Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
"ҮЙЛДВЭРЖИЛТИЙН ШИНЭ ЭРИН ҮЕ" ЗАРЛАСНЫГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ
2012 оны 11 дүгээр сарын 3-ны өдөр
Улааанбаатар хот
Дугаар 118
Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан үйлдвэржилтийн талаар дэвшүүлсэн зорилтуудыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:
1. Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яам болон хувийн хэвшил, мэргэжлийн холбоод хамтран "Үйлдвэржилтийн шинэ эрин үе" зарласныг дэмжсүгэй.
2. Боловсруулах аж үйлдвэрийн салбарыг хөгжүүлэх зорилгоор холбогдох хууль тогтоомж болон тэргүүн ээлжинд дэмжин хөгжүүлэх үйлдвэрлэлийн төсөл, шинээр байгуулах, хүчин чадлыг нь нэмэгдүүлэх үйлдвэрүүд, тэдгээрийн байршлын талаар санал боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсэг байгуулж, тодорхой санал, төслийг энэ оны IY улиралд багтаан Засгийн газарт танилцуулахыг Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн сайд Х.Баттулга, Эдийн засгийн хөгжлийн сайд Н.Батбаяр, Барилга, хот байгуулалтын сайд Ц.Баярсайхан, Уул уурхайн сайд Д.Ганхуяг, Сангийн сайд Ч.Улаан нарт даалгасугай.
Монгол Улсын Ерөнхий сайд Н.АЛТАНХУЯГ
Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн сайд Х.БАТТУЛГА
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2012  оны 11 дүгээр                                                                                                                                                                                  Улаанбаатар                        

сарын    3-ны   өдөр                                                                                 Дугаар 118                                                                                       хот

                                            

                                                                                              “ҮЙЛДВЭРЖИЛТИЙН ШИНЭ ЭРИН ҮЕ”

                                                                                                       ЗАРЛАСНЫГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ

Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан үйлдвэржилтийн талаар дэвшүүлсэн зорилтуудыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яам болон хувийн хэвшил, мэргэжлийн холбоод хамтран “Үйлдвэржилтийн шинэ эрин үе” зарласныг дэмжсүгэй.

2. Боловсруулах аж үйлдвэрийн салбарыг хөгжүүлэх зорилгоор холбогдох хууль тогтоомж болон тэргүүн ээлжинд дэмжин хөгжүүлэх үйлдвэрлэлийн төсөл, шинээр байгуулах, хүчин чадлыг нь нэмэгдүүлэх үйлдвэрүүд, тэдгээрийн байршлын талаар санал боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсэг байгуулж, тодорхой санал, төслийг энэ оны IY улиралд багтаан Засгийн газарт танилцуулахыг Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн сайд Х.Баттулга, Эдийн засгийн хөгжлийн сайд Н.Батбаяр, Барилга, хот байгуулалтын сайд Ц.Баярсайхан, Уул уурхайн сайд Д.Ганхуяг, Сангийн сайд Ч.Улаан нарт даалгасугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                 Н.АЛТАНХУЯГ

Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн сайд                                              Х.БАТТУЛГА