1.шүүхийн шийдвэрээр;

48.2.2.Хорооноос бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр зөвшөөрсөн тохиолдолд бүх гишүүдийн хурлын шийдвэрээр.

/Энэ заалтад 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

48.3.Хадгаламж, зээлийн хоршоог татан буулгах тухай асуудлыг санал хураалтад оролцсон гишүүдийн дийлэнх олонхийн саналаар шийдвэрлэнэ.

48.4.Хадгаламж, зээлийн хоршоог татан буулгах зөвшөөрөл авахаар холбогдох баримт бичгийг Хороонд ирүүлснээс хойш 30 хоногийн дотор татан буулгах зөвшөөрөл олгох эсэх асуудлыг Хороо хянан шийдвэрлэх бөгөөд шийдвэрийг тухайн хадгаламж, зээлийн хоршоонд хүргүүлж, олон нийтэд мэдээлнэ.

48.5.Хадгаламж, зээлийн хоршоог татан буулгах тухай бүх гишүүдийн хурлын шийдвэр нь хууль тогтоомж зөрчсөн, эсхүл тухайн хадгаламж, зээлийн хоршооны гишүүд, авлагатай иргэн, хуулийн этгээдийн эрх ашигт сөргөөр нөлөөлөхөөр бол Хороо зөвшөөрөл өгөхөөс татгалзаж болно.

48.6.Дараах тохиолдолд Хороо хадгаламж, зээлийн хоршоог татан буулгах тухай нэхэмжлэлийг шүүхэд гаргана:

48.6.1.Хорооноос хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон ба хадгаламж, зээлийн хоршоо өөрийн санаачилгаар татан буугдаагүй.

48.6.2.Энэ хуулийн 15.8, 15.9-д заасан үндэслэлээр.

НАЙМДУГААР БҮЛЭГ

ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООДЫН ХОЛБОО

49 дүгээр зүйл.Хадгаламж, зээлийн хоршоодын холбоо

Хэвлэх

49.1.Хадгаламж, зээлийн хоршоод хамтран ажиллах, харилцан туслалцах зорилгоор сайн дурын үндсэн дээр нэгдэж Хадгаламж, зээлийн хоршоодын холбоо /цаашид Холбоо гэх/-г энэ хууль болон холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн үүсгэн байгуулж болно.

49.2.Хорооноос тогтоосон шаардлагыг хангасан холбоо Хадгаламж, зээлийн хоршоодын үндэсний холбооны эрх, үүргийг хэрэгжүүлж хоршоодын эрх ашгийг хамгаалах, тэдгээрийг төрийн байгууллага болон гадаад харилцаанд төлөөлөх эрхийг эдэлнэ. Бусад холбоо нь "үндэсний" гэх тодотголыг оноосон нэрд хэрэглэхийг хориглоно.

49.3.Холбоо нь оноосон нэр, тамга, албан бичгийн хэвлэмэл хуудас, харилцах данстай байна.

49.4.Холбоо нь хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны зарчимд нийцсэн үйл ажиллагаа явуулна.

49.5.Холбоо нь холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу улсын бүртгэлд бүртгүүлнэ.

50 дугаар зүйл.Холбооны дүрэм

Хэвлэх

50.1.Хадгаламж, зээлийн хоршоодын төлөөлөгчдийн хурлаар хуралд оролцогчдын олонхийн саналаар Холбоог үүсгэн байгуулж, Холбооны дүрмийг батална.

50.2.Холбооны дүрэмд дор дурдсан зүйлийг тусгана:

50.2.1.Холбооны дүрмийн зорилт;

50.2.2.Холбооны оноосон нэр, оршин байгаа газрын хаяг;

50.2.3.Холбооны үүсгэн байгуулсан он, сар, өдөр;

50.2.4.Холбооны зорилго;

50.2.5.Холбооны бүх гишүүдийн хурлын бүрэн эрх, хурал хуралдуулж, хурлаас шийдвэр гаргах журам;

50.2.6.Холбооны тэргүүлэгчид болон хяналтын зөвлөлийн дарга, гишүүдийг сонгох журам;

50.2.7.тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, тэдгээрийн бүрэн эрх;

50.2.8.тэргүүлэгчид болон хяналтын зөвлөлийн дарга, гишүүдийг сонгох, чөлөөлөх журам, бүрэн эрхийн хугацаа;

50.2.9.тэргүүлэгчид болон хяналтын зөвлөлийн жилд хуралдах хурлын тооны доод хязгаар, хурлыг хүчинтэйд тооцох ирц, хурлаас шийдвэр гаргах журам;

50.2.10.гишүүн хадгаламж, зээлийн хоршооноос авах гишүүний татвар, тогтворжилтын үйлчилгээний шимтгэлийг тогтоох журам;

50.2.11.дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журам;

50.2.12.гишүүний эрх, үүрэг, гишүүн элсүүлэх, гишүүнээс гарах журам, дүрэм зөрчсөн тохиолдолд гишүүнд хүлээлгэх хариуцлага;

50.2.13.холбоог өөрчлөн байгуулах, татан буулгах нөхцөл, журам, энэ тохиолдолд хөрөнгийг хэрхэх тухай.

51 дүгээр зүйл.Холбооны бүх гишүүдийн хурал, тэргүүлэгчдийн зөвлөл, хяналтын зөвлөлийн бүрэн эрх

Хэвлэх

51.1.Холбооны бүх гишүүдийн хурал дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

51.1.1.дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах;

51.1.2.Холбоог өөрчлөн байгуулах, татан буулгах;

51.1.3.Холбооны жилийн төсвийг батлах;

51.1.4.тэргүүлэгчдийн болон хяналтын зөвлөлийн дарга, гишүүдийг сонгох, чөлөөлөх,

51.1.5.Холбооны өмч хөрөнгийг захиран зарцуулах талаар тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн эрх, хэмжээг тогтоох;

51.1.6.Холбооны дүрэмд заасан бусад бүрэн эрх.

51.2.Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн дарга Холбооны дарга байна.

51.3.Тэргүүлэгчдийн зөвлөл дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

51.3.1.гүйцэтгэх захирлыг сонгох, чөлөөлөх, тайланг хэлэлцэх;

51.3.2.Холбооны өмч хөрөнгийг захиран зарцуулах талаар гүйцэтгэх захирлын эрх, хэмжээг тогтоох;

51.3.3.Холбооны гүйцэтгэх албаны бүтэц, орон тоог тогтоох;

51.3.4.гүйцэтгэх захирал болон гүйцэтгэх албаны ажилтнуудад олгох цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох;

51.3.5.тогтворжилтын сангаас санхүүгийн туслалцааг олгох санал гаргах;

51.3.6.Холбооны дүрэмд заасан бусад бүрэн эрх.

51.4.Хяналтын зөвлөл дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

51.4.1.тэргүүлэгчдийн зөвлөл, гүйцэтгэх захирлын үйл ажиллагаанд хяналт тавих;

51.4.2.Холбооны тогтворжилтын үйлчилгээ гишүүн хадгаламж, зээлийн хоршоодод шударга, хүртээмжтэй хүрч байгаа эсэхэд хяналт тавих, дүгнэлт гаргах;

51.4.3.Холбооны үйл ажиллагаатай холбоотой шаардлагатай баримт бичиг, тайлан, мэдээлэлтэй танилцах;

51.4.4.Холбооны жил, улирлын санхүүгийн тайланд дүгнэлт гаргаж, бүх гишүүдийн хурлаар хэлэлцүүлэх;

51.4.5.гүйцэтгэх захирлын эрхийг түдгэлзүүлэх саналыг тэргүүлэгчдийн зөвлөлд оруулах;

51.4.6.шаардлагатай гэж үзвэл бүх гишүүдийн ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах;

51.4.7.тэргүүлэгчдийн зөвлөл, гүйцэтгэх захирлын үйл ажиллагаа хууль бус, Холбоо болон гишүүн хадгаламж, зээлийн хоршооны эрх ашигт сөргөөр нөлөөлөхөөр бол уг үйл ажиллагааг таслан зогсоох, гаргасан шийдвэрийг хүчингүй болгохыг шаардах.

52 дугаар зүйл.Холбооны хөрөнгийн эх үүсвэр

Хэвлэх

52.1.Холбооны хөрөнгө дараах эх үүсвэрээс бүрдэнэ:

52.1.1.гишүүний татвар, хандив;

52.1.2.гадаад, дотоодын иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хандив;

52.1.3.дүрмийн зорилгоо хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон аж ахуйн үйл ажиллагаанаас олсон орлого;

52.1.4.зээлийн, өвийн болон төсөл хэрэгжүүлэх зорилгоор улсын төсвөөс олгосон хөрөнгө.

53 дугаар зүйл.Хадгаламж зээлийн хоршоодын холбооны чиг үүрэг

Хэвлэх

53.1.Холбоо нь гишүүн хадгаламж, зээлийн хоршоодын санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангахад туслах, мэргэшил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, гишүүддээ үзүүлэх үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэх зорилгоор дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

53.1.1.гишүүн хадгаламж, зээлийн хоршоодын боловсон хүчин бэлтгэх асуудлаар нэгдсэн бодлого боловсруулж, төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран ажиллах, гишүүн хоршоодын үйл ажиллагаанд мэргэжил, арга зүйн зөвлөлгөө өгөх, харилцан туршлага солилцох, боловсон хүчнийг сургах, давтан сургах ажлыг зохион байгуулах, хоршооллын хөдөлгөөний үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах, хоршоог хөгжүүлэх бодлого хэрэгжүүлэх;

53.1.2.гишүүн хадгаламж, зээлийн хоршоодод мэдээллийн технологийн нэгдсэн үйлчилгээ үзүүлэх бодлого боловсруулж, программ, техник хангамжийг бүрдүүлж, өгөгдлийг нэгдсэн журмаар боловсруулах, мэдээллийн дундын төв байгуулах, мэдээллийн болон техникийн аюулгүй байдал, нууцлалыг хадгалж хамгаалах, мэдээллийн нэгдсэн санг улсын хэмжээний мэдээллийн тогтолцоотой холбох;

53.1.3.гишүүн хадгаламж, зээлийн хоршоодын хөгжлийн бодлого тодорхойлох, эрсдэлээс сэргийлэх, санхүү, менежментийн заавар, зөвлөгөө өгөх, зөвлөмж гаргах;

53.1.4.гишүүн хадгаламж, зээлийн хоршоодын аудит, нягтлан бодох бүртгэлийн чанарыг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх, арга зүйн зөвлөлгөө өгөх, хоршоодод хэрэглэгдэх бүртгэлийн болон үйл ажиллагааны нэгдсэн маягт, хадгаламжийн дэвтэр, гэрээний загвар зэргийг боловсронгуй болгон маркетингийн нэгдсэн үйлчилгээ үзүүлэх;

53.1.5.холбоо нь дүрэмд заасан зорилгоо хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор гишүүн хадгаламж, зээлийн хоршоодын санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор тогтворжилтын үйлчилгээ үзүүлэх.

54 дүгээр зүйл.Холбооны үзүүлэх тогтворжилтын үйлчилгээ

Хэвлэх

54.1.Холбоо нь тогтворжилтын сан байгуулж, санхүүгийн тогтворжилтын үйлчилгээ үзүүлэхэд дараах чиг үүргийг гүйцэтгэнэ:

54.1.1.гишүүн хадгаламж, зээлийн хоршооны эрсдэлийн түвшин, тогтвортой байдалд мониторинг хийх;

54.1.2.хадгаламж, зээлийн хоршооны санхүүгийн байдлыг тогтворжуулах үүднээс санхүүгийн туслалцаа үзүүлэх.

54.2.Тогтворжилтын сангаас санхүүгийн хүндрэлтэй хадгаламж, зээлийн хоршоонд санхүүгийн туслалцаа үзүүлэхэд дараах зарчмыг баримтална:

54.2.1.гишүүн хадгаламж, зээлийн хоршоо санхүүгийн туслалцаа авах хүсэлтээ холбоонд гаргах;

54.2.2.холбоо нь тогтворжилтын сангаас санхүүгийн туслалцаа хүссэн хадгаламж, зээлийн хоршооны зээл болон хадгаламжийн багцад хяналт хийх;

54.2.3.холбоо тухайн хадгаламж, зээлийн хоршоонд тогтворжилтын сангаас эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй санхүүгийн туслалцааг Хорооны зөвшөөрлөөр олгох.

54.3.Тогтворжилтын сан нь гишүүн хадгаламж, зээлийн хоршоодоос жил бүр төвлөрүүлэх шимтгэл, гадаад, дотоодын байгууллага, иргэн, хуулийн этгээдийн хандив, тусламж, үйл ажиллагааны орлогоос бүрдэнэ.

54.4.Тогтворжилтын санд татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийг захиран зарцуулах, хяналт тавих журам, заавал байх нөөцийн доод хэмжээг Хороо батална.

54.5.Холбоо нь тогтворжилтын үйлчилгээг Хорооноос баталсан журмын хүрээнд үзүүлнэ.

54.6.Санхүүгийн тогтворжилтын үйлчилгээ авах эрх нь гишүүн хадгаламж, зээлийн хоршооноос шимтгэлийг тогтворжилтын санд бүрэн төлсөн өдрөөс эхлэн үүснэ.

54.7.Тогтворжилтын сангаас олгох санхүүгийн туслалцааны дээд хэмжээ нь тухайн хадгаламж, зээлийн хоршооны тогтворжилтын санд төлсөн нийт шимтгэлийн хэмжээг гурав дахин нэмэгдүүлснээс илүүгүй байна.

54.8.Тогтворжилтын сангийн заавал байх нөөцийн хэмжээ нь доод хэмжээнд хүрээгүй бол санхүүгийн туслалцаа үзүүлэхийг хориглоно.

54.9.Холбоо тогтворжилтын сангийн улирал, жилийн санхүүгийн тайланг тогтоосон хугацаанд Хороонд хүргүүлнэ.

55 дугаар зүйл.Хадгаламж хамгаалалтын тогтолцоо

Хэвлэх

55.1.Хадгаламж, зээлийн хоршоодын гишүүдийн хадгаламж даатгалтай байна. Хадгаламж, зээлийн хоршооны хадгаламжийн даатгалтай холбогдсон харилцааг хадгаламжийн даатгалын хуулиар зохицуулна.

ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТАВИХ ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ

56 дугаар зүйл.Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаанд тавих хяналт шалгалт, албадлагын арга хэмжээ

Хэвлэх

56.1.Хороо хууль тогтоомжид заасны дагуу хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаанд хяналт тавина.

56.2.Хороо нь шаардлагатай гэж үзвэл дараах албадлагын арга хэмжээг авна:

56.2.1.бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр сануулах, зөрчлийг арилгах талаар хугацаатай үүрэг, даалгавар өгөх;

/Энэ заалтад 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан./

56.2.2.хадгаламж, зээлийн хоршоо, тэргүүлэгчдийн болон хяналтын зөвлөл, зээлийн хорооны үйл ажиллагаанд шалгалт хийх, шаардлагатай гэж үзвэл тэдгээрийг эгүүлэн татах, хариуцлага тооцох талаар эрх бүхий дээд шатны байгууллага, шүүхэд хүсэлт гаргах;

56.2.3.хадгаламж, зээлийн хоршооны хууль бус, эсхүл гишүүдийн эрх ашигт илт сөргөөр нөлөөлөх шийдвэрийг цуцлах, холбогдох залруулга хийхийг шаардах;

56.2.4.тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох, нөхцөл, шаардлага хангасан тохиолдолд сэргээх;

56.2.5.татан буулгах зөвшөөрөл олгох.

56.3.Энэ хуулийн 56.2-т заасан албадлагын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх журмыг Хороо батална.

56.4.Хороо шаардлагатай гэж үзвэл тухайн хадгаламж, зээлийн хоршоо, эсхүл тухайн хадгаламж, зээлийн хоршооны гишүүнчлэл бүхий дундын хоршоон дахь хадгаламжийн данснаас зарлага хийх, зээл олгохыг хориглож болно.

56.5.Санхүү, төлбөрийн чадвар муудсан, өөрийн хөрөнгөгүй болсон тухай бүр хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаанд Хорооноос хяналт шалгалтыг хийнэ.

56.6.Энэ хуулийн 56.5-т заасан хяналт, шалгалтын дүнгээс хамаарч гарсан зөрчлийг арилгах хугацаатай үүрэг даалгавар өгөх, эсхүл бүх гишүүдийн хурал хуралдуулахыг тухайн хадгаламж, зээлийн хоршооны тэргүүлэгчдийн зөвлөлөөс шаардаж болно.

56.7.Энэ хуулийн 56.6-д заасны дагуу гаргасан Хорооны шаардлагыг тухайн хадгаламж, зээлийн хоршоо, түүний тэргүүлэгчдийн зөвлөл биелүүлээгүй бол тэдгээрийн хадгаламж, зээлийн хоршоонд учруулсан хохирлыг барагдуулахаар тухайн хадгаламж, зээлийн хоршоо болон түүний гишүүдийн нэрийн өмнөөс Хороо итгэмжлэлгүйгээр шүүхэд нэхэмжлэл гаргаж болно.

АРАВДУГААР БҮЛЭГ

ХУУЛЬ ТОГТООМЖ ЗӨРЧИГЧИД ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА

57 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

57.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

57.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/2022.11.28-ны өдрийн орчуулгын хяналт/                                             Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

October 27, 2011                                                                                         Ulaanbaatar city

 

ON SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVE

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1.Purpose of this Law

1.1.The purpose of this Law is to determine the legal basis of Saving and Credit Cooperatives and to regulate the relations arisen in connection with operations of the Saving and Credit Cooperatives.

Article 2.Legislation on Saving and Credit Cooperatives

2.1.Legislation on Saving and Credit Cooperatives is comprised of the Constitution of Mongolia, the Civil Code, the Law on Deposit, Loans and Banking Transactions of Banks and other Authorized Entities, this Law and other legislative acts enacted in conformity with these laws.

2.2.If an international treaty, to which Mongolia is a party, stipulates otherwise than this Law, then the provisions of the international treaty shall prevail.

Article 3.Definitions of the terms of the Law

3.1.The terms used in this Law shall have the following meanings:

3.1.1."Saving and Credit Cooperatives" shall mean a non-profit legal entity with democratic governance and collective supervision, which provides licensed saving and loan services to their members to meet common economic and social and cultural needs of the members;

3.1.2."Equity of saving and credit cooperatives" shall mean the difference of assets and liability or sum of share capital of members, reserve fund, other funds, donations, aid and accumulated income;

3.1.3."Share capital of members of Saving and Credit Cooperatives" shall mean cash capital invested in accordance with the particular cooperative's charter for joining the Saving and Credit Cooperative as a member;

3.1.4."Common interest body" shall mean a body which has a common personal interest with a member of the Saving and Credit Cooperatives, a member of the Board of Directors, the Supervision Committee, and the Loan Committee, the executive director and the staff of the Saving and Credit Cooperatives on capital and family relatives.

Article 4.Operational principles of the Saving and Credit Cooperatives

4.1.The following principles shall be applied to the operations of Saving and Credit Cooperatives:

4.1.1.to have a voluntary membership;

4.1.2.to have democratic governance and collective supervision, and to be transparent and open;

4.1.3.to maintain economic equal participation and to make fair distribution;

4.1.4.to be impartial and independent;

4.1.5.to provide with training and information to members and staff;

4.1.6.to pay attention on protection of members' common social interest;

4.1.7.to have no discrimination;

4.1.8.to ensure financial sustainability;

4.1.9.to seek to cooperate with other Saving and Credit Cooperatives.

CHAPTER TWO

ESTABLISHMENT OF THE SAVING AND CREDIT COOPERATIVES

Article 5.Establishment of the Saving and Credit Cooperatives

5.1.A citizen of Mongolia may establish a Saving and Credit Cooperative.

5.2.Decisions shall to be made about the founding meeting if founders meet the following requirements:

5.2.1.the number of founding members of the Saving and Credit Cooperative reached to 20;

5.2.2.the charter of the Saving and Credit Cooperative is drafted in compliance with relevant laws;

5.2.3.the founding members of the Saving and Credit Cooperative accumulated in cash more than 30% of the agreed total share capital to establish it.

Article 6.Founding agreement of the Saving and Credit Cooperative

6.1.The following elements shall be included in the founding agreement:

6.1.1.last and first names of the founding members of the Savings and Credit Cooperative, their residential addresses, civil registration numbers, and current job and positions;

/This sub-paragraph was amended by the law as of June 3, 2022/

6.1.2.given name of the Saving and Credit Cooperative to be established;

6.1.3.address of the location of the Saving and Credit Cooperative to be established;

6.1.4.rights, obligations and liabilities of the founding members of the Saving and Credit Cooperative;

6.1.5.amount of the contributions of the founding members of the Saving and Credit Cooperative to share capital and rights for expenditure;

6.1.6.resolution of disputes between the founding members of the Saving and Credit Cooperative.

Article 7.Operational report for establishment of the Saving and Credit Cooperative

7.1.The following documents shall be included in the operational report for establishment of the Saving and Credit Cooperative:

7.1.1.information about the share capital amount of the founding members and the equity of the Saving and Credit Cooperative;

7.1.2.information on rights and obligations arisen due to activities of the founding members and to be transferred to the Saving and Credit Cooperative and relevant documents.

Article 8.Founding meeting of the Saving and Credit Cooperative

8.1.The founding members prescribed in Paragraph 5.2 of this Law may organize a meeting about establishment of the Saving and Credit Cooperative.

8.2.The founding meeting of the Saving and Credit Cooperative shall be validated by participation of the all founding members.

8.3.The chairman and secretary of the founding meeting of the Saving and Credit Cooperative shall be elected by a majority vote of the attendees of the meeting.

8.4.The Chairman of the founding meeting of the Saving and Credit Cooperative shall define the meeting procedures in a trustworthy and transparent manner through discussion and chairing the meeting.

8.5.The following issues shall be discussed at the founding meeting and decided by a majority vote:

8.5.1.whether the Saving and Credit Cooperative shall be established or not;

8.5.2.draft charter of the Saving and Credit Cooperative; and,

8.5.3.election of the members for the Board of Directors and the Supervision Committee.

8.6.The minutes shall be taken during the founding meeting of the Saving and Credit Cooperative and shall be verified by the signatures of the meeting chairman, the secretary and the founding members participated in the meeting.

8.7.The minutes of the founding meeting of the Saving and Credit Cooperative shall include the following elements:

8.7.1.date and place of the meeting;

8.7.2.last and first names of the founding members participated in the meeting;

8.7.3.attendance of the meeting;

8.7.4.the Meeting agenda, discussion issues and comments, percentage of the votes and decisions.

8.8.The decision of the founding meeting of the Saving and Credit Cooperative shall be issued in the form of the resolution. 

8.9.The founding members shall submit the operational report and mobilized share capital to the Board of Directors within five business days after the founding meeting of the Saving and Credit Cooperative.

8.10.The Board of Directors shall receive documents and capital prescribed in Paragraph 8.9 of this Law and submit documents to the State legal entity registration in compliance of the Law on State Registration of legal entities within the time frame prescribed in the law.

Article 9.Charter of the Saving and Credit Cooperative

9.1.The charter of the Saving and Credit Cooperative is a main regulatory document for its operation and it shall comprise of the following elements:

9.1.1.proper name and address of the Saving and Credit Cooperative;

9.1.2.if the Saving and Credit Cooperative is established for a limited period of time, the term shall be included;

9.1.3.types of activities;

9.1.4.conditions and requirements for membership and rights, obligations and liabilities of the active and the inactive members;

9.1.5.engaging, suspending, restoring, ceasing and dismissing of the membership for the Saving and Credit Cooperative;

9.1.6.minimum amount of the share capital per member, and maximum amount of the share capital contribution per member within limits as prescribed in Paragraph 43.2 of this Law and transferring the share capital to others;

9.1.7.competency of the General Meeting of the members, convening the meeting and voting;

9.1.8.procedures for electing, releasing and dismissing the members for the Board of Directors and the Supervision Committee;

9.1.9.activities of the Board of Directors, the Supervision Committee and the Loan Committee;

9.1.10.powers, terms of office, and liabilities of the Board of Directors, the Supervision Committee and the Executive Director;

9.1.11.preparation of the annual and the quarterly reports and reporting to the General Meeting of the members and the Supervision Committee;

9.1.12.income distribution of the current year and the system to recover losses;

9.1.13.establishment of the Reserve Fund and its expenditure procedures;

9.1.14.deposit protection and the Stabilization Fund issues;

9.1.15.maximum amount of loan per member and for bodies with common interest and liability for the member who has delinquent loans;

9.1.16.opening and closing of an account and information on disclosure about the account;

9.1.17.regulation for operations with conflict of interest;

9.1.18.restructuring and winding up the Saving and Credit Cooperative;

9.1.19.amendments and changes to the charter;

9.1.20.reporting and providing information of relevant decisions and current operations to the members and relevant parties;

9.1.21.information applicable for the confidentiality.

9.2.The charter of the Saving and Credit Cooperative may include issues otherwise than prescribed in Paragraph 9.1 of this Law in compliance with the legislation.

Article 10.Registration of the Saving and Credit Cooperative in the State of legal entity registration

10.1.The Saving and Credit Cooperative shall apply for a license for saving and loan activities to the Financial Regulatory Commission (hereafter referred to as the "Commission") after registration of the Saving and Credit Cooperative in the State registration of the legal entities in compliance with legislation on the State registration of the legal entities.

Article 11.Name of the Saving and Credit Cooperative

11.1.The Saving and Credit Cooperative shall have a proper name and the proper name shall be followed by 'Saving and Credit Cooperative' in detail or the abbreviation as 'SCC'.

11.2.The Saving and Credit Cooperative shall not be named after any of its founding members and it is prohibited to use a name and the abbreviation which express a type and structure of other legal entities.

11.3.It is prohibited for other legal entities to use the abbreviation with its proper name as prescribed in the Paragraph 11.1 of this Law except a cooperative licensed for saving and loan activities in accordance with this Law.

11.4.The proper name of the Saving and Credit Cooperative may be changed by authorization of the Commission.

Article 12.Location of the Saving and Credit Cooperative

12.1.If changes are made to the legal address of the location of the Saving and Credit Cooperative, a written notice shall be submitted to the Commission and the State registration office of legal entities within seven business days after the change is made.

CHAPTER THREE

ACTIVITIES OF THE SAVING AND CREDIT COOPERATIVE

Article 13.Activities of the Saving and Credit Cooperative

13.1.The saving and loan activities shall be conducted on the basis of the license issued by the Commission as well as the relevant regulations, the procedures, the conditions and requirements enacted in compliance with law.

13.2.The registration of the Saving and Credit Cooperative as a legal entity in the State registration does not constitute the legal grounds to conduct saving and loan activities.

13.3.A Saving and Credit Cooperative can be established with a fixed term or with no term. If the term is not stated in the charter of the Saving and Credit Cooperative, it shall be considered as a cooperative with no term.

13.4.The Saving and Credit Cooperative shall provide saving and loan services based on the license issued by the Commission.

13.5.The Saving and Credit Cooperative may provide other financial works and services authorized by the Commission and are not prohibited by laws.

13.6.The Saving and Credit Cooperative is prohibited to operate activities otherwise than prescribed in paragraphs 13.4 and 13.5 of this Law.

13.7.The Saving and Credit Cooperative shall comply with the prudential ratio of loan and saving operations required by the Commission on a regular basis.

13.8.The Saving and Credit Cooperative shall cover the obligations due to its operations firstly with capital other than the members' share capital, and if that capital is not enough, it shall be covered by the share capital of the members.

13.9.The establishment of a branch of the Saving and Credit Cooperative shall be regulated by the regulation approved by the Commission.

13.10.The Saving and Credit Cooperative shall not bear responsibility for its members' duties to the others.

13.11.The Saving and Credit Cooperative shall not bear responsibility of the government/state for others, and the government/stated shall not bear responsibility of the Saving and Credit Cooperative for others.

Article 14.Documents for obtaining a license

14.1.The Board of Directors shall submit the following documents which verify the Saving and Credit Cooperative's compliance with the requirements for providing saving and loan services within 30 business days after registration of the Saving and Credit Cooperative as a legal entity in the state registration:

14.1.1.application filed in accordance with the form approved by the Commission;

14.1.2.state registration certificate of the legal entity;

14.1.3.decision of the founding members' meeting about the establishment;

14.1.4.founding agreement made among the founders;

14.1.5.information about the founders;

14.1.6.charter of the Saving and Credit Cooperative;

14.1.7.amount of equity of the Saving and Credit Cooperative;

14.1.8.business plan of the operation;

14.1.9.procedure on the savings operation;

14.1.10.procedures of the loan operation and the loan committee;

14.1.11.beginning balance sheet;

14.1.12.information about skills and professions of the members of the Board of Directors, the Supervision Committee, and the Loan Committee, the Executive Director and the Accountant;

14.1.13.information about operational risk mitigation procedures;

14.1.14.other documents to verify compliance with conditions and requirements set in accordance with procedures prescribed in Paragraph 15.3 of this Law.

Article 15.Licensing for Saving and Credit activities

15.1.The Commission shall make the decision on licensing after revision of the application and other relevant documents prescribed in Article 14 of this Law within 45 business days after receiving complete documents. 

15.2.The Commission shall determine the conditions and requirements for the activities prescribed in the Paragraph 13.4 of this Law, as well as the condition and requirements in connection with issuance of the license to conduct such activities, supervision in their implementation, suspension, restoration, and invalidation of the license.

15.3.The Commission shall issue the license for the Saving and Credit Cooperative which complied with the following requirements and conditions:

15.3.1.application and relevant documents are in compliance with the requirements stated in the legislation;

15.3.2.the Board of directors, the Supervision Committee, and the Loan Committee, their members, the executive director and the staff complied with the requirements stated in the law;

15.3.3.consistent business plan of the operation, and included potential risk mitigation activities of the operation;

15.3.4.complying with the requirements and criteria determined by the Commission as prescribed in the Paragraph 15.2 of this Law, and the conditions and requirements for the activities subject to Paragraph 13.4 of this Law.

15.4.If the Saving and Credit Cooperative did not comply with the requirements prescribed in Paragraph 15.3 of this Law, the Commission shall not issue the license and the response shall be given with justifications.

15.5.A license shall be issued for up to three years and it shall be valid from the issued date.

15.6.If the applicant does not agree with the rejection of the licensing by the Commission, their complaint shall be submitted to the Supervision Committee of the Commission within 15 business days after receipt of the decision.

15.7.If the complaint for the rejection was not submitted within the determined period prescribed in Paragraph 15.6 of this Law, missed the deadline for the complaint submission, or did not re-submit an application within 15 business days after complaint submission, the Commission shall submit a notice to liquidate the Saving and Credit Cooperative or make changes to the state registration to such Savings and Credit Cooperative, and inform to the state registration authority of legal entity about the information above.

15.8.The Saving and Credit Cooperative shall be liquidated by the Court if it has not applied for a license within the time frame prescribed in Paragraph 14.1 of this Law without any reasonable excuses after the state legal entity registration, or authorized body of the Saving and Credit Cooperative did not submit a request for change of the legal entity's registration within such time frame.

15.9.The Commission may invalidate the license of the Saving and Credit Cooperative if it does not operate licensed activities for one year after licensing, or the operations break for one year even being operated. The Saving and Credit Cooperative may be liquidated by the court based on the request of the Commission, if the Saving and Credit Cooperative did not re-submit its application after the license's invalidation within three months, or the Commission rejected to issue the license even it was applied.

Article 16.Saving activities of the Saving and Credit Cooperative

16.1.The licensed Saving and Credit Cooperative shall take savings only from its members based on their written contract.

16.2.Savings policy of the saving service shall be approved by the General Meeting of the members.

16.3.Mobilized savings shall not be included in equity of the Saving and Credit Cooperative. Savings shall be prohibited for use as resource for other types of activities except loans and financial activities authorized by the Commission.

16.4.Members' savings can be used as a collateral for his/her loans.

16.5.Savings can be jointly owned; the charter of the Saving and Credit Cooperative shall regulate whether the shared owner is a member of the Saving and Credit Cooperative or not. 

16.6.The Commission may determine the limit of the maximum amount of savings to be mobilized per member.

16.7.The Saving and Credit Cooperative shall provide security for its members' savings.

Article 17.Loan activities of the Saving and Credit Cooperative

17.1.The Saving and Credit Cooperative shall provide loans only to its members in accordance with this Law, the charter and the loan policy of the Saving and Credit Cooperative.

17.2.The loan conditions such as loan size, loan purpose, types of loans, loan term and interest rate can be determined by the charter of the Saving and Credit Cooperative and the Board of Directors.

17.3.The Saving and Credit Cooperative shall bear the responsibility to monitor and supervise the quality of disbursed loans constantly and in order to protect potential risks shall establish a loan provision fund in accordance to the relevant procedures upon the established amount in each time.

17.4.The prudential ratio established by the Commission shall be followed for determining the size of loan for one member and its common interest bodies.

17.5.Unless the charter of the Saving and Credit Cooperative otherwise provides, loans shall be guaranteed by collateral, guarantees and other legally authorized facilities.

17.6.For disbursed loans as stated in the Paragraph 16.4 of this Law, the transaction from the saving account of the member shall be limited to the amount of the outstanding loan/s.

17.7.It is prohibited to disburse loans by guaranteeing the share capital of the member.

17.8.The Saving and Credit Cooperative shall make a loan contract in accordance with the Civil Code and additional interest can be included in the contract as prescribed in Paragraph 452.2 of the Civil Code. The loan penalty shall not be used in the loans disbursed by the Cooperative. 

17.9.The members of the Board of Directors, the Supervision Committee, and the Loan Committee, the Executive Director with the membership and the staff shall not take any privileges or discounts in receiving loans due to their positions.

17.10.The members of the Board of Directors, the Supervision Committee, and the Loan Committee, the Executive Director with membership, and the staff shall not participate in the decision making of a loan if it discusses his/her application or the application of his/her common interest bodies. 

Article 18.Prohibited activities for saving and credit operations

18.1.The following activities are prohibited for saving and credit operations:

18.1.1.to provide saving and credit operations if not licensed as prescribed in Paragraph 13.4 of this Law, or after suspension and revocation of the license to provide saving and credit operations;

18.1.2.to provide loans/credit for non-member bodies and mobilize deposits/savings from non-member bodies;

18.1.3.to receive loans and capital with similar condition of the loan from the organizations except the banks, the financial institutions, projects and programs;

18.1.4.to utilize the sources of assets not stated in the financial statements of the Saving and Credit Cooperative for savings and credit operations;

18.1.5.to use or expend the loan collateral for purpose except the loan repayment;

18.1.6.to conduct any advertisement and public promotion about saving and credit interest with purposes of increasing the amount of savings mobilization, prediction about income and achievements of the Saving and Credit Cooperative, or promising prize or income;

18.1.7.in order to increase the amount of savings mobilization, to organize a lottery with any types of prize, and gambling among the members and the public;

18.1.8.to provide misleading information about its activities;

18.1.9.to make investments into legal entities;

18.1.10.to give donations for the member and the non-member bodies if not approved by the General Meeting of the members.

18.2.The information about the member of the Saving and credit Cooperative shall not be disclosed to others except in the following cases:

18.2.1.if the member agrees;

18.2.3.if requested by authorized bodies such as the Commission, the Court, the Police and the Prosecutor.

18.3.Disobedience of Paragraphs 18.1 and 18.2 of this Law shall be legal grounds to terminate and suspend the license of the Saving and Credit Cooperative.

18.4.The operation of disbursing loans and mobilizing savings from its members shall be prohibited for the Saving and Credit Cooperative from the day of suspension and revocation of the license. Receiving repayments from previously disbursed loans and to pay back current savings shall be allowed only.

18.5.Saving and Credit Cooperative shall not provide salaries for members of the Board of Directors, the Supervision Committee and Loan Committee and their expenses of the activities related to the elected obligations shall be reimbursed by the cooperative.

CHAPTER FOUR

MEMBERSHIP OF THE SAVING AND CREDIT COOPERATIVE

Article 19.Membership of the Saving and Credit Cooperative

19.1.The Saving and Credit Cooperative shall have not less than 20 members.

19.2.Citizens and legal entities of Mongolia with full legal capacity who meet the requirements established by this Law and the charter of the Savings and Credit Cooperative approved in accordance with the Law may become members of the cooperative.

19.3.Members of the Saving and Credit Cooperative shall meet at least one of the following requirements;

19.3.1.with same job and profession, colleagues in the same organization or engage in business in the same trade center in the same district;

19.3.2.with membership of the same association or union affiliated in similar activities /religious, social, cooperatives, work, labor or education group and so on/;

19.3.3.live in the same aimag, district or city.

19.4.Family members and relatives can hold membership in the same Saving and Credit Cooperative. In this case, they shall inform the Saving and Credit Cooperative that they have a common interest in advance. 

19.5.Not more than 10% of the members can be legal entities.

19.6.The Saving and Credit Cooperative may prescribe other requirements in its charter in compliance with requirements prescribed in Paragraphs from 19.1 to 19.4 of this Law.

19.7.If the total number of members does not reach the number indicated in the Paragraph 19.1 of this Law, the Board of Directors shall call the General Meeting of the members within 30 working days to discuss whether or not to liquidate the Cooperative.

19.8.The Saving and Credit Cooperatives may take savings as a guarantee of the loan repayment if the member has any debt or has not complied liability partially or fully. In this case, member's transactions shall be limited with the amount equal to the member's liability.

Article 20.Registration of members

20.1.The Board of Directors shall be responsible for in registration and keeping records of the members, and in the reliability of information. Changes shall be informed to the Commission within timeframes prescribed in the law.

20.2.If the charter prescribes, the powers of membership of the Saving and Credit Cooperative shall commence when the minimum share capital is invested fully with the amount prescribed in the charter. In this case, the members shall invest their share capital within the timeframe fully prescribed by the charter. 

20.3.The Saving and Credit Cooperative, its Board of Directors, the Executive Director and the officials shall be responsible for providing the information contained in the member's register pertaining to that person without hindrance, and providing them with an opportunity to get acquainted with relevant documents without hindrance and promptly.

Article 21.New membership engagement

21.1.Unless otherwise provides in the law, the Saving and Credit Cooperative shall set a requirement for its membership in the charter.

21.2.An applicant for membership shall submit its request to the Board of Directors of the Saving and Credit Cooperative.

21.3.Unless otherwise provides in the charter, the Board of Directors shall make a decision about the applicant's membership within 30 days. 

21.4.The Saving and Credit Cooperative shall not require any payments except the minimum share capital and the membership fee.

21.5.The requirements prescribed in Paragraph 20.2 of this Law shall be complied with.

Article 22.Withdrawal membership

22.1.The member may withdraw its membership from the Saving and Credit Cooperative voluntarily and the member shall inform the Board of Directors in writing prior to 30 days. 

22.2.The Board of Directors shall make the calculations except those specified in Article 25.2 of this Law within 30 days from the date of receipt of the notification specified in Article 22.1 of this Law from the member.

22.3.If the member does not comply the requirements prescribed in Paragraph 19.2 of this Law, the member shall inform to the Saving and Credit Cooperative voluntarily and shall submit notice to withdraw its membership.

22.4.Non-performance of duties stated in Paragraph 22.3 of this Law shall be a basis to withdraw his/her membership and his/her powers as a member shall be deemed terminated on the date of non-compliance with the requirements specified in Article 22.3 of this Law.

Article 23.Dismissal and suspension of membership

23.1.Membership may be suspended or dismissed by the decision of the Board of Directors, if a member does not perform duties under this Law, the Cooperative's charter or any other relevant procedures and contracts, violated or disobeyed them intentionally, not invested required share capital completely, or ceased membership through transferring his/her rights, obligations and share capital to other members of the Saving and Credit Cooperative or has not submitted a request to remain a member to the Saving and Credit Cooperative within the specified period of time after being considered an inactive member.

23.2.The Saving and Credit Cooperative shall provide an opportunity for a member subject to the Paragraph 23.1 of this Law to participate in the Board of Directors meeting to discuss his/her membership. 

23.3.If the member does not agree with the decision of the Board of Directors about suspension and withdrawal of membership, the member can submit a complaint to the General Meeting of the members.

23.4. A suspended member until the decision of the General Meeting of the members shall not take rights stated in this Law and in the charter of the Saving and Credit Cooperatives.

Article 24.Ceasing membership of the Saving and Credit Cooperative

24.1.The membership shall cease in the following cases:

24.1.1.withdraw of the member from the registration list by approval of the Board of Directors based on the member's request;

24.1.2.changes made in the registration through transferring member's powers to others;

24.1.3.in the case where the charter of the Saving and Credit Cooperative does not accept double membership or the member holds double membership in other Saving and Credit Cooperatives.

24.2.The membership shall be considered as ceased in the following cases:

24.2.1.lost his/her full legal capability;

24.2.2.member passed away or considered as passed away;

24.2.3.member legal entity liquidated or bankrupted.

24.3.If the Saving and Credit Cooperatives closes down the membership shall be ceased.

Article 25.Making calculations with the person whose membership of the Saving and Credit Cooperative was ceased

25.1.The calculation of liabilities, except for the settlement of the share capital related to the member whose membership has been ceased or considered to have been ceased, shall be completed within 30 days from the date of the membership has been ceased or deemed to have been ceased.

25.2.The share capital to be paid to the person prescribed in Article 24 of this Law shall be transferred to the relevant person in accordance with the Civil Code after determining in proportion to the amount of share capital per member according to the financial report of the current year.

25.3.If the share capital prescribed in Paragraph 25.2 of this Law has no recipient, the share capital shall be allocated to the special account the same as the inactive member's capital, and shall be recorded in the financial statements and information.

25.4.A complaint, about making calculations with the person whose membership has been ceased or considered to have been ceased, may be submitted to the Court in accordance with the relevant procedure. 

Article 26.The duties and rights of members of Saving and Credit Cooperative

26.1.Members of the Saving and Credit Cooperative shall have the following rights:

26.1.1.to attend for the General Meeting of the members with one voting right;

26.1.2.to propose to convene the Extraordinary General Meeting of members;

26.1.3.to elect and to be elected as member of the Board of Directors, the Supervision Committee and the Loan Committee;

26.1.4.to receive loans, to deposit savings and receive any other available services from its affiliated Saving and Credit Cooperative;

26.1.5.to appeal/complain to the Commission about illegal operations of the Board of Directors and the General Meeting of the members;

26.1.6.to withdraw membership;

26.1.7.to invest share capital within the given limit in accordance of this Law and the charter of the Saving and Credit Cooperative and to receive dividends in proportion to his/her invested share capital;

26.1.8.to receive share capital in the proportion of his/her invested share capital in case the cooperative is liquidated;

26.1.9.to transfer and inherit owned share capital in compliance of existing laws and regulations;

26.1.10.other rights prescribed by the charter of the Saving and Credit Cooperative.

26.2.Members of the Saving and Credit Cooperative shall have the following duties:

26.2.1.to participate in activities of the Saving and Credit Cooperative, to receive information about its activities and to be introduced in a regular way to its current financial, economic and property status, the quarterly and the annual financial statements and data, the decisions of the Board of Directors and the Supervision Committee, and their operational reports, the minutes of the General Meeting of the members and the registration of the members;

26.2.2.to invest share capital within prescribed timeframes;

26.2.3.to participate in activities of the Saving and Credit Cooperative in person, to follow decisions made by the Board of Directors, the Supervision Committee and the Executive Director;

26.2.4.to comply with duties under savings, loans and any other contract;

26.2.5.to inform changes in the information of the member's registration.

26.3.If the charter is not authorized, the member of the Saving and Credit Cooperative shall be prohibited to be a member of the other Saving and Credit Cooperative.

Article 27.Liability of the member

27.1.If the member caused damage to the Saving and Credit Cooperative due to the violation of the duties under this Law and other legislation, the charter, the procedures, or the agreements, if the member is a citizen, he/she shall recover it by his/her private capital, and if the member is a legal entity, it shall be recovered by its equity.

27.2.If a cooperative is unable to pay its obligations for others, a member shall be responsible only for his/her contributed share capital to the cooperative. The member shall not take any responsibility for its private capital.

27.3.If it is verified that profit, income and properties are transferred to other's ownership or to joint-ownership in a purpose of avoiding the recovery of damage for Saving and Credit Cooperatives or to obscure any illegal activities, the payment from the capital shall be repaid by the amount equal to the damage. 

27.4.Suspension and ceasing of the membership due to violations stated in the Paragraph 27.1 of this Law, shall not be legal grounds to eliminate them from the legal responsibilities.

CHAPTER FIVE

STRUCTURAL ORGANIZATION, ADMINISTRATION AND INTERNAL CONTROL OF THE SAVING AND CREDIT COOPERATIVE

Article 28.Administration of a Saving and Credit Cooperative

28.1.The Saving and Credit Cooperative shall have a Board of Directors, Supervision Committee, Loan Committee, Executive Director and staff.

28.2.The Saving and Credit Cooperative may prescribe other structural organization units in its charter besides having structures prescribed in Paragraph 28.1 of this Law. 

Article 29.The General Meeting of the members

29.1.The general meeting of the members shall be the highest governing body of the Saving and Credit Cooperative.

29.2.The general meeting of the members of the Saving and Credit Cooperative shall have the following powers:

29.2.1.to approve, amend and change the charter of the Saving and Credit Cooperative;

29.2.2.to endorse organizational and administration structure of the Saving and Credit Cooperative and the annual budget of the financial year;

29.2.3.to establish the Saving and Credit Cooperative, discuss and approve its operational reports;

29.2.4.to elect, discharge and dismiss the members of Board of Directors and the Supervision Committee;

29.2.5.to approve the policy of the saving and the lending operations;

29.2.6.to approve internal procedures of the Board of Directors, the Supervision Committee, the Loan Committee and other operations;

29.2.7.to deliberate complaints and comments of the members regarding the operations of the members of Board of Directors and the Supervision Committee;

29.2.8.to determine and modify the minimum and the maximum limitation of the share capital per member within prescribed restraints on Paragraph 43.2 of this Law; 

29.2.9.to determine limitation of the operational expenditures and the amount of compensation for the Board of Directors, the Supervision Committee and the internal audit;

29.2.10.unless otherwise provides in the laws, to resolve affiliation for the association of the Saving and Credit Cooperative and the withdrawal from it;

29.2.11.to approve the development policy and business plan of the Saving and Credit Cooperative and ensure its implementation;

29.2.12.to approve the annual financial statement and reports and make decisions to allocate annual surpluses of the cooperative and recover losses;

29.2.13.to define the amount of the cooperative's equity and reserve capital and make decisions to compensate losses from the reserve capital;

29.2.14.to deliberate upon operational reports of the Board of Directors and the Supervision Committee;

29.2.15.to make decisions on reconstruction and liquidation;

29.2.16.other issues as prescribed by laws and the charter.

29.3.The Supervision Committee shall report and to be discussed coercively at the General Meeting of the members and the Extraordinary General Meeting of the members the conclusions on the internal transparency of the Saving and Credit Cooperative's compliance with the provisions of this Law and the charter, operations of savings and lending, financial circumstance and compliance extent of the operational prudential standards determined by the Commission. 

Article 30.Calling the General Meeting of the members

30.1.The general meeting of the members shall be ordinary and extraordinary.

30.2.The Board of Directors shall endorse the decision to convene the Ordinary General Meeting of the members.

30.3.The Extraordinary General Meeting shall be convened by the Board of Directors based on the decisions of the Board of Directors and the Supervision Committee, or written proposals of at least one third of the total members.

30.4.The proposal prescribed in Paragraph 30.3 of this Law, shall include justification of convening the Extraordinary General Meeting of members and proposed agenda to be discussed.

30.5.The General Meeting of members must be convened in the following cases:

30.5.1.to liquidate the Saving and Credit Cooperative;

30.5.2.deteriorated financial and settlement capability of the Saving and Credit Cooperative, and insolvency of institutional equity;

30.5.3.proposal to convene the General Meeting of the members by the competent bodies prescribed in Paragraph 30.3 of this Law;

30.5.4.the decision to convene the General Meeting of the members was issued by the Commission or the Court.

Article 31.Convening the General Meeting of members

31.1.The Ordinary General Meeting of the members shall be held prior to 1 April of the following year after the financial year end.

31.2.Announcement of the Ordinary General Meeting of members and list of agenda items shall be delivered to members at least 30 days prior to the meeting.

31.3.For the purpose of providing the possibility to deliver announcement of the General meeting of the members concurrently, the following media means and approaches shall be used:

31.3.1.means of public media;

31.3.2.letters and other instruments defined by the charter of the Saving and Credit Cooperative.

31.4.The Board of Directors must convene the Extraordinary General Meeting of the members within 30 business days after receipt of the decisions of the Board of Directors and the Supervision committee, or a written proposal of at least one third of the total members to call Extraordinary Meeting subject to Paragraph 30.3 of this Law, or decisions from the Commission or the Court to convene the Extraordinary General Meeting of members.

31.5.The Board of Directors may call the Extraordinary General Meeting of the members any time if needed. Announcement and list of agenda items shall be delivered at least 10 business days prior to the meeting.

Article 32.Quorum of the General Meeting of members and Decision Making

32.1.The announcement of the of the General Meeting of members shall be distributed officially to members who have voting rights. The distribution information of the announcement shall be introduced to the attending members of the meeting. The General Meeting shall be valid when attendance is not less than 50 percent of the total members if the Saving and Credit Cooperative has less than 100 members. If the Saving and Credit Cooperative has more than 101 members, the meeting shall be valid when attendance is not less than 20 percent of the total members.

32.2.The General Meeting shall be reconvened if the quorum does not comply with the prescribed requirement in Paragraph 32.1 of this Law. The announcement of the reconvened meeting and the agenda shall be delivered to the members at least 5 business days prior to the meeting.

32.3.A decision of the General Meeting of members shall be made by a majority of votes of the attending members. The decision shall be in the format of a resolution and the decision shall be endorsed by the signing of the Board of Directors' Chairman. 

32.4.Disregarding the amount of the invested share capital, a member shall have one voting right.

32.5.The members of the Board of Directors and the Supervision Committee shall be elected by the secret ballot voting system, and other issues shall be resolved through the procedure specified in the charter.

32.6.A member may send its proposition in writing if he/she has a reasonable excuse that cannot attend physically for the General Meeting of members.

32.7.The Saving and Credit Cooperative and the Board of Directors shall not be responsible for the liabilities arisen due to absence of those who were possible to be known the announcement of the General Meeting of members, or missed the meeting even known the announcement.

32.8.The Saving and Credit Cooperative and the Board of Directors shall not be responsible for results that related to the member who did not inform its change of address subject to sub-paragraph 26.2.5 of this Law.

Article 33.Procedure of a General Meeting of members and its minutes

33.1.The chairman of the Board of Directors shall chair a general meeting of members. The acting chairman shall exercise the duty in the chairman's absence.

33.2.The General Meeting of the members shall elect the secretary and the vote counting committee of the meeting.

33.3.The process of the general meeting of the members shall be documented by the minutes and the minutes must include the following information:

33.3.1.date, place and timing of the General Meeting of members;

33.3.2.attendance of the General Meeting of members;

33.3.3.names of the members stated in Paragraph 33.2 of this Law and the elected percentage;

33.3.4.agenda of the General Meeting of members;

33.3.5.voting method and form of the General Meeting of members;

33.3.6.record number of votes that agreed, disagreed and suspended by each agenda item.

33.4.The chairman of the Board of Directors and a member, who took the minutes, shall sign the minutes for endorsement.

Article 34.The Board of Directors

34.1.The Board of Director shall exercise the powers of the Saving and Credit Cooperatives between the General Meetings of members and shall report to the General Meeting of members.

34.2.The Board of Directors shall comprise not less than three members with an odd number elected from the General Meeting of members.

34.3.Members of the Board of Directors must be members of the Saving and Credit Cooperative and must meet the following requirements to be eligible:

34.3.1.without delinquent loans;

34.3.2.without criminal record;

34.3.3.without conflict to act for the elected position;

34.3.4.no managerial level working records for last three years in a bankrupted legal entity of the financial sector.

34.4.Members of the Board of Directors of the Saving and Credit Cooperative should have a professional qualification in banking, finance and law, or knowledgeable and experienced in cooperatives and local development.

34.5.A member of the Supervision Committee, the Executive Director and the staff are prohibited to be elected as a member of the Board of Directors.

34.6.The term of office of a member of the Board of Directors shall not exceed three years.

34.7.A member of the board of directors may be elected partially or as a reserve member if it is prescribed in the charter of the Saving and Credit Cooperative. In this case, regulations related to the partial election of a member of the board of directors, the election of a reserve member, and the formation of the member's powers shall be prescribed in the charter of the Saving and Credit Cooperative.

34.8.Members of the Board of Directors shall appoint from among themselves the chairman. The chairman of the Board of Directors shall be the chairman of the Cooperative.

34.9.The Board of Directors shall hold meetings at least once every 30 days and shall make decisions by majority votes. The decision of the Board of Directors shall be in the format of a resolution.

34.10.The Board of Directors may suspend a member of the Board of Directors who has failed to attend board meetings for three or more times without reasonable excuses or failed to perform the duties prescribed in the law and charter of the Saving and Credit Cooperative, by its overwhelming majority votes. Within 45 days from the suspension, the Board of Directors shall have endorsement from the General Meeting of members about dismissal of the member.

34.11.A member of the Board of Directors, who has a delinquent loan for the Saving and Credit Cooperative and is suspended by the Board of Directors, shall not have voting rights for the meeting of the Board of Directors.

34.12.A member of the Board of Directors shall have the obligation to provide for confidentiality of the information received for business purposes.

34.13.The powers of the Board of Directors and its members, and operational procedures of the Board of Directors shall be prescribed in the charter of the Saving and Credit Cooperative in details.

Article 35.Power of the Board of Directors

35.1.The Board of Directors shall have following powers:

35.1.1.to develop development policy and business planning of the Saving and Credit Cooperative and get approval from the General Meeting of the members.

35.1.2.to provide compliance with the laws, the charter and procedures of the Saving and Credit Cooperative;

35.1.3.to oversee performance of the Saving and Credit Cooperative against the prudential standards of operation;

35.1.4.to approve the saving and the lending procedures, and determine interest rates;

35.1.5.to stipulate compliance of accounting standards and legislation, and submit financial reports for the consideration of the Supervision Committee and the General Meeting of the members for discussion;

35.1.6.to develop proposals to compensate losses from annual income, allocation of the fees for the reserve fund, the deposit guarantee and stabilization fund, and the amount of distribution surplus, and submit to the General Meeting of members and get approval; 

35.1.7.to inform to the Commission if the potential losses cannot be compensated from the reserve fund, by the annual and quarterly financial report, or deteriorated financial and settlement capability of the Saving and Credit Cooperative, and insolvency of institutional equity, and shall have urgent discussions in the General Meeting of members;

35.1.8.to oversee the implementation of the approved annual budget by the General Meeting of members;

35.1.9.to make decisions on agreement if the amount of an agreement or the total amount of several related agreements is higher than 10 percent of the total assets by the latest financial statement, and the issues related with the conflict of interests.

35.1.10.to arrange preparatory work to convene the General Meeting of the members;

35.1.11.unless otherwise provides in the charter to make decisions by the General Meeting of members, to resolve engagement of new members, suspend membership authority and determine whether a member is an inactive member;

35.1.12.to receive and resolve applications of member's leaving from the Saving and Credit Cooperatives, or transfer of his/her share to others;

35.1.13.to complete receivables and payables with the persons prescribed in Article 24 of this Law through the related procedures;

35.1.14.to conduct records of the members and timely updates, inform to the Commission if the number of members does not meet with the requirements of the minimum number of members according to the law, and take required actions;

35.1.15.unless otherwise provides in the charter to resolve by the General Meeting of members, to set up the loan committee and other committees, appoint their members and oversee its operations;

35.1.16.to appoint the Executive Director, make the contract and oversee its operation;

35.1.17.after making the decision to establish the Saving and Credit Cooperative, to arrange registration of the Saving and Credit Cooperative to the state registration and update related changes timely to the registration whenever a change happens; 

35.1.18.to approve loans to a member of the Supervision, Loan Committee, and the Executive Director if he/she is a member of the cooperative, and staff, and shall monitor implementation of the lending agreement;

35.1.19.to discuss those issues, which do not belong to the powers of the General Meeting of members and the Supervision Committee by the law, and make decisions;

35.1.20.in order to provide liquidity, to make decisions to get short term borrowings from a bank, a non-banking financial institution, or from a project or program within the determined amount prescribed in the prudential standards.

Article 36.The Supervision Committee

36.1.The Supervision Committee shall undertake the internal audit of the operations of the Saving and Credit Cooperative and report its activity to the General Meeting of members.

36.2.The Supervision Committee shall be established from not less than three members with an odd number elected from the General Meeting of members.

36.3.A member of the Supervision Committee may be elected partially or as a reserve member if it is prescribed in the charter of the Saving and Credit Cooperative. In this case, regulations related to the partial election of a member of the Supervision Committee, the election of a reserve member, and the formation of the member's powers shall be prescribed in the charter of the Saving and Credit Cooperative.

36.4.A member of the Board of Directors and the Loan Committee, the Executive Director and the employees shall be prohibited to be a member of the Supervision Committee. A member of the Supervision Committee must be a member of the Saving and Credit Cooperative.

36.5.The requirements stipulated in Paragraphs 34.3, 34.4, and 34.11 of this Law shall be applied also to the member of the Supervision Committee.

36.6.The term of the office of the member of the Supervision Committee shall not exceed three years. Members of the Supervision Committee shall elect among themselves the chairman.

36.7.The chairman shall conduct the meeting of the Supervision Committee and the acting chairman in his/her absence, who is the member of the Supervision Committee and appointed by the chairman, shall convene the meeting.

36.8.The meeting of the Supervision Committee shall be valid with the attendance of a majority of the members.

36.9.A decision of the Supervision Committee shall be made by the majority of the attending members. A decision shall be endorsed by members signing they agreed with the decision.

36.10.The Supervision Committee shall hold meetings at least twice per quarter.

36.11.The meeting of the Supervision Committee may be convened anytime when recommended by a majority of the members of the Board of Directors and the Supervision Committee, or the Chairman of the Supervision Committee as deemed necessary to convene the meeting.

Article 37.The powers of the Supervision Committee

37.1.The Supervision Committee shall have the following powers:

37.1.1.to inspect the operations of the Board of Directors, the Loan Committee and the Executive Director, and compel implementation of tasks and decisions of the Commission, the General Meeting of the members and the Supervision Committee;

37.1.2.to acquire required documents and information related to the operation of the Saving and Credit Cooperative and exercise the tasks to be supervised;

37.1.3.to analyze implementation of the policy and the financial activities of the Saving and Credit Cooperative, monitor compliance with the prudential standards of operations, prepare appraisals and submit these to the General Meeting of the members;

37.1.4.to prepare recommendations and a review for the annual and quarterly financial reports, the surplus distribution and a proposal to compensate the loss, and submit to the General Meeting of the members for discussion;

37.1.5.to propose to the Board of Directors the suspension of powers of the Executive Director, or suspend the powers of the Executive Director if a meeting of the Board of Directors is impossible to be held.

37.1.6.to convene the Extraordinary General Meeting of the members if required;

37.1.7.if the actions of the Board of Directors, the Loan Committee and the Executive Director are illegal and are not in the best interest of Saving and Credit Cooperative and their members, to cease the actions, cancel the related decisions and compel a remedy;

37.1.8.to give official admonition to the members of Board of Directors and the Loan Committee, the Executive Director and the staff, who disobeyed legislation, the charter and the procedures, and appeal to the higher level organization and the officials for claiming responsibility if required;

37.1.9.to control the lending operations to the members of the Board of Directors and the Loan Committee, the Executive Director and the employees, who are member of the Cooperatives, and decide matters on granting loans to the members of the Board of Directors;

37.1.10.if the members of the Board of Directors and the Loan Committee, the Executive Director and the staff do not comply with decisions made by the Supervision Committee and the governing other bodies among its authorization, and results in damage to the Saving and Credit Cooperative and its members, to appeal to the court on the behalf of the Saving and Credit Cooperative and attend the juridical actions;

37.1.11.to attend the meeting of the Board of the Directors and the Loan Committee without voting rights;

37.1.12.to hire professional inspectors if needed;

37.1.13.other powers prescribed in the charter of the Saving and Credit Cooperative.

Article 38.The Loan Committee

38.1.A Saving and Credit Cooperative shall have a Loan Committee.

38.2.The Loan Committee shall be established with at least three members by the Board of Directors, and the Loan Committee shall report its operation to the Board of Directors.

38.3.At least one third of members of the Loan Committee shall be knowledgeable and experienced in banking, finance, economy, or local development and cooperatives.

38.4.The Saving and Credit Cooperative may determine to establish the Loan Committee by the General Meeting of the members in the charter. In this case, the Board of Directors shall appoint the chairman of the Loan Committee, and the operations shall be reported to the General Meeting of the members.

38.5.The requirements specified in Paragraphs 34.3, 34.4, and 34.11 of this Law shall be applied also to the members of the Loan Committee. Members of the loan committee are prohibited to be members of the Board of Directors and the Supervision Committee.

38.6.The frequency of the Loan Committee meetings shall be prescribed in details in the charter. The meetings shall be valid with the attendance of a majority of the members.

38.7.A decision of the Loan Committee shall be made by the majority of the attending members. The decisions shall be endorsed by signing of the members who agreed with the decisions.

38.8.The Loan Committee shall have the following powers;

38.8.1.unless otherwise provides in the charter, to implement the loan policy and submit recommendation to the Board of Directors;

38.8.2.unless otherwise provides in the charter, to receive loan applications and review, make decisions whether or not to release the loan, and make the loan agreement; 

38.8.3.to monitor the repayment of the loans;

38.8.4.if needed, to submit proposals to the Board Directors to convene a general meeting of the members;

38.8.5.other powers prescribed in the law and charter of the saving and credit cooperative.

Article 39.Executive Director

39.1.The Executive Director shall exercise duties to oversee daily operations of the Saving and Credit Cooperative.

39.2.The Board of Directors shall appoint the Executive Director, and make a contract. The Executive Director shall report to the Board of Directors.

39.3.The contract of the Executive Director shall determine his/her rights, duties, limitation and range of the responsibilities, exemption grounds from the responsibility, the wage and the compensation.

39.4.Members of the Board of Directors and the Supervision Committee are prohibited to work as the Executive Director.

39.5.Unless otherwise provides in the charter, the Executive Director may be a non-member of the Saving and Credit Cooperative.

39.6.The Executive Director shall comply with the following criteria:

39.6.1.knowledgeable and experienced on banking, finance, economy and law, or local development and cooperatives;

39.6.2.without delinquent loans;

39.6.3.without criminal record;

39.6.4.without conflict to proceed to the position;

39.6.5.no managerial level working records for last three years in a bankrupted legal entity of the financial sector.

39.7.The Executive Director shall have the following powers;

39.7.1.to represent the Saving and Credit Cooperative to the internal and external affairs as delegated by the Board of Directors;

39.7.2.to appoint, release and dismiss employees, contract with them and oversee their implementation;

39.7.3.to attend civil law affairs on the behalf of the Saving and Credit Cooperative;

39.7.4.to resolve to make single or several correlated agreements with amounts of less than 10 percent of the total assets certified by the latest financial statement.

39.8.The Executive Director must inform upon issues immediately to the Board of Directors and the Commission, if they confront conditions subject to the sub-paragraph 35.1.7 of this Law, and shall propose further required actions.

Article 40.Liability of the members of the Board of Directors, Supervision Committee and Loan Committee, the Executive Director and the Employees

40.1.If a member of the Board of Directors, the Supervision Committee, the Loan Committee, or the Executive Director or Employee used assets for personal purposes, and caused damage to the Saving and Credit Cooperative due to his/her improper actions, the person, who is guilty of the offence, shall be liable by their personal possessions.

40.2.In order to avoid repaying damages for the Saving and Credit Cooperative or obscure its illegal actions, if the person's action is proved to be transferred to his/her profit, income and property to the possession of the someone else, or to be shared property with the someone else, the damage shall be repaid from the transferred possessions to the amount of the damage.

40.3.It shall not be exempted from the liability of compensating for damages it the member of the board of directors, the supervisory board, and the credit committee, the executive director, or the employee knew or could have known that the decision of the General meeting of members, the decision made by the higher-level organization and the official of each may cause damage to the savings and credit cooperative and the members, but the decision was implemented.

40.4.A member of the board of directors, supervisory board, and credit committee, the executive director, or the employee is not responsible for the damage if it is proven by the documents that they believe that it is illegal or may cause damage to the savings and credit cooperative and its members, disagree with the decision, did not participate in the decision, or voted against it.

Article 41.Duties of the members of the Board of Directors, the Supervision Committee, and the Loan Committee, the Executive Director and Employees

41.1.Member of the Board of Directors, the Supervision Committee, and the Loan Committee, the Executive Director and/or Employees knew or must have known the decision of his/her superintendent body, or the decision of the General Meeting of the members are illegal and might cause damage, he/she must inform to the direct supervisor or governing body within five business days in written form. The opposed person, who disagreed with the decision, shall have obligation to be noted in the minute of the meeting about his/her standpoint. 

41.2.Members of the Board of Directors, the Supervision Committee, and the Loan Committee, the Executive Director and/or Employees must keep confidential he information of the Saving and Credit Cooperative, and avoid and prevent from potential conflicts of interest.

Article 42.Actions with Conflict of Interests

42.1.If a member of the Board of Directors, the Supervision Committee, and the Loan Committee, the Executive Director, an Employee or a member finds actions or inactions in order to make advantage or benefit for him/herself or for the person, who have a common interest, or make negative effect to the Saving and Credit Cooperative, the related person shall inform the Board of Directors. The related person must avoid participating in decision-making and entering into the contract and the agreement.

42.2.Any decision, contract or agreement made with a conflict of interest that contradicts with Paragraph 42.1 of this Law, shall be invalid.

42.3.If the action and inaction prescribed the Paragraph 42.1 of this Law caused damage to the Saving and Credit Cooperative, the person, who is accountable for it, shall be fully liable for the damage.

CHAPTER SIX

INSTITUTIONAL CAPITAL OF SAVING AND CREDIT COOPERATIVE AND ITS FINANCIAL REPORT

Article 43.Institutional Capital

43.1.A Saving and Credit Cooperative shall record its accounting and bookkeeping through the accounting procedure approved by the Commission.

43.2.Maximum share capital per member shall not exceed 10 percent of the total share capital of the Saving and Credit Cooperative.

43.3.The Saving and Credit Cooperative shall report its changes on the institutional capital and number of the members to the Commission half yearly and annually.

Article 44.The Share Capital of the Members and Annual Surplus Distribution

44.1.A member of the Saving and Credit Cooperative must invest his/her share capital, to at least the minimum amount of the Saving and Credit Cooperative.

44.2.The Saving and Credit Cooperative may distribute dividend from its annual net income to members after allocating to the reserve fund as prescribed in the charter of the Saving and Credit Cooperative.

44.3.The General Meeting of the members shall determine the amount of the dividend per the year.

44.4.The Board of Directors shall record the share capital of the members, and shall distribute dividends to members at least once a year based on the amount of the share capital per members. 

Article 45.Capital of an Inactive Member of the Saving and Credit Cooperative

45.1.The Board of Directors shall determine a member as inactive, who had not been attended any activities of the Saving and Credit Cooperatives for 12 consecutive months and more, by the decision of the Board of Directors, and may suspend authority of the member.

45.2.The Board of Directors shall inform to the member officially 30 business days prior to the decision of his/her determination as an inactive member.

45.3.The member shall be deemed an inactive member if the member was able to receive the notice prescribed in Paragraph 45.2 of this Law, or received it but did not respond within 15 days. Share capital, balance of deposits, interest income and dividend per the year of the member shall be allocated to a separate account, and shall be reported on the financial statement separately.

45.4.Since the date of the issuance of decision by the Board of Directors to consider as inactive members prescribed in Paragraph 45.1 in this Law, the dividend shall not be allocated to the member and interest shall not be accumulated.

45.5.If the member that is deemed as an inactive member of the Saving and Credit Cooperative through the Paragraph 45.1 of this Law, disagrees with the decision of ceasing of the membership, the member must claim to the general meeting of members to discuss the issue. If the member wants to restore his/her membership authority before the General Meeting of members, he/she may apply for restoration of his/her membership authority to the Board of Directors.

45.6.Settlement with an inactive member shall be resolved through Article 25 of this Law.

Article 46.Financial report

46.1.The financial statement of the Saving and Credit Cooperative shall comply with the International Accounting Standard and the accounting procedure approved by the Commission.

46.2.The Saving and Credit Cooperative shall prepare its financial statements quarterly and annually, and shall submit them to the Commission. The Commission shall have the authority to stipulate additional support documents related to the financial statement of the Saving and Credit Cooperative.

46.3.The Commission may stipulate rectification and adjustment to the Saving and Credit Cooperative if the description or data were inconsistent, mistaken or the statement disobeyed the related procedures.

CHAPTER SEVEN

RESTRUCTURING AND LIQUIDATION OF THE SAVING AND CREDIT COOPERATIVE

Article 47.Restructuring the Saving and Credit Cooperative

47.1.The restructuring resolution shall be made by the general meeting of the members. The decision shall be validated by an absolute/overwhelming majority of votes (66%).

47.2.The restructuring shall be made by approval of the Commission as prescribed in the legislation.

47.3.In order to get restructuring approval, the following documents shall be submitted to the Commission;

47.3.1.the application;

47.3.2.the resolution of the general meeting of the members to restructure;

47.3.3.the resolution endorsement of the General Meeting of the members that is based on the justification and requirement to restructure, mode/status of the restructuring, conditions and terms of the restructuring, restructuring plan, steps and capital estimation and liability of the members after restructuring, and the financial statements and other required information;

47.3.4.estimation of the financial consequences due to the restructuring and the beginning balance sheet of the entity after restructuring.

47.4.Within 30 days of receiving the related documents, the Commission shall review and make a decision whether or not to allow the restructuring. The Commission shall send the decision to the Saving and Credit Cooperative and inform to the public.

47.5.The Commission may not allow the restructuring decision of the General Meeting if the members disobeyed the legislation, or shall it cause negative effects to the interests of the members, or to the interest of the individual and the legal bodies that have accounts receivable to the cooperative.

47.6.During the restructuring process, the Commission may implement on-site inspection and technical consultancy if needed.

Article 48.Winding up Saving and Credit Cooperative

48.1.The affairs, not prescribed by this Law about the liquidation of the Saving and Credit Cooperative, shall be regulated by the Civil Code and other related laws.

48.2.The Saving and Credit Cooperative shall be wound up for the following grounds:

48.2.1.by the decision of the Court;

48.2.2.by the decision of the General Meeting of the members if the Commission made an approval in writing.

48.3.The winding up decision of the Saving and Credit Cooperative shall be made by an absolute majority of the voting members.

48.4.Within 30 days of submission the related documents to the Commission, the Commission shall review and make the decision whether or not to agree with the winding up, and shall send the decision to the Saving and Credit Cooperative and inform the public.

48.5.The Commission may not agree with the winding up decision of the General Meeting if the members disobeyed legal acts, or caused negative effects to the interest of the members or to the interest of the individual and legal bodies that have accounts receivable from the Saving and Credit Cooperative.

48.6.The Commission shall claim to the court the winding up of the Saving and Credit Cooperative in the following cases:

48.6.1.the Commission revoked the license but the Saving and Credit Cooperative did not wind up by its own initiative.

48.6.2.subject to Paragraphs 15.8 and 15.9 of this Law.

CHAPTER EIGHT

THE ASSOCIATION OF THE SAVING AND CREDIT COOPERATIVES

Article 49.The Association of the Saving and Credit Cooperatives

49.1.Saving and Credit Cooperatives may establish voluntarily associations of Saving and Credit Cooperatives (hereafter referred to as the 'Association') by this Law and the related legislation for the purpose of collaboration and to assist each other.

49.2.The Association, which complies requirements of the Commission, shall exercise the authority of the national association of the Saving and Credit Cooperatives to protect the rights and interests of cooperatives and represent them to the government and external affairs. Other associations shall be prohibited to use determination of 'national'.

49.3.The Association shall have a proper name, stamp, official letter format and bank account.

49.4.The Association shall operate in compliance with the principles of operations of Saving and credit Cooperatives.

49.5.The Association shall be registered in the state registration through the related laws and legal acts.

Article 50.The Charter of the Association

50.1.The Association shall be established by a majority vote of the representatives of the Saving and Credit Cooperatives and shall endorse the Charter of the Association.

50.2.The Association's charter shall be prescribed in the following issues:

50.2.1.the objective of the charter;

50.2.2.the proper name and the address of the Association;

50.2.3.establishment date of the Association;

50.2.4.the objective of the Association;

50.2.5.the authority of the General Meeting of the members, procedures of convening the meeting, and decision making from the meeting;

50.2.6.the election procedure of the Chairman and members of the Board of Directors and the Supervision Committee; 

50.2.7.composition of the Board of the Directors and its powers;

50.2.8.election and termination procedures of the Chairman of the Board of Directors and the Supervision Committee and its members, and term of its office;

50.2.9. the minimum number of the meetings of the Board of Directors and the Supervision Committee per annum, the quorum for the meetings, and the decision-making procedures;

50.2.10.procedures of determining the membership fees from the affiliated Saving and Credit Cooperatives and the fee for the stabilization services;

50.2.11.procedures of the amendment and changes to the charter;

50.2.12.the rights and the duties of the members, engagement and withdrawal procedures of the membership, and the liability of the members who disobeyed the charter;

50.2.13.the conditions and the procedures of restructuring and winding up of the Association, and arrangements of its assets in this case.

Article 51.The Powers of the General Meeting of the members, the Board of Directors and the Supervision Committee of the Association

51.1.The General Meeting of the members of the Association shall exercise the following powers:

51.1.1.changes and amendments to the charter;

51.1.2.restructuring and winding up of the Association;

51.1.3.approval of the annual budget of the Association;

51.1.4.the election and the termination of the Chairman and members of the Board of Directors and the Supervision Committee;

51.1.5.determination of the power and the limitation of the Board of Directors to the administration of assets of the Association;

51.1.6.other powers prescribed in the by Charter.

51.2.The Chairman of the Board of Directors shall be the Chairman of the Association.

51.3.The Board of Directors shall have following powers;

51.3.1.to appoint and terminate the Executive Director and discuss their report;

51.3.2. to determine the authority and the limitations of the Executive Director to administer assets of the Association;

51.3.3.to determine the structure and arrangements of the executive staff;

51.3.4. to determine the amount of the salary, and compensation of the Executive Director and the staff;

51.3.5. to propose financial assistance from the stabilization fund;

51.3.6. other powers prescribed in the by Charter.

51.4.The Supervision Committee shall exercise the following powers:

51.4.1.to monitor operations of the Board of Directors and the Executive Director;

51.4.2.to inspect reliability and accessibility of the stabilization service of the Association to the member Saving and Credit Cooperatives, and perform its appraisal;

51.4.3.to be accessible with the documents, the reports and the information related to operations of the Association;

51.4.4.to conduct assessment of the quarterly and annual financial reports of the Association and submit them to the General Meeting of the members;

51.4.5.to submit proposals to suspend the power of the Executive Director for the Board of Directors;

51.4.6.to convene the Extraordinary General Meeting of the members if needed;

51.4.7.to terminate the operations and insist decisions to made invalid if operations of the Board of Directors and the Executive Director were illegal, or impact negatively on the rights or the interest of the Association and its member Saving and Credit Cooperatives. 

Article 52.Resources of Assets of the Association

52.1.The assets of the Association shall consist from the following resources:

52.1.1.fees and donations from the members;

52.1.2.donations from foreign and national citizens, business entities and organizations;

52.1.3.income from the business related to compliance with the Charter's objectives;

52.1.4.assets from loans, inheritances and allocated capital from the state budget for projects' implementation.

Article 53.Functions of the Association of Saving and Credit Cooperatives

53.1.The Association shall implement the following functions in order to assist provision of the financial sustainability of the member Saving and Credit Cooperatives, provide technical and professional support, and improve the quality of services to the members:

53.1.1.develop a comprehensive policy to prepare human resources for the member Saving and Credit Cooperatives and collaborate with the government and non-governmental organizations, organize technical and professional support for the member cooperatives, conduct experience-sharing activities, capacity-building of the human resources and upgrade skills, promote the cooperatives movement to the public, and implement development policy of the cooperatives;

53.1.2.develop a policy to provide integrated IT services to the member Saving and Credit Cooperatives, to provide software and hardware, to establish intermediary data-processing center to processing data, to protect and provide information and technical security and its confidentiality, and provide accessibility to the state database;

53.1.3.determine the development policy of member Saving and Credit Cooperatives, to prevent risks, to provide financial and management instruction and advice, and to make recommendations;

53.1.4.to support and provide professional assistance to the member Saving and Credit Cooperatives on the auditing and improving quality of accounting, develop model formats of registration, the saving books and agreements, and provide integrated marketing services; 

53.1.5.in order to implement the goals prescribed in the charter, to provide the stabilization service to the member Saving and Credit Cooperatives to ensure its financial sustainability.

Article 54.Stabilization services of the Association

54.1.The Association shall establish a stabilization fund and implement the following functions for the purpose of provision of financial sustainability: 

54.1.1.monitor the risk ranking and the sustainability of the member Saving and Credit Cooperatives;

54.1.2.provide financial assistance in order to stabilize the financial situation of the Saving and Credit Cooperatives.

54.2.The following principles shall be complied with for financial services to the financially-challenged Saving and Credit Cooperatives with the stabilization fund:

54.2.1.a member Saving and Credit Cooperative shall submit its request to the Association for getting financial assistance;

54.2.2.the Association shall conduct an assessment of the loan and saving portfolios of the Saving and Credit Cooperatives that applied for the financial service from the stabilization fund;

54.2.3.based on the Commission's approval, the Association shall provide the financial service to the Saving and Credit Cooperatives. 

54.3.The Stabilization Fund shall consist of the annual payment from the member Saving and Credit Cooperatives, grants and donations from international and national organizations, citizens, and legal entities, and its operational income.

54.4.The Commission shall determine procedures of the administration and the supervision of the fund, and minimum requirement of the statutory reserve.

54.5.The Association shall provide the stabilization service through procedures approved by the Commission.

54.6.The rights of the member Saving and Credit Cooperatives to get financial stabilization services shall start from the date when the cooperatives paid fully its fee to the Stabilization Fund.

54.7.The maximum amount of the financial service from the Stabilization Fund shall not exceed three times the fee made by the Saving and Credit Cooperatives to the stabilization fund.

54.8.The financial assistance shall be prohibited if the statutory reserve of the stabilization fund does not comply to the minimum requirement.

54.9.The Association shall submit quarterly and annual financial reports of the Stabilization Fund to the Commission.

Article 55.Deposit protection system

55.1.The savings of a member of the Saving and Credit Cooperatives shall be insured. The relations in connection with savings insurance of the Saving and Credit Cooperatives shall be prescribed in the Law on deposit insurance.

CHAPTER NINE

MONITORING AND INSPECTION OF SAVING AND CREDIT COOPERATIVES

Article 56.Monitoring and Inspection of the Saving and Credit Cooperatives and Compulsory Actions

56.1.The Commission shall monitor operations of the Saving and Credit Cooperatives as prescribed by the legislation.

56.2.The Commission shall apply the following compulsory actions when needed:

56.2.1.to warn in a written notification, to give time-bound obligations and tasks to eliminate the violations;

56.2.2.to inspect the operations of the Saving and Credit Cooperatives, the Board of Directors, the Supervision Committee and the Loan Committee, if deemed necessary to withdraw them, to submit a request to impose a liability to the competent higher level bodies or to the court;

56.2.3.to cancel decisions of the Saving and Credit Cooperatives if the decisions were illegal or may impact negatively upon the members interest, and insist upon corrections;

56.2.4.to suspend, terminate licensing, and restore it when compliant the criteria and other requirements;

56.2.5.to provide approval for winding up.

56.3.The Commission shall approve procedures for the implementation of the compulsory actions prescribed in Paragraph 56.2 in this Law.

56.4.If required, the Commission may prohibit expenditures from the deposit account and releasing loan from the Saving and Credit Cooperatives, or from the intermediary cooperative's account that it is affiliated to.

56.5.The Commission shall conduct timely inspection of the Saving and Credit Cooperatives when there is a deterioration in the financial and settlement capability, and insolvency of the institutional capital. 

56.6.Based on the inspection results prescribed in Paragraph 56.5 of this Law, the Commission may assign the terms for obligations for corrections for non-compliant indicators, or insist on convening the General Meeting of the members to the Board of Directors.

56.7.If the Saving and Credit Cooperative, or its Board of Directors did not conform to obligations of the Commission prescribed in Paragraph 56.6 of this Law, the Commission may appeal to the Court to cope with the damage caused by its actions on the behalf of the Saving and Credit Cooperatives and the members without power of attorney.

CHARTER TEN

LIABILITY FOR THE VIOLATORS OF THE LEGISLATION

Article 57.Liabilities to be imposed on violators of the legislation

57.1.If a violation of this Law does not constitute a criminal offense, an official shall be subject to liability specified in the Law on Civil Service.

57.2.A person or a legal entity that violates this Law shall be subject to liability specified in the Criminal Code or the Law on Violations.

/This Article was modified by the law as of December 4, 2015/

 

The Chairman of the State Great Khural of Mongolia D.Demberel